Άρθρο 12 – Περιφερειακά Συμβούλια (ΠΕΣΥ)

1. Το ΠΕΣΥ εξειδικεύει και εφαρμόζει τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εποπτεύει, παρακολουθεί και ελέγχει την κινητή και ακίνητη περιουσία και αντιμετωπίζει τα άμεσα προβλήματα που ανακύπτουν στην περιοχή δικαιοδοσίας του. Παρακολουθεί και συντονίζει το έργο των μονάδων που λειτουργούν στην περιοχή του σε θέματα κοινών δράσεων και φροντίζει για τη βέλτιστη αξιοποίηση των υπηρετούντων υπαλλήλων, λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες στους τομείς έρευνας, εκπαίδευσης, κατάρτισης καθώς και πιστοποίησης και ελέγχου αγροτικών προϊόντων, τροφίμων και υπηρεσιών.
2. Διαπιστώνει τις ανάγκες των αγροτών, των αγροτικών επιχειρήσεων και εν γένει της αγροτικής οικονομίας της περιοχής δικαιοδοσίας του και προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέτρα οργάνωσης, βελτίωσης και αναβάθμισης για την ποιότητα των αγροτικών προϊόντων και τη βελτίωση της αποδοτικότητας της αγροτικής παραγωγής. Συμβάλλει στην κατάρτιση του τετραετούς επιχειρησιακού σχεδίου του Οργανισμού.
3. Το ΔΣ του Οργανισμού καθορίζει τις αρμοδιότητες που ασκούν στις Περιφερειακές Ενότητες τα οικεία ΠΕΣΥ, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία τους που δεν ρυθμίζεται από τον παρόντα νόμο. Το ΠΕΣΥ αποτελείται από πέντε (5) έως επτά (7) μέλη, τα οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, με τετραετή θητεία και κριτήρια που αυτό καθορίζει, από τους υπηρετούντες Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων δικαιοδοσίας της περιφερειακής ενότητας, με τους αναπληρωτές τους, ένας από κάθε τομέα δραστηριότητας του Οργανισμού, Έρευνα, Εκπαίδευση, Πιστοποίηση- Έλεγχοι, Διοικητικό- Οικονομικό. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου και ο αναπληρωτής του επιλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού με κριτήρια που αυτό καθορίζει. Χρέη Γραμματέα εκτελεί υπάλληλος Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του Οργανισμού, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου.
4. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου μπορεί να παρίστανται χωρίς δικαίωμα ψήφου στελέχη του Οργανισμού, αρμόδια για τον χειρισμό των συζητούμενων θεμάτων, μετά από πρόσκληση του Προέδρου, που αποχωρούν μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του θέματος, για το οποίο έχουν προσκληθεί και οπωσδήποτε πριν από την έναρξη της διαδικασίας για τη λήψη απόφασης. Επίσης, μπορεί να παρίστανται χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο Νομικός Σύμβουλος, οι Γενικοί Διευθυντές και οι Διευθυντές της Κεντρικής Υπηρεσίας. Στις συνεδριάσεις μπορεί να παρίστανται μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου ή κατόπιν αίτησης και εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, του αγροτικού κόσμου και φορέων της αγροτικής οικονομίας.
5. Για τις μετακινήσεις του Προέδρου, των μελών και του Γραμματέα του ΠΕΣΥ εφαρμόζονται οι διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ΄ του ν. 4336/2015, εξαιρουμένου του περιορισμού του αριθμού των ημερών μετακινήσεων, όπως κάθε φορά ισχύουν.

 • 6 Μαρτίου 2018, 11:55 | ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

  Ποιες είναι οι αρμοδιότητες των ΠΕΣΥ ως προς τον έλεγχο-πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων και την επίβλεψη των Οργανισμών Ελέγχου και Πιστοποίησης; Με δεδομένο ότι για τα αντικείμενα της Διεύθυνσης Πιστοποίησης και Προδιαγραφών δεν υπάρχει περιφερειακή διάρθρωση, ποιος θα αναλάβει την εκπροσώπηση;

  Οι υπάλληλοι της Δ/νσης Πιστοποίησης & Προδιαγραφών της Γενικής Διεύθυνσης Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων

  Αποστολοπούλου Παρασκευούλα, Γαλαριώτου Ειρήνη, Γκούμας Γιώργος, Ζέρβα Καλλιόπη, Κουρνέτα Σταυρούλα, Κρητικού Κατερίνα, Κυρίτσης Γεώργιος, Λαγός Κωνσταντίνος, Λέλης Κωνσταντίνος, Μισαηλίδου Δέσποινα, Μόκκα Μαρία, Παθιάκη Ελευθερία, Παπαδοπούλου Όλγα, Παστρωμάς Νικόλαος, Πρωιμάκη Μαρία, Πυλαρινός Φώτιος Σηφακάκη Φωτεινή, , Τσιουμπλέκου Μαρία, Χατζηχαραλάμπους Μιχάλης.

