Άρθρο 03 – Αποστολή

1. Αποστολή του Οργανισμού, είναι η αγροτική έρευνα και η αγροτική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση που απαιτείται για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα, καθώς και η διασφάλιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων, ο έλεγχος της παραγωγής και ποιότητας, της προέλευσης και της διακίνησης των αγροτικών προϊόντων. Ειδικότερα, στην αποστολή του περιλαμβάνονται:
α) Η ολοκληρωμένη επιστημονική υποστήριξη των παραγωγών φυσικών ή νομικών προσώπων του αγροτικού τομέα.
β) Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη – υλοποίηση έργων, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα της αγροτικής έρευνας για την ανάπτυξη της καινοτομίας, την προστασία και τη βελτίωση της αγροτικής παραγωγής, την προστασία της αειφορίας των δασικών οικοσυστημάτων και της αλιείας, την ανάπτυξη της τεχνολογίας δασικών προϊόντων. Η ανάπτυξη νέων σύγχρονων παραγωγικών μεθόδων για την αναβάθμιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της αγροτικής παραγωγής, την προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια των καταναλωτών.
γ) Η οργάνωση και λειτουργία της αγροτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, με σκοπό την προαγωγή των επαγγελματικών γνώσεων, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του αγροτικού τομέα καθώς και η αξιοποίηση μέσω της εκπαίδευσης των επιστημονικών και τεχνικών πληροφοριών και δεδομένων για την εφαρμογή σύγχρονων διαδικασιών παραγωγής ανταγωνιστικών αγροτικών προϊόντων.
δ) Η προαγωγή και η διασφάλιση της ποιότητας, της προστασίας προέλευσης και της ταυτότητας των αγροτικών προϊόντων, του σχεδιασμού και της εφαρμογής συστημάτων προστασίας του περιβάλλοντος και διαχείρισης της αειφορίας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, η εφαρμογή σύγχρονων και καινοτόμων μεθόδων παραγωγής, η διαφοροποίηση των αγροτικών προϊόντων και των τροφίμων, καθώς και η προώθηση των διαδικασιών πιστοποίησης για την αύξηση της προστιθέμενης αξίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών προϊόντων σε όφελος του συνόλου της παραγωγικής αλυσίδας και των καταναλωτών.
ε) Η προώθηση και διάχυση νέων τεχνολογιών τόσο στην αγροτική παραγωγή όσο και στους αρμόδιους φορείς σχεδιασμού, εφαρμογής και ελέγχου, η δημιουργία και ανάπτυξη βάσεων δεδομένων, προτύπων και άλλων σύγχρονων εργαλείων.
στ) Η διαχείριση μέτρων και δράσεων του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
ζ) Η διατήρηση των εθνικών φυτικών και ζωικών γενετικών πόρων, ιδιαίτερα όσων απειλούνται από γενετική διάβρωση ή εξαφάνιση, προς όφελος των επόμενων γενεών και με τη λειτουργία των Εθνικών Συλλογών και της Τράπεζας Διατήρησης Γενετικού Υλικού.
2. Ο Οργανισμός παρέχει επιστημονικά και τεχνικά δεδομένα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον σχεδιασμό και εφαρμογή της πολιτικής σε θέματα γεωργίας, κτηνοτροφίας, δασών, αλιείας και περιβάλλοντος.
3. Για την επίτευξη της αποστολής του ο Οργανισμός:
α) Αναλαμβάνει ή συμμετέχει από κοινού με άλλους ευρωπαϊκούς και διεθνείς δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και φυσικά πρόσωπα, στον σχεδιασμό και στην εκτέλεση ερευνητικών, αναπτυξιακών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων και έργων, καθώς και έργων που προάγουν τη διασφάλιση και προστασία της ποιότητας, της προέλευσης και ταυτότητας αγροτικών προϊόντων και τροφίμων και την προστασία – αποκατάσταση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, χρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς ή εθνικούς οργανισμούς, φορείς, νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
β) Αναλαμβάνει ή συμμετέχει από κοινού με άλλους ευρωπαϊκούς και διεθνείς δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και φυσικά πρόσωπα, στην πραγματοποίηση χρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς ή εθνικούς οργανισμούς, φορείς, νομικά ή φυσικά πρόσωπα μελετών, εργαστηριακών αναλύσεων, διαγνώσεων, αξιολογήσεων ποικιλιών, προϊόντων φυτικής, δασικής και ζωικής παραγωγής, ζωοτροφών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων, νερού, εδάφους, μηχανημάτων και λιπασμάτων.
γ) Επιδιώκει την αξιοποίηση και εκμετάλλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του και την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε τρίτους στα αντικείμενα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του αυτοτελώς ή και από κοινού με άλλους ευρωπαϊκούς και διεθνείς δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και φυσικά πρόσωπα.
ε) Πραγματοποιεί έλεγχο αγοράς των πιστοποιημένων αγροτικών προϊόντων και τροφίμων για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων της πιστοποίησης και της ορθής σήμανσής τους.
4. Επιδιώκει συνεργασίες κατ΄ ανάλογη εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 4 του άρθρου 37 του ν.4310/2014 (Α΄258) όπως κάθε φορά ισχύει.
5. Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ αποτελεί τον Εθνικό Οργανισμό Τυποποίησης στον τομέα των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.
6. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αυτοτελώς ή και από κοινού με συναρμόδιους Υπουργούς μπορεί να αναθέτει στον Οργανισμό την άσκηση κάθε συναφούς με τους σκοπούς του αρμοδιότητας καθώς και την εκτέλεση έργων και εργασιών από τα ερευνητικά Ινστιτούτα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4412/2016 ( Α’ 147), όπως κάθε φορά ισχύει.
7. Ο Οργανισμός καταρτίζει και καταθέτει στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κάθε τέσσερα (4) χρόνια επιχειρησιακό σχέδιο για τη διαμόρφωση και υλοποίηση της αγροτικής πολιτικής της χώρας στους τομείς της αποστολής του.

