Άρθρο 24 – Τροποποίηση του ν. 4061/2012 «Διαχείριση ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ.λπ.» (Α΄66)

1.Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του ν. 4061/2012 «Διαχείριση ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ.λπ.» (Α΄66) τροποποιείται ως ακολούθως:
«2. Τα ακίνητα αυτά ανήκουν κατά κυριότητα στο ελληνικό δημόσιο και η διαχείρισή τους ασκείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τις Περιφέρειες της χώρας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 4 έως 12, εξαιρουμένης της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου αυτού.».
2.Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του ν. 4061/2012, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 α. του άρθρου 37 του ν. 4235/2014 «Τρόφιμα, Ζώα, Ζωοτροφές, Γεωργικά Φάρμακα κ.λπ.» (Α΄32), τροποποιείται ως ακολούθως:
«Μετά την περίπτωση γ΄ προστίθεται περίπτωση δ΄, ως εξής: δ) Δωρεάν, κατά νομή, χρήση και διαχείριση, ακίνητα στον «Ελληνικό Οργανισμό Αγροτικής Έρευνας, Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης» (ΕΛΓΟ) ν,π.ι.δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, αποκλειστικά για την απρόσκοπτη υλοποίηση της αποστολής του. Ο «Ελληνικός Οργανισμός Αγροτικής Έρευνας, Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης» (ΕΛΓΟ), μπορεί να εκμισθώνει ή να παραχωρεί περαιτέρω τη χρήση των ακινήτων αυτών σε τρίτους, μετά από πλειοδοτικό διαγωνισμό που θα διενεργεί ο ίδιος, για την επίτευξη της αποστολής του.».

  • 11 Φεβρουαρίου 2018, 19:31 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

    Προτείνεται η ακόλουθη τροποποίηση:

    2.Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του ν. 4061/2012, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 α. του άρθρου 37 του ν. 4235/2014 «Τρόφιμα, Ζώα, Ζωοτροφές, Γεωργικά Φάρμακα κ.λπ.» (Α΄32), τροποποιείται ως ακολούθως:
    «Μετά την περίπτωση γ΄ προστίθεται περίπτωση δ΄, ως εξής: δ) Δωρεάν, κατά νομή, χρήση και διαχείριση, ακίνητα στον «Ελληνικό Οργανισμό Αγροτικής Έρευνας, Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης» (ΕΛΓΟ) ν,π.ι.δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, αποκλειστικά για την απρόσκοπτη υλοποίηση της αποστολής του. Ο «Ελληνικός Οργανισμός Αγροτικής Έρευνας, Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης» (ΕΛΓΟ), μπορεί να εκμισθώνει ή να παραχωρεί περαιτέρω τη χρήση των ακινήτων αυτών σε τρίτους, ή να επιλέγει την συνεκμετάλλευση μετά από πλειοδοτικό διαγωνισμό που θα διενεργεί ο ίδιος, για την επίτευξη της αποστολής του.».