Άρθρο 17 – Σύστημα αξιολόγησης- Βαθμολογική Διάρθρωση θέσεων Σύστημα προαγωγών

Εξαιρουμένης της κατηγορίας του ερευνητικού προσωπικού, ως προς τα κριτήρια και τη διαδικασία αξιολόγησης των υπαλλήλων και των Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων, τη βαθμολογική διάρθρωση των θέσεων , το σύστημα αξιολόγησης και προαγωγών των υπαλλήλων καθώς και τη βαθμολογική τους ένταξη εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Μέρους Β΄ και Μέρους Γ΄ του ν. 4369/2016, όπως κάθε φορά ισχύουν και σύμφωνα με τις διατάξεις του εσωτερικού Κανονισμού.