Άρθρο 26 – Μεταβατικές διατάξεις

1. Το τακτικό προσωπικό (με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που κατέχει οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις στον Οργανισμό) και το προσωπικό με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οιουδήποτε κλάδου, κατηγορίας, ειδικότητας, βαθμού ή ερευνητικής βαθμίδας, καθώς και οι με έμμισθοι εντολή και πάγια αντιμισθία δικηγόροι που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στον Οργανισμό, συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον τόπο της προηγούμενης εργασίας τους, ανεξάρτητα από τη μεταβολή της ονομασίας ή του αντικειμένου των οργανικών – υπηρεσιακών μονάδων ή δομών που υιοθετεί ο παρών νόμος, η δε διανυθείσα εργασιακή θητεία τους στα συγχωνευθέντα στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό –ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ) νομικά πρόσωπα καθώς και στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ θεωρείται ότι έχει διανυθεί για κάθε συνέπεια στον συνιστώμενο με τον παρόντα νόμο Οργανισμό.

2.Οι ερευνητές του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ βαθμίδας Δ΄ εφόσον έχουν συμπληρώσει το πρώτο έτος της θητείας τους και διαθέτουν τα προσόντα που προβλέπονται για τη βαθμίδα Γ΄ στο στοιχείο α) της παρ.2 του άρθρου 18 του ν.4310/2014 όπως ισχύει προάγονται στη βαθμίδα αυτή ύστερα από αίτηση και θετική κρίση από πενταμελή επιτροπή κριτών που αποτελείται από τον Διευθυντή του οικείου Ινστιτούτου και τέσσερα (4) μέλη με συναφές γνωστικό αντικείμενο τα οποία επιλέγονται με κλήρωση που διενεργεί το Επιστημονικό Συμβούλιο του οικείου Ινστιτούτου (ΕΣΙ) και πρέπει να κατέχουν βαθμίδα ανώτερη ή ίση με τη βαθμίδα Γ΄. Δύο (2) από τα μέλη είναι ερευνητές του οικείου Ινστιτούτου και δύο (2) είναι εξωτερικά και επιλέγονται από τον εθνικό κατάλογο κριτών. Αν οι κατά τα ανωτέρω ερευνητές που υπηρετούν στο Ινστιτούτο είναι λιγότεροι από δύο, στην κλήρωση για τη συμπλήρωση του αριθμού των δύο (2) μελών της επιτροπής μετέχουν ερευνητές συναφούς γνωστικού αντικειμένου από τα άλλα Ινστιτούτα του Οργανισμού. Αν οι ερευνητές που υπηρετούν στο Ινστιτούτο ή στον Οργανισμό δεν επαρκούν, για τη συμπλήρωση του αναγκαίου αριθμού, η επιτροπή κρίσης συμπληρώνεται από εξωτερικούς κριτές που επιλέγονται σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία. Αν ο κρινόμενος δεν κριθεί προακτέος, η θητεία του παρατείνεται για δύο (2) έτη, μετά δε τη λήξη της επανακρίνεται. Αν και κατά την επανάκριση δεν κριθεί προακτέος για τη βαθμίδα Γ΄ μπορεί με αίτησή του που υποβάλλεται στον Οργανισμό μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από τη λήξη της θητείας του στη βαθμίδα Δ΄ να ζητήσει να ενταχθεί σε προσωποπαγή θέση είτε των ΕΛΕ του στοιχείου β) της παραγράφου 1 είτε, του προσωπικού των κατηγοριών Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του παρόντος νόμου. Η αίτηση για ένταξη στους ΕΛΕ διαβιβάζεται στο οικείο ΕΣΙ, το οποίο και γνωμοδοτεί στο ΔΣ του Οργανισμού. Το ΔΣ αποφασίζει την ένταξη μετά από τη σύμφωνη γνώμη του ΕΣΙ. Ο κατά τα ανωτέρω ενταγμένος λαμβάνει τις αποδοχές της νέας του θέσης. Η προηγούμενη θητεία του στη θέση ερευνητή θεωρείται ότι διανύθηκε στη νέα του θέση για όλες τις συνέπειες.

