Άρθρο 01 – Ορισμοί -Έννοια όρων

Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί, που συμπληρώνονται από όσους αναφέρονται στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ενωσιακού δικαίου που κάθε φορά ισχύουν:

«Αγροτική έρευνα»: Οι θεωρητικές ή πειραματικές εργασίες που σκοπό έχουν:
-τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας των αγροτικών προϊόντων,
-την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας,
-την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας της αγροτικής παραγωγής και του φυτικού και ζωικού κεφαλαίου,
-τη βελτίωση των συνθηκών ζωής και του εισοδήματος των αγροτικών εκμεταλλεύσεων οικογενειακής μορφής καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος.
«Αγροτικά προϊόντα»: Είναι τα προϊόντα της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της θαλάσσιας αλιείας, της σπογγαλιείας, της οστρακοκαλλιέργειας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων, της υδατοκαλλιέργειας, της δασοπονίας, της θηραματοπονίας και των κάθε είδους εκτροφών και τα προϊόντα που προέρχονται από το πρώτο στάδιο επεξεργασίας ή μεταποίησης αυτών, καθώς και κάθε άλλο προϊόν που προέρχεται από την αγροτική εν γένει δραστηριότητα.
«Αγροτική επαγγελματική εκπαίδευση»: Η συστηματικά οργανωμένη μαθησιακή διαδικασία, που εντάσσεται στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο είναι ιεραρχικά δομημένο και χρονικά διαβαθμισμένο, μέσω της οποίας αποκτώνται γενικές και ειδικές γνώσεις, και οδηγεί στην απόκτηση τίτλου σπουδών (απολυτήριο, πτυχίο, πιστοποιητικό, άδεια άσκησης επαγγέλματος), αναγνωρισμένου σε εθνικό επίπεδο
«Αγροτική επαγγελματική κατάρτιση»: Η συστηματικά οργανωμένη μαθησιακή διαδικασία μικρής χρονικής διάρκειας, που εντάσσεται στο μη τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα, με συγκεκριμένο στόχο και ακροατήριο, μέσω της οποίας αποκτώνται εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες του καταρτιζόμενου σε θέματα του αγροτικού τομέα.
«Αξιολόγηση»: Η διαδικασία καταγραφής και αποτίμησης του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτιστοποίηση των υποδομών που υπάρχουν και την κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιμων πόρων, δημοσίων και μη.
«Αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων»: Η διαδικασία που επιτρέπει να διαπιστωθεί η επιστημονική ποιότητα και αρτιότητα προτάσεων ερευνητικών έργων και η ύπαρξη των απαραίτητων συνθηκών για την επιτυχή εκτέλεσή τους.
«Αποτίμηση»: Η διαδικασία που επιτρέπει να διαπιστωθεί η επιστημονική ποιότητα και πληρότητα των επί μέρους και των τελικών αποτελεσμάτων ερευνητικών προγραμμάτων, ο βαθμός συμβολής των προγραμμάτων αυτών στην πραγματοποίηση των στόχων στους οποίους απέβλεπε, καθώς και η τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων ως προς τη διαχείριση των πόρων συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπινου δυναμικού.
«Αριστεία»: Η δυναμική διαδικασία η οποία αποσκοπεί στη συστηματική επιδίωξη υψηλής επιστημονικής ποιότητας κατά την ανάπτυξη νέων θεωριών ή και ερευνητικών μεθοδολογιών με στόχο την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος σε κάθε θεματική περιοχή δραστηριοποίησης.
«Αρχική επαγγελματική κατάρτιση»: Η κατάρτιση η οποία προσφέρει βασικές επαγγελματικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες σε ειδικότητες και εξειδικεύσεις με στόχο την ένταξη, επανένταξη, επαγγελματική κινητικότητα και ανέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, καθώς και την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη.
«Αυτοχρηματοδοτούμενο έργο»: Δράσεις ερευνητικού, αναπτυξιακού και επιδεικτικού χαρακτήρα, οι οποίες είναι οικονομικά αυτοδύναμες ή χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους του Οργανισμού.
«Αυτοελεγχόμενος μεταποιητής»: Κάθε βιομηχανία/βιοτεχνία παραλαβής ή και επεξεργασίας γάλακτος η οποία διαθέτει δικό της, αναγνωρισμένο από την αρμόδια αρχή, εργαστήριο ή συνεργάζεται με αναγνωρισμένο από την αρμόδια αρχή, ή/και διαπιστευμένο ιδιωτικό εργαστήριο.
«Βασική έρευνα»: Η θεωρητική ή πειραματική εργασία που έχει ως πρωταρχικό στόχο τη γνώση και κατανόηση του κόσμου και την παραγωγή νέας γνώσης.
