Άρθρο 30 Καταργούμενες διατάξεις

Με την έκδοση της παρούσας απόφασης καταργείται η υπ’ αρ. 8197/90920/22.7.2013 απόφαση των Υπουργών Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με τίτλο «Θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος» (Β΄1883/1.8.2013).