Άρθρο 22 Εφαρμογή γεωργικών φαρμάκων στις ειδικές περιοχές

α) Για τις ειδικές περιοχές της περίπτωσης α΄ του άρθρου 26 του ν. 4036/2012, εφαρμόζονται κατά προτεραιότητα μέτρα βιολογικού ελέγχου και γεωργικά φάρμακα χαμηλού κινδύνου. Οι κατ’ ελάχιστον αποστάσεις που πρέπει να τηρούνται μεταξύ ζώνης ψεκασμού γεωργικών φαρμάκων και ειδικής περιοχής, ορίζονται ως εξής:

Χώροι προστασίαςΕφαρμογή σε αροτραίες καλλιέργειες, κατευθυνόμενη
προς το έδαφος (boom sprayer)

Εφαρμογή σε δενδροκομία, αμπελουργία,
με πίεση αέρα και κατευθυνόμενη προς τη κόμη (broadcast air assisted applications)

Σκευάσματα με εικονόγραμμα κινδύνου:Σκευάσματα χωρίς κανένα
από τα προηγούμενα εικονογράμματα
ImageImageImage
Νοσοκομεία, ευαγή
ιδρύματα, παιδικές χαρές, κατασκηνωτικοί χώροι και άλλες εγκαταστάσεις
αναψυχής, σχολεία και εκπαιδευτήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, δημόσια πάρκα
1.000%
(100 μέτρα)

2.000%
(200 μέτρα)

500%
(50 μέτρα)

1.000%
(100 μέτρα)

200%
(20 μέτρα)

500%
(50 μέτρα)

100%
(10 μέτρα)

200%
(20 μέτρα)

Ξενοδοχειακές
επιχειρήσεις, στρατόπεδα, αρχαιολογικούς και τουριστικούς χώρους
Κατοικίες εντός σχεδίου
πόλεως, εντός οικισμού και εντός ζώνης
Χώροι αστικού πρασίνου (πλην πάρκων) 500%
(50 μέτρα)

2.000%
(200 μέτρα)

200%
(20 μέτρα)

1.000%
(100 μέτρα)

100%
(10 μέτρα)

500%
(50 μέτρα)

Κατοικίες εκτός σχεδίου πόλεως, οικισμού ή ζώνης500%
(50 μέτρα)
200%
(20 μέτρα)

500%
(50 μέτρα)

100%
(10 μέτρα)

200%
(20μέτρα)

100%
(10 μέτρα)

β) Οι αποστάσεις ψεκασμού στις περιπτώσεις γειτνίασης του ψεκαζόμενου χώρου με κατοικία αναφέρονται στην απόσταση από το πλησιέστερο κτίσμα.
γ) Αν αναφέρονται διαφορετικές οδηγίες ασφαλείας στην έγκριση κυκλοφορίας ενός γεωργικού φαρμάκου, εφαρμόζονται οι οδηγίες αυτές.
δ) Εφόσον αποδεδειγμένα χρησιμοποιούνται ακροφύσια μειωμένης διασποράς (90%) και δεν ορίζονται αυστηρότερες της περ. α΄ αποστάσεις ψεκασμού στην έγκριση κυκλοφορίας ενός γεωργικού φαρμάκου, οι αποστάσεις ψεκασμού της περ. α΄ μπορούν να μειώνονται στα είκοσι (20) μέτρα για τα σκευάσματα που απαιτείται να ψεκάζονται σε μεγαλύτερη απόσταση, εφόσον δεν προβλέπεται μεγαλύτερη ακτίνα ψεκασμού από τον κατασκευαστή του ακροφυσίου για το χρησιμοποιούμενο ψεκαστικό μηχάνημα.
ε) Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην ετικέτα κάθε χρησιμοποιούμενου φυτοπροστατευτικού προϊόντος, οι αποστάσεις των περ. α΄ και δ΄ δεν εφαρμόζονται:
αα) Στις περιπτώσεις ψεκασμών φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε καλλιέργειες υπό κάλυψη (ιδίως θερμοκήπια), εφόσον κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και μέχρι να στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό, τουλάχιστον τα παράθυρα του ψεκαζόμενου χώρου, που γειτνιάζουν με τους χώρους προστασίας των ανωτέρω πινάκων, διατηρούνται κλειστά.
ββ) Στις περιπτώσεις εφαρμογής φυτοπροστατευτικών προϊόντων με δολωματικούς ψεκασμούς, που διενεργούνται υπό την επίβλεψη των αρμοδίων αρχών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
γγ) Στις περιπτώσεις εφαρμογής φυτοπροστατευτικών προϊόντων εκτός ωραρίου λειτουργίας των εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων των χώρων προστασίας των ανωτέρω πινάκων ή κατά τη διάρκεια απουσίας των ανθρώπων από τις κατοικίες όσο διαρκεί η εφαρμογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
δδ) Στις περιπτώσεις εφαρμογής με ψεκασμό ζιζανιοκτόνων φυτοπροστατευτικών προϊόντων και στις περιπτώσεις ψεκασμού λοιπών φυτοπροστατευτικών προϊόντων, όπου η απόσταση του ακροφυσίου ψεκασμού από το έδαφος είναι μικρότερη των σαράντα εκατοστόμετρων (40cm).
εε) Εφόσον προς την πλευρά γειτνίασης με την ειδική περιοχή υπάρχει συμπαγής σειρά μη ψεκαζόμενης φυτικής βλάστησης (δένδρα ή υψηλοί θάμνοι) ή δίχτυ προστασίας (σκίασης, αντιανεμικά ή αντιχαλαζικά) που αποτρέπει τη μετακίνηση των σταγονιδίων του ψεκαστικού νέφους ή εφόσον το έδαφος είναι επικλινές και υπάρχει υψομετρική διαφορά μεταξύ της περιοχής ψεκασμού (χαμηλότερο σημείο) και της ειδικής περιοχής (ψηλότερο σημείο).