 • 6 Μαρτίου 2018, 11:20 | ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

  Δεν αναφέρεται σαφώς ο έλεγχος και η πιστοποίηση προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ, Ειδικών Πτηνοτροφικών Εκτροφών, η επίβλεψη των εγκεκριμένων Οργανισμών Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕΠ) προϊόντων βιολογικής γεωργίας και των ιδιωτικών φορέων πιστοποίησης, βάσει των εθνικών προτύπων AGRO, παρά μόνο ο έλεγχος αγοράς (§3 ε).
  Ωστόσο να σημειωθεί ότι από τις ανωτέρω αρμοδιότητες υπάρχουν έσοδα, όπως αναφέρονται στο Άρθρο 4(§1γ).

  Οι υπάλληλοι της Δ/νσης Πιστοποίησης & Προδιαγραφών της Γενικής Διεύθυνσης Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων

  Αποστολοπούλου Παρασκευούλα, Γαλαριώτου Ειρήνη, Γκούμας Γιώργος, Ζέρβα Καλλιόπη, Κουρνέτα Σταυρούλα, Κρητικού Κατερίνα, Κυρίτσης Γεώργιος, Λαγός Κωνσταντίνος, Λέλης Κωνσταντίνος, Μισαηλίδου Δέσποινα, Μόκκα Μαρία, Παθιάκη Ελευθερία, Παπαδοπούλου Όλγα, Παστρωμάς Νικόλαος, Πρωιμάκη Μαρία, Πυλαρινός Φώτιος Σηφακάκη Φωτεινή, , Τσιουμπλέκου Μαρία, Χατζηχαραλάμπους Μιχάλης.

  Οι υπάλληλοι της Δ/νσης Ανάπτυξης της Γενικής Διεύθυνσης Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων
  Δημητριάδης Ιωάννης, Παπαροκά Αθανασία, Σκαρμούτσου Ευφροσύνη.

 • Προσθήκες:
  «η) να προάγει τη σύνδεση παραγωγής, μεταποίησης, πολιτισμού και τουρισμού της υπαίθρου,
  θ) να βελτιώσει και να διευρύνει τις σχέσεις μεταξύ γεωργίας-διατροφής και παραγωγού-καταναλωτή στο πλαίσιο της μετα-παραγωγικής και συνεργατικής υπαίθρου (ηθικό εμπόριο, αγορές παραγωγών, άμεσο μάρκετινγκ, προϊόντα κοινωνικής οικονομίας, κλπ),
  ι) να προάγει την προστασία, τη διαχείριση και το σχεδιασμό του τοπίου της υπαίθρου και να προωθήσει την ενδυνάμωση της συνείδησης των πολιτών, οργανισμών και φορέων σε σχέση µε την αξία του αγροτικού τοπίου, το ρόλο του και τις µεταβολές στις οποίες αυτό υπόκειται
  κ) να προωθήσει την ενεργοποίηση του ανθρώπινου, πολιτισμικού, φυσικού, κοινωνικού και του οικονομικού κεφαλαίου ενός τόπου, θέτοντας τις βάσεις μιας εδαφική ανάπτυξης.»
  2. (προσθήκη στο τέλος) … «και αγροτικού τοπίου».

