Άρθρο 23 Στόχοι των ειδικών μέτρων για το χειρισμό και την αποθήκευση των γεωργικών φαρμάκων και τη διαχείριση των συσκευασιών τους και του εναπομείναντος γεωργικού φαρμάκου

Στόχος των ειδικών μέτρων για τον χειρισμό και την αποθήκευση των γεωργικών φαρμάκων και τη διαχείριση των συσκευασιών τους και του εναπομείναντος γεωργικού φαρμάκου είναι η ελαχιστοποίηση των κινδύνων για τον άνθρωπο, τους οργανισμούς που δεν αποτελούν στόχο και για το περιβάλλον, μέσω της διάδοσης ασφαλών εργασιακών πρακτικών για την αποθήκευση, τον χειρισμό, την αραίωση και την ανάμειξη γεωργικών φαρμάκων.

  • 3 Απριλίου 2020, 11:57 | ΣΑΡΙΓΚΟΛΗ ΙΩΑΝΝΑ

    Το ΥΠΑΑΤ με τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού θα πρέπει να υποχρεωθούν για την εφαρμογή συγκομιδής – διαχείρισης των κενών συσκευασιών.

  • 28 Μαρτίου 2020, 21:47 | ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

    Πέρα από τις εργασιακές πρακτικές, ίσως θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες προβλέψεις και για τη διαχείριση αποβλήτων των γεωργικών φαρμάκων, ήτοι των άδειων συσκευασιών ή/και ληγμένου εναπομείναντος γεωργικού φαρμάκου. Ίσως θα πρέπει να υποχρεώνονται οι χειριστές να επιστρέφουν τη συσκευασία -με ή χωρίς εναπομείναν φάρμακο μέσα- στο κατάστημα από όπου είχε γίνει η προμήθεια. Τα δε καταστήματα πώλησης ίσως θα πρέπει να υποχρεώνονται να συλλέγουν τα απόβλητα αυτά και να τα διοχετεύουν σε κατάλληλο δίαυλο διαχείρισης, Περιφερειακό ή Εθνικό.