Άρθρο 03 Πιστοποίηση εκπαιδευτών ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων

1. Η διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτών ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων εξειδικεύεται με εγκύκλιο που εκδίδεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2. Η ΣΕΑ δημιουργεί βάση δεδομένων με μητρώο εκπαιδευτών ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.
3. Τα φυσικά πρόσωπα, προκειμένου να συμμετέχουν στη διαδικασία πιστοποίησης ως εκπαιδευτές σε φορείς κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων, πρέπει να διαθέτουν ως βασικό τίτλο σπουδών, πτυχίο Γεωπόνου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) ή πτυχίο Τμήματος Φυτικής Παραγωγής ή Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων της σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας ή Τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας της σχολής Γεωπονίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα αντιστοίχων ειδικοτήτων σχολών κράτους μέλους της ΕΕ ή χωρών εκτός ΕΕ.
4. Η πιστοποίηση θα πραγματοποιείται αναφορικά με το περιεχόμενο κατάρτισης του Παραρτήματος Β’ του ν. 4036/2012.

 • 3 Απριλίου 2020, 10:36 | ΣΑΡΙΓΚΟΛΗ ΙΩΑΝΝΑ

  Θα πρέπει και οι ίδιοι οι εκπαιδευτές, να γνωρίζουν το αντικείμενο.
  Η εμπειρία σε θέματα Φυτοπροστασίας και Ορθολογικής Χρήσης των Γεωργικών Φαρμάκων, είναι απαραίτητη.

 • 29 Μαρτίου 2020, 16:25 | Σ.Λ.Ι

  Θέλω να επισημάνω, ότι οι έχοντες πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ δεν έχουν κατ΄ανάγκη γνώσεις για την Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων. Ας μη ξεχνάμε ότι, πιστοποίηση έχουν και οι ειδικότητες Αγροτικής Οικονομίας, Τεχνολογίας Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας και πολλές νέες κατευθύνσεις, που όχι μόνο δεν έχουν διδαχθεί τίποτα για τα γεωργικά φάρμακα, αλλά δε μπορούν να ξεχωρίσουν ακόμη και τις καλλιέργειες. Οι γεωπόνοι που ασχολούνται με τα θέματα Φυτοπροσταίας ή Ορθολογικής Χρήσης των Γεωργικών Φαρμάκων,θα έπρεπε να δύνανται να εκπαιδεύσουν τους χρήστες φ.π. Μάλιστα θα πρότεινα να είναι μέσα στα καθήκοντα των γεωπόνων των Τμημάτων Ποιοτικού και Φυτϋγειονομικού Ελέγχου, η επιμόρφωση των χρηστών και εάν είναι μέσα στο ωράριο να είναι χωρίς αποζημίωση. ΣΕ Κάθε περίπτωση πρέπει να εξετασθεί, να εξαιρεθούν ειδικότητες που δεν έχουν καμιά σχέση με το αντικείμενο.

 • 24 Μαρτίου 2020, 23:57 | ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΜΑΚΡΑΚΗ

  Για την πιστοποίηση των εκπαιδευτών ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, εκτός από το πτυχίο, να είναι απαιτούμενο προσόν η επάρκεια εκπαίδευσης ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ και να μοριοδοτούνται οι ώρες εκπαιδευτικής εμπειρίας στον πρωτογενή τομέα.
  Επίσης, θα ήθελα να υπάρχει κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό, που να «τρομάζει» τους αγρότες για τα αποτελέσματα στην υγεία τους από τα φάρμακα.
  Επιπλέον, εκτός από την κατάρτιση, θεωρώ ότι είναι αναγκαία η συμμετοχή του κράτους στην διαχείριση των κενών συσκευασιών. Δεν μπορείς να εξηγείς στους αγρότες τον τρόπο που πρέπει να διαχειρίζονται τις κενές συσκευασίας φαρμάκων και να μην έχει φροντίσει το κράτος να υπάρχει σε κάθε χωριό κάδος ανακύκλωσης φαρμάκων και όχημα για την αποκομιδή και μετέπειτα ανακύκλωσή τους.
  Τέλος, θα ήθελα να γίνονται αιφνιδιαστικοί έλεγχοι και να έχουν κυρώσεις οι αγρότες που δεν φοράνε τα αναγκαία μέσα ατομικής προστασίας όταν ψεκάζουν.Γιατί καλή η καράρτιση. Αλλά θεωρώ ότι αν δε φοβηθούν, η νοοτροπία τους δεν αλλάζει.

 • 19 Μαρτίου 2020, 22:23 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

  Θα πρέπει να συσταθούν 2 μητρώα:
  1. Μητρώο πιστοποιημένων εκπαιδευτών Ορθολογικής Χρήσης των Γεωργικών Φαρμάκων.
  Στη διαδικασία πιστοποίησης των εκπαιδευτών θα πρέπει ο πτυχιούχος να είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής από τον ΕΟΠΠΕΠ και να έχει πιστοποιημένη εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε θέματα Φυτοπροσταίας ή Ορθολογικής Χρήσης των Γεωργικών Φαρμάκων ή εναλλακτικά να παρακολουθήσει σχετικό σεμινάριο κατάρτισης από εκπαιδευτές πιστοποίησης.
  2. Μητρώο εκπαιδευτών πιστοποίησης εκπαιδευτών Ορθολογικής Χρήσης των Γεωργικών Φαρμάκων.
  Στο μητρώο αυτό θα μπορούν να εντάσσονται πτυχιούχοι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές από τον ΕΟΠΠΕΠ και να διαθέτουν Διδακτορικό σε θέματα Φυτοπροστασίας ή πιστοποιημένη εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών σε θέματα Φυτοπροσταίας ή Ορθολογικής Χρήσης των Γεωργικών Φαρμάκων.

 • 19 Μαρτίου 2020, 13:07 | ΚΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Κατά τη διαδικασία πιστοποίησης των εκπαιδευτών εκτός από το τυπικό προσόν των πτυχίων που αναφέρονται στο Άρθρο 3, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και να πριμοδοτείται η εμπειρία στην Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων και στην εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ.
  Οι συνάδελφοι των ΔΑΟ που ασχολούνται και ελέγχουν την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης θα πρέπει να έχουν ενεργή συμμετοχή στη διαδικασία της κατάρτισης δεδομένου ότι έχουν τις γνώσεις και κυρίως την εμπειρία στην εφαρμογή της Οδηγίας.
  Επιπλέον πολλοί συνάδελφοι έχουν παρακολουθήσει και σχετικές εκπαιδεύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο αντικείμενο της εφαρμογής της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και διαθέτουν γνώσεις και εμπειρίες για τις μεθοδολογίες που εφαρμόζονται στα άλλα Κράτη Μέλη, τις οποίες μπορούνε να μεταφέρουν στους εκπαιδευόμενους.

 • 19 Μαρτίου 2020, 10:06 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

  Στην διαδικασία πιστοποίησης των εκπαιδευτών, να καθοριστεί ως μόνο δικαιολογητικό, μαζί με την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, το πτυχίο.