Άρθρο 01 Σκοπός – πεδίο εφαρμογής

1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι:

α) η θέσπιση του νέου Εθνικού Σχεδίου Δράσης (ΕΣΔ) σχετικά με:

αα) την κατάρτιση στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων,

ββ) τη διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων,

γγ) την ενημέρωση του κοινού για τα γεωργικά φάρμακα,

δδ) την επιθεώρηση του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων,

εε) τα ειδικά μέτρα για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και του πόσιμου νερού,

στστ) τα ειδικά μέτρα για τη μείωση της χρήσης των γεωργικών φαρμάκων ή των κινδύνων τους σε ειδικές περιοχές,

ζζ) τα ειδικά μέτρα για τον χειρισμό και την αποθήκευση των γεωργικών φαρμάκων και τη διαχείριση των συσκευασιών τους και του εναπομείναντος γεωργικού φαρμάκου και

ηη) την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία.

β) ο καθορισμός των στόχων του ΕΣΔ και των δεικτών μέτρησης αυτών

γ) η σύσταση επιτροπής ΕΣΔ με στόχο τον συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ των αρχών για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της πορείας του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, καθώς και την υποβολή προτάσεων και εκθέσεων προόδου στη Συντονιστική Εθνική Αρχή (ΣΕΑ).
2.Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται στα γεωργικά φάρμακα που είναι φυτοπροστατευτικά προϊόντα, όπως αυτά ορίζονται στην περίπτωση α) της παρ. 10 του άρθρου 17 του ν. 4036/2012 (Α΄8).

 • 1 Απριλίου 2020, 00:00 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ

  Στα πλαίσια της υπό διαβούλευση τροποποίησης του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ ΕΚ» εισηγούμαστε την τροποποίηση του Ν. 3874/2010 «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων» (ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) ως προς το άρθρο 2 και 9, παράγραφος δ’ «Αγροτική εκμετάλλευση» και στ’ «Αγροτική δραστηριότητα» καθώς και ως προς οποιαδήποτε σχετική παράγραφο.

  Συγκεκριμένα, προτείνουμε τα κάτωθι:

  1. Την τροποποίηση του Άρθρου 2, παράγραφος δ’ «Αγροτική εκμετάλλευση» και στ’ «Αγροτική δραστηριότητα» καθώς και οποιασδήποτε σχετικής παραγράφου ως προς τα εξής:

  • Τροποποίηση της συνολικής ισχύος μονάδων ΑΠΕ ιδιοκτησίας αγροτών, η διαχείριση των οποίων θεωρείται Αγροτική Δραστηριότητα- Αγροτική Εκμετάλλευση, από 100 kW σε 500 kW.
  Συγκεκριμένα, δεδομένου ότι βάσει του Ν. 4602/2019, άρθρο 72, Πίνακας 30, δίνεται η δυνατότητα σε κατ’ επάγγελμα αγρότες να κατασκευάσουν και να διαχειρίζονται Φ/Β Σταθμούς συνολικής αθροιστικής ισχύος έως 500 kW (συμπεριλαμβανομένων στην συνολική αυτή ισχύ των εν λειτουργία αγροτικών Φ/Β Σταθμών έως 100 kW που έχουν ήδη κατασκευαστεί), αιτούμαστε να θεωρηθεί και να ενταχθεί ως αγροτική δραστηριότητα- αγροτική εκμετάλλευση, η «διαχείριση μονάδων ΑΠΕ συνολικής ισχύος έως 500 kW».

  • Η τροποποίηση είναι επιτακτική ώστε να συνάδει με τον Ν. 4602/2019 καθώς και με την πρόσφατη με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/30971/1190/26-03-2020 Υ.Α. προκειμένου να συνεχίσουν οι αγρότες τη φυτική, ζωϊκή και αλιευτική παραγωγή.
  Αντίστοιχα, εισηγούμαστε την τροποποίηση της περίπτωσης στ’ του άθρου 2 του Ν. 3874/2010 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 116 του Ν. 4316/14 (ΦΕΚ 270/Α/24-12-2014) (Νόμος Βορίδη) «Ειδικά για το εισόδημα που προκύπτει από τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW, ο ως άνω ορισμός της αγροτικής δραστηριότητας ισχύει και για λόγους φορολόγησης του ως άνω εισοδήματος.», ώστε το εισόδημα που προκύπτει από τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 500 kW να θεωρείται και να φορολογείται αγροτικό εισόδημα (δευτερεύουσα αγροτική δραστηριότητα).

  2. Την προσθήκη- Ένταξη στο Άρθρο 2 και Άρθρο 9 παράγραφος δ’ «Αγροτική εκμετάλλευση» και στ’ «Αγροτική δραστηριότητα» (καθώς και σε οιαδήποτε σχετική παράγραφο) της «Αυτοπαραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για αγροτικές εκμεταλλεύσεις από κατ’ επάγγελμα αγρότες (net metering)», βάσει του άρθρου 62 του Ν. 4643/2019, επίσης ως δευτερεύουσα αγροτική δραστηριότητα.

  Κατ’ αντιστοιχία προτείνουμε το εισόδημα που προκύπτει από την πώληση του 75% της παραγόμενης ενέργειας Σταθμών Αυτοπαραγωγής αγροτών να ορίζεται ως αγροτικό εισόδημα.

 • 27 Μαρτίου 2020, 23:33 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ-ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ (ΕΕΕΜΣ)

  Μια παράταση της διαβούλευσης μας βρίσκει σύμφωνους. Παρόλα αυτά συνεχίζουμε.
  Το πρόβλημα: Οι απώλειες μελισσών αυξάνονται χρόνο με το χρόνο λόγω κακής χρήσης, αμέλειας και αδιαφορίας των γεωργών για τις μέλισσες και το περιβάλλον. Συχνά αγνοούνται σημαντικά μέτρα, υποχρεωτικά από τη νομοθεσία, που πρέπει να λαμβάνει ο γεωργός για την προστασία των μελισσών όπως είναι η υποχρέωση του χρήστη να ενημερώσει εγγράφως τους μελισσοκόμους της περιοχής για τους ψεκασμούς, τον έλεγχο παρουσίας και δραστηριότητας μελισσών στο χωράφι πριν την εφαρμογή του ψεκασμού, τον ψεκασμό τις βραδινές ώρες, όταν οι μέλισσες έχουν σταματήσει να πετάνε και άλλα μέτρα για την προστασία των μελισσών τα οποία αναφέρονται στην Εγκύκλιο του ΥπΑΑΤ 5919/62354-13/5/2014. Σημειώνεται ότι η νομοθεσία της ΕΕ όχι μόνο προστατεύει τη μέλισσα, αλλά ζητά τον περιορισμό χρήσης των φυτοφαρμάκων και των δυσμενών επιπτώσεων ενώ παράλληλα υπογραμμίζει την αναγκαιότητα προστασίας των μελισσών. Υποχρεώνει μάλιστα τα κράτη μέλη να καταρτίσουν Σχέδιο Δράσης περιορισμού των επικίνδυνων φυτοφαρμάκων (Οδηγία 128/2009, ν. 4036/2012).

  Πρόταση:
  α)Αυστηρή εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας 128/2009 και ν. 4036/2012, όσον αφορά τη χρήση φυτοφαρμάκων για τη μείωση των επιπτώσεων από τη χρήση αυτών στο περιβάλλον
  β)Εκπαίδευση γεωργών με συμμετοχή εξειδικευμένων επιστημόνων μελισσοκομίας στη σημασία της μέλισσας στις καλλιεργούμενες εκτάσεις γ)Συμμετοχή εξειδικευμένου επιστήμονα μελισσοκομίας στη Επιστημονική Επιτροπή Γεωργικών Φαρμάκων
  δ)Οι απώλειες των μελισσών, να χρησιμοποιούνται ως δείκτης των δυσμενών επιδράσεων των φυτοφαρμάκων στα Εθνικά σχέδια δράσης για την Ορθολογική χρήση των φυτοφαρμάκων (οδηγία 91/414)
  ε)Να επαναπροσδιοριστεί ο Συντελεστής Κινδύνου (οδηγία 414/1991) των δραστικών ουσιών των φυτοφαρμάκων λαμβάνοντας υπόψη τη χρόνια τοξίκωση των μελισσών. Αντίθετα με την οδηγία της Ε.Ε. h μελισσοκομική έρευνα στηρίξει ότι ο υπολογισμός του Σ.Κ. όπως δίνεται από την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι λανθασμένος. Είναι λανθασμένος γιατί υπολογίζει μόνο την οξεία τοξικότητα στις μέλισσες και όχι την χρόνια. Τα νεονικοτινοειδή π.χ. είναι διασυστηματικά φάρμακα και είναι ιδιαίτερα σταθερά στο έδαφος. Η διάρκεια ημιζωής του imidacloprid στο έδαφος είναι 1000 ημέρες και του Clothianidin 1155 ημέρες. Έτσι, τα δηλητήρια αυτά παραμένουν στο έδαφος μέχρι την επόμενη σοδειά με την οποία θα ανανεωθούν. Ουσιαστικά παραμένουν στο έδαφος για πάντα. Πηγές των δηλητηρίων αυτών δεν είναι μόνο τα συγκεκριμένα φυτά αλλά και όλη η αυτοφυής βλάστηση η οποία θα ακολουθήσει. Από τα φυτά αυτά οι μέλισσες συλλέγουν γύρη σε συγκεντρώσεις που δεν τις θανατώνει (3-10 μg/kg) την μεταφέρουν και την αποθηκεύουν στην κυψέλη τους. Η συνεχή χρήση της δηλητηριασμένης αυτής γύρης από τις μέλισσες δημιουργεί χρόνια τοξικότητα η οποία εκφράζεται με μειωμένη ικανότητα αναζήτησης και κατανάλωσης τροφής, ελάττωση όσφρησης, αποσυντονισμό στην επικοινωνία, θανάτωση του γόνου, περιορισμού της ωοτοκίας και άλλες δυσμενείς επιπτώσεις. Οι δυσμενείς αυτές επιπτώσεις δυστυχώς δεν προσμετρούνται από το συντελεστή επικινδυνότητας της οδηγίας 91/414

 • Δεδομένης της παράτασης που δόθηκε, αντί του εγγράφου ΜΦΙ Αρ. Πρωτ. 1508/20.3.2020. οι απόψεις του Ινστιτούτου διατυπώνονται στο έγγραφο με Αρ. Πρωτ. 1609/26.3.2020.

 • Το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, λόγω του θεσμικού του ρόλου, Εθνική Αρχή Αξιολόγησης για τον έλεγχο και την εκτίμηση επικινδυνότητας από τα γεωργικά φάρμακα, της υφιστάμενης συνεργασίας με την ΣΕΑ καθώς και λόγω της έκτασης των σχολίων επί του προς διαβούλευση ΕΣΔ, υποβάλει τις απόψεις του δια της υπηρεσιακής οδού, σε έγγραφο με Αρ. Πρωτ. 1508/20.3.2020.
  Ευχαριστώ,

  Δρ Κυριακή Μαχαίρα

 • 20 Μαρτίου 2020, 11:01 | ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

  ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΧΩΡΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΙΑ ΕΞΑΜΗΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ

 • 20 Μαρτίου 2020, 04:41 | ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΑΒΡΑΑΜ

  ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ .ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΜΙΑ ΤΟΣΗ ΣΟΒΑΡΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΝΑ ΚΛΕΙΝΕΙ ΣΕ 10 ΜΕΡΕΣ.ΕΙΔΙΚΑ ΤΙΣ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΑΥΤΕΣ ΩΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΑΕΙ Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ.

 • 19 Μαρτίου 2020, 21:27 | Δημήτριος

  θα πρέπει να δοθεί παράταση μέχρι τέλος Απριλίου λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών αλλά όχι μεγαλύτερη γιατί ήδη έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ ως χώρα-μέλος της Ε.Ε. (έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τέλος του 2018) και είμαστε υπερβολικά εκτεθειμένοι.
  Στη σύσταση της επιτροπής ΣΕΑ θα πρέπει να συμμετέχουν και εξειδικευμένοι γεωπόνοι σε θέματα Φυτοπροστασίας των ΔΑΟ που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και έχουν εμπειρίες από τα αντίστοιχα θέματα καθώς και από την επιτήρηση των εξετάσεων.

 • 19 Μαρτίου 2020, 10:15 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

  Ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης, απαιτεί μία μεγαλύτερης διάρκειας διαβούλευση. Στην παρούσα φάση που ο πρωτογενής τομέας (Αγρότες, Γεωπόνοι και Φορείς) βρίσκονται σε έντονη δραστηριότητα λόγω της έναρξης της καλλιεργητικής περιόδου, δεν υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος να ολοκληρωθούν πλήρης προτάσεις επί της διαβούλευσης.
  Επιπρόσθετα και λόγω του κορωνοϊού COVID-19, που οι περισσότεροι είναι εφαρμόζουν μέτρα προστασίας και οι σκέψεις δεν είναι κυρίως οι διαβούλευση,
  ΖΗΤΟΥΜΕ την παράταση της διαβούλευσης για ένα (1) μήνα.

 • 19 Μαρτίου 2020, 10:08 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

  Ο σύλλογος Γεωπόνων Νομού Μεσσηνίας θεωρεί ότι η δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να περιοριστεί στο διάστημα των 10 ημερών που προτείνει το υπουργείο και με δεδομένη την κατάσταση που επικρατεί στην Ελληνική κοινωνία αυτόν τον καιρό
  Θεωρούμε ότι μια εξάμηνη παράταση είναι επιβεβλημένη για να μπορέσει να γίνει ένας σοβαρός διάλογος για τα θέματα που έχουν τεθεί για δημόσια διαβούλευση