Άρθρο 15 – Προσόντα και διαδικασία πρόσληψης Υποχρεώσεις-Καθήκοντα

1. Κατηγορία Ερευνητικού προσωπικού
α) Ερευνητές. Οι ερευνητές, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν. 4310/2014 όπως κάθε φορά ισχύουν(Α΄ 258), κατατάσσονται σε τρεις βαθμίδες (Α΄, Β΄ και Γ΄), είναι επιστήμονες υψηλής επιστημονικής εμπειρίας και κατάρτισης, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και η εργασιακή τους σχέση, τα προσόντα πρόσληψης, η εξέλιξή τους, οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντά τους καθορίζονται από τις παραγράφους 2, 3, 4, 6, 16 και 18 του ιδίου άρθρου και νόμου, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 16 του ν.4386/2016 (Α΄83) και όπως κάθε φορά ισχύουν, εκτός αν άλλως προβλέπεται στον παρόντα νόμο. Οι βαθμίδες τους είναι ανεξάρτητες και αυτοτελείς.
β) Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες (ΕΛΕ). Οι ΕΛΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του ν. 4310/2014, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 16 του ν.4386/2016 και όπως κάθε φορά ισχύουν κατατάσσονται σε τρεις βαθμίδες (Α΄, Β΄ και Γ΄),είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής και έχουν εμπειρία στο σχεδιασμό ή εφαρμογή επιστημονικών και τεχνολογικών προγραμμάτων και έργων. Η εργασιακή σχέση, τα προσόντα πρόσληψης, η εξέλιξή τους, οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντά τους καθορίζονται από τις παραγράφους 5, 6, 16 και 18 του ιδίου άρθρου και νόμου, όπως κάθε φορά ισχύουν, εκτός αν άλλως προβλέπεται στον παρόντα νόμο. Οι βαθμίδες τους είναι ανεξάρτητες και αυτοτελείς.
2. Το ερευνητικό προσωπικό προσλαμβάνεται σε οργανικές θέσεις ως αορίστου ή ορισμένου χρόνου (με θητεία) και για τη διαδικασία πρόσληψης και προαγωγής του εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 29 και 30 του ν.4310/2014 όπως κάθε φορά ισχύουν, με εξαίρεση τα εδάφια 4 και επόμενα της παρ. 7 του άρθρου 29. Ο μη προαγόμενος στη Β΄ βαθμίδα με αίτησή του που υποβάλλεται στον Οργανισμό μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από τη λήξη της θητείας του στη βαθμίδα Γ΄ μπορεί να ενταχθεί σε κενή οργανική θέση, αν υφίσταται, άλλως σε προσωποπαγή θέση είτε των ΕΛΕ του στοιχείου β) της παραγράφου 1 είτε, του προσωπικού των κατηγοριών Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Η αίτηση για ένταξη στους ΕΛΕ διαβιβάζεται στο Επιστημονικό Συμβούλιο του οικείου Ινστιτούτου (ΕΣΙ), το οποίο και γνωμοδοτεί στο ΔΣ του Οργανισμού. Το ΔΣ αποφασίζει την ένταξη μετά από τη σύμφωνη γνώμη του ΕΣΙ. Ο κατά τα ανωτέρω ενταγμένος λαμβάνει τις αποδοχές της νέας του θέσης. Η προηγούμενη θητεία του σε θέση ερευνητή θεωρείται ότι διανύθηκε στη νέα του θέση για όλες τις συνέπειες. Διαφορές που γεννώνται από την πρόσληψη και την προαγωγή του ερευνητικού προσωπικού υπάγονται στη δικαιοδοσία των διοικητικών ακυρωτικών δικαστηρίων.
3. Το προσωπικό των κατηγοριών Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ και ΤΕ) στελεχώνει τις οργανικές μονάδες του Οργανισμού και προσφέρει τις υπηρεσίες του προς εξυπηρέτηση των αρμοδιοτήτων και της αποστολής του Οργανισμού.
4. Το προσωπικό των κατηγοριών Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΔΕ και ΥΕ) στελεχώνει τις οργανικές μονάδες του Οργανισμού και υποστηρίζει τη λειτουργία τους.