 • 5 Μαρτίου 2018, 12:35 | ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΘΙΑΓΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ Π.ΠΛΑΤΗΣ, Γ.ΣΑΜΟΥΡΗΣ

  Να τέλος της παραγράφου 1.γ του άρθρου 3, να προστεθεί η ακόλουθη διάταξη: «Επίσης ο σχεδιασμός και η εφαρμογή συστημάτων για την προστασία της αειφορίας των δασικών οικοσυστημάτων, την ανάπτυξη της τεχνολογίας δασικών προϊόντων και άλλα συναφή θέματα.»
  Στην παράγραφο 5 του άρθρου 3, να διαγραφεί η λέξη «ΔΗΜΗΤΡΑ» αντί ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ να γίνει ΕΛΓΟ.
  Στην παράγραφο 7 του άρθρου 3, αντί για την κατάρτιση επιχειρησιακού σχεδίου κάθε τέσσερα (4) χρόνια προτείνεται κάθε πέντε (5) χρόνια.
  Να προστεθούν νέοι παράγραφοι 8 και 9 με το εξής περιεχόμενο:
  8. «Σε θέματα που αφορούν τη λειτουργία του, καθώς και για την επίτευξη των σκοπών του, ο Οργανισμός υποβάλλει εισηγήσεις, προτάσεις και γνωμοδοτήσεις στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και κατά περίπτωση στους συναρμόδιους Υπουργούς στα αντικείμενα της αρμοδιότητάς τους.»
  9. «Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που εκδίδονται ύστερα από εισήγηση του ΔΣ του ΕΛΓΟ, ο Οργανισμός μπορεί να ιδρύει εταιρείες ή να συμμετέχει μαζί με τρίτους, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και ιδιώτες σε εταιρείες που λειτουργούν σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, με σκοπό την αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση της κινητής περιουσίας του, των αποτελεσμάτων της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας που υλοποιούνται στα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας, καθώς και των παραγόμενων προϊόντων από τις δραστηριότητες του Οργανισμού.»

 • 25 Φεβρουαρίου 2018, 13:20 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΟΥΤΣΑΝΕΛΛΟΥ

  Πρέπει να αποσαφηνιστεί το πολιτικό σχέδιο για την πιστοποίηση των ΠΟΠ. Από το νομοθέτημα γενικά προκύπτει η εντύπωση ότι ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ αποσύρεται από το σύστημα πιστοποίησης των ΠΟΠ, ως διενεργών τους ελέγχους και αποδίδων τα σχετικά πιστοποιητικά και μετακινείται προς την επίβλεψη.

 • 24 Φεβρουαρίου 2018, 10:28 | Αθανασοπουλος Ανδρεας

  &3β.(συμπλήρωση).Να συμμετέχει,αναλαμβάνει η να παρέχει την πραγματοποίηση και διαχείρηση προγραμμάτων στα πλαίσια διακρατικών συνεργασιών,την σύσταση δικτύων και κάθε είδους εταιρικών ή κοινοπρακτικών σχέσεων μεταξύ ελληνικών φορέων του Δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και αντιστοίχων φορέων της ΕΕ ή τρίτων κρατών.

 • 20 Φεβρουαρίου 2018, 00:36 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλ/κων Προϊόντων)

  Στην αποστολή και τους σκοπούς του οργανισμού δεν αναφέρονται πολύ βασικές υποχρεώσεις του όπως:
  1. Η επικοινωνια και η ενημέρωση του καταναλωτή σε θέματα ποιότητας και ασφάλειας των αγροτικών προϊόντων.
  2. Η υπεράσπιση με κάθε μέσο τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό της ταυτότητας των ελληνικών προϊόντων
  3. Σε κανένα σημείο της αποστολής αλλά ούτε σε άλλο σημείο των υπολοίπων άρθρων δεν υπάρχει η υποχρέωση του ΕΛΓΟ να διαβουλεύεται με τα ενδιαφερόμενα μέρη τις αποφάσεις του (που τους αφορούν), τον σχεδιασμό του, τα πλάνα του, τον τρόπο έλεγχων του, τα προγράμματά του, τον απολογισμό του, την αποτίμηση ολων των παραπάνω κτλ. Όταν λοιπόν δεν το κάνει (που δεν το κάνει) τότε δεν είναι υπόλογος πουθενά (=ασύδοτος). Δεν υπάρχει ίσως χειρότερο σημείο από αυτό!! Η εποπτεία του από τον υπουργό Γεωργίας όχι μόνο δεν διασφαλίζει τα παραπάνω αλλά επιδεινώνει το έργο του Οργανισμού γιατί κατά κανόνα δίνει στις καθαρά τεχνοκρατικές δράσεις του και τις μεθόδους του, πολιτικη χροιά, πράγμα που είναι εξ ορισμού απαράδεκτο.

