Άρθρο 06 – Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του Οργανισμού είναι επταμελές και αποτελείται από:
α) Τον Πρόεδρο του ΔΣ.
β) Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού.
γ) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι ορίζονται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
δ) Έναν καθηγητή ή ερευνητή, βαθμίδας Α΄ ή Β΄, γεωτεχνικής ή συναφούς ειδικότητας με τα αντικείμενα του Οργανισμού, που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
ε) Έναν εκπρόσωπο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ) με τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από το ΔΣ του ΓΕΩΤΕΕ.
στ) Έναν εκπρόσωπο του ερευνητικού προσωπικού του Οργανισμού, που εκλέγεται με τον αναπληρωτή του από το σύνολο του προσωπικού αυτού, με ευθύνη του Οργανισμού.
ζ) Έναν εκπρόσωπο του προσωπικού των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ του Οργανισμού, που εκλέγεται με τον αναπληρωτή του από το σύνολο του προσωπικού αυτού, με ευθύνη του Οργανισμού.
2. Τα μέλη του ΔΣ με τους αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Η διάρκεια της θητείας των μελών του ΔΣ είναι τετραετής με δυνατότητα ανανέωσης μία φορά και για ίσο χρονικό διάστημα.
4. Τα μέλη του ΔΣ, των οποίων λήγει η θητεία, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την αντικατάστασή τους και λαμβάνουν την αντιμισθία ή την αποζημίωση που προβλέπεται για την άσκηση των καθηκόντων τους.
5. Σε περίπτωση αποχώρησης μέλους του ΔΣ για οποιονδήποτε λόγο και ιδίως λόγω θανάτου, παραίτησης, απώλειας της ιδιότητας για την οποία διορίστηκε ως μέλος, το μέλος αντικαθίσταται για το υπόλοιπο της θητείας του, με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6. Χρέη Γραμματέα εκτελεί υπάλληλος Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του Οργανισμού, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του ΔΣ.
7. Εισηγητής των θεμάτων στο ΔΣ είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος. Επίσης εισηγητές μπορεί να είναι τα μέλη του ΔΣ και στελέχη του Οργανισμού εξουσιοδοτημένα από τον Πρόεδρο του ΔΣ ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
8. Στις συνεδριάσεις του ΔΣ παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Νομικός Σύμβουλος του Οργανισμού. Μπορούν επίσης να παρίστανται οι Προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων, καθώς και κάθε στέλεχος του οργανισμού ή τρίτος που θα προσκληθεί από τον Πρόεδρο του ΔΣ.
9. Το ΔΣ συγκαλείται με έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, τακτικά μία φορά τον μήνα και έκτακτα, όταν το κρίνει απαραίτητο ο Πρόεδρός του ή όταν ζητηθεί εγγράφως από τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη.
10. Το ΔΣ έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα (4) από τα μέλη του, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται υποχρεωτικά ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος ή οι κατά περίπτωση αναπληρωτές τους. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
11. Τον Πρόεδρο ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού. Στην περίπτωση που το ΔΣ συνεδριάζει χωρίς την παρουσία του Προέδρου για τη ύπαρξη απαρτίας απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον πέντε (5) μελών του, συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου που αναπληρώνει τον Πρόεδρο.
12. Τα πρακτικά του ΔΣ υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα του ΔΣ, αφού προηγουμένως επικυρωθούν από το ΔΣ.
13. Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του ΔΣ δεν έχουν δικαίωμα ψήφου σε αποφάσεις του ΔΣ, που αφορούν θέματα σχετικά με τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του σε αυτούς ή άπτονται προσωπικών τους θεμάτων.
14. Για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του ΔΣ, ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος, τα Μέλη του, ο Νομικός Σύμβουλος και ο Γραμματέας λαμβάνουν αποζημίωση, η οποία καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 όπως κάθε φορά ισχύουν.
