Άρθρο 07 – Πρόεδρος

1. Ο Πρόεδρος του ΔΣ επιλέγεται από συναφούς ειδικότητας με τα αντικείμενα του Οργανισμού επιστήμονες εγνωσμένου κύρους του Εθνικού Μητρώου Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, που συστάθηκε με τον ν. 4369/2016, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου αυτού, ύστερα από δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τη διαδικασία επιλογής που περιγράφεται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 8 του ιδίου νόμου, όπως κάθε φορά ισχύει. Η θέση του Προέδρου είναι πλήρους απασχόλησης.
2. Η θητεία του Προέδρου του ΔΣ είναι τετραετής, με δικαίωμα ανανέωσης για μία (1) φορά και για ίσο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση κένωσης της θέσης, παύσης των καθηκόντων του εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 7 του ν. 4369/2016, όπως κάθε φορά ισχύουν.
3. Ο Πρόεδρος του ΔΣ αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 4369/2016 και για την υπηρεσιακή του κατάσταση ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 11 του ιδίου νόμου, όπως κάθε φορά ισχύουν.
4. Ο Πρόεδρος του ΔΣ:
α) Εκπροσωπεί τον Οργανισμό στις σχέσεις του με τις δημόσιες αρχές καθώς και στις σχέσεις του με τους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς της ημεδαπής και της αλλοδαπής .
β) Εφαρμόζει την πολιτική του Οργανισμού στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των αποφάσεων του ΔΣ.
γ) Υπογράφει πρωτόκολλα συνεργασίας και συμφωνητικά με τρίτους, που αφορούν στην πολιτική, στους στρατηγικούς στόχους, στις αρμοδιότητες και δραστηριότητες του Οργανισμού.
δ) Υπογράφει τους τίτλους σπουδών, τα πιστοποιητικά και τις βεβαιώσεις, που χορηγεί ο Οργανισμός στους δικαιούχους για την αποφοίτησή τους από τις Επαγγελματικές Σχολές και τις δομές κατάρτισης, καθώς και τα έγγραφα πιστοποίησης των αγροτικών προϊόντων.
ε) Καθορίζει σε συνεργασία με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του ΔΣ.
στ) Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του ΔΣ.
ζ) Υπογράφει με τον Γραμματέα του ΔΣ τα πρακτικά του ΔΣ, τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα αυτών καθώς, και τις αποφάσεις αυτού.
η) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του αναθέτει ο νόμος αυτός, οι Κανονισμοί του Οργανισμού και το ΔΣ.
θ) Μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του ή το δικαίωμα υπογραφής στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων καθώς και σε στελέχη του Οργανισμού.
5. Τον Πρόεδρο του ΔΣ ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Διευθύνων Σύμβουλος.
6. Στον Πρόεδρο του ΔΣ καταβάλλεται αμοιβή που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015, όπως κάθε φορά ισχύουν.
7. Ο Πρόεδρος του ΔΣ για το χρόνο της θητείας του ασφαλίζεται στον ασφαλιστικό οργανισμό κύριας και επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού του Οργανισμού, εφόσον κατά τον ίδιο χρόνο δεν καλύπτεται αντίστοιχα από άλλη κύρια και επικουρική ασφάλιση.

 • 5 Μαρτίου 2018, 12:44 | ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΘΙΑΓΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ Π.ΠΛΑΤΗΣ, Γ.ΣΑΜΟΥΡΗΣ

  α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 7, να διαμορφωθεί ως εξής: «Η θητεία του Προέδρου του ΔΣ είναι τριετής, με δυνατότητα ανανέωσης για μία φορά και για ίσο χρονικό διάστημα.»
  β) Η παράγραφος 4.ε του άρθρου 7, να διαμορφωθεί ως εξής:«Καθορίζει σε συνεργασία με τους επικεφαλείς των κατά περίπτωση οικείων Γενικών Διευθύνσεων τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του ΔΣ, εφόσον δεν προβλέπεται από το νόμο αυτόν εισήγηση άλλου οργάνου.»
  γ) Να προστεθούν νέοι παράγραφοι:
  – Ο Πρόεδρος είναι το ανώτατο εσωτερικό εκτελεστικό όργανο του Οργανισμού, διευθύνει τις υπηρεσίες του, με επιφύλαξη τις ρυθμίσεις του νόμου αυτού για την πρόταση, ανάληψη, εκτέλεση και διαχείριση ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων και προγραμμάτων, την εκπόνηση μελετών και την παροχή υπηρεσιών προς τρίτους από τα ερευνητικά Ινστιτούτα του Οργανισμού και από τις αρμοδιότητες που του ανατίθενται από τους Κανονισμούς του Οργανισμού.
  – Είναι διοικητικός προϊστάμενος των υπηρεσιών του Οργανισμού και υπογράφει όλα τα έγγραφα του Οργανισμού, τα οποία αφορούν στην εσωτερική διοικητική λειτουργία του.
  – Φροντίζει για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, ισολογισμού και απολογισμού του Οργανισμού
  δ) Στις παραγράφους 4.θ και 5 του άρθρου 7, αντί Διευθύνων Σύμβουλος προτείνεται «ο νόμιμος αναπληρωτής του Προέδρου.»

 • 20 Φεβρουαρίου 2018, 00:32 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλ/κων Προϊόντων)

  Πουθενά δεν αναφέρεται το αυτονόητο, ότι δηλαδή ο Πρόεδρος και ο Δ/νων Σύμβουλος θα πρέπει να έχει εκπαίδευση η/και προϋπηρεσία που σχετίζεται με το αντικείμενο του Οργανισμού.