«Βάση δεδομένων»: Η συλλογή συσχετισμένων πληροφοριών-δεδομένων, διαρθρωμένων με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολη η προσπέλαση και η αναζήτησή τους.
«Δια βίου μάθηση»: Όλες οι μορφές μαθησιακών δραστηριοτήτων στη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, που αποσκοπούν στην απόκτηση ή την ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι οποίες συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας, στην επαγγελματική ένταξη και εξέλιξη του ατόμου, στην κοινωνική συνοχή, στην ανάπτυξη της ικανότητας ενεργού συμμετοχής στα κοινά και στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη. Περιλαμβάνει την τυπική εκπαίδευση, τη μη τυπική εκπαίδευση και την άτυπη μάθηση.
«Διαπιστευμένο εργαστήριο»: Η επίσημα αναγνωρισμένη εργαστηριακή δομή ως προς την τεχνική, διοικητική επάρκεια και αξιοπιστία για τη διεξαγωγή δοκιμών, μετρήσεων και διακριβώσεων με συγκεκριμένες πρότυπες μεθόδους, με συγκεκριμένο εξοπλισμό και προσωπικό και εντός δηλωμένων ορίων ακριβείας.
«Έλεγχος»: Είναι η συστηματική αξιολόγηση της συμμόρφωσης, συνοδευόμενη, όπου απαιτείται, από αναλύσεις, μετρήσεις ή/και δοκιμές, προκειμένου να προσδιοριστεί ο βαθμός εκπλήρωσης συγκεκριμένων απαιτήσεων όσον αφορά αγροτικά προϊόντα ή και τρόφιμα που παράγονται από αυτά, μια διεργασία ή υπηρεσία, ένα σύστημα, πρόσωπο ή φορέας.
«Επαγγελματική Σχολή» (ΕΠΑΣ): Είναι σχολές που ανήκουν στη τυπική Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση (Ν. 3475/06). Στις σχολές αυτές διδάσκονται αποκλειστικά μαθήματα ειδικότητας, η φοίτηση διαρκεί 2 σχολικά έτη κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στην ΕΠΑ.Σ. για 21 ώρες την εβδομάδα και παράλληλα πραγματοποιούν πρακτική άσκηση σε εργασίες συναφείς προς την ειδικότητά τους.
«Επίβλεψη»: Είναι η συστηματική εξέταση ότι εγκεκριμένος φορέας πιστοποίησης, αγροτικό προϊόν ή τρόφιμο, διεργασία, υπηρεσία, σύστημα ή πρόσωπο συμμορφώνεται με προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις.
«Επίσημος έλεγχος»: Ορίζεται ως «κάθε μορφή ελέγχου που πραγματοποιεί η αρμόδια αρχή ή ο εξουσιοδοτημένος από την αρμόδια αρχή φορέας ελέγχου, ή η Κοινότητα για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες περί υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων.
«Επιστημονική και τεχνολογική καινοτομία»: Το αποτέλεσμα ερευνητικών και τεχνολογικών προσπαθειών που οδηγούν ή επιδιώκεται να οδηγήσουν στην υλοποίηση νέων ή τη βελτίωση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών που υπάρχουν ήδη.
«Εποπτείες Γάλακτος & Κρέατος»: Υπηρεσιακές μονάδες με αρμοδιότητα τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων της ελληνικής αγοράς γάλακτος – γαλακτοκομικών προϊόντων και κρέατος σε σχέση τόσο με την προέλευση – καταγωγή όσο και με την τήρηση μηνιαίων ισοζυγίων αγορών και πωλήσεων.
«Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος»: Εργαστήριο Φυσικοχημικών και Μικροβιολογικών δοκιμών με σκοπό τον έλεγχο της Ποιότητας του νωπού γάλακτος σύμφωνα με την Εθνική και Ενωσιακή Νομοθεσία.
«Έργο Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ)» (εφεξής «έργο ΕΤΑΚ»): Η σχεδιασμένη δραστηριότητα με συγκεκριμένο αντικείμενο, μεθοδολογία, χρονοδιάγραμμα και προϋπολογισμό για:
– την εκτέλεση κάθε είδους έρευνας,
– την προώθηση της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας προϊόντων, υπηρεσιών ή διαδικασιών,
– την προβολή των δραστηριοτήτων και επιτευγμάτων ΕΤΑΚ, καθώς και για την ευαισθητοποίηση του κοινού σε επιστημονικά θέματα,
– την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού,
– τη δημιουργία, την αναβάθμιση και τη δικτύωση ερευνητικών υποδομών, όπως αυτές ορίζονται στο θεσμικό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων που ισχύει κάθε φορά, καθώς και την πρόσβαση σε αυτές.
«Έρευνα»: Οποιαδήποτε συστηματική και δημιουργική εργασία που αναλαμβάνεται με σκοπό την επαύξησης του αποθέματος της γνώσης, συμπεριλαμβανομένης της γνώσης του ανθρώπου, του πολιτισμού και της κοινωνίας.
«Έρευνα και Ανάπτυξη (E και A)»: Η δημιουργική εργασία η οποία καλύπτει τις δραστηριότητες της βασικής και της εφαρμοσμένης έρευνας και πραγματοποιείται σε συστηματική βάση με σκοπό την αύξηση του αποθέματος της γνώσης, συμπεριλαμβανομένης της γνώσης του ανθρώπου, του πολιτισμού και της κοινωνίας, καθώς και η χρήση του αποθέματος της γνώσης για την ανάπτυξη νέων εφαρμογών.