3. Μέχρι τη σύσταση και λειτουργία των Επιστημονικών Συμβουλίων των Ινστιτούτων (ΕΣΙ) του Οργανισμού συνεχίζει να λειτουργεί και να ασκεί τις αρμοδιότητές του το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ που συστάθηκε με το άρθρο 55 παρ.2 του ν.4235/2014 (Α΄ 32) και παρατείνεται αντίστοιχα η θητεία των μελών του που ορίστηκαν με την αριθμ. 191/29448/04.03.2014 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΟΔΔ 131/14.03.2014) και ανανεώθηκε το πρώτον με την αριθμ. 2496/26520/08.03.2017 (ΥΟΔΔ 116/13.03.2017) και στη συνέχεια με την αριθμ. 878/137652/20.12.2017 (ΥΟΔΔ 724/29.12.2017) όμοιες. Για την πρόσληψη και προαγωγή του ερευνητικού προσωπικού εφαρμόζει τα προσόντα που προβλέπονται στο άρθρο 15 παρ.3 του παρόντος νόμου.

4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρονται «το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας» (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), «ο Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης» (ΟΓ.Ε.Ε.Κ.Α.) – «ΔΗΜΗΤΡΑ», «ο Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων» (Ο.Π.Ε.ΓΕ. Π.), «ο Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος» (ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.),νοείται ο μετονομασθείς με τον παρόντα νόμο «Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ), σε ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΛΓΟ).

5. Τυχόν εκκρεμείς διαδικασίες παράδοσης και παραλαβής εξοπλισμού, όπως αυτές καθορίζονται στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του ν.2538/1997 (Α΄ 242), όπως κάθε φορά ισχύει, για τα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας (ΙΑΕ) του ΕΘΙΑΓΕ, (α) Επιστήμης των Ζώων και Κτηνιατρικής Έρευνας Θεσσαλονίκης και (β) Λοιμωδών, Παρασιτικών Νοσημάτων και Προστασίας της Δημόσιας Υγείας Αθηνών, παύουν να εξελίσσονται μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Ο υφιστάμενος εξοπλισμός και τα λοιπά κινητά περιουσιακά στοιχεία και των συγκεκριμένων ΙΑΕ καταγράφεται στα περιουσιακά στοιχεία του Οργανισμού

6.Τα διαπιστευμένα ή υπό διαπίστευση Εργαστήρια των συγχωνευθέντων νομικών προσώπων ΕΘΙΑΓΕ και ΕΛΟΓΑΚ στον συσταθέντα ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με την αριθ. 188763/10-10-2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 919/131869/20.10.2014 και 9657/122441/10.11.2015 όμοιες, εντάσσονται και συνεχίζουν να λειτουργούν ως υπηρεσιακές μονάδες του μεν ΕΘΙΑΓΕ των οικείων Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας του δε ΕΛΟΓΑΚ στη Γενική Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων του Οργανισμού.

7. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία, κινητά και ακίνητα, ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα, αποθεματικά κ.λπ. των συγχωνευθέντων νομικών προσώπων στον συσταθέντα ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με την αριθ. 188763/10-10-2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 919/131869/20.10.2014 και 9657/122441/10.11.2015 όμοιες περιέρχονται στον Οργανισμό και συνεχίζουν να εξυπηρετούν αυτόν και τις υπηρεσιακές του μονάδες χωρίς την κατάρτιση άλλης πράξης ή μεταβίβασης. Η παρούσα διάταξη αποτελεί τίτλο μεταγραφής, η οποία γίνεται ατελώς. Ειδικότερα, ταμειακά υπόλοιπα και καταθέσεις των συγχωνευθέντων νομικών προσώπων περιέρχονται στον Οργανισμό. Υπογραφείσες συμβάσεις, εκτελούμενα προγράμματα, έργα και μελέτες και ο προϋπολογισμός του τρέχοντος έτους του Οργανισμού συνεχίζουν να εκτελούνται, καθώς και οι τυχόν εκκρεμείς δίκες συνεχίζουν να διεξάγονται χωρίς να επέρχεται διακοπή αυτών, στο όνομα των συγχωνευθέντων νομικών προσώπων, με αποφάσεις του ΔΣ του Οργανισμού, ο δε Οργανισμός αναλαμβάνει αυτοδικαίως και χωρίς οποιαδήποτε άλλη διατύπωση τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ.

8.Μέχρι την έκδοση του εσωτερικού κανονισμού που πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, τα αντίστοιχα θέματα ρυθμίζονται με αποφάσεις του ΔΣ του Οργανισμού.

9. Μέχρι τη συγκρότηση του ΔΣ του Οργανισμού σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7,8 και 9 του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 4 της αριθ. 188763/10-10-2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία συστάθηκε ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 919/131869/20.10.2014 και 9657/122441/10.11.2015 όμοιες.

