Άρθρο 13 Ενημέρωση του κοινού για τα γεωργικά φάρμακα

1. Η ενημέρωση του κοινού για τα γεωργικά φάρμακα αφορά ιδίως:
α) στα οφέλη από την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων για την παραγωγή ασφαλών τροφίμων,
β) στους κινδύνους για τον άνθρωπο που σχετίζονται με τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων και τα μέτρα προστασίας ευαίσθητων ομάδων από μη επαγγελματική ή ηθελημένη έκθεση σε γεωργικά φάρμακα,
γ) στους κινδύνους για το περιβάλλον που σχετίζονται με τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων και ειδικότερα για τους υπόγειους και επιφανειακούς υδατικούς πόρους, τους οργανισμούς μη στόχους (όπως ενδεικτικά πουλιά, ωφέλιμα έντομα, υδρόβιους οργανισμούς), τη χλωρίδα και την πανίδα των αγροσυστημάτων,
δ) στην αναγνώριση των πηγών ρύπανσης από τη χρήση γεωργικών φαρμάκων και τα μέτρα πρόληψης αυτών,
ε) στις πρώτες βοήθειες σε περιπτώσεις έκθεσης σε γεωργικά φάρμακα από ατύχημα ή από επαγγελματική έκθεση, και
στ) στην παρουσίαση των δυνατοτήτων εφαρμογής βιολογικής γεωργίας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2. Η επιτροπή ΕΣΔ συντάσσει έκθεση προόδου με βάση τα ετήσια στοιχεία του Κέντρου Δηλητηριάσεων (που αφορούν περιστατικά οξείας δηλητηρίασης από γεωργικά φάρμακα), και σε περίπτωση αύξησης των κρουσμάτων εισηγείται αλλαγές στη διαδικασία ενημέρωσης του κοινού.

  • 3 Απριλίου 2020, 10:32 | ΣΑΡΙΓΚΟΛΗ ΙΩΑΝΝΑ

    Να είναι ευρεία η ενημέρωση του κοινού για τα γεωργικά φάρμακα. Άμεση και υποχρεωτική. Να γίνονται ενημερωτικές συναντήσεις και οι συμμετέχοντες να παίρνουν βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία με κάποιο τρόπο, να είναι υποχρεωτική στη δήλωση καλλιέργειας.