«Ερευνητές»: Οι επιστήμονες που σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 τουΝ.4386/2016 (Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις), δραστηριοποιούνται για τη δημιουργία νέας γνώσης, προϊόντων, διαδικασιών, μεθόδων και συστημάτων και για τη διαχείριση των αντίστοιχων έργων.
«Ερευνητικός φορέας»: Το νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που έχει ως κύριο σκοπό την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα, σε συνδυασμό με την πειραματική ανάπτυξη και επίδειξη, καθώς και τη διάδοση και την εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας, μέσω των επιστημονικών δημοσιεύσεων και της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων.
«Ερευνητικό έργο»: Η σχεδιασμένη δραστηριότητα έρευνας με συγκεκριμένο αντικείμενο, μεθοδολογία, χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης και προϋπολογισμό δαπανών.
«Ερευνητικό πρόγραμμα»: Το σύνολο των έργων που αποβλέπουν στην εξυπηρέτηση συγκεκριμένων ερευνητικών αναγκών σε καθορισμένη χρονική περίοδο.
«Ευρωπαϊκός χώρος έρευνας»: Πλαίσιο εργασίας που περιγράφει και συστηματοποιεί τις ερευνητικές δραστηριότητες και την πολιτική καινοτομίας σε ολόκληρη την Ευρώπη και περιλαμβάνει: α) την εσωτερική αγορά για την έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας ερευνητές, τεχνολογία και γνώση διακινούνται ελεύθερα, β) το συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο των εθνικών και περιφερειακών ερευνητικών δραστηριοτήτων, προγραμμάτων και πολιτικών, γ) την εφαρμογή και τη χρηματοδότηση πρωτοβουλιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη συγκέντρωση και την εντατικοποίηση των προσπαθειών έρευνας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και το συντονισμό τους με εθνικές και διεθνείς πρωτοβουλίες.
«Εφαρμοσμένη ή βιομηχανική έρευνα»: Η σχεδιασμένη έρευνα ή η κριτική διερεύνηση ενός πεδίου που αποσκοπεί στην απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών ή για τη σημαντική βελτίωση προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών που υπάρχουν.
«Ιδιωτικό εργαστήριο αυτοελέγχου»: Κάθε αναγνωρισμένο από την αρμόδια αρχή, ή/και διαπιστευμένο ιδιωτικό εργαστήριο το οποίο εκτελεί για λογαριασμό αυτοελεγχόμενων μεταποιητών αναλύσεις στο νωπό γάλα, στα πλαίσια του αυτοελέγχου.
Ινστιτούτο Αγροτικής Έρευνας: Βασική επιστημονική, ερευνητική οντότητα με λειτουργική και διοικητική αυτοτέλεια για τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξη τεχνολογίας και καινοτομίας σε συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο.
«Ισοζύγιο γάλακτος»: Είναι η καταγραφή σε μηνιαία βάση από τις επιχειρήσεις γάλακτος όλων των ποσοτήτων γάλακτος και γαλακτοκομικής πρώτης ύλης που παρελήφθησαν από παραγωγούς ή από άλλες επιχειρήσεις, ευρωπαϊκών ή τρίτων χωρών με λεπτομερή περιγραφή της πρώτης ύλης και η διαχείριση αυτής, όλων των τελικών παραγόμενων γαλακτοκομικών προϊόντων και η ανάλωση της πρώτης ύλης για την παρασκευή τους καθώς και της τελικής διαχείρισης των ποσοτήτων υποπροϊόντων (τυρογάλακτος).
«Ισοζύγιο κρέατος»: Είναι η καταγραφή σε μηνιαία βάση από τις επιχειρήσεις κρέατος των ποσοτήτων αγορών και πωλήσεων νωπού και κατεψυγμένου κρέατος (βόειου, πρόβειου, αίγειου, χοίρειου, κονίκλων, κοτόπουλου και γαλοπούλας) που επεξεργάσθηκαν ή και εμπορεύθηκαν καθώς και των κρεατοσκευασμάτων που παρασκευάσθηκαν, με σαφή προσδιορισμό της προέλευσης του κρέατος και τον υποχρεωτικό διαχωρισμό της πρώτης αγοράς εγχώριου ή άμεσα εισαγόμενου κρέατος και των μετέπειτα αγορών κρέατος.
«Καινοτομία»: Η αξιοποίηση υφιστάμενης ή νέας γνώσης ή η μετατροπή μιας ιδέας σε προϊόν ή διαδικασία ή υπηρεσία.
«Καθεστώς ενισχύσεων»: Κάθε πράξη με βάση την οποία, χωρίς να απαιτούνται περαιτέρω μέτρα εκτέλεσης, μπορούν να χορηγούνται μεμονωμένες ενισχύσεις σε επιχειρήσεις οι οποίες ορίζονται στην πράξη αυτή κατά τρόπο γενικό και αφηρημένο, καθώς και κάθε πράξη με βάση την οποία μπορεί να χορηγείται ενίσχυση που δεν συνδέεται με συγκεκριμένο έργο σε μια ή περισσότερες επιχειρήσεις για αόριστο χρονικό διάστημα ή για απροσδιόριστο ποσό.