10. Ο διακριτικός τίτλος «ΕΘΙΑΓΕ-NAGREF», που μέχρι την έναρξη ισχύος της αριθ. 188763/10.10.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία συγχωνεύθηκε το ΕΘΙΑΓΕ στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και είχε κατοχυρώσει το ΕΘΙΑΓΕ, καθίσταται ιδιοκτησία του Οργανισμού και χρησιμοποιείται για τις ανάγκες της αγροτικής έρευνας.

11. Τα Λογότυπα ή / και τα Σήματα που κατά την έναρξη εφαρμογής του παρόντος νόμου έχει εκδώσει και έχει κατοχυρώσει ο Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. – AGROCERT) και ο καθολικός διάδοχός του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ καθώς και ο διακριτικός τίτλος «AGROCERT» καθίστανται ιδιοκτησία του Οργανισμού και συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται.

12. Οποιεσδήποτε ρυθμίσεις καταβολής τελών για υπηρεσίες πιστοποίησης ή / και επίβλεψης υπέρ του Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.-AGROCERT) και του καθολικού διαδόχου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ συνεχίζουν να καταβάλλονται στον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΛΓΟ).

13. Οι εισφορές που καταβάλλονταν στον ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ και στον καθολικό διάδοχό του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις, συνεχίζουν να καταβάλλονται στον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΛΓΟ).

 • 5 Μαρτίου 2018, 14:40 | Επιστημονικό προσωπικό ΙΜΔΟ

  Διαπιστώνεται ότι στο συγκεκριμένο άρθρο δεν υπάρχει πρόβλεψη για την ένταξη του υπηρετούντος προσωπικού, που απασχολείται επί σειρά ετών στην έρευνα, έχει αποκτήσει πολύτιμη εξειδικευμένη εμπειρία και διαθέτει και τυπικά προσόντα, σε βαθμίδες της κατηγορία των ΕΛΕ. Δηλαδή, δεν υπάρχει ανάλογη μεταβατική πρόβλεψη όπως άλλωστε υπήρξε στο Ν. 1845/1989 για τους ερευνητές στην 1η τους ένταξη. Άρα, κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος Νόμου και μόνο, θα πρέπει στις μεταβατικές διατάξεις να υπάρξει πρόβλεψη για την ένταξη του προαναφερθέντος προσωπικού (εφόσον το επιθυμεί) στις ανωτέρω κατηγορίες των ΕΛΕ. Τα κριτήρια για την ένταξη θα θεσπιστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες που υπήρχαν μέχρι σήμερα στον οργανισμό, χωρίς να δίνεται ουσιαστικά κανένα κίνητρο για εξέλιξη στο προσωπικό αυτό και αφορούσαν: α) στη μη δυνατότητα του προσωπικού αυτού να υποβάλλει ερευνητικές ή μη προτάσεις (όπως πλέον προβλέπει ο νέος Κανονισμός Κατάστασης προσωπικού ο οποίος μόλις έχει τεθεί σε ισχύ) και β) στο γεγονός ότι ήταν στην κρίση και στη βούληση των ερευνητών – επιστημονικών υπευθύνων να συμπεριλαμβάνουν το προσωπικό αυτό σε ερευνητικές εργασίες.
  Προτείνεται να συμπεριληφθούν στο συγκεκριμένο άρθρο οι παρακάτω 2 παράγραφοι:

  • Το επιστημονικό προσωπικό, που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού στις μονάδες (συμπεριλαμβανομένης και της Κεντρικής Υπηρεσίας) του Οργανισμού, μπορεί με αίτησή του εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού να ζητήσει να κριθεί για ένταξη σε βαθμίδες ερευνητικού προσωπικού, είτε ως Ερευνητής, είτε ως Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας, ανάλογα με τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 15 παρ. 1α και 1β του παρόντος νόμου. Η κρίση πραγματοποιείται από το Επιστημονικό Συμβούλιο του οικείου Ινστιτούτου (ΕΣΙ). Για την ένταξή τους λαμβάνεται υπόψη: α) η συνεισφορά τους στην έρευνα, β) η συμμετοχή τους σε ερευνητικά ή αναπτυξιακά έργα, προγράμματα ή μελέτες, γ) οι δημοσιεύσεις σε ελληνικά και ξένα περιοδικά, βιβλία ή συνέδρια και δ) τα χρόνια εργασιακής εμπειρίας στο τομέα της έρευνας.
  Μετά την κρίση του ο κάθε υπάλληλος έχει το δικαίωμα να μην αποδεχτεί την ένταξή του στη συγκεκριμένη βαθμίδα και να συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες του στον Οργανισμό από τη θέση που κατείχε.
  Το προσωπικό που μετά την κρίση του εντάσσεται σε οποιαδήποτε βαθμίδα του ερευνητικού προσωπικού διατηρεί την εργασιακή σχέση που κατείχε κατά την ημερομηνία της αίτησής του.

