Άρθρο 12 Ανάκληση του πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων – Ανάκληση φορέων

1. Σε περίπτωση που κατά τη διενέργεια των ελέγχων του άρθρου 44 ν. 4036/2012 για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων, διαπιστωθεί παράβαση στην κατοχή και χρήση αυτών, το πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων ανακαλείται με απόφαση της ΣΕΑ. Ο ενδιαφερόμενος δύναται να επανέλθει για την εκ νέου απόκτησή του σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 9.
2. Σε περίπτωση που οι αρμόδιες για τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων αρχές διαπιστώσουν ότι ο φορέας κατάρτισης ή το κέντρο εξετάσεων δεν εφαρμόζει τα οριζόμενα στην παρούσα ή στον Κανονισμό εξετάσεων κατά την κατάρτιση ή τις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, αίρεται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) έτους η εγγραφή του από το μητρώο της παραγράφου 3 του άρθρου 2. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 45 του ν. 4036/2012 και η απόφαση εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

  • 3 Απριλίου 2020, 10:36 | ΣΑΡΙΓΚΟΛΗ ΙΩΑΝΝΑ

    Οι κυρώσεις να είναι αυστηρές στα Κέντρα που δεν εφαρμόζουν τα μέτρα.
    Σε κάθε περίπτωση οι πιο φερέγγυες εξετάσεις έχουν γίνει από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.