«Καινοτόμος επιχείρηση»: Η επιχείρηση η οποία αναπτύσσει προϊόντα, υπηρεσίες ή διεργασίες που είναι νέες και ουσιωδώς βελτιωμένες σε σχέση με τη σύγχρονη τεχνολογία στον σχετικό κλάδο.
«Κρατική ενίσχυση»: Κάθε μέτρο το οποίο πληροί το σύνολο των κριτηρίων που καθορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).
Κέντρα «Δήμητρα»: ή «Κέντρα Γεωργικής Εκπαίδευσης ΚΕΓΕ- ΔΗΜΗΤΡΑ», είναι Κέντρα αγροτικής κατάρτισης.
«Μελέτη»: Η συλλογή και ταξινόμηση στοιχείων που προορίζονται για χρήση από επιστημονικούς, κοινωνικούς ή κρατικούς φορείς.
«Ομότιμος ερευνητής»: Το φυσικό πρόσωπο που έχει υπηρετήσει ως ερευνητής σε ερευνητικό ίδρυμα τους ημεδαπής ή τους αλλοδαπής, με διεθνώς αναγνωρισμένη προσφορά στην αγροτική έρευνα, ο οποίος έχει ήδη συνταξιοδοτηθεί και αξιολογήθηκε για να συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα του Οργανισμού σύμφωνα με τους προβλεπόμενους στο Νόμο αυτό όρους και προϋποθέσεις.
«Οργανική μονάδα»: Υπηρεσιακή μονάδα ή υπηρεσιακή δομή προβλεπόμενη από την πρωτογενή ή παράγωγη νομοθεσία του Οργανισμού ανεξαρτήτως του διοικητικού της επιπέδου, του αντικειμένου και του εύρους των αρμοδιοτήτων της και της διοικητικής και λειτουργικής αυτοτέλειας που διαθέτει.
«Οργανισμός» Είναι το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΛΓΟ).
«Πιστοποίηση»: Είναι η διαδικασία παροχής γραπτής ή ηλεκτρονικής διαβεβαίωσης ότι ένα προϊόν, μία διεργασία, μία υπηρεσία, ένα σύστημα ή πρόσωπο συμμορφώνεται με προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις.
«Σύμβαση ορισμένου χρόνου»: Η σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, η οποία συνάπτεται απευθείας μεταξύ του εργοδότη και του εργαζομένου, η λήξη της οποίας καθορίζεται από αντικειμενικούς όρους, όπως η παρέλευση συγκεκριμένης ημερομηνίας ή η εκτέλεση συγκεκριμένου έργου ή η πραγματοποίηση συγκεκριμένου γεγονότος.
«Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση»: Η κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού που συμπληρώνει, εκσυγχρονίζει ή και αναβαθμίζει γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, οι οποίες αποκτήθηκαν από τα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης ή από επαγγελματική εμπειρία με στόχο την ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας, τη διασφάλιση της εργασίας και την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη.
«Σύστημα Παροχής Συμβουλών (ΣΠΣ)»: Το σύστημα που σκοπό έχει την υποστήριξη των γεωργών για την τήρηση των υποχρεώσεων πολλαπλής συμμόρφωσης, σε εκτέλεση του Καν. (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου. Περιλαμβάνει τους γεωργικούς συμβούλους, τους συνεργάτες των γεωργικών συμβούλων, τους ελεγκτές γεωργικών συμβούλων, το φορέα πιστοποίησης αυτών και την αρμόδια Αρχή για την εποπτεία, τον συντονισμό και τον έλεγχο του συστήματος παροχής γεωργικών συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
«Τεχνολογική ανάπτυξη»: Η ανάπτυξη και μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην παραγωγική διαδικασία, που αποσκοπεί στη βελτίωση των τεχνολογικών και των οικονομικών παραμέτρων παραγωγής προϊόντων ή προσφοράς υπηρεσιών, με την εφαρμογή μελετών και ερευνητικών προγραμμάτων και τη λήψη των αναγκαίων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών μέτρων στην κατεύθυνση αυτή.
«Τράπεζα Διατήρησης Γενετικού Υλικού»: Αποτελεσματική και διαρκής εκτός τόπου (ex situ) διατήρηση συλλογών φυτικών γενετικών πόρων, αλλά και επί τόπου (in situ) διατήρηση των άγριων αυτοφυών συγγενών με τα καλλιεργούμενα είδη και διαχείριση στον Αγρό (on–farm) των καλλιεργούμενων ειδών.
«Τυπική εκπαίδευση»: Η εκπαίδευση που παρέχεται στο πλαίσιο του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, οδηγεί στην απόκτηση πιστοποιητικών αναγνωρισμένων σε εθνικό επίπεδο από τις δημόσιες αρχές και αποτελεί μέρος της διαβαθμισμένης εκπαιδευτικής κλίμακας. Στην τυπική εκπαίδευση εντάσσεται και η γενική τυπική εκπαίδευση ενηλίκων.
«Τυποποιητικό έγγραφο»: Είναι το έγγραφο που καθορίζει κανόνες, προδιαγραφές, κατευθυντήριες οδηγίες ή άλλες απαιτήσεις και έχει τη μορφή προτύπων, προδιαγραφών, πρωτοκόλλων, οδηγιών και κανονισμών που συντάσσει, εκδίδει ή και αναγνωρίζει ο Οργανισμός στον τομέα των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.