  • Όσοι από το επιστημονικό προσωπικό του Οργανισμού κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εκπονούν διδακτορική διατριβή σχετική με το αντικείμενο απασχόλησής τους, μπορούν να ζητήσουν οποιαδήποτε χρονική στιγμή με αίτησή τους, την ένταξή τους στο ερευνητικό προσωπικό, μετά τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος και κατά ανώτατο όριο τα τρία χρόνια από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Αντίστοιχα, όσοι από το επιστημονικό προσωπικό του Οργανισμού κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εκπονούν μεταπτυχιακή διατριβή σχετική με το αντικείμενο απασχόλησής τους, μπορούν να ζητήσουν οποιαδήποτε χρονική στιγμή με αίτησή τους, την ένταξή τους μετά τη λήψη του μεταπτυχιακού διπλώματος και κατά ανώτατο όριο τα δύο έτη από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
  Μετά την κρίση του ο κάθε υπάλληλος έχει το δικαίωμα να μην αποδεχτεί την ένταξή του στη συγκεκριμένη βαθμίδα και να συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες του στον Οργανισμό από τη θέση που κατείχε.
  Το προσωπικό που μετά την κρίση του εντάσσεται σε οποιαδήποτε βαθμίδα του ερευνητικού προσωπικού διατηρεί την εργασιακή σχέση που κατείχε κατά την ημερομηνία της αίτησής του.

  Κώστας Ιωαννίδης
  Κωνσταντίνος Καούκης
  Γεώργιος Μάντακας
  Αθανάσιος Μπουρλέτσικας
  Νικολέτα Σουλιώτη

 • 5 Μαρτίου 2018, 13:51 | ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΘΙΑΓΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ Π.ΠΛΑΤΗΣ, Γ.ΣΑΜΟΥΡΗΣ

  Στην παράγραφο 5 του άρθρου 26 γίνεται αναφορά στις διαδικασίες παράδοσης -παραλαβής εξοπλισμού και εκεί που γίνεται αναφορά στα Ινστιτούτα θα πρέπει αντί (α) Ινστιτούτο Επιστήμης των Ζώων και Κτηνιατρικής να γραφεί (α) Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης.

 • 5 Μαρτίου 2018, 13:24 | ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΘΙΑΓΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ Π.ΠΛΑΤΗΣ, Γ.ΣΑΜΟΥΡΗΣ