5. Για την πρόσληψη των έμμισθων δικηγόρων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4194/2013 (Α΄208). Ως προς τις υποχρεώσεις τους ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 13 του παρόντος νόμου.
6. Τα προσόντα πρόσληψης για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ είναι τα οριζόμενα στις διατάξεις του πδ 50/2001 (Α΄ 39 ), όπως κάθε φορά ισχύουν.
7. Για την πρόσληψη του προσωπικού των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2190/1994, όπως κάθε φορά ισχύουν.
8. Πέραν των ανωτέρω κατηγοριών προσωπικού, ο Οργανισμός μπορεί να απασχολεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή χορηγίας (υποτροφία) ή με συμβάσεις μίσθωσης έργου για τις ανάγκες των ερευνητικών, αναπτυξιακών και λοιπών προγραμμάτων και έργων του:
8.1. Συνεργαζόμενο ερευνητικό προσωπικό, περιλαμβανομένων των καθηγητών και των υπηρετούντων λεκτόρων ΑΕΙ, των μεταπτυχιακών φοιτητών ΑΕΙ (για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή λήψη μεταπτυχιακού διπλώματος), των μεταδιδακτόρων συνεργατών και των επισκεπτών ερευνητών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, εφαρμοζομένων αναλογικά των διατάξεων της παραγράφου 12 του άρθρου 18 του ν. 4310/2014, όπως κάθε φορά ισχύουν.
8.2. Συνεργαζόμενο επιστημονικό, διοικητικό, οικονομικό και λοιπό προσωπικό. Η απασχόληση και οι συμβάσεις του προσωπικού αυτού συνάπτονται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 2190/1994, της παραγράφου 8 του άρθρου 9 του ν. 3812/2009 και της ΠΥΣ 33/2006. Το προσωπικό αυτό, εάν απασχοληθεί με συμβάσεις μίσθωσης έργου εμπίπτει στις εξαιρέσεις της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α΄ 206) και της ΠΥΣ 33/2006 ( Α΄ 280).
9. Με τον εσωτερικό κανονισμό του Οργανισμού μπορεί να καθορίζονται άλλα ειδικά προσόντα για τις ειδικότητες των οποίων οι ανάγκες δεν καλύπτονται από τις ρυθμίσεις του ΠΔ 50/2001, όπως κάθε φορά ισχύουν.
10. Με τον εσωτερικό κανονισμό ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση που διέπει το προσωπικό.
11. Για τα θέματα ερευνητικών αδειών- υποτροφιών – βραβείων του ερευνητικού προσωπικού εφαρμόζονται κατ΄αναλογία οι διατάξεις του άρθρου 28 του ν.4310/2014 όπως κάθε φορά ισχύουν.
12. Οι κενές και οι κενούμενες οργανικές θέσεις υπαλλήλων των κατηγοριών υπό τα στοιχεία β), γ), δ) και ε) της παρ.1 του άρθρου 14 του παρόντος νόμου καλύπτονται κατ΄ αρχάς με την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4440/2016 όπως κάθε φορά ισχύει (Α΄ 224). Οι κενές και οι κενούμενες οργανικές θέσεις υπαλλήλων της κατηγορίας υπό το στοιχείο (α) της παρ.1 του παρόντος νόμου προκηρύσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
13. Σε καθηγητές που έχουν διατελέσει Διευθυντές Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας, καθώς και σε ερευνητές Α΄ βαθμίδας του Οργανισμού που έχουν διακριθεί διεθνώς και αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης, μπορεί να απονέμεται ο τίτλος του Ομότιμου Ερευνητή μετά από απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού. Ειδικά, για τους πρώην Διευθυντές Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας απαιτείται επιπλέον η γνώμη των ερευνητών του οικείου Ινστιτούτου και η σύμφωνη γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου. Με τον εσωτερικό κανονισμό καθορίζονται ο τρόπος και τα κριτήρια αξιολόγησης των Ομότιμων Ερευνητών.