15. Για τις μετακινήσεις του Προέδρου του ΔΣ, του Διευθύνοντος Συμβούλου, των μελών του ΔΣ και του Γραμματέα εφαρμόζονται οι διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ΄ του ν. 4336/2015 (Α΄ 94), εξαιρουμένου του περιορισμού του αριθμού των ημερών μετακινήσεων, όπως κάθε φορά ισχύουν.
16. Το ΔΣ καταρτίζει Κανονισμό Λειτουργίας με τον οποίο καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του που εγκρίνεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής ο τρόπος λειτουργίας του ΔΣ ρυθμίζεται από τις διατάξεις του νόμου αυτού και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του ν.2690/1999 (Α΄ 45), όπως κάθε φορά ισχύει.
17. Το ΔΣ έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) Χαράσσει την πολιτική του Οργανισμού και συντονίζει, εποπτεύει και ελέγχει με αποφάσεις του το επιτελούμενο από τον Οργανισμό έργο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
β) Καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό του Οργανισμού και ύστερα από έγκριση των συναρμόδιων Υπουργών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
γ) Υποβάλλει στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις και προτάσεις για κάθε θέμα, που αφορά στην επίτευξη της αποστολής του Οργανισμού.
δ) Διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους του Οργανισμού και αποφασίζει για κάθε είδους δαπάνες, για τη σύναψη δανείων, την αποδοχή των κάθε είδους επιχορηγήσεων, χρηματοδοτήσεων, δωρεών και εισφορών τρίτων, την ανάθεση μελετών και έργων σε τρίτους, την αγορά και πώληση, εκμίσθωση, μίσθωση κινητών και ακινήτων. Η σύναψη δανείων και η αγορά ή πώληση ακινήτου, πραγματοποιείται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ύστερα από εισήγηση του ΔΣ.
ε) Συνάπτει πάσης φύσεως συμφωνίες με διεθνείς και ελληνικούς δημόσιους φορείς καθώς και με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, αξιοποιεί και εκμεταλλεύεται την ακίνητη και κινητή περιουσία του καθώς και την ακίνητη περιουσία του Δημοσίου, της οποίας ο Οργανισμός έχει τη νομή και τη χρήση, κατόπιν παραχώρησης και παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε αντικείμενα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του.
στ) Καταρτίζει και υποβάλλει στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για έγκριση τον ετήσιο προϋπολογισμό, καθώς και τις απαραίτητες τροποποιήσεις που γίνονται στον προϋπολογισμό κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης του.
ζ) Προκηρύσσει τη θέση για τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας εφαρμόζοντας τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.4310/2014 (Α΄258), όπως κάθε φορά ισχύουν για τον Διευθυντή Ερευνητικού Κέντρου της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Η προβλεπόμενη από το άρθρο 16 του ν.4310/2014 επταμελής ειδική επιτροπή κριτών συγκροτείται με απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού. Για την αξιολόγηση των υποψηφίων η ειδική επιτροπή κριτών λαμβάνει υπόψη τη γνώμη του ερευνητικού προσωπικού που υπηρετεί στη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας και τα ερευνητικά Ινστιτούτα, η οποία εκφράζεται ενώπιον της επιτροπής. Η διαδικασία έκφρασης γνώμης καθορίζεται στον εσωτερικό Κανονισμό του Οργανισμού. Πέντε μέλη και πέντε αναπληρωματικά επιλέγονται με κλήρωση από τον κατάλογο επιστημόνων της ημεδαπής καθηγητών ΑΕΙ και ερευνητών Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο συναφές με την αγροτική έρευνα, η κατάρτιση του οποίου αποτελεί φροντίδα της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας. Τα δύο μέλη και δύο αναπληρωματικά της ειδικής επιτροπής κριτών είναι ερευνητές Α΄ βαθμίδας του Οργανισμού και εκλέγονται από το σύνολο του ερευνητικού προσωπικού του Οργανισμού. Η ευθύνη καθορισμού της διαδικασίας και της εκλογής των δύο αυτών μελών ανήκει στο ΔΣ του Οργανισμού. Το ΔΣ του Οργανισμού ασκεί επίσης κατ’ αναλογία όλες τις αρμοδιότητες που οι σχετικές διατάξεις του ν. 4310/2014 όπως κάθε φορά ισχύει αναθέτουν την άσκησή τους στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
