Άρθρο 20 – Γεωργική Επαγγελματική Εκπαίδευση

1. Οι ΕΠΑΣ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Α’ κύκλου σπουδών, αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, διέπονται από τις διατάξεις του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ Α΄146), όπως ισχύουν.
2. O Οργανισμός δύναται να λάβει έγκριση άδεια λειτουργίας φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως κάθε φορά ισχύουν.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την οργάνωση, τη διοίκηση, το προσωπικό και τη λειτουργία καθώς και την ένταξη των φορέων αυτών στην οργανική διάρθρωση του Οργανισμού. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την εισαγωγή μαθητών και την υλοποίηση της τάξης μαθητείας-πρακτικής άσκησης των ειδικοτήτων των φορέων αυτών.
4. Στις εκπαιδευτικές μονάδες διδάσκουν: α) Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, β) υπάλληλοι του Οργανισμού των κατηγοριών Ερευνητικού Προσωπικού (Ερευνητές και Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες), Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, κατά προτίμηση γεωτεχνικής κατεύθυνσης με εμπειρία στην εκπαίδευση και κατάρτιση.
5. Σε κάθε εκπαιδευτική μονάδα λειτουργούν: α)εκπαιδευτήριο, β) καθετοποιημένη μονάδα αγροτικής παραγωγής για την πρακτική άσκηση των μαθητών, γ) σχολικό εργαστήριο του άρθρου 10 του ν.1566/1985 (ΦΕΚ Α΄167 Α’) όπως κάθε φορά ισχύει, δ) συμβατική και ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και ε) προαιρετικά οικοτροφείο και εστιατόριο.
6. Η κατάρτιση του προγράμματος σπουδών στις εκπαιδευτικές μονάδες αποτελεί ευθύνη:
(α) Του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ως προς τη διδακτέα ύλη και την έκδοση των εγχειριδίων διδασκαλίας για τα μαθήματα γενικής παιδείας και ειδίκευσης,
(β) Του Οργανισμού ως προς τη διδακτέα ύλη σε θέματα του Αγροτικού Τομέα και την έκδοση των εγχειριδίων διδασκαλίας για τα μαθήματα ιδιαίτερης εξειδίκευσης και πρακτικής άσκησης. Η διδακτέα ύλη σε θέματα του Αγροτικού Τομέα εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7. Ο Οργανισμός είναι συναρμόδιος με τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) και τον ΟΑΕΔ για την υλοποίηση των Τάξεων Μαθητείας στις ειδικότητες της Ομάδας Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να καθορίζεται το πλαίσιο συνεργασίας του Οργανισμού με:
(α) Το Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών – Κληροδότημα Ιφ. Συγγρού.
(β) Το Πρακτικό Γεωργικό Σχολείο ΑΧΕΠΑ Βέλου Κορινθίας.

  • 25 Φεβρουαρίου 2018, 18:45 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΟΥΤΣΑΝΕΛΛΟΥ

    Οι σχολές που μπορεί να λειτουργεί ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στο πλαίσιο του ν.41863/2013 είναι συγκεκριμένες και το πλαίσιο έχει νομοθετηθεί ήδη με πληρότητα και συστηματικά στο ν. 4384/2016, «Άρθρο 44 Τροποποίηση διατάξεων των νόμων … 4186/2013 (A΄ 193)». Η ενσωμάτωση αυτών των διατάξεων στο παρόν νομοθέτημα είναι η πλέον ενδεδειγμένη ενέργεια. Το προσωπικό του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ δεν μπορεί να βαφτίζεται αφεαυτού εκπαιδευτικό. Το εκπαιδευτικό προσωπικό αφορά την τυπική εκπαίδευση και ανήλικους μαθητές και το Υπουργείο Παιδείας προβλέπει συγκεκριμένο – και πολύ αυστηρό – πλαίσιο για να γίνει κάποιος «εκπαιδευτικός», οι οποίοι εξάλλου δεν χρειάζονται στο πλαίσιο του φορέα για τον οποίο συζητάμε.Οι σχολές που μπορεί να λειτουργεί πλέον το ΥΠΑΑΤ και ο ΕΛΓΟ αφορούν μη τυπική εκπαίδευση και ενήλικες και απαιτεί εκπαιδευτές ενηλίκων. Ο ΕΟΠΠΕΠ πιστοποιεί ως γνωστόν, ποιοι μπορεί να είναι.Καλό είναι επίσης να μελετηθεί το πλαίσιο με το οποίο λειτουργούν οι Σχολές Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού (Κανονισμός Λειτουργίας, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.12360/12.07.2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και Τουρισμού (ΦΕΚ 2532/Β /2017).