Άρθρο 09 – Επιστημονικό Συμβούλιο

1. Στον Οργανισμό λειτουργεί Επιστημονικό Συμβούλιο (ΕΣ), τετραετούς θητείας, με συμβουλευτική αρμοδιότητα επί ερευνητικών, εκπαιδευτικών και γενικότερα επιστημονικών θεμάτων ενδιαφέροντος του Οργανισμού, το οποίο αποτελείται από πέντε (5) έως επτά (7) μέλη με διεθνώς αναγνωρισμένο κύρος και εμπειρία σε ειδικότητες σχετικές με τους σκοπούς του Οργανισμού. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ορίζει με απόφασή του τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου, μετά από πρόταση του ΔΣ, η οποία περιλαμβάνει διπλάσιο αριθμό από τα προβλεπόμενα μέλη του ΕΣ από όλα τα επιστημονικά πεδία που σχετίζονται με την αποστολή του Οργανισμού. Ο Πρόεδρος του ΕΣ εκλέγεται από τα μέλη του ΕΣ. Η ιδιότητα των μελών του ΕΣ δεν είναι ασυμβίβαστη με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου με τον Οργανισμό.
2. Στις συμβουλευτικές αρμοδιότητες του ΕΣ ανήκει:
α) Η υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Περιφερειακών Συμβουλίων του Οργανισμού στην άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.
β) Η παρακολούθηση των ερευνητικών, αναπτυξιακών, εκπαιδευτικών και των προγραμμάτων αγροτικής κατάρτισης του Οργανισμού, η διαμόρφωση προτάσεων για το στρατηγικό σχεδιασμό του οργανισμού και της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού.
γ) Η υποστήριξη του Οργανισμού στην εκτέλεση και αποτίμηση του ερευνητικού και εκπαιδευτικού του έργου, καθώς και στη διαμόρφωση σχετικής έκθεσης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όποτε αυτή ζητείται.
δ) Η υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού στη σύνταξη γνωμοδοτήσεων σε ειδικά ερωτήματα που υποβάλλονται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή από άλλες δημόσιες αρχές.
3. Η λειτουργία του Επιστημονικού Συμβουλίου καθορίζεται με απόφαση του ΔΣ.

 • 5 Μαρτίου 2018, 14:25 | ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΘΙΑΓΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ Π.ΠΛΑΤΗΣ, Γ.ΣΑΜΟΥΡΗΣ

  Προτείνεται το εξής περιεχόμενο στο άρθρο 9, σε ότι αφορά το ΕΣ:
  1. Στον Ελληνικό Οργανισμό Αγροτικής Έρευνας, Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης (ΕΛΓΟ) λειτουργεί επταμελές Επιστημονικό Συμβούλιο (ΕΣ). Το ΕΣ συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αποτελείται (α) από πέντε (5) επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με αξιόλογο ερευνητικό και συγγραφικό έργο στην αγροτική έρευνα και τεχνολογία, από τους οποίους τέσσερις (4) καθηγητές ΑΕΙ ή ερευνητές βαθμίδας Α΄ εν ενεργεία ή μη, που ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από τους ανωτέρω Υπουργούς, ύστερα από εκδήλωση ενδιαφέροντος και (β) από δύο (2) ερευνητές βαθμίδας Α΄ της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ, που εκλέγονται μαζί με τους αναπληρωτές τους με μυστική ψηφοφορία από το σύνολο του ερευνητικού προσωπικού του Οργανισμού. Ο Πρόεδρος του ΕΣ ορίζεται με την ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση από τους επιστήμονες της περίπτωσης (α). Τα θέματα στο ΕΣ εισηγείται ο Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Έρευνας ο οποίος μετέχει στις συνεδριάσεις χωρίς ψήφο.
  2. Στις αρμοδιότητες του ΕΣ ανήκει:
  α) Η υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Περιφερειακών Συμβουλίων του Οργανισμού στην άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.
  β) Η παρακολούθηση των ερευνητικών, αναπτυξιακών, εκπαιδευτικών και των προγραμμάτων αγροτικής κατάρτισης του Οργανισμού, η διαμόρφωση προτάσεων για το στρατηγικό σχεδιασμό του οργανισμού και της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού.
  γ) Η υποστήριξη του Οργανισμού στην εκτέλεση και αποτίμηση του ερευνητικού και εκπαιδευτικού του έργου, καθώς και στη διαμόρφωση σχετικής έκθεσης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όποτε αυτή ζητείται.
  δ) Η υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού στη σύνταξη γνωμοδοτήσεων σε ειδικά ερωτήματα που υποβάλλονται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή από άλλες δημόσιες αρχές.
  ε) Η υποβολή προτάσεων προς τους Υπουργούς Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με τη σύσταση των εκλεκτορικών σωμάτων από τα οποία εκλέγονται οι διευθυντές Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας κατ΄ αναλογία της αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ) που προβλέπεται από τη διάταξη του στοιχείου ζ) της παρ.2 του άρθρου 11 του ν.4310/2014 όπως κάθε φορά ισχύει.