η) Προκηρύσσει τις θέσεις και προσλαμβάνει τους Διευθυντές των ερευνητικών Ινστιτούτων εφαρμόζοντας κατ’ αναλογία τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.4310/2014 όπως κάθε φορά ισχύουν για τους Διευθυντές των Ινστιτούτων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Η προβλεπόμενη από το άρθρο 16 του ν.4310/2014 επταμελής ειδική επιτροπή κριτών συγκροτείται με απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού. Πέντε μέλη και πέντε αναπληρωματικά επιλέγονται με κλήρωση από τον κατάλογο επιστημόνων της ημεδαπής καθηγητών ΑΕΙ και ερευνητών Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα του οικείου Ινστιτούτου, η κατάρτιση του οποίου καταλόγου αποτελεί φροντίδα της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας. Τα δύο μέλη και δύο αναπληρωματικά της ειδικής επιτροπής κριτών είναι ερευνητές Α΄ βαθμίδας του Οργανισμού και εκλέγονται από το σύνολο του ερευνητικού προσωπικού του οικείου Ινστιτούτου και αν δεν επαρκούν ή δεν υπάρχουν, από το σύνολο των ερευνητών του Οργανισμού που θεραπεύουν συναφές γνωστικό αντικείμενο με τα γνωστικά αντικείμενα του Ινστιτούτου που έχει προκηρυχθεί η θέση του Διευθυντή. Η ευθύνη καθορισμού της διαδικασίας και της εκλογής των δύο αυτών μελών ανήκει στο ΔΣ του Οργανισμού. Η επιτροπή για την αξιολόγηση των υποψηφίων λαμβάνει υπόψη τη γνώμη των ερευνητών και του λοιπού προσωπικού του οικείου Ινστιτούτου, η οποία εκφράζεται ενώπιον της ειδικής επιτροπής κριτών. Η διαδικασία έκφρασης γνώμης καθορίζεται στον εσωτερικό Κανονισμό του Οργανισμού. Το ΔΣ του Οργανισμού ασκεί επίσης κατ’ αναλογία όλες τις αρμοδιότητες που οι σχετικές διατάξεις του ν.4310/2014, όπως κάθε φορά ισχύουν, αναθέτουν την άσκησή τους στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
θ) Προκηρύσσει τις θέσεις ευθύνης των Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων, εξαιρουμένων των αναφερομένων στα στοιχεία ζ΄ και η΄ της παρούσης παραγράφου, κατ’ αναλογία των διατάξεων του άρθρου 29 του ν. 4369/2016 (Α΄33), όπως κάθε φορά ισχύουν και σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό.
ι) Προκηρύσσει τη θέση και επιλέγει τον Νομικό Σύμβουλο του Οργανισμού από τους έμμισθους δικηγόρους που διαθέτουν τα προσόντα με εσωτερική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με τις διατάξεις του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας.
ια) Προκηρύσσει τις κενές οργανικές θέσεις της κατηγορίας του ερευνητικού προσωπικού και προσλαμβάνει το προσωπικό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος νόμου.
ιβ) Προκηρύσσει τις κενές οργανικές θέσεις των Δικηγόρων καθώς των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) και προσλαμβάνει το προσωπικό και τους Δικηγόρους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος νόμου.
ιγ) Προσλαμβάνει το εποχικό προσωπικό σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994, όπως κάθε φορά ισχύουν και αποφασίζει για την απασχόληση του συνεργαζόμενου ερευνητικού, επιστημονικού, διοικητικού, οικονομικού και λοιπού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή των αναδόχων με συμβάσεις μίσθωσης έργου στο πλαίσιο των πάσης φύσεως προγραμμάτων και έργων του Οργανισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος νόμου.
ιδ) Αποφασίζει επί των ενστάσεων κατά των αποφάσεων του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Οργανισμού.
ιε) Αξιοποιεί τα ερευνητικά αποτελέσματα και κάθε άλλο έργο πνευματικής ιδιοκτησίας του στην Ελλάδα και στο εξωτερικό είτε απευθείας είτε με τη δημιουργία ή συμμετοχή του Οργανισμού στην ίδρυση νεοσύστατων εταιριών Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας, τεχνοβλαστών (spinoff), ή άλλων σχετικών καινοτόμων επιχειρήσεων καθώς και νομικών προσώπων με οποιαδήποτε νομική μορφή και οργανωτική δομή, όπως θεματικά δίκτυα προηγμένης έρευνας, συστάδες επιχειρήσεων, Τράπεζες Διατήρησης Γενετικού Υλικού, εθνικές συλλογές, επιδεικτικά αγροκτήματα με κύριο σκοπό την αγροτική έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και γενικότερα την προαγωγή της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας στον αγροτικό τομέα.
Για την επίτευξη των στόχων του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να ιδρύει εταιρείες ή να συμμετέχει μαζί με τρίτους, νομικά και φυσικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου σε εταιρείες του εμπορικού ή συνεταιριστικού νόμου.
ιστ) Ενθαρρύνει και συντονίζει με αποφάσεις του την επιστημονική και ερευνητική συνεργασία του προσωπικού του Οργανισμού για την ανάληψη κοινών ερευνητικών και αναπτυξιακών δράσεων με τα κοινά Επιστημονικά Συμβούλια των Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας ή με τη σύσταση Ειδικών Επιστημονικών Επιτροπών κατά περίπτωση.
ιζ) Συγκροτεί ομάδες έργου, στις οποίες συμμετέχουν, εκτός από υπαλλήλους του Οργανισμού και ειδικοί επιστήμονες που δεν υπηρετούν στον Οργανισμό, με συμβάσεις μίσθωσης έργου για την ανάληψη και υλοποίηση των ερευνητικών, εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών έργων και προγραμμάτων, την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών και εκπόνηση μελετών που χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Διεθνών Οργανισμών, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς και φυσικών προσώπων. Για την κατάρτιση των συμβάσεων αυτών, που αφορούν αποκλειστικά στο κατά περίπτωση οικείο έργο, πρόγραμμα, μελέτη ή παροχή υπηρεσίας του Οργανισμού σε τρίτους, προηγείται δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύεται στο διαδίκτυο και στην επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού και του ΥΠΑΑΤ και ακολουθούνται όσα οι εκάστοτε σχετικοί νόμοι προβλέπουν.
ιη) Εισηγείται προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το ύψος του τέλους χρήσης των σημάτων ποιότητας ή σημάτων συμμόρφωσης, αγροτικών προϊόντων ή διαδικασιών παραγωγής. Η επιβολή και το ύψος του τέλους καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
ιθ) Αναστέλλει προσωρινά τη λειτουργία οργανικών μονάδων του Οργανισμού και αναθέτει τις αρμοδιότητές τους σε άλλες ομοειδείς.
κ) Καταρτίζει στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους, μετά από εισηγήσεις των Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων, την ετήσια έκθεση πεπραγμένων του Οργανισμού και την υποβάλλει στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης για έγκριση.
κα) Αποφασίζει για θέματα της αρμοδιότητάς του, που παραπέμπονται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή εισάγονται από τον Πρόεδρο ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο.
κβ) Αποφασίζει για κάθε θέμα του Οργανισμού που δεν αποτελεί αρμοδιότητα άλλου διοικητικού οργάνου.
κγ) Επιτρέπεται να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του στον Πρόεδρο του ΔΣ, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στα Περιφερειακά Συμβούλια, στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων και σε στελέχη του Οργανισμού, εξαιρουμένων όσων αναφέρονται στα στοιχεία α), β), δ), ε), στ), ζ), η), θ), ι), ια), ιβ), ιγ), ιδ), ιε), ιζ), ιθ), κ), κα) και κβ).
18. Για την επίτευξη των σκοπών του και τη διαμόρφωση της πολιτικής του Οργανισμού, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί εφόσον κρίνεται απαραίτητο, σε συνεδριάσεις τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου (ΕΣ), τους Γενικούς Διευθυντές και τους Προέδρους των Περιφερειακών Συμβουλίων (ΠΕΣΥ) του Οργανισμού, εκπροσώπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων (ΕΦΕΤ, ΜΦΙ, ΙΓΕ, ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΓΑ), εκπροσώπους των ΑΕΙ και ΤΕΙ, καθώς και εκπροσώπους των Συνεταιριστικών Οργανώσεων των αγροτών, των αγροτικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων τροφίμων, των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων και των φορέων πιστοποίησης.