2. Για τις ειδικές περιοχές της περίπτωσης β) του άρθρου 26 του ν. 4036/2012 (Α΄8), καταρτίζεται από τη αρμόδια τοπική υπηρεσία της οικείας περιφερειακής ενότητας, ειδικό σχέδιο φυτοπροστασίας, στο οποίο αναλύονται:

αα) οι καλλιέργειες των ειδικών αυτών περιοχών και οι ανάγκες φυτοπροστασίας τους,
ββ) τα μέτρα βιολογικού ελέγχου εχθρών, ασθενειών και ζιζανίων,
γγ) τα γεωργικά φάρμακα χαμηλού κινδύνου που δύνανται να χρησιμοποιηθούν,
δδ) η αιτιολόγηση της αναγκαιότητας χρήσης άλλων γεωργικών φαρμάκων, πλην των χαμηλού κινδύνου,
εε) το οικοσύστημα και η επικινδυνότητα της χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων,
στστ) τα στοιχεία και οι μελέτες που αφορούν αρνητικές επιδράσεις από τη χρήση γεωργικών φαρμάκων εντός των ειδικών αυτών περιοχών,
ζζ) τα μέτρα ελέγχου της χρήσης σε συνεργασία με τους φορείς διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών και
ηη) οι εξειδικευμένοι δείκτες για την παρακολούθηση της χρήσης των γεωργικών φαρμάκων στις περιοχές αυτές.

Στις ειδικές περιοχές της περίπτωσης β) του άρθρου 26 του ν. 4036/2012, απαγορεύεται η εφαρμογή αεροψεκασμών φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Το ειδικό σχέδιο φυτοπροστασίας υποβάλλεται για έγκριση στη ΣΕΑ και αναθεωρείται ανά πέντε (5) έτη ή και νωρίτερα εφόσον κρίνεται αναγκαίο.

3. Για τις ειδικές περιοχές της περ. γ) του άρθρου 26 του ν. 4036/2012, λαμβάνεται μέριμνα, ώστε η πρόσβαση των ανθρώπων να γίνεται αφού έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό ή έχει ολοκληρωθεί η ενσωμάτωση του γεωργικού φαρμάκου στο έδαφος, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα αρνητικών επιδράσεων στην υγεία των ανθρώπων. Ειδικά, σε περίπτωση εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων σε καλλιέργειες υπό κάλυψη, όπως θερμοκήπια, απαιτείται επιπλέον να έχει αεριστεί επαρκώς ο χώρος.
4. Στην περίπτωση εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων εντός αστικών περιοχών λαμβάνεται μέριμνα ώστε να μεγιστοποιείται το χρονικό διάστημα μεταξύ εφαρμογής γεωργικού φαρμάκου και χρήσης του χώρου από τον ευρύ πληθυσμό και ιδιαίτερα από ευπαθείς ομάδες, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009.

  • 20 Μαρτίου 2020, 14:36 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

    Σωστή η ενημέρωση αλλά δεν τη γνωρίζει κανείς που δεν κάνει κατάρτιση. Επιπλέον ένας λόγος που πρέπει να ειναι υποχρεωτική.

  • Άρθρο 22, Πίνακας 6.3. Αναφορικά με τα ποσοστά, είναι προτιμότερο να υπάρχει ένας σαφής αριθμός (δηλ. μόνο σε μέτρα) για τη διευκόλυνση των χρηστών.