 • 11 Φεβρουαρίου 2018, 09:24 | Αθανάσιος Μαχιάς,Διευθυντής Ερευνών

  Η βασική δομή για την γεωργική έρευνα και την παραγωγή καινοτομίας στον τομέα αυτόν είναι τα Ινστιτούτα του ΕΘΙΑΓΕ.
  Το βασικό ερώτημα που προκύπτει (και) από το παρόν νομοσχέδιο είναι γιατί η γεωργική έρευνα ΔΕΝ ακολουθεί το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει και εφαρμόζεται σε όλη την υπόλοιπη έρευνα;
  Επιπλέον η βασική πολιτική της παρούσας κυβέρνησης αλλά και όλων των προηγούμενων, διακηρυκτικά τουλάχιστον, είναι ο Ενιαίος Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας.
  Οι δύο αυτοί στόχοι είναι αδύνατον να υλοποιηθούν μέσα από το «θολό» θεσμικό πλαίσιο που ουσιαστικά εισηγείται το νομοσχέδιο και οδηγεί στη μη διακριτή δομή και λειτουργία του ΕΘΙΑΓΕ. Οι ιδιαιτερότητες της έρευνας δεν μπορούν να γίνουν κατανοητές, ο ρόλος των ερευνητών υποβαθμίζεται (μέσω της μη διακριτής θεσμικής παρουσία τους στα όργανα) και τελικά ο ρόλος της έρευνας εκφυλίζεται από την παραγωγή νέας γνώσης και ερευνητικής καινοτομίας,… στην παροχή υπηρεσιών.
  Η έρευνα χαρακτηρίζεται από πληθώρα ιδιαιτεροτήτων που δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τις συνήθεις ρυθμίσεις. Εκτός όλων των άλλων ο προορισμός των Ερευνητικών Κέντρων είναι να αποτελέσουν δομές εντατικής και στοχευμένης έρευνας, συγκέντρωσης, διατήρησης, οργάνωσης και αναπαραγωγής της πληροφορίας και ερευνητικών «γραμμών παραγωγής». Με άλλα λόγια μπορούν εύκολα να αναδιατάξουν τους στόχους και τις προτεραιότητές τους, παρακολουθώντας τον επιστημονικό τους χώρο.
  Ενδεικτικό της αντίφασης του παρόντος νομοσχεδίου είναι ότι ταυτόχρονα έχουν κατατεθεί σε άλλο νομοσχέδιο τροπολογίες με τις οποίες γίνεται προσπάθεια μερικής εναρμόνισης (όσον αφορά την εκλογή ερευνητών) με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την έρευνα.
  Επιπλέον δεν υπάρχει καμιά διάταξη που να προάγει στην θεσμική διασύνδεση της έρευνας στο ΕΘΙΑΓΕ με την Ανώτατη Εκπαίδευση, και αφήνεται ουσιαστικά στην καλή προαίρεση των Ερευνητών και Καθηγητών.
  Ο στόχος του Ενιαίου Χώρου Α.Ε. και έρευνας (που αποτελεί διακομματική προσπάθεια αλλά και κεντρική πολιτική της παρούσας κυβέρνησης) είναι στρατηγικής σημασίας γιατί επιδιώκει να συνδυάσει την παραγωγή νέας γνώσης που παράγεται στα Ερευνητικά ιδρύματα (που είναι μονιμότερη, συνεχής, στρατηγική, δεν εξαντλείται ούτε ανακόπτεται από το χρόνο παρουσίας του ερευνητικού προσωπικού) με τον χώρο που αυτή μεταδίδεται δηλαδή τα ΑΕΙ της χώρας.
  Το πραγματικό ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί κάθε ξεχωριστό Υπουργείο και Υπηρεσία πρέπει κάθε φορά να «ανακαλύπτει την Αμερική»;
  Το θεσμικό πλαίσιο για την έρευνα είναι υπαρκτό, θεσμοθετημένο, λειτουργικό και χαίρει διακοματικής αποδοχής, δεδομένου ότι έχει διαμορφωθεί με αλληλοσυμπληρώσεις τεσσάρων διαδοχικών κυβερνήσεων.
  Γιατί το θεσμικό πλαίσιο της έρευνας, όπως έχει διαμορφωθεί και από την παρούσα κυβέρνηση δεν εφαρμόζεται άμεσα και στο ΕΘΙΑΓΕ;
  Γιατί επιλέγεται η πολυδιάσπαση του θεσμικού πλαισίου που παράγει συνεχώς την ανάγκη πρόσθετων νομοθετικών προσαρμογών για τα Κέντρα που δεν εντάσσονται σε αυτό;
  Γιατί η Γεωργική έρευνα κρατιέται έξω από την κυβερνητική πολιτική του Ενιαίου χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και έρευνας;
  Οι αλλεπάλληλες και ανεξάρτητες ρυθμίσεις και νομοθετήματα αποτυπώνουν μια απουσία ενιαίας πολιτικής και συντονισμού μεταξύ των διαφορετικών διοικητικών δομών.