 • 6 Μαρτίου 2018, 14:48 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

  Οι ελεγκτικές αρμοδιότητες του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ συρρικνώνονται μέχρι εξαφάνισης (αρμοδιότητες ΟΠΕΓΕΠ, ΕΛΟΓΑΚ). Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου υλοποιεί την κυβερνητική πολιτική και μεταλλάσσει το φορέα ερήμην των εργαζόμενων, οι οποίοι παραμένουν στο σκοτάδι, μη γνωρίζοντας σε τι φορέα θα εργάζονται (;) και ποια θα είναι η δουλειά τους την επόμενη μέρα. Οι πολιτικές που υλοποιούνται με την τακτική της κρυφής ατζέντας δεν έχουν τύχη και η αποτυχία τους πρέπει να θεωρείται προεξοφλημένη. Ο Σύλλογος ζητά αναλυτική ενημέρωση για όλα τα πεδία αρμοδιότητας του σημερινού οργανισμού και πλήρη διαφώτιση για το συνολικό σχέδιο, ώστε οι εργαζόμενοι να πάρουν θέση επί πραγματικών δεδομένων. Αυτό μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί δυνατόν. Δεν θα παραιτηθούμε από το να το διεκδικούμε.

 • 6 Μαρτίου 2018, 13:16 | Καλαφατάκη Μαργρίτα

  Θα πρότεινα να προστεθούν στον τόσο εκτενή κατάλογο και οι ορισμοί για το τι νοείται ως:
  Δημόσιες Σχέσεις
  Διεθνείς Σχέσεις
  Κοινωνικά Δίκτυα
  Δελτίο Τύπου
  Χορηγία

 • 6 Μαρτίου 2018, 12:09 | ΦΥΝΤΑΝΗ

  ΑΡΘΡΟ 1
  Στόχος του Οργανισμού, είναι η παροχή διαρκούς και ολοκληρωμένης υποστήριξης του αγροτικού πληθυσμού, ο εκσυγχρονισμός του αγροτικού τομέα, η βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών προϊόντων και των τροφίμων, ο έλεγχος της προέλευσης και της παραγωγής τους, η διασφάλιση της ποιότητάς τους, η αύξηση της προστιθέμενης αξίας τους μέσω των σχετικών πιστοποιήσεων και σημάτων, και η εν γένει ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας της χώρας. Δεν μπορεί συνεπώς το τεράστιο ελεγκτικό έργο του Οργανισμού και το έργο της Πιστοποίησης και της απονομής Σημάτων να περικλείεται στον όρο «Ανάπτυξη» όπως φαίνεται από το νέο όνομα του Οργανισμού …… «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ».

  Άλλωστε στην ανάπτυξη στοχεύουν όλες οι δράσης του Οργανισμού…. Επειδή λοιπόν ο Οργανισμός (όπως προκύπτει από τους ορισμούς),δεν ονομάστηκε Οργανισμός «Ανάπτυξης» θα πρέπει στον γενικό τίτλο να περιλαμβάνεται και το έργο της νυν Γενικής Διεύθυνσης Διασφάλισης Ποιότητας. Η ονομασία που θεωρούμε ότι είναι αντιπροσωπευτική του έργου του οργανισμού, εφόσον κρίνεται αναγκαία η τροποποιησή της, είναι «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΕΛΕΓΧΩΝ
  ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ»

  2. Οι ορισμοί είναι πάρα πολλοί και ενώ έχουν γραφτεί με ΑΒτική σειρά δημιουργούν ένα αταίριαστο παζλ. Προτείνουμε να γραφούν οι ορισμοί ανά Γενική Διεύθυνση με ΑΒτική και πάλι σειρά.

  Βέρα Φυντανή
  Μαρία Λαμπράκη

 • 6 Μαρτίου 2018, 11:13 | ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

  Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι και στο παρόν σχέδιο νόμου δεν αντιμετωπίζονται ισότιμα οι συγχωνευθέντες Οργανισμοί, δεδομένης της ετεροβαρούς έμφασης που δίνεται στα θέματα της Αγροτικής Έρευνας, σε πολλαπλά επίπεδα (οργανογράμματος, μισθοδοσίας, πιθανής εξέλιξης κ.λπ.) σε αντίθεση με τις εξίσου σημαντικές αρμοδιότητες της Εκπαίδευσης και του Ελέγχου – Πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων, καθώς και της Επίβλεψης των Φορέων Πιστοποίησης αυτών.
  Ως εργαζόμενοι στη Γενική Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων επιβεβαιώνουμε τις παρατηρήσεις, που έχουν γίνει και από άλλους, που αφορούν στη μη επιτυχή συγχώνευση φορέων ελέγχου & πιστοποίησης με ερευνητικό φορέα, παρά τα επιχειρήματα της αιτιολογικής έκθεσης για
  • την εκπόνηση συγκροτημένου σχεδίου νόμου για την αναδιάρθρωση του Οργανισμού
  • συμπλήρωση των υφισταμένων κενών της καταστατικής νομοθεσίας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
  • ρύθμιση ατελειών που παρατηρήθηκαν στα χρόνια της ζωής του

  Οι υπάλληλοι της Δ/νσης Πιστοποίησης & Προδιαγραφών της Γενικής Διεύθυνσης Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων
  Αποστολοπούλου Παρασκευούλα, Γαλαριώτου Ειρήνη, Γκούμας Γιώργος, Ζέρβα Καλλιόπη, Κουρνέτα Σταυρούλα, Κρητικού Κατερίνα, Κυρίτσης Γεώργιος, Λαγός Κωνσταντίνος, Λέλης Κωνσταντίνος, Μισαηλίδου Δέσποινα, Μόκκα Μαρία, Παθιάκη Ελευθερία, Παπαδοπούλου Όλγα, Παστρωμάς Νικόλαος, Πρωιμάκη Μαρία, Πυλαρινός Φώτιος Σηφακάκη Φωτεινή, , Τσιουμπλέκου Μαρία, Χατζηχαραλάμπους Μιχάλης.
  Οι υπάλληλοι της Δ/νσης Ανάπτυξης της Γενικής Διεύθυνσης Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων
  Δημητριάδης Ιωάννης, Παπαροκά Αθανασία, Σκαρμούτσου Ευφροσύνη

