Άρθρο 27 – Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη κατά το μέρος που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή κατά το μέρος που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος.

  • 25 Φεβρουαρίου 2018, 19:46 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΟΥΤΣΑΝΕΛΛΟΥ

    Άρθρο που καταργεί διατάξεις χωρίς να τις μνημονεύει ευθέως και ρητά δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό και προκαλεί εύλογες επιφυλάξεις για τις προθέσεις του νομοθέτη. Είναι προφανές ότι εάν επιδιώκεται κατάργηση διάταξης με το παρόν νομοθέτημα, δεν είναι άλλη από το άρθρο 14Β του ν.3429/2005, όπως προστέθηκε αυτό με το ν.4002/2011, άρθρο 66, δηλαδή η ίδρυση του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. Η ΚΥΑ 188763 που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού εκ των πραγμάτων καταργείται σε ό, τι ρυθμίζεται διαφορετικά εδώ, δηλαδή στα πάντα. Επιβάλλεται να ενημερωθούν χωρίς αστερίσκους, υποσημειώσεις και παρενθέσεις οι εργαζόμενοι.

  • 18 Φεβρουαρίου 2018, 12:48 | Παναγιώτης Γκλαβίνης

    Άραγε, καταργείται και η ΚΥΑ με την οποία θεσμοθετήθηκε ο οργανισμός του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στο μέτρο που είναι αντίθετη με διατάξεις του νόμου αυτού, όπως κυρίως οι διατάξεις της περί έρευνας, για τις οποίες μάλιστα έχει κατατεθεί αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ και αναμένεται η εκδίκασή της στις 20 Μαρτίου 2018; Με την ΚΥΑ ρυθμίστηκαν θέματα που -κατά την αίτηση ακύρωσης- μόνον ο νομοθέτης μπορούσε να τα ρυθμίσει. Ήδη τώρα, ο νομοθέτης έρχεται και τα ρυθμίζει. Επιβιώνει η ΚΥΑ; Καταργείται; Άρα, λοιπόν, θα πρέπει να προσδιοριστεί εάν και σε ποιο βαθμό και μέχρι πότε επιβιώνει, ενδεχομένως, η ΚΥΑ. Κατά τη γνώμη μου, η ΚΥΑ καταργείται με την θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου.