Άρθρο 04 – Πόροι – Οικονομική Διαχείριση

1. Πόροι του Οργανισμού είναι:
α) Οι κάθε είδους χρηματοδοτήσεις/επιχορηγήσεις από τον κρατικό Προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
β) Τα έσοδα του Οργανισμού που προέρχονται από την εκμετάλλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του, καθώς και την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου, της οποίας ο Οργανισμός έχει τη νομή και τη χρήση, κατόπιν παραχώρησης, την εκτέλεση προγραμμάτων κατάρτισης, ερευνητικών, αναπτυξιακών και αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, έργων και μελετών, τη διάθεση τεχνολογικών προϊόντων, τις χρηματοδοτήσεις και κάθε είδους ενισχύσεις ή επιχορηγήσεις από προγράμματα και δράσεις της ΕΕ ή άλλων διεθνών φορέων, την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στο Δημόσιο, σε νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου και ιδιώτες, τις διαδικασίες επίβλεψης ιδιωτικών φορέων πιστοποίησης, ελέγχου και πιστοποίησης επιχειρήσεων παραγωγής αγροτικών προϊόντων και τροφίμων ή και υπηρεσιών, το τέλος χρήσης του ελληνικού σήματος στα αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα και την ειδική εισφορά στο γάλα και στο κρέας που καταβάλλουν οι υπόχρεοι.
Επίσης, τα έσοδα του Οργανισμού που προέρχονται από την ειδική εισφορά που καταβάλλουν οι Γεωργικοί Σύμβουλοι (Γ.Σ.) και οι Συνεργάτες αυτών για την εγγραφή τους στα σχετικά Μητρώα που τηρεί ο Οργανισμός, καθώς και από την εισφορά που παρακρατείτε από την αμοιβή που αυτοί λαμβάνουν για τις παρεχόμενες προς τους γεωργούς υπηρεσίες και προσδιορίζεται κάθε φορά με Υπουργική Απόφαση.
γ) Τα έσοδα που προέρχονται από ειδικά τέλη ή εισφορές για τα αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα, τα οποία υπόκεινται σε διαδικασίες ελέγχου ή διαδικασίες επίβλεψης ή διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης, καθώς και για διαδικασίες παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
Το είδος και το ύψος των τελών ή εισφορών, ο τρόπος αντιστοίχισής τους με το κόστος ειδικά παρεχόμενων υπηρεσιών ελέγχου ή επίβλεψης ή ελέγχου και πιστοποίησης, των αγροτικών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και η διαδικασία είσπραξής τους καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ειδικότερα, καταβάλλονται στον Οργανισμό:
(γα) Ειδική εισφορά στο κρέας, που προβλέπεται στο άρθρο 10 της ΚΥΑ 412/8932/2012 (149 Β΄/ 03-02-2012) όπως κάθε φορά ισχύει.
(γβ) Ειδική εισφορά στο γάλα, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 94 του ν. 2127/1993 ( Α΄ 48), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ.2 του άρθρου 3 του ν.2332/1995 (Α΄181) και τροποποιήθηκε με την παρ.10 του άρθρου 30 του ν.3147/2003 (Α’ 135) και με την παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.3698/2008 (Α΄198), όπως κάθε φορά ισχύει.
(γγ) Τέλος χρήσης ελληνικού σήματος στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα, που προβλέπεται στο άρθρο 187 του ν. 4072 /2012 (Α’ 86) και στο άρθρο 16, της ΚΥΑ Κ4-7838/2014 (Β΄1432/04-07-2014) όπως κάθε φορά ισχύουν.
(γδ) Τέλος υπηρεσιών αναγνώρισης και επίβλεψης ιδιωτικών φορέων πιστοποίησης, σύμφωνα με τα πρότυπα AGRO, όπως προβλέπεται στο άρθρο 14, της ΚΥΑ 267623/28.08.2007 (Β΄1723/ 29-08-2007) και με τα εκάστοτε ισχύοντα.