 • 5 Μαρτίου 2018, 21:02 | Βασίλης Παλιούρας

  Μαζί με τα ισοζύγια γάλακτος και κρέατος θα πρέπει να συμπεριληφθεί και ο ορισμός της «εισκόμισης γάλακτος»

 • 5 Μαρτίου 2018, 12:42 | ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΘΙΑΓΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ Π.ΠΛΑΤΗΣ, Γ.ΣΑΜΟΥΡΗΣ

  Να τροποποιηθεί ο όρος Ερευνητικά Ινστιτούτα:
  Τα αυτοτελή Ερευνητικά Ινστιτούτα έχουν αντικείμενο είτε την παραγωγή γνώσεων και ανάπτυξη εφαρμογών σε ορισμένη επιστημονική περιοχή, είτε τη διεπιστημονική αντιμετώπιση τεχνολογικών και αναπτυξιακών προβλημάτων της χώρας σε συγκεκριμένο τομέα και την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων της παραγωγικής διαδικασίας και της κοινωνικής ανάπτυξης. Τα Ερευνητικά Ινστιτούτα μετά από μια περίοδο πιλοτικής ανάπτυξης, που προσδιορίζεται με το ιδρυτικό τους προεδρικό διάταγμα, αξιολογούνται και με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, μετά από γνωμοδότηση του Ε.Σ., καθορίζεται, είτε η ένταξή τους σε Ερευνητικό Κέντρο ή η μετατροπή τους σε Ερευνητικό Κέντρο με διεύρυνση των αντικειμένων τους, είτε η κατάργησή τους.
  Να προστεθεί νέος όρος:
  «Μέσα ηλεκτρονικής επικοινωνίας»: Το διαδίκτυο ή άλλα δημόσια ή ιδιωτικά δίκτυα, τα οποία επιτρέπουν την ευχερή διασφάλιση της ταυτότητας των χρηστών και την ασφάλεια της επικοινωνίας.
  Να προστεθεί νέος όρος:
  «Αγρόκτημα» ορίζεται ως η αγροτουριστική εκμετάλλευση, η οποία λειτουργεί με έμφαση στις τοπικές παραγωγικές δυνατότητες κάθε περιοχής και η οποία διαθέτει τουλάχιστον: α) καλλιεργήσιμη έκταση, β) φυτικό ή ζωικό κεφάλαιο και γ) χώρο εστίασης και διαμονής. Επιτρέπεται η λειτουργία δικτύου Αγροκτημάτων, ανά την Ελληνική επικράτεια.
  (Στόχος του Αγροκτήματος είναι: α) Η επιστροφή στον τρόπο λειτουργίας της ελληνικής παραδοσιακής οικογένειας, β) η γνωριμία με παραδοσιακά επαγγέλματα, ντόπιες καλλιεργητικές μεθόδους παραγωγής και παραγωγικές διαδικασίες, οι οποίες σπανίζουν ή έχουν εκλείψει, γ) η γνωριμία με τις ασχολίες και τις συνήθειες της καθημερινής ζωής των κατοίκων μιας περιοχής, τα ήθη και τα έθιμα καθώς και τη ζεστή ανθρώπινη ελληνική φιλοξενία, δ) η ευαισθητοποίηση γύρω από τα θέματα της προστασίας του περιβάλλοντος και της αυτόχθονης χλωρίδας και πανίδας, ε) η γνωριμία με τα πολιτισμικά στοιχεία μιας περιοχής, μέσα από την οργάνωση επισκέψεων σε ιστορικά και λοιπά τοπικά αξιοθέατα καθώς και τη συμμετοχή σε υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής. Το κάθε Αγρόκτημα μπορεί, εφόσον διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές και δυνατότητες, να αναπτύσσει εναλλακτικές μορφές τουρισμού, εκπαίδευσης, πρόληψης υγείας, καθώς και αθλητισμού. Δύναται να δημιουργεί συνεργατικές δράσεις με τις γειτνιάζουσες παραγωγικές μονάδες γεωργίας, κτηνοτροφίας, με επιχειρήσεις μεταποίησης και τυποποίησης καθώς και με τα κατά τόπους μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους που προάγουν και αναδεικνύουν την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής, ιδιαίτερα με αυτά που είναι συνυφασμένα με τον παραγωγικό πολιτισμό του τόπου. Για τη διάκριση του Αγροκτήματος από άλλες επιχειρήσεις κατοχυρώνεται σήμα, σύμφωνα τις κείμενες διατάξεις του ν. 4072/2012 (Α΄86), δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του οποίου έχει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.)

 • 25 Φεβρουαρίου 2018, 13:50 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΟΥΤΣΑΝΕΛΛΟΥ

  O ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ εξαρχής δομήθηκε με στρεβλό τρόπο, καθώς εντάχθηκε αναφανδόν στις ΔΕΚΟ, ανέπτυξε τις δομές του από την κορυφή μέχρι τη βάση όπως ο νόμος – πλαίσιο των ΔΕΚΟ επιτάσσει (3429/2005) και τέθηκε υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομικών, στην ανάλογη υπηρεσία (ΕΓΔΕΚΟ), όπως επίσης ακολούθησε τον τρόπο λειτουργίας που αυτές προβλέπουν (επιχειρησιακό σχέδιο, σύνθεση δσ κλπ, θέματα προσωπικού). Την ίδια στιγμή κατάφερε «να επιζήσει» στις ερευνητικές, εκπαιδευτικές δραστηριότητές του, χάρη στην ημιτελή νομική του υπόσταση (εσωτερικός κανονισμός ΔΕΚΟ), βασιζόμενος σε διατάξεις που μόνο με την «ες ανάμνησιν των παλαιών οργανισμών» ερμηνεία αναγνωρίζονταν ως ισχύουσες.