 • 5 Μαρτίου 2018, 16:56 | ΠΕΚ-ΣΕΚ

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ (ΠΕΚ) – ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ (ΣΕΚ)

  Στο παρόν σχέδιο νόμου και συγκεκριμένα στο Άρθρο 06 – Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώνουμε με έκπληξη ότι στη σύνθεση του Δ.Σ απουσιάζει η εκπροσώπηση του παραγωγικού τομέα και ιδιαίτερα των κτηνοτρόφων, αγνοώντας ότι ένα σημαντικό μέρος των εσόδων του Οργανισμού (μερικά εκατομμύρια ευρώ) προέρχεται από τις εισφορές που καταβάλλονται από τους κτηνοτρόφους και τις μονάδες επεξεργασίας και εμπορίας κτηνοτροφικών προϊόντων.

  Είναι επίσης αδιανόητο να λαμβάνονται αποφάσεις, για την αγροτική έρευνα, την εκπαίδευση και κατάρτιση, την επιστημονική υποστήριξη των παραγωγών, το σχεδιασμό – υλοποίηση έργων και προγραμμάτων, την προώθηση και διάχυση νέων τεχνολογιών, τη διατήρηση των ζωικών γενετικών πόρων, τη διασφάλιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων και πλείστα άλλα ζητήματα και να απέχουν από τα όργανα λήψης των αποφάσεων οι καθ’ ύλην αρμόδιοι φορείς των παραγωγών.

  Θεωρώντας όχι απλά απαραίτητη, αλλά απόλυτα αναγκαία και επιβεβλημένη την εκπροσώπηση των κτηνοτρόφων η ΠΕΚ και ο ΣΕΚ προτείνουν στο άρθρο 6 να προστεθεί:

  Δύο (2) εκπρόσωποι με τους αναπληρωτές τους, που προτείνονται από το ΔΣ των φορέων των κτηνοτρόφων:
  • Έναν εκπρόσωπο με τον αναπληρωτή του που προτείνονται από το ΔΣ του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ).
  • Έναν εκπρόσωπο με τον αναπληρωτή του που προτείνονται από το ΔΣ της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων (ΠΕΚ).

  Για το ΣΕΚ Για την ΠΕΚ
  Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

  Παναγιώτης Πεβερέτος Στέργιος Κύρτσος

 • 5 Μαρτίου 2018, 14:18 | ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΘΙΑΓΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ Π.ΠΛΑΤΗΣ, Γ.ΣΑΜΟΥΡΗΣ

  Στην παρ. 17η του άρθρου 6, για τη σύσταση των εκλεκτορικών σωμάτων από τα οποία εκλέγονται οι Διευθυντές των Ινστιτούτων εφαρμόζονται οι προτεινόμενες διατάξεις του στοιχείου ζ) της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4310/2014 όπως κάθε φορά ισχύει για το ΕΣ κατ’ αντιστοιχία του ΕΣΕΚ.

 • 5 Μαρτίου 2018, 12:10 | ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΘΙΑΓΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ Π.ΠΛΑΤΗΣ, Γ.ΣΑΜΟΥΡΗΣ