(γε) Τέλος υπηρεσιών για την αξιολόγηση και επίβλεψη των Οργανισμών Ελέγχου και Πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας, κατά την παρ. 4 του άρθρου 42 του ν.2637/1998 (Α΄200) και το άρθρο 22 της Υπουργικής Απόφασης 2543/103240/2017 (Β΄3529/09-10-2017) όπως κάθε φορά ισχύουν.
(γστ) Κόστος υπηρεσιών ελέγχου και πιστοποίησης επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων γεωγραφικών ενδείξεων και ονομασιών προέλευσης γεωργικών προϊόντων και τροφίμων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 510/2006 του Συμβουλίου, του Κανονισμού (ΕΚ) 1898/2006 της Επιτροπής, του Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του άρθρου 9 της ΚΥΑ 261611/2007 (Β΄406/22-03-2007) όπως κάθε φορά ισχύουν.
(γζ) Κόστος υπηρεσιών ελέγχου και πιστοποίησης επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων Ειδικών Πτηνοτροφικών Εκτροφών (ΕΠΕ), σε εφαρμογή των διατάξεων των Κανονισμών (ΕΟΚ) 1906/1990 και 1907/1990 του Συμβουλίου, της περίπτωσης(η) του άρθρου 35 του ν.2637/1998 και του άρθρου 12 της ΚΥΑ 313875/2004 (Β΄1844/13-12-2004), όπως κάθε φορά ισχύουν.
(γη) Η ειδική εισφορά που καταβάλλουν, εφάπαξ, οι Γεωργικοί Σύμβουλοι και οι συνεργάτες αυτών για την εγγραφή τους στα Μητρώα του Οργανισμού, όπως προβλέπεται στην παρ. 5, του άρθρου 12, της ΚΥΑ 1729/37159/2013 (Β΄767), καθώς και η εισφορά επί της αμοιβής που λαμβάνουν για τις παρεχόμενες προς τους αγρότες υπηρεσίες, όπως προβλέπεται στην παρ. 1, του άρθρου 55, του ν. 4235/2014 (Α΄ 32) όπως κάθε φορά ισχύουν.
δ) Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο, όπως πρόστιμα, χορηγίες, κληρονομιές, δωρεές, ενισχύσεις, κληροδοσίες και κάθε είδους εισφορές φυσικών ή νομικών προσώπων, του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
2. Οι πόροι του Οργανισμού, διατίθενται για:
α) Την κάλυψη κατά προτεραιότητα των δαπανών μισθοδοσίας των εργαζομένων, τις οποίες δαπάνες εγγυάται πλήρως το κράτος.
β) Την κάλυψη των λειτουργικών του εξόδων και κεφαλαίων συντήρησης και ανάπτυξης υποδομών.
γ) Την πληρωμή των κάθε είδους δαπανών που απαιτούνται για την εκπλήρωση της αποστολής του μετά από απόφαση του ΔΣ.
δ) Την αποπληρωμή τυχόν οφειλών του και
ε) Την προβολή και προώθηση της αποστολής του Οργανισμού μέσω χορηγιών/δωρεών σε νομικά πρόσωπα κοινωφελούς χαρακτήρα.
3. Τα έσοδα κατατίθενται σε τραπεζικούς λογαριασμούς, οι οποίοι διακινούνται με εντολές που υπογράφονται γραπτά ή ηλεκτρονικά από τα εξουσιοδοτημένα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, όργανα.
4. Για την είσπραξη των εσόδων του Οργανισμού εφαρμόζονται οι διατάξεις της αριθμ. ΔΠΕΙΣ Α 1140176 ΕΞ 2012 (Β΄ 2756/11-10-2012) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως κάθε φορά ισχύουν.
5. Ο Οργανισμός απαλλάσσεται από την καταβολή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) για τα εισαγόμενα ερευνητικά όργανα, εξαρτήματα, πάσης φύσεως υλικά εξοπλισμού και αναλώσιμα που είναι αναγκαία για την υλοποίηση των ερευνητικών του προγραμμάτων. Ο Οργανισμός τηρεί διπλογραφικό σύστημα και συντάσσει υποχρεωτικά κάθε έτος οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Γ.Π.) του ν. 4410/2016, όπως κάθε φορά ισχύει.
6. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να διατάξει οποτεδήποτε έκτακτο οικονομικό έλεγχο της διαχείρισης του Οργανισμού.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στην επιβολή ΦΠΑ στις υπηρεσίες και τα προϊόντα που υπάγονται στο καθ’ ύλην αντικείμενο του Οργανισμού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

 • Συμβολή στη Δημόσια Διαβούλευση από την Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος (ΕΔΟΚ)

  Με τον υπό διαβούλευση νόμο συνεχίζεται η επιβολή της ειδικής εισφοράς υπερ του νέου οργανισμού η οποία υπολογίζεται γενικά σε ποσοστό 0.2% στην ανά κιλό αξία όλων των ειδών κρεάτων.
  Η ΕΔΟΚ είχε επανειλημμένα εκφράσει την αντίθεσή της στην συνέχιση της απαίτησης της ειδικής εισφοράς, ιδίως μετά τη συγχώνευση των υπηρεσιών του ΕΛΟΓΑΚ στον νέο οργανισμό ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.
  Η ΕΔΟΚ συμφωνεί με την ειδική νομική επιχειρηματολογία που περιλαμβάνεται στην Αίτηση Ακύρωσης που κατέθεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας η Ένωση Εμπόρων Κρέατος και Ζώντων Ζώων Μακεδονίας Θράκης και Θεσσαλίας, την οποία δεν επιθυμούμε να επαναλάβουμε. Τονίζουμε όμως και εμείς πως η εν λόγω ειδική εισφορά δεν μπορεί με κανένα τρόπο να θεωρηθεί ανταποδοτική και συνεπώς υποστηρίζουμε την κατάργησή της στο προτεινόμενο πλαίσιο λειτουργίας του νέου οργανισμού.
  Η ΕΔΟΚ έχοντας ως μέλη της την πλειοψηφία των επαγγελματικών φορέων του τομέα του κρέατος, γνωρίζει πολύ καλά την οικονομική επιβάρυνση που προκαλεί η εν λόγω εισφορά στις επιχειρήσεις χωρίς να πείθει πως προσφέρει κάποια συγκεκριμένη ανταποδοτική ωφέλεια στον κλάδο.
  Αντίθετα δημιουργεί ένα εξαιρετικά αρνητικό κλίμα σε κάθε προσπάθεια αναζήτησης πόρων από τους επαγγελματικούς κλάδους του κρέατος για την λειτουργία των οργανώσεών τους, δεδομένου ότι επιβαρύνονται ήδη με μεγάλα ποσά τα οποία μάλιστα είναι και απαιτητά μέσω του φορολογικού μηχανισμού.
  Συνεπώς η κατάργησή της, εκτός από τη σημαντική ελάφρυνση των οικονομικών βαρών των επαγγελματικών φορέων, θα δημιουργήσει και προϋποθέσεις καλλίτερης συνεργασίας μεταξύ των κλάδων και μεταξύ των υπηρεσιών και των κλάδων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του κρέατος και θα αποβεί τελικά ωφέλιμη στην Εθνική Οικονομία.

 • Πάγια θέση του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος (ΣΕΒΕΚ) είναι η κατάργηση της ειδικής εισφοράς 0,2% υπέρ ΕΛ.ΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, δεδομένου ότι το κόστος της διενέργειας των επίσημων ελέγχων καλύπτεται από τα Κτηνιατρική Τέλη και όχι από την εισφορά 0,2% που επιβάλλεται επί όλων των αγορών κρεάτων και πουλερικών υπέρ του ΕΛ.ΓΟ. – ΔΗΜΗΤΡΑ.

  Η εν λόγω εισφορά 0,2% δεν έχει σε καμία περίπτωση ανταποδοτικό χαρακτήρα, ανήκει προφανώς στις χρεώσεις υπέρ τρίτων και αποτελεί έμμεσο φόρο, με αποτέλεσμα σήμερα για τη διενέργεια των ελέγχων να καταβάλλονται από όλες τις επιχειρήσεις διπλά τέλη.

  Επίσης τυγχάνει αντισυνταγματικό το γεγονός ότι για το ίδιο προϊόν και για συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελματιών να επιβάλλονται διπλά τέλη – εισφορές, καθώς και ότι επιβάλλεται ειδική εισφορά σε βάρος ενός είδους (κρέατος), ενώ δεν επιβάλλεται σε άλλα αγροτικά προϊόντα.

  Συνεπώς, η κατάργηση της ειδικής εισφοράς 2% επί του κρέατος είναι επιτακτική λόγω της οικονομικής επιβάρυνσης που προκαλεί και η οποία επιβαρύνει τον Έλληνα καταναλωτή, κάτι το οποίο σίγουρα κανένας μας δεν το επιθυμεί.

 • 6 Μαρτίου 2018, 10:51 | ΤΑΣΟΣ ΤΖΗΚΑΣ

  Άρθρο 4
  2.ε Θα πρέπει να αναφέρονται επ ακριβώς οι διαδικασίες χορήγησης χορηγιών/δωρεών
  4. Θα πρέπει να αναφερθεί το είδος του φόρου (2701 υπέρ διαφόρων τρίτων)
  5. Θα πρέπει να αναφερθεί η απαλλαγή του ΦΠΑ από την ειδική εισφορά γάλακτος και κρέατος και η ύπαρξη χαρτοσήμου 3,6% που επιβαρύνει τους υπόχρεους καταβολής εισφοράς γάλακτος και κρέατος

 • 2 Μαρτίου 2018, 14:21 | Ένωση Εμπόρων Κρέατος & Ζώντων Ζώων Μακεδονίας-Θράκης-Θεσσαλίας

  Σχόλια για την διαβούλευση επί του νομοσχεδίου του ΕΛΓΟ –ΔΗΜΗΤΡΑ

  Άρθρο 4 παρ. 1 περ. γα και παρ. 4

  Με νομικές ακροβασίες ορίζεται, στο άρθρο 4 παρ. 1 περ. γα, ως πόρος του Οργανισμού η μη σύννομα επιβαλλόμενη Ειδική εισφορά στο κρέας, καθώς και ο μη σύννομος τρόπος αναγκαστικής είσπραξής της με την παρ. 4 του ιδίου άρθρου και πιο συγκεκριμένα:

  1) Με το ίδιο άρθρο 4 παρ. 1, περ. γ ορίζεται ότι το είδος και το ύψος των τελών ή εισφορών, ο τρόπος αντιστοίχισής τους με το κόστος ειδικά παρεχόμενων υπηρεσιών ελέγχου ή επίβλεψης ή ελέγχου και πιστοποίησης, των αγροτικών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και η διαδικασία είσπραξής τους καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η ειδική εισφορά στο κρέας όμως ορίστηκε το πρώτον με το άρθρο 12, παρ. 1, του Νόμου 3698/2008 (ΦΕΚΑ/198), χωρίς να έχει εκδοθεί έκτοτε υπουργική απόφαση που θα καθορίζει επακριβώς την αντιστοίχηση αυτής της εισφοράς με το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ή ποιες θα είναι οι παρεχόμενες υπηρεσίες στους υπόχρεους καταβολής της εισφοράς. Η ατυχής σύνδεση και η παράνομη υπέρβαση που κάνει ο υπό ψήφιση νόμος με την επιβαλλόμενη ειδική εισφορά στο κρέας όπως ορίζεται στο άρθρο 10 της ΚΥΑ 412/8932/2012 (ΦΕΚ 149 Β΄/ 03-02-2012), όπως κάθε φορά ισχύει, για να δικαιολογήσει τούτη με τους επιβαλλόμενους ελέγχους που ορίζει η παραπάνω ΚΥΑ και με την υποχρέωση τήρησης των ισοζυγίων είναι μη σύννομη, διότι στην ΚΥΑ αυτή δεν αναφέρεται η αντιστοίχιση, ο επιμερισμός, η αναλογικότητα της εισφοράς αυτής με τους γενόμενους ελέγχους και την τήρηση των ισοζυγίων.