  Με το νομοθέτημα αυτό, ο φορέας (είτε ο υπό κατάργηση (ξανά) ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, είτε ο νέος) εξακολουθεί να φέρει στο γονίδιο του την προβληματική αυτή κατάσταση, δηλαδή να πρέπει να παρακολουθήσει τρία διαφορετικά πλαίσια. Το ν.3429/2005 για τις ΔΕΚΟ (ακόμα και αν καταργηθεί εμμέσως ή ευθέως ο 4002/2011, άρθρο 66 και όσο ισχύει ο 3899/2010, άρθρο 1), ο ν.4310/2014 για την έρευνα και ο ν.4186/2014 για την επαγγελματική κατάρτιση.

  Όσον αφορά τους όρους που ενδιαφέρουν σύμφωνα με το άρθρο 1, τον ΕΛΓΟ (το σημερινό και τον εγκυμονούμενο νέο) το νομοσχέδιο, επισημαίνουμε:
  1. Η τυπική εκπαίδευση δεν ενδιαφέρει και δεν μπορεί να ενδιαφέρει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, πόσο μάλλον τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. ΕΠΑΛ και Πανεπιστήμια (γενική τυπική εκπαίδευση ενηλίκων) ιδρύει το Υπουργείο Παιδείας με τρόπο αποκλειστικό και ρητό.
  2. Ο νόμος 3475/2006 έχει καταργηθεί από το 2014. Οι ΕΠΑΣ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, ως γνωστόν λειτουργούν κατ’ εξαίρεση και έχουν ημερομηνία λήξης. Ο νόμος που ρυθμίζει και επίσης είναι γνωστό σε όλους μας, τα εκπαιδευτικά θέματα είναι ο 4186/2014 και το Υπουργείο μόνο τους ή δια του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ μπορεί να δραστηριοποιηθεί μόνο στη μη τυπική εκπαίδευση – αρχική και συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, δηλαδή ΙΕΚ και ΚΔΒΜ.
  3. Νομοθέτηση για τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στο πλαίσιο του 4186/2014, υπάρχει ήδη και αυτή πρέπει να μας απασχολήσει, ώστε συνδυαστικά με το παρόν νομοθέτημα να αναπτυχθεί και να ολοκληρωθεί (ή απλώς να ενσωματωθεί).

  Συμπέρασμα: Όσον αφορά τα θέματα «εκπαίδευσης-κατάρτισης», ο νόμος – ήδη από το άρθρο 1 – βρίσκεται «εκτός θέματος», κοιτάει πίσω και όχι μπροστά.

 • 20 Φεβρουαρίου 2018, 00:18 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλ/κων Προϊόντων)

  Αγροτική επαγγελματική εκπαίδευση: Γενικότερα η εκπαίδευση και βεβαίως και η επαγγελματική δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο οποιουδήποτε Υπουργείου παρά μόνον του Υπουργείου Παιδείας.

 • 19 Φεβρουαρίου 2018, 21:20 | Νικος

  Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι αυτό το μόρφωμα που περιγράφεται σε αυτό το σχέδιο νόμου δεν μπορεί να λειτουργήσει και αυτό φαίνεται με το πόσο «καλά» λειτούργησε όλα αυτά τα χρόνια από την συγχώνευση των 4 ανόμοιων οργανισμών ως σήμερα!
  Είναι επίσης ξεκάθαρο ότι δημιουργήθηκε και συνεχίζεται δυστυχώς από κάποιους που περιγράφουν την θεσούλα της και τα γύρω αυτής και δεν έχει κατά νου τον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα και την ανάπτυξή του.
  Συστήνετε Περιφερειακά Συμβούλια (μέσω αυτού του νόμου) γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτό το χαοτικό σχήμα δεν μπορεί να λειτουργήσει. Και αντί να διασπάσετε τις δομές, των κατά τα άλλα χρήσιμων επιμέρους οργανισμών, δημιουργείτε ένα τέρας. Ναι, δεν έγινε τώρα η συγχώνευση, η οποία δεν «έδεσε» και ποτέ! Ναι όμως την εδραιώνετε με αυτό το νομοθέτημα. Ούτε την έρευνα διευκολύνετε να αποδώσει αυτά που οφείλει μέσω των προγραμμάτων που πρέπει να αναλαμβάνει , ούτε την εκπαίδευση του αγροτικού κόσμου που είναι αρμοδιότητα άλλου υπουργείου.
  Περιγράφετε ένα ΔΣ με συμμετοχή «αταίριαστων» με το αντικείμενο προσώπων. Στην ΚΥΑ σύστασης του ΕΛΓΟ τον εκπρόσωπο του ΓΕΩΤΕΕ τον όριζε τουλάχιστον μόνο στο προσωρινό ΔΣ. Με ποια αρμοδιότητα ο συνδικαλισμός (γιατί τέτοιο όργανο είναι το ΓΕΩΤΕΕ) θα καθορίζει την στρατηγική και πολιτική ενός οργανισμού; Και συμπληρώνεται το ΔΣ με την συμμετοχή 3 μελών από το προσωπικό του οργανισμού!! Για κατεβείτε απ τα καλάμια σας!! Το προσωπικό προσλαμβάνεται για να εκτελεί το έργο που του αναθέτουν κι όχι για να παίρνει αποφάσεις!
  Από που προέρχονται το μεγαλύτερο ποσό των εσόδων του οργανισμού και που δαπανάται αυτό; Που είναι η συμμετοχή αυτών που συνεισφέρουν; Έρχεται από την έρευνα μέσω προγραμμάτων; Έρχεται από τις εισφορές των παραγωγικών φορέων; Άρα αυτά τα δύο δεν μπορούν να μπλέξουν μεταξύ τους!
  Τέλος, που είναι η Εθνική Επιτροπή Γάλακτος που είναι σχετική με το αντικείμενο;!! Που τόσα χρόνια χρηματοδοτούσε ο ΕΛΟΓΑΚ γιατί μπορούσε και τελευταία δεν ακούγεται καθόλου;