  Οι παράγραφοι 1.β και 1.γ του άρθρου 6, προτείνεται να συμπτυχθούν στην παράγραφο 1.β με το εξής περιεχόμενο «Δύο (2) εκπροσώπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑ&Τ) από τους αντίστοιχους κλάδους που υπηρετούν στον Οργανισμό, με βαθμό Γενικού Διευθυντή ή Διευθυντή και κατέχουν τα τυπικά προσόντα με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι ορίζονται από τον Υπουργό. (ή με τη λειτουργία του Κέντρου, ο Διευθυντής του Κέντρου Αγροτικής Έρευνας και ένας εκπρόσωπος του ΥπΑΑ&Τ).»
  Η παράγραφος 1.δ του άρθρου 6, προτείνεται να αναριθμηθεί σε παράγραφο 1.γ με το εξής περιεχόμενο: «Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με τον αναπληρωτή του, με προσόντα καθηγητή ή ερευνητή βαθμίδας Α΄, γεωτεχνικής ή συναφούς ειδικότητας οι οποίοι ορίζονται από τον Υπουργό Παιδείας (προτείνεται να είναι μόνο βαθμίδας Α΄).»
  Να γίνει αναρίθμηση των παραγράφων ζ και η, σε ε και στ.
  Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 6, να προστεθεί το εξής περιεχόμενο:
  «Αν τα μέλη των περιπτώσεων ε και στ της παρ. 1, δεν προτείνουν τους εκπροσώπους τους εντός δεκαπέντε ημερών από τη σχετική έγγραφη πρόσκληση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το ΔΣ συγκροτείται και λειτουργεί χωρίς τα μέλη αυτά. Τα ελλείποντα αυτά μέλη ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.»
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 6, προτείνεται να διαμορφωθεί ως εξής:
  «Η διάρκεια της θητείας των μελών του ΔΣ είναι τριετής (3) με δυνατότητα ανανέωσης μία φορά και για ίσο χρονικό διάστημα.»
  Η παράγραφος 7 του άρθρου 6, προτείνεται να διαμορφωθεί ως εξής:
  «Εισηγητής για όλα τα θέματα, που συζητούνται στο ΔΣ, είναι ο Πρόεδρος του Οργανισμού συνεπικουρούμενος από το Γενικό Διευθυντή και αναλόγως του θέματος που εμπίπτει στην αντίστοιχη Γενική Διεύθυνση. Επίσης, εισηγητές μπορεί να είναι και άλλα μέλη του ΔΣ ή στελέχη του Οργανισμού εξουσιοδοτημένα από τον Πρόεδρο.»
  Στις παραγράφους 10, και 11 προτείνεται αντί ο Διευθύνων Σύμβουλος να γίνει «ο νόμιμος αναπληρωτής του.»
  17. Το ΔΣ έχει τις εξής αρμοδιότητες:
  Στις παραγράφους 16.ζ και 16.η του άρθρου 6, «τη διαδικασία ορισμού των 7μελών επιτροπών για την επιλογή του Γενικού Διευθυντή Αγροτικής Έρευνας και Διευθυντών των Ινστιτούτων θα πρέπει να την έχει το Επιστημονικό Συμβούλιο και να εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο (κατ’ αναλογία των διατάξεων του άρθρου 16 ν. 4310/2014, όπως κάθε φορά ισχύει).»
  Να προστεθεί νέα παράγραφος:
  «Διατυπώνει, μετά από εισηγήσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου (ΕΣ) και των Γενικών Διευθύνσεων Αγροτικής Έρευνας και Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, την ετήσια έκθεση ερευνητικών και εκπαιδευτικών πεπραγμένων του Οργανισμού αντίστοιχα και την υποβάλλει στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για ενημέρωση.»

 • 20 Φεβρουαρίου 2018, 00:14 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλ/κων Προϊόντων)

  Η σύνθεση του ΔΣ του ΕΛΓΟ είναι άλλα-αντί-άλλων! Σίγουρα αναντιστοιχη με τους σκοπούς του και τις δράσεις του:
  1. Δεν είναι δυνατόν στο ΔΣ να μην εκπροσωπείται ο ιδιωτικός παραγωγικός τομέας (πρωτογενής και δευτερογενής). Πως είναι δυνατόν να εισηγείται στρατηγική αγροτικής ανάπτυξης ο ΕΛΓΟ στον Υπουργό χωρίς αυτή να μην έχει παραχθει από τους καθ υλην σχετικούς φορείς που είναι οι παραγωγικές επιχειρήσεις. Το γεγονός μάλιστα ότι ο ιδιωτικός παραγωγικός τομέας χρηματοδοτεί τον Οργανισμό χωρίς να έχει παρουσία στο ΔΣ είναι όχι μόνο παράλογο αλλά και σκανδαλώδες!
  2. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν 2 εκπρόσωποι εργαζομένων στο ΔΣ του Οργανισμού. Είναι ανήκουστο και προκλητικός πλεονασμός.
  3. Δεν είναι δυνατόν να εκπροσωπούνται συνδικαλιστικά όργανα συντεχνιών στο ΔΣ