  2) Στην ως άνω ΚΥΑ 412/8932/2012 οι γενόμενοι έλεγχοι διενεργούνται από μικτό κλιμάκιο ελέγχου των αρμοδίων υπαλλήλων και όχι μόνο από υπαλλήλους του Οργανισμού, οι οποίοι αμείβονται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οπότε η μη σύννομα επιβαλλόμενη ειδική εισφορά,σαφώς δεν αντιστοιχεί για την κάλυψη της μισθοδοσίας των αρμοδίων οργάνων που διενεργούν τον έλεγχο.

  3)Με την ανωτέρω ΚΥΑ412/8932/2012 υπόχρεα πρόσωπα επιβολής της ειδικής εισφοράς είναι οι πρώτοι αγοραστές κρέατος, οπότε η ειδική εισφορά στερείται ανταποδοτικότητας, είναι έμμεσος φόρος, πράγμα που δεν μπορεί να είναι αντικείμενο νομοθετικής εξουσιοδότησης, δυνάμει της ανωτέρω ΚΥΑ.

  4) Η επιβολή της ειδικής εισφοράς ορίζεται κατά παράβαση της Κοινοτικής Νομοθεσίας και κυρίως των άρθρων 26 και 27 του Κανονισμού της ΕΕ 882/2004, διότι τα τέλη ελέγχου δεν επιτρέπεται να διαφοροποιούνται από εκείνα που προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία, ούτε και επιτρέπεται να επιβάλλονται άλλα τέλη πέραν εκείνων, που ήδη καταβάλλονται για ήδη διενεργούμενους ελέγχους επί του ιδίου αντικειμένου.

  5) Επιβάλλεται αντισυνταγματικά και κατά παράβαση του άρθρου 1 του Α΄ Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ ένας έμμεσος φόρος υπέρμετρου χαρακτήρα, που παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας και διότι οι ελεγκτικές αρμοδιότητες του Οργανισμού εκτελούνται ήδη από κρατικές υπηρεσίες.

  6) Επιβάλλεται παράνομα ειδική εισφορά στο κρέας χωρίς να προηγηθεί αναλογιστική μελέτη εσόδων σε σχέση με τα έξοδα των ελέγχων που προβλέπει η ανωτέρω ΚΥΑ, ενώ οι εν λόγω έλεγχοι αναφέρονται μόνο στο κρέας και όχι σε άλλα αγροτικά ή κτηνοτροφικά προϊόντα.

  7) Δεν επιβάλλεται ειδική εισφορά σε άλλα αγροτικά προϊόντα, που κατ’ ουσία ωφελούνται από τις δράσεις του Οργανισμού και από τους μηχανισμούς ελέγχου, παρά μόνο στο κρέας και μάλιστα όταν ο Οργανισμός δεν διαθέτει ούτε εργαστήρια ελέγχων Κρέατος.

  8) Είναι παράνομος και αντισυνταγματικός και ο τρόπος αναγκαστικής είσπραξης της ειδικής εισφοράς, διότι ο έμμεσος φόρος, που αποκαλείται ειδική εισφορά, επιβάλλεται από ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και όχι από κρατική υπηρεσία.