  Να προστεθούν νέοι παράγραφοι στο άρθρο 26:
  14. Αμέσως μετά την κατάρτιση και έγκριση του Κανονισμού Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας και του Κανονισμού Προσωπικού του Οργανισμού, το ΔΣ του Οργανισμού θα καθορίσει επαρκές χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο οι Υπάλληλοι Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και οι Υπάλληλοι Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης, μπορούν να ζητήσουν την εσωτερική μετάταξή τους από ειδικότητα σε άλλη ειδικότητα της κατηγορίας που έχουν ενταχθεί. Το ΔΣ θα αποφασίσει ανάλογα με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, την εμπειρία, τις δεξιότητες των ενδιαφερομένων και τις ανάγκες του Οργανισμού.
  15. Υπάλληλοι της κατηγορίας Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του πρώην ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και νυν ΕΛΓΟ και υπηρετούντες στο ΥπΑΑΤ, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, που δεν ανήκουν στην κατηγορία του ερευνητικού προσωπικού κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, κρίνονται από Επιτροπές Κρίσεις, ύστερα από εισήγηση του Επιστημονικού Συμβουλίου του Οργανισμού χωρίς δημόσια προκήρυξη μία μόνο φορά ύστερα από αίτησή τους, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 15 του παρόντος νόμου για ένταξή τους σε οργανική θέση της κατηγορίας των ερευνητών στη βαθμίδα Γ΄, με γνωστικό αντικείμενο εκείνο που αναφέρει στην αίτησή του ο ενδιαφερόμενος. Αν δεν υφίσταται κενή οργανική θέση, η ένταξη γίνεται σε συνιστώμενη προσωποπαγή. Οι αιτήσεις που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο υποβάλλονται μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση θετικής κρίσης, η ένταξη του αιτούντος ενεργείται με απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού και τοποθετείται σε Ινστιτούτο συναφές με το γνωστικό του αντικείμενο. Η προηγούμενη οργανική θέση των κατά τα ανωτέρω εντασσομένων στο ερευνητικό προσωπικό υπαλλήλων παραμένει κενή μέχρι την ένταξη ή την προαγωγή τους στη βαθμίδα Β΄. Σε περίπτωση που δεν προαχθούν στη βαθμίδα Β΄ επιστρέφουν στην προηγούμενη οργανική τους θέση στην κατηγορία Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για τη θέση αυτή. Η θητεία τους ως ερευνητές προσμετρείται για κάθε συνέπεια βαθμολογική – μισθολογική στη θέση που επανέρχονται.
  16. Υπάλληλοι της κατηγορίας των Ερευνητών που μεταφέρθηκαν από το συγχωνευθέν ΕΘΙΑΓΕ στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, που κατ’ αρχάς συστήθηκε με την ΚΥΑ, είχαν δε ενταχθεί στο ερευνητικό προσωπικό του ΕΘΙΑΓΕ πριν την κύρωση της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 61 της 19ης Μαΐου 1989 (ΦΕΚ Α΄125/03.03.1994) με την παράγραφο 1 του άρθρου 27 του ν.2190/1994 (ΦΕΚ Α΄ 28) όπως κάθε φορά ισχύει, μπορούν να υπαχθούν στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου, εφόσον πληρούσαν τις προϋποθέσεις του άρθρου 27 του ν.2190/1994 όπως κάθε φορά ισχύει, εκτός εκείνης να υπηρετούσαν στο Δημόσιο. Ο συνολικός χρόνος προϋπηρεσίας των εν λόγω υπαλλήλων λογίζεται ως υπηρεσία διανυθείσα στο Δημόσιο.
  17. Οι υπηρετούντες στην κατηγορία του Ερευνητικού προσωπικού του νέου Οργανισμού στις βαθμίδες Δ’ και Γ’, που δεν θα προαχθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1845/1989, όπως κάθε φορά ισχύει, στις βαθμίδες Γ΄ και Β’, εντάσσονται με απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού στην κατηγορία Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες (ΕΛΕ) ή Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, με αντίστοιχη μεταφορά της οργανικής του θέσης και με αποδοχές της νέας τους θέσης. Ο χρόνος υπηρεσίας τους στην κατηγορία του Ερευνητικού προσωπικού, θεωρείται ότι διανύθηκε στις νέες τους θέσεις για όλες τις διοικητικές και μισθολογικές συνέπειες.
  18. Ο εξοπλισμός και γενικά όλα τα κινητά περιουσιακά στοιχεία των υπηρεσιακών μονάδων του συγχωνευόμενου με το νόμο αυτόν ΕΘΙΑΓΕ στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, που αναδιαρθρώνονται, ενοποιούνται ή συγχωνεύονται ή καταργούνται στα ιδρυόμενα με το νόμο αυτόν ΙΑΕ, συνεχίζουν να εξυπηρετούν τα αντίστοιχα κατά το ερευνητικό τους αντικείμενο ΙΑΕ της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ.
  19. Τα διαπιστευμένα ή υπό διαπίστευση Εργαστήρια του συνενούμενου με το νόμο αυτόν ΕΘΙΑΓΕ στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, εντάσσονται και συνεχίζουν να λειτουργούν ως υπηρεσιακές μονάδες των οικείων ΙΑΕ του ΕΛΓΟ του νόμου αυτού.
  20. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία, κινητά και ακίνητα, ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα, αποθεματικά κτλ. των συνενούμενων νομικών προσώπων περιέχονται στον ΕΛΓΟ και συνεχίζουν να εξυπηρετούν το δεύτερο και τις υπηρεσιακές του μονάδες χωρίς την κατάρτιση άλλης πράξης ή μεταβίβασης. Η παρούσα διάταξη αποτελεί τίτλο μεταγραφής, η οποία γίνεται ατελώς. Ειδικότερα, ταμειακά υπόλοιπα και καταθέσεις των συνενούμενων νομικών προσώπων περιέρχονται στον ΕΛΓΟ. Υπογραφείσες συμβάσεις, εκτελούμενα προγράμματα, έργα και μελέτες και ο προϋπολογισμός του τρέχοντος έτους του ΕΛΓΟ συνεχίζουν να εκτελούνται, καθώς και οι τυχόν εκκρεμείς δίκες συνεχίζουν να διεξάγονται χωρίς να επέρχεται διακοπή αυτών, στο όνομα των συνενούμενων νομικών προσώπων, με αποφάσεις του ΔΣ του ΕΛΓΟ, ο δε ΕΛΓΟ αναλαμβάνει αυτοδικαίως και χωρίς οποιαδήποτε άλλη διατύπωση τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που θα προκύψουν από τις ενέργειες αυτές.
  21. Οι επιχορηγήσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που έχουν εγκριθεί μέχρι την έναρξη του παρόντος νόμου, προς τα νομικά πρόσωπα, που συγχωνεύθηκαν στον Οργανισμό, καταβάλλονται εφεξής σε αυτόν.