  Οι προτάσεις που με ευκολία μπορούν να διατυπωθούν είναι
  1. Υπαγωγή όλων των Ερευνητικών Κέντρων και φορέων σε μια Ενιαία Διοικητική αρχή με ένα Ενιαίο Θεσμικό Πλαίσιο. Άρση του κατακερματισμού και της πολυδιάσπασης του Ερευνητικού χώρου. Στο πλαίσιο μιας τέτοιας πολιτικής το θεσμικό πλαίσιο του ΕΘΙΑΓΕ θα παίξει καθοριστικό ρόλο.
  2. Απόσπαση του ΕΘΙΑΓΕ από το Δήμητρα, το οποίο στην συνέχεια να υπάχθεί πλήρως στο θεσμικό πλαίσιο της έρευνας, όπως αυτό έχει νομοθετηθεί για τα άλλα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας.
  3. Ένταξη του ΕΘΙΑΓΕ στις ρυθμίσεις και τους σχεδιασμούς για τον Ενιαίο Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης και έρευνας, μέσω του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για την έρευνα.

  Θανάσης Μαχιάς, Διευθυντής Ερευνών

 • 10 Φεβρουαρίου 2018, 18:55 | Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος

  Ως διευθυντής και ερευνητής του Ινστιτούτου Αγροτικής Οικονομίας και Κοινωνιολογίας, προτείνω την προσθήκη στο Άρθρο 3 (Αποστολή), στο 1γ): «Η ανάπτυξη οργανωτικών και θεσμικών καινοτομιών για τη βελτίωση της αξίας και εμπορευσιμότητας των αγροτικών προϊόντων, τροφίμων και ποτών, με έναν βιώσιμο τρόπο, την καλύτερη διασύνδεση και συνεργασία όλων των εταίρων που εμπλέκονται στην παραγωγή, εμπορία και κατανάλωση αγροτικών προϊόντων, τροφίμων και ποτών».

 • 9 Φεβρουαρίου 2018, 15:13 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

  Χάριν πληρότητας και ανταπόκρισης στην σύγχρονη τάση, προτείνεται η αναδιατύπωση εδαφίων ως ακολούθως:

  1.β) Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη – υλοποίηση έργων, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα της αγροτικής έρευνας για την ανάπτυξη της καινοτομίας, την προστασία και τη βελτίωση της αγροτικής παραγωγής, την προστασία της αειφορίας των δασικών οικοσυστημάτων και της αλιείας, την ανάπτυξη της τεχνολογίας δασικών προϊόντων, την προστασία και ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων. Η ανάπτυξη νέων σύγχρονων παραγωγικών μεθόδων για την αναβάθμιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της αγροτικής παραγωγής, την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων και την ασφάλεια των καταναλωτών.

  3.α) Αναλαμβάνει ή συμμετέχει από κοινού με άλλους ευρωπαϊκούς και διεθνείς δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και φυσικά πρόσωπα, στον σχεδιασμό και στην εκτέλεση ερευνητικών, αναπτυξιακών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων και έργων, καθώς και έργων που προάγουν τη διασφάλιση και προστασία της ποιότητας, της προέλευσης και ταυτότητας αγροτικών προϊόντων και τροφίμων και την ορθή διαχείριση, προστασία, προαγωγή, ανάδειξη και αποκατάσταση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, χρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς ή εθνικούς οργανισμούς, φορείς, νομικά ή φυσικά πρόσωπα.