  9) Εισπράττεται αναγκαστικά δυνάμει των διατάξεων της αριθμ. ΔΠΕΙΣ Α 1140176 ΕΞ 2012 (Β΄ 2756/11-10-2012) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως κάθε φορά ισχύουν (παράγραφος 2, περίπτωση 4 του άρθρου 4). Ως έμμεσος φόρος όμως θα εισπράττονταν νόμιμα μόνο με διάταξη νόμου και όχι με Υπουργική απόφαση.

  ΕΝΩΣΗ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ & ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ
  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 • 25 Φεβρουαρίου 2018, 13:50 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΟΥΤΣΑΝΕΛΛΟΥ

  Η πρόβλεψη ότι το κράτος εγγυάται τη μισθοδοσία του προσωπικού πόρω απέχει από τα εξαγγελλόμενα εξαρχής στον Οργανισμό και όχι μόνο, ότι η μισθοδοσία του προσωπικού καλύπτεται πλήρως από τον τακτικό προϋπολογισμό. Η αλήθεια είναι πως σε σχέση με τη προηγούμενη διατύπωση ότι η μισθοδοσία προσωπικού αποτελεί πόρο του Οργανισμού, υπάρχει πρόοδος.

 • 21 Φεβρουαρίου 2018, 21:31 | Ιωάννης

  Εισπράττουν παράνομα την εισφορά έχουν ευθύνες και θα αποδωθουν σύντομα σε όσους βάλανε την υπογραφή τους με την προσφυγή μας στη δικαιοσύνη.

 • 20 Φεβρουαρίου 2018, 00:49 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλ/κων Προϊόντων)

  Οποιαδήποτε εισφορά εισπράττει ο Οργανισμός πρέπει να δικαιολογείται μέχρι το τελευταίο ευρώ! Η εισφορά που διδεται από τις επιχειρήσεις προς τον ΕΛΓΟ δυστυχώς δεν δικαιολογείται στο παραμικρό από τις υπηρεσίες που παρέχονται από τον ΕΛΓΟ προς τις γαλακτοκομικές επιχειρήσεις του πρωτογενούς & δευτερογενούς τομέα. Καμία επίσημη δραστηριότητα του κράτους δεν μπορεί ούτε πρέπει να καλύπτεται από εισφορές. Αυτές οι υποχρεώσεις του κράτους καλύπτονται οικονομικά από τον κρατικό προϋπολογισμό δηλαδή κυρίως από τη φορολογία των φυσικών και νομικών πρόσωπων και του ΦΠΑ. Ούτε η εκπαίδευση, ούτε ο επίσημος έλεγχος (π.χ. αναλύσεις, ισοζύγια κτλ.) ούτε και η έρευνα μπορούν να καλύπτονται από ειδικές εισφορές και μάλιστα υποχρεωτικά. Δεν είναι δυνατόν οι υποχρεωτικές από την νομοθεσία αναλύσεις του νωπού γάλακτος που οφείλουν να πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις γάλακτος, να γίνονται υποχρεωτικά στον ΕΛΓΟ. Σε μια ελεύθερη οικονομία οι επιχειρήσεις πρέπει να μπορούν να επιλέγουν να τις πραγματοποιούν σε οποιαδήποτε διαπιστευμένα εργαστήρια αυτές επιλέξουν (συμπεριλαμβανομένου και του ΕΛΓΟ) όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Δεν είναι δυνατόν ο έλεγχος των ισοζυγίων να θεωρείται μια κατά παραγγελία δραστηριότητα του κράτους. Ο έλεγχος αυτός ήταν παντοτε και είναι υποχρέωση του κράτους και δεν μπορεί να χρηματοδοτείται από ειδικές εισφορές! Το ίδιο ισχύει και με όλα τα υπόλοιπα αγροτικά προϊόντα (όχι μόνο με το γάλα και το κρέας). Επομένως καμία απολύτως υπηρεσία του ΕΛΓΟ σήμερα δεν δικαιολογεί την ύπαρξη της ειδικής εισφοράς. Πέραν αυτού, όλα τα χρόνια από την ίδρυση του ΕΛΓΟ (αλλά και του ΕΛΟΓΑΚ), δεν υπήρξε ποτέ διακριτό λογιστικό σύστημα που διασφάλιζε τουλάχιστον την χρησιμοποίηση αυτών των τεράστιων χρηματικών ποσών που εισέπραττε και εισπράττει από το γάλα, ότι χρησιμοποιείται μόνο στο γάλα και τα γαλ/κα προϊόντα. Με λίγα λόγια δεν ήταν μόνο κατ ουσιαν απαράδεκτη η είσπραξη ανταποδοτικού τέλους αλλά παρανόμως κατασπαταλήθηκε σε αλλότριους με το γάλα και τα γαλ/κα προϊόντα σκοπούς. Αυτό απλά δεν μπορεί να συνεχιστεί και δυστυχώς το νέο σχέδιο νόμου δεν το διορθώνει.