  Οι υπάλληλοι της Δ/νσης Ανάπτυξης της Γενικής Διεύθυνσης Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων

  Δημητριάδης Ιωάννης, Παπαροκά Αθανασία, Σκαρμούτσου Ευφροσύνη.

 • 5 Μαρτίου 2018, 12:05 | ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΘΙΑΓΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ Π.ΠΛΑΤΗΣ, Γ.ΣΑΜΟΥΡΗΣ

  Η καινοτομία του παρόντος προσχεδίου με τη δημιουργία δομών περιφερειακής διάρθρωσης και οργάνωσης δεν ανταποκρίνεται στο νομικό πλαίσιο για την έρευνα, όπως αποτυπώνονται και σε άρθρα του σχεδίου. Θα μπορούσαν να λειτουργήσουν σε επίπεδο Δ/νσης και να υπάρχει Γραφείο Διασύνδεσης με τα Ερευνητικά Ινστιτούτα και Τμήματα του Οργανισμού για τη μεταφορά των αποτελεσμάτων έρευνας και εφαρμογής. Η περιφερειακή δομή που θα δημιουργηθεί θα πρέπει να δηλώνει τα αντικείμενα και την αποστολή τους.
  Δεν πρέπει εμπλέκονται οι ερευνητές στη διαχείριση των Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΕΛΓΟ.

 • 25 Φεβρουαρίου 2018, 17:03 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΟΥΤΣΑΝΕΛΛΟΥ

  Τα μέλη των ΠΕΣΥ στην καλύτερη περίπτωση είναι υφιστάμενοι των Γενικών Διευθυντών. Πώς είναι δυνατόν να συγκροτούνται σε σώμα εποπτευόμενοι από το Διοικητικό Συμβούλιο απευθείας (υπερσκελίζουν δηλαδή Διευθυντές ΚΥ, Γενικούς Διευθυντές και Διευθύνοντα Σύμβουλο), να εισηγούνται στο ΔΣ και να εκτελούν αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου; Εάν σε εντολές προϊστάμενων, τα μέλη συγκροτούνται σε σώμα και διαφοροποιούνται απ’ αυτές τι γίνεται; Δεν υπάρχει εργαζόμενος ή στέλεχος μέσα στον Οργανισμό, ο οποίος να μην έχει αντιληφθεί την προβληματική αυτή σύλληψη, η οποία στο μόνο στο οποίο θα συμβάλλει είναι στην αύξηση των δαπανών μετακίνησης.

 • 18 Φεβρουαρίου 2018, 12:37 | Παναγιώτης Γκλαβίνης

  Μην εμπλέκετε τους ερευνητές στην διαχείριση των περιφερειακών υπηρεσιών του ΕΛΓΟ, ούτε τα περιφερειακά συμβούλια του ΕΛΓΟ στην διαχείριση της έρευνας, για τους λόγους που αναφέρω σε σχόλιό μου κάτω από το άρθρο 11.

 • 11 Φεβρουαρίου 2018, 19:07 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

  Δεν είναι δόκιμο να μην ορίζονται τα προσόντα των μελών των ΠΕΣΥ και να διαμορφώνονται από το εκάστοτε ΔΣ του Οργανισμού. Είναι σκόπιμο τα προσόντα αυτά να περιγράφονται ευθύς εξ αρχής. Επίσης, με βάση τα αντικείμενα που πρέπει να αντιπροσωπευθούν, για το ΠΕΣΥ ο αριθμός 5 μελών επαρκεί. Επομένως, προτείνεται να αναδιατυπωθεί το σχετικό σημείο του άρθρου ορίζοντας ως αριθμό μελών για κάθε ένα ΠΕΣΥ τον αριθμό 5.