 • 12 Φεβρουαρίου 2018, 15:29 | ΑΛΕΞΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

  Να επικαιροποιηθεί ο ορισμός του Συστήματος Παροχής Συμβουλών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 της ΥΑ 163/13692/1.02.2018 (ΦΕΚ Β΄267), ως εξής: «Σύστημα Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (Σ.Π.Σ.Γ.Ε.)»: το ολοκληρωμένο σύστημα που σκοπό έχει την υποστήριξη των γεωργών για τη βελτίωση των οικονομικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων της γεωργικής τους εκμετάλλευσης ή επιχείρησης.

 • 8 Φεβρουαρίου 2018, 20:38 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

  «Αγροτική έρευνα»: Οι θεωρητικές ή πειραματικές εργασίες που σκοπό έχουν:
  …………
  Να τροποποιηθεί το τελευταίο εδάφιο, ως ακολούθως:
  -τη βελτίωση των συνθηκών ζωής και του εισοδήματος των αγροτικών εκμεταλλεύσεων οικογενειακής μορφής καθώς επίσης την ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος.

 • 8 Φεβρουαρίου 2018, 20:10 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

  «Αποτίμηση»: Η διαδικασία που επιτρέπει να διαπιστωθεί η επιστημονική ποιότητα και πληρότητα των επί μέρους και των τελικών αποτελεσμάτων ερευνητικών προγραμμάτων, ο βαθμός συμβολής των προγραμμάτων αυτών … Η λέξη «προγραμμάτων» θα πρέπει να αντικατασταθεί από τη λέξη «έργων».

  «Ερευνητικό πρόγραμμα»: Το σύνολο των έργων που αποβλέπουν στην εξυπηρέτηση συγκεκριμένων ερευνητικών αναγκών σε καθορισμένη χρονική περίοδο. Να συμπληρωθεί: …έχουν ίδιους επιτελικούς στόχους, διέπονται από ενιαίο κοινό πλαίσιο και Αρχή διαχείρισης και υλοποιούνται μέσω του ίδιου χρηματοδοτικού μέσου.

  «Ομότιμος ερευνητής»: Το φυσικό πρόσωπο που έχει υπηρετήσει ως ερευνητής σε ερευνητικό ίδρυμα τους ημεδαπής ή τους αλλοδαπής, με διεθνώς αναγνωρισμένη προσφορά στην αγροτική έρευνα, ο οποίος έχει ήδη συνταξιοδοτηθεί και αξιολογήθηκε για να συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα του Οργανισμού σύμφωνα με τους προβλεπόμενους στο Νόμο αυτό όρους και προϋποθέσεις. Εκτιμώ ότι ο ορισμός αυτός αποτελεί «πρωτοτυπία» σε σχέση με τους ομόλογο τίτλων άλλων ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας και του εξωτερικού. Αντιπροτείνεται ως ορισμός: Ο ερευνητής που έχει συνταξιοδοτηθεί και κατόπιν προτάσεως του Ινστιτούτου στο οποίο υπηρετούσε αναγορεύεται ως Ομότιμος αναγνωρίζοντας έτσι την επιστημονική του συνεισφορά και αποδοχή στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, την ευρεία συμβολή του στην στήριξη της αγροτικής παραγωγής και της προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και την γενικότερη προσφορά του στην ανάπτυξη του Ερευνητικού ιστού του Οργανισμού. Αποτελεί τίτλο τιμής, από τον οποίο απορρέει και το δικαίωμα διεκδίκησης νέων και υλοποίησης υφιστάμενων ή/και νέων ερευνητικών έργων, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους στο Νόμο αυτό όρους και προϋποθέσεις. Κατ΄εξαίρεση, ομότιμος επίσης ορίζεται το φυσικό πρόσωπο που έχει υπηρετήσει ως ερευνητής σε ερευνητικό ίδρυμα τους ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με διεθνώς αναγνωρισμένη προσφορά στην αγροτική έρευνα, ο οποίος έχει ήδη συνταξιοδοτηθεί και αξιολογήθηκε για να συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα του Οργανισμού σύμφωνα με τους προβλεπόμενους στο Νόμο αυτό όρους και προϋποθέσεις.