 • 9 Φεβρουαρίου 2018, 15:43 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

  Χρήζει διευκρινίσεων η ακόλουθη παράγραφος: 5. Ο Οργανισμός απαλλάσσεται από την καταβολή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) για τα εισαγόμενα ερευνητικά όργανα, εξαρτήματα, πάσης φύσεως υλικά εξοπλισμού και αναλώσιμα που είναι αναγκαία για την υλοποίηση των ερευνητικών του προγραμμάτων…..:

  Η απαλλαγή καταβολής ΦΠΑ αφορά στα προϊόντα ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (αγορά από προμηθευτή του εξωτερικού) ή και σε αυτά που εισάγονται από το εξωτερικό μέσω Έλληνα προμηθευτή (δηλαδή αυτά που δεν είναι ελληνικής κατασκευής????). Από ποιό ύψος καθαρής αξίας και πάνω εφαρμόζεται η διάταξη αυτή. Ποιες άλλες συναφείς διατάξεις απαλλαγής καταβολής ΦΠΑ ισχύουν και μπορούν να ενεργοποιούνται (π.χ. αγορά Η/Υ κλπ)

  Προτείνεται η ενσωμάτωση πρόσθετου εδαφίου με σαφή διατύπωση της μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φύσης του Οργανισμού, την ακριβή δήλωση δραστηριότητας του Οργανισμού (για φοροτεχνική χρήση) και την ευθεία διατύπωση ότι τα έσοδα του Οργανισμού που δεν προέρχονται από τον τακτικό προϋπολογισμό του κράτους, πέραν της κάλυψης των αναγκών του Οργανισμού όπως αυτές ρητά διατυπώνονται, επανεπενδύονται στην ανάπτυξη των υποδομών του.

 • 8 Φεβρουαρίου 2018, 09:58 | Ιωάννης Δραγατσίκης

  Είναι παράνομη η εισφορά στον ελγο πού αφορά το αγελαδινό γάλα από το 2015 με την κατάργηση των ποσοστώσεων? Ο ελογ είχε διμιουργηθει τό1993 με αντικείμενο την παρακολούθηση και εφαρμογή αυτών,για ποιο λόγο πληρώνεται ακόμη η εισφορά? Και κάτι ακόμη,ως πολίτης που δραστηριοποιείται επαγγελματικά σε αυτή την χώρα έχω πληρώσει την εκπαίδευση μου και την έρευνα μέσω των φόρων πού αποδίδω, εδώ όμως ξαναπληρωνω μέσω τής εισφοράς την έρευνα αφού στον έλγο είναι και το ΕΘΙΑΓΕ και την εκπαίδευση πάλι λόγω ότι μέσα είναι και ο ΟΓΕΕΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ. Νομίζω πως ο ελογακ οπεγεπ και εφετ έχουν ένα αντικείμενο κοινό και καλό θά ήταν να είναι ένας οργανισμός πού θά ασχολούταν με όλα τα προϊόντα διατροφής, από το χωράφι έως το ράφι και από την φαρμα στο τραπέζι.