 • 1 Μαρτίου 2018, 14:27 | Δ/νση Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος & Κρέατος

  -παράγραφος 6
  να προστεθεί:
  του δε ΕΛΟΓΑΚ στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος, της Γενικής Διεύθυνσης Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων του Οργανισμού.

  Προϊστάμενος Δ/νσης Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος, Δρ Νικολάου Ευστράτιος
  Προϊστάμενη Τμήματος Προγραμματισμού Ελέγχων και ισοζυγίων γάλακτος και κρέατος, Ζτάλιου Ιωάννα
  Προϊστάμενος Τμήματος Πληροφοριακών υποδομών στατιστικής και μηχανογραφικής υποστήριξης, Παλιούρας Βασίλειος
  Οι προϊστάμενοι των Εργαστηρίων Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος
  ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ,
  Προϊστάμενη Ε.Ε.Π.Γ Πέλλας
  ΒΕΡΒΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  Προϊστάμενος Ε.Ε.Π.Γ Λέσβου
  ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
  Προϊστάμενη Ε.Ε.Π.Γ Πάτρας
  ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
  Προϊστάμενη Ε.Ε.Π.Γ Ρεθύμνου
  ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
  Προϊστάμενη Ε.Ε.Π.Γ Ιωαννίνων
  ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
  Προϊσταμένη Ε.Ε.Π.Γ Δράμας
  ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
  Προϊστάμενη Ε.Ε.Π.Γ Λάρισας

 • 25 Φεβρουαρίου 2018, 18:55 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΟΥΤΣΑΝΕΛΛΟΥ

  Η διατύπωση της παραγράφου 1 είναι εξόχως προβληματική και εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τους εργαζόμενους. Επιβάλλεται η εκτεταμένη ενημέρωση των εργαζόμενων και η επαναδιατύπωση των διατάξεων σε συνεργασία και με τη σύμφωνη γνώμη των φορέων εκπροσώπησης των εργαζόμενων. Μιλά για Οργανισμό και υπαινίσσεται εντός της ίδιας περιόδου, πότε τον καταργούμενο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (γιατί αυτή είναι η αλήθεια) και πότε το νέο συνιστώμενο.

 • 20 Φεβρουαρίου 2018, 12:41 | Μάριος Θαλασσινός

  Στην παρ. 1 του άρθρου 26 αναφέρεται ότι οι υπάλληλοι «συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον τόπο της προηγούμενης εργασίας τους, ανεξάρτητα από τη μεταβολή της ονομασίας ή του αντικειμένου των οργανικών – υπηρεσιακών μονάδων ή δομών που υιοθετεί ο παρών νόμος». Με ποιά ποιοτικά χαρακτηριστικά και στοιχεία συσχετίζεται ο τόπος εργασίας των υπαλλήλων με τη μεταβολή της ονομασίας ή του αντικειμένου των μονάδων και δομών του νέου οργανογράμματος?
  Και αν πρέπει να καταργηθεί ή να συγχωνευθεί μια μονάδα πως θα διασφαλιστεί αυτή η μεταβατική διάταξη, μήπως με την μη συγχώνευση ή αλλάγη του αντικειμένου ώστε να διατηρηθεί η προτεραιότητα του τόπου προηγούμενης εργασίας?
  Τέτοιες «μεταβατικές» ρυθμίσεις πιθανά δυσκολεύουν την υιοθέτηση ριζικών και καινοτόμων αλλαγών στη σύνταξη του νέου οργανογράμματος.

 • 18 Φεβρουαρίου 2018, 12:12 | Παναγιώτης Γκλαβίνης

  Είστε βέβαιοι ότι δεν χρειάζονται μεταβατικές διατάξεις για την νέα διάρθρωση των Ερευνητικών Ινστιτούτων σε σχέση με την προϊσχύσασα του παρόντος νόμου κατάσταση;