 • 5 Μαρτίου 2018, 12:57 | ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΘΙΑΓΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ Π.ΠΛΑΤΗΣ, Γ.ΣΑΜΟΥΡΗΣ

  Νέο άρθρο: Κινητικότητα Ερευνητών – Επαναπατρισμός Ελλήνων επιστημόνων της διασποράς
  1. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, θεσπίζονται κίνητρα και μέτρα διευκόλυνσης για την προσέλκυση ξένων επιστημόνων από χώρες εντός ή εκτός της Ε.Ε.
  2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εξωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, θεσπίζονται κίνητρα για τον επαναπατρισμό Ελλήνων επιστημόνων της διασποράς από χώρες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με την απόφαση αυτή προσδιορίζονται ειδικότερα οι κατηγορίες Ελλήνων επιστημόνων της διασποράς και μπορούν να προβλεφθούν εφάπαξ ερευνητικές χορηγίες ένταξης επιστημόνων στον ερευνητικό ιστό της χώρας, ύψους μέχρι εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, άλλα ειδικά οικονομικά κίνητρα, μέτρα διευκόλυνσης της επιστροφής των Ελλήνων επιστημόνων του εξωτερικού, να ρυθμίζεται η αναγνώριση προϋπηρεσίας των Ελλήνων επιστημόνων του εξωτερικού και να προβλέπεται η ίδρυση γραφείων δραστηριοποίησης Ελλήνων επιστημόνων της διασποράς σε χώρες του εξωτερικού και ιδίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Η.Π.Α. και την Αυστραλία.
  3. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προκηρύσσονται εθνικά προγράμματα έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας που ανταποκρίνονται στις ειδικές προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγχρηματοδοτούνται από το εκάστοτε Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα και την τεχνολογία.
  4. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συγκροτούνται επιτροπές, έργο των οποίων είναι η εναρμόνιση των εθνικών κανόνων δικαίου με την Ευρωπαϊκή Χάρτα των Ερευνητών και τον Κώδικα Δεοντολογίας για τις Προσλήψεις των Ερευνητών και την άρση των εμποδίων στην κινητικότητα των ερευνητών στο πλαίσιο της σχετικής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα σχετικά μέτρα λαμβάνονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή με κοινή απόφαση αυτού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού και μπορεί να αφορούν, μεταξύ άλλων, θέματα διευκόλυνσης της εισόδου και της διαμονής των αλλοδαπών ερευνητών στην Ελλάδα.

 • 25 Φεβρουαρίου 2018, 17:19 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΟΥΤΣΑΝΕΛΛΟΥ

  Από πού προκύπτει ότι για την πρόσληψη και ιδιαίτερα για την προαγωγή ερευνητών, οι διαφορές υπάγονται στην αρμοδιότητα των διοικητικών ακυρωτικών δικαστηρίων; Σε τι αποσκοπεί ο νομοθέτης με αυτή την ειδική ρύθμιση; Πού εμφιλοχωρεί εν προκειμένω δημόσια εξουσία;

 • 21 Φεβρουαρίου 2018, 10:10 | Πετρίδης Δημήτριος

  Η εξέλιξη των ερευνητών από τη μια βαθμίδα στην άλλη πρέπει να υποκείται σε ανοιχτή διαδικασία (όπως στα ΑΕΙ/ΤΕΙ) για την προσέλκυση υψηλού κύρους και προσόντων ερευνητών. Οι κλειστές διαδικασίες εξέλιξης ενισχύουν φαινόμενα αναξιοκρατίας και μειώνουν την εξωστρέφεια του οργανισμού.

 • 11 Φεβρουαρίου 2018, 19:18 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

  Ο θεσμός του ομότιμου ερευνητή που αποτελεί τίτλο τιμής, οφείλει σε κάθε περίπτωση να απονέμεται κατόπιν σύμφωνης γνώμης-θετικής εισήγησης των ερευνητών της οικείας μονάδας και του ΕΣΙ του Ινστιτούτου, όπως κατ’ αναλογία συμβαίνει σήμερα στα ακαδημαϊκά ιδρύματα. Το ΔΣ ενός Οργανισμού λαμβάνει μια απόφαση που οφείλει να στηρίζεται σε σαφή και ασφαλή γνώμη και γνώση που στην προκειμένη περίπτωση μπορεί αποκλειστικά και μόνο να δοθεί από το ερευνητικό δυναμικό και το ΕΣ του οικείου Ινστιτούτου. Θα πρέπει να μνημονεύεται επίσης ότι μέλημα του εσωτερικού κανονισμού θα είναι και η σαφής διατύπωση των «δικαιωμάτων» και «υποχρεώσεων» των ομότιμων.

  Δεν καθίσταται σαφής από την παραπομπή του εδαφίου 12 η διαδικασία αναπλήρωσης των κενών και κενούμενων οργανικών θέσεων υπαλλήλων της κατηγορίας υπό το στοιχείο (α) (ερευνητές, ΕΛΕ). Εάν η ασάφεια αυτή δεν είναι απλώς αποτέλεσμα πλημμελούς ανάγνωσης του σχολιάζοντα, εκτιμάται ότι θα πρέπει να διευκρινιστεί με απόλυτη λεπτομέρεια και με κάθε δυνατή ευελιξία που ήθελε αφήνει το ισχύον περιοριστικό νομοθετικό πλαίσιο.