 • 25 Φεβρουαρίου 2018, 17:09 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΟΥΤΣΑΝΕΛΛΟΥ

  Σε εικοσιένα υπολογίζεται ότι ανέρχοντα τα συλλογικά όργανα (συμβούλια) που συστήνονται με το νομοθέτημα, χωρίς να υπολογίσουμε το υπηρεσιακό συμβούλιο. Διοικητκό, Επιστημονικό, έξι Περιφερειακά και 13 Επιστημονικά Συμβούλια Ινστιτούτων. Πρόεδροι, Γραμματείς, Πρακτικά, εκτός έδρας μετακινήσεις και ελάχιστο προσωπικό να υλοποιήσει τις αποφάσεις τους…

 • 20 Φεβρουαρίου 2018, 00:20 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλ/κων Προϊόντων)

  Η ύπαρξη Επιστημονικού Συμβουλίου ακούγεται τόσο αναχρονιστική που θυμίζει όχι μόνον άλλες εποχές αλλά άλλους αιώνες! Τι θα πει Επιστημονικό Συμβούλιο;! Λες και το Διοικητικό του Συμβούλιο θα αποτελείται από εκπροσώπους επιπέδου ΔΕ η ΥΕ!! Αν και οπότε χρειάζεται για συγκεκριμένα θέματα ειδική επιστημονική βοήθεια, αυτή κάλλιστα καλύπτεται από μια σύσκεψη που θα κληθούν ιδιαίτερες ειδικότητες και πρόσωπα.

 • 9 Φεβρουαρίου 2018, 18:07 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

  Προτείνεται ο ορισμός σαφούς αριθμού της σύνθεσης του ΕΣ (όχι 5 ή 7) και εκ των δύο ενδεικτικών αναφερόμενων, ο αριθμός των επτά μελών. Προτείνεται επίσης η επιλογή των μελών του ΕΣ να γίνεται με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ισόρροπη κάλυψη των αντικειμένων ενδιαφέροντος, προς αποφυγή φαινομένων πλημμελούς εκπροσώπησης αντικειμένων ή πολυπρόσωπης εκπροσώπησης ενός αντικειμένου.

  Από την περιγραφή του σκοπού και των λειτουργιών του ΕΣ προκύπτει ότι κατά τεκμήριο τα μέλη του αποτελούν μέλη της ακαδημαϊκής και της ερευνητικής κοινότητας και μάλιστα των ανώτερων ή της ανώτατης βαθμίδας. Καθώς όμως αυτό δεν είναι σαφές, κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστούν ασφαλώς τα κριτήρια επιλογής καθώς επίσης και η βάση δεδομένων αναζήτησης αυτών (κατ’ αντιστοιχία των μελών του ΔΣ που προέρχονται από τους ίδιους χώρους, πχ ΑΠΕΛΛΑ όπως ισχύει και με όποια μορφή μετασχηματιστεί στο μέλλον). Παράλληλα, καλό είναι να διευκρινιστεί εάν τα μέλη του ΕΣ απαιτείται να βρίσκονται στον ενεργό εργασιακό βίο ή είναι επιλέξιμοι και συνταξιούχοι. Τέλος, καθώς η φύση των λειτουργιών που περιγράφονται ως αρμοδιότητες των μελών του ΕΣ δεν αποκλείουν (ορθώς) στελέχη του δημόσιου αλλά και ιδιωτικού τομέα (εκτός ακαδημαϊκών και ερευνητικών δομών), είναι σκόπιμο να υπάρξουν σαφείς διατυπώσεις διευκρίνισης των προσόντων που πρέπει να πληρούν οι επιστήμονες αυτοί.