Άρθρο 16 – Αποδοχές προσωπικού

1. Οι αποδοχές του ερευνητικού προσωπικού διέπονται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Δ΄ άρθρα 132 επ. του ν.4472/2017 (Α΄74), που αντικατέστησαν τις διατάξεις του άρθρου 38 (Β΄ Μέρος) του ν. 3205/2003 (Α΄ 297), όπως κάθε φορά ισχύουν, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που αυτές ορίζουν.
Ο ασκών καθήκοντα Γενικού Διευθυντή Αγροτικής Έρευνας λαμβάνει τις αποδοχές και το επίδομα θέσης ευθύνης, όπως ορίζονται στην παράγραφο 5 του ιδίου ως άνω άρθρου και νόμου, κατ’ αντιστοιχία με τον Διευθυντή του ερευνητικού κέντρου.
Οι ασκούντες καθήκοντα Διευθυντών στα ερευνητικά Ινστιτούτα λαμβάνουν τις αποδοχές και το επίδομα θέσης ευθύνης, όπως ορίζονται στην παράγραφο 5 του ιδίου ως άνω άρθρου και νόμου, όπως κάθε φορά ισχύει, κατ’ αντιστοιχία με τους Διευθυντές των Ινστιτούτων των ερευνητικών κέντρων.
Οι ερευνητές που ασκούν καθήκοντα Διευθυντών στην Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού λαμβάνουν επίδομα θέσης ευθύνης, όπως ορίζονται στην παράγραφο 5 του ιδίου ως άνω άρθρου και νόμου, όπως κάθε φορά ισχύει, κατ΄ αντιστοιχία με τους Διευθυντές των Ινστιτούτων των ερευνητικών κέντρων.
2. Οι αποδοχές των υπαλλήλων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) διέπονται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως κάθε φορά ισχύουν.
Στους ανωτέρω υπαλλήλους που ασκούν καθήκοντα Προϊσταμένων σε οργανικές μονάδες καταβάλλεται με τους όρους, τις προϋποθέσεις και για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντά τους, μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης κατά βαθμίδα θέσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 16 του ιδίου ως άνω νόμου, όπως κάθε φορά ισχύουν.
Οι Προϊστάμενοι των ΕΠΑΣ και των ΙΕΚ λαμβάνουν επίδομα θέσης ευθύνης διακοσίων πενήντα (250) Ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο στοιχείο βστ), του εδαφίου β), της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ιδίου ως άνω νόμου, όπως κάθε φορά ισχύουν.
3. Οι αποδοχές των έμμισθων δικηγόρων διέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 9 του ν. 4354/2015, όπως κάθε φορά ισχύουν. Στον Νομικό Σύμβουλο και στους έμμισθους δικηγόρους καταβάλλεται με τους όρους, τις προϋποθέσεις και για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντά τους, μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης κατά βαθμίδα θέσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 16 του ιδίου ως άνω νόμου, όπως κάθε φορά ισχύουν.

  • 25 Φεβρουαρίου 2018, 18:20 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΟΥΤΣΑΝΕΛΛΟΥ

    «Οι ερευνητές που ασκούν καθήκοντα Διευθυντών στην Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού λαμβάνουν επίδομα θέσης ευθύνης, όπως ορίζονται στην παράγραφο 5 του ιδίου ως άνω άρθρου και νόμου, όπως κάθε φορά ισχύει, κατ΄ αντιστοιχία με τους Διευθυντές των Ινστιτούτων των ερευνητικών κέντρων.»

    Από τη διατύπωση συνάγεται ότι οι ερευνητές μπορούν να ασκούν καθήκοντα οποιασδήποτε διεύθυνσης στην Κεντρική Υπηρεσία. Αποτελεί αυτό σκοπό του νομοθέτη; Εάν ναι, το θέμα χωρά συζήτηση (άνιση μεταχείριση). Διαφορετικά και επειδή λόγω της γνωστής επιμειξίας ΔΕΚΟ – Ερευνητικού Φορέα, οι προϊστάμενοι διεύθυνσης της ΓΔΑΕ στην κεντρική υπηρεσία, εάν είναι ερευνητές δεν έχουν επίδομα, ως γνωστόν, τότε πρέπει να επαναδιατυπωθεί η διάταξη ως εξής «Οι ερευνητές που ασκούν καθήκοντα Διευθυντή στη Γενική Δ/νση Αγροτικής Έρευνας…»