 • 9 Φεβρουαρίου 2018, 16:27 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

  Προτείνονται οι ακόλουθες προσθήκες-τροποποιήσεις:

  1. Τα δύο μέλη του ΔΣ που προκύπτουν από το ερευνητικό και το μη ερευνητικό προσωπικό του Οργανισμού δεν είναι κατά την περίοδο της υποψηφιότητάς του και της θητείας τους μέλη των ΔΣ συνδικαλιστικών οργάνων του προσωπικού του Οργανισμού. Η προσθήκη αυτή εξασφαλίζει το ασυμβίβαστο της ιδιότητας κατά τη διάρκεια της θητείας τους ως μελών του ΔΣ του Οργανισμού.

  2. Είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί η βάση δεδομένων που κάθε φορά χρησιμοποιείται για την επιλογή των μελών του ΔΣ που αποτελούν μέλη ΔΕΠ ή ερευνητές ερευνητικών φορέων της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Θα μπορούσε να ονοματιστεί η βάση δεδομένων του συστήματος ΑΠΕΛΛΑ όπως αυτή θα μετασχηματιστεί στο μέλλον, ή θα μπορούσε περιγραφικά να αποδοθεί ως η βάση δεδομένων που κάθε φορά χρησιμοποιείται από τα ΑΕΙ τα ΑΤΕΙ και τα ερευνητικά Ιδρύματα της χώρας για τις ανάγκες εκλογής μελών ΔΕΠ ή Ερευνητών.

  3. Στην παράγραφο 18, για την επίτευξη των σκοπών του και την επίτευξη της πολιτικής του Οργανισμού, το ΔΣ καλεί στις συνεδριάσεις του εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο στελέχη Συναφών Φορέων όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά. Προτείνεται ως απαραίτητη προσθήκη η αναφορά και στους Διευθυντές των Ερευνητικών Ινστιτούτων του Οργανισμού, καθώς από αυτούς μπορούν να αντληθούν χρήσιμες απόψεις και να προκύψουν πολύτιμες κατευθύνσεις για εξειδικευμένα θέματα της ειδικότητάς τους.

  4. Προτείνεται τέλος η προσθήκη εδαφίου 19. Τα μέλη του ΔΣ εγκρίνουν τους στόχους του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων του Οργανισμού, οι οποίοι υποβάλλονται από αυτούς και οι οποίοι θα πρέπει να διαμορφώνονται σύμφωνα με τις ανάγκες του Οργανισμού. Εντός του πρώτου τριμήνου κάθε χρόνου το ΔΣ λαμβάνει τον απολογισμό των στόχων του προηγουμένου έτους και αξιολογεί την απόδοση των παραπάνω στελεχών. Η προσθήκη αυτή αποτελεί τη θεμελιώδη αρχή ορθή αξιολόγησης μιας υγειούς δομής που όλοι οραματιζόμαστε να αποτελέσει ο ΕΛΓΟ. Δεν επαρκεί η τοποθέτηση ή η ανάδειξη ενός στελέχους σε μια θέση ευθύνης, αλλά απαιτείται η συστηματική αξιολόγηση όλων ώστε αφενός να υφίσταται αυτοέλεγχος και ηθική ικανοποίηση και αφετέρου να λαμβάνονται τα μέτρα εκείνα που απαιτούνται ώστε να γίνονται διορθωτικές κινήσεις βελτίωσης. Ρεαλιστικά, μια ουσιαστική και υγειής μορφή αξιολόγησης απαιτεί ένταξη στη διαδικασία αυτή ολόκληρου του μηχανισμού λειτουργίας του Οργανισμού.

 • 6 Φεβρουαρίου 2018, 20:30 | Κώστας Δημητρίου

  στο δ.σ. θα πρέπει να είναι και εκπρόσωποι από τους πρωτοβάθμιους αγροτικούς συνεταιρισμούς και τις διεπαγγελματικές ενώσεις της αγροτικής οικονομίας