Άρθρο 18 Ενημέρωση του κοινού για το μετακινούμενο ψεκαστικό νέφος

1. Υποχρέωση του επαγγελματία χρήστη είναι η ελαχιστοποίηση της πιθανότητας δημιουργίας μετακινούμενου ψεκαστικού νέφους και η ελαχιστοποίηση της πιθανότητας έκθεσης ανθρώπων σε μετακινούμενο ψεκαστικό νέφος και για τον λόγο αυτό οφείλει ενδεικτικά, να λάβει τα παρακάτω μέτρα:
α) Να διερευνήσει τη δυνατότητα και οικονομικότητα εφαρμογής μη χημικών μεθόδων για την αντιμετώπιση του προβλήματος που υφίσταται η καλλιέργειά του.
β) Να διερευνήσει τη δυνατότητα και οικονομικότητα διενέργειας της εφαρμογής με ψεκαστικά μέσα που δεν δημιουργούν μετακινούμενο ψεκαστικό νέφος.
γ) Ο ψεκασμός να διενεργείται σε μέρες και ώρες που μειώνεται η πιθανότητα έκθεσης ανθρώπων σε μετακινούμενο ψεκαστικό νέφος.
δ) Τα χρησιμοποιούμενα ακροφύσια του ψεκαστικού μηχανήματος (μπεκ) είτε να είναι ειδικού τύπου που μειώνουν το ψεκαστικό νέφος (drift reduction nozzles) είτε να είναι επαρκώς συντηρημένα και ρυθμισμένα για τη μείωση του μετακινούμενου ψεκαστικού νέφους.
ε) Να μην πνέει δυνατός άνεμος κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Σε περίπτωση μεταβολής της έντασης του ανέμου και, ιδίως σε σημαντική αύξησή του κατά την εφαρμογή, ο ψεκασμός πρέπει να σταματά άμεσα μέχρι τη μείωση της έντασης των ανέμων. Σε περίπτωση διαρκούς μεταβαλλόμενης έντασης των ανέμων, η έναρξη της εφαρμογής πρέπει να γίνεται αφού πρώτα σταθεροποιηθεί η χαμηλή ένταση των ανέμων. Η διασπορά του ψεκαστικού νέφους κατά την εφαρμογή των γεωργικών φαρμάκων επηρεάζεται, εκτός από την ένταση του ανέμου, και από διαφόρους άλλους παράγοντες, όπως ενδεικτικά το μέγεθος σταγόνας, την πίεση ψεκαστικού μηχανήματος, τη μορφή σκευάσματος, τον τύπο ακροφυσίου. Συνεπώς, για να εφαρμόζονται τα γεωργικά φάρμακα πρέπει η ένταση του ανέμου σε συνάρτηση με τους άλλους παράγοντες να είναι τέτοια που να μην προκαλείται ανεπιθύμητη διασπορά του ψεκαστικού νέφους.
στ) Nα ακολουθεί τους Κανόνες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής.

2. Ο ψεκασμός του γεωργικού φαρμάκου ενδέχεται να δημιουργήσει μετακινούμενο ψεκαστικό νέφος, ιδίως όταν αυτός διενεργείται με ψεκαστήρες υψηλής πίεσης (τουρμπίνες).

3. Ο επαγγελματίας χρήστης οφείλει να ενημερώνει εγγράφως τους κατοίκους, τους επαγγελματίες, τους εργαζόμενους και τους μόνιμους επισκέπτες της περιοχής, όπου ενδέχεται να μετακινηθεί το ψεκαστικό νέφος, και οι οποίοι ενδέχεται να εκτεθούν σε αυτό, σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από τον χρόνο ψεκασμού. Όταν μόνο περαστικοί δύνανται να εκτεθούν σε μετακινούμενο ψεκαστικό νέφος, η ενημέρωση του πρώτου εδαφίου, γίνεται αμέσως πριν από την έναρξη του ψεκασμού.

4. α) Η ενημέρωση των κατοίκων, των εργαζομένων και των μόνιμων επισκεπτών της περιοχής, οι οποίοι ενδέχεται να εκτεθούν σε μετακινούμενο ψεκαστικό νέφος από τον ψεκασμό του γεωργικού φαρμάκου, πραγματοποιείται εγγράφως από τον επαγγελματία χρήστη και αφορά:
αα) στον εκτιμώμενο χρόνο έναρξης του ψεκασμού,
ββ) στη θέση της καλλιέργειας όπου πρόκειται να γίνει ο ψεκασμός,
γγ) στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν (εμπορική ονομασία) και
δδ) στα εικονογράμματα κινδύνου που αναγράφονται επί της συσκευασίας και οι αντίστοιχες δηλώσεις επικινδυνότητας (π.χ. μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού κλπ.)
β) Η ενημέρωση των επαγγελματιών (ιδίως των μελισσοκόμων, των σαλιγκαροτρόφων και των κτηνοτρόφων), οι οποίοι ενδέχεται να εκτεθούν σε μετακινούμενο ψεκαστικό νέφος από τον ψεκασμό του γεωργικού φαρμάκου, πραγματοποιείται εγγράφως από τον επαγγελματία χρήστη και αφορά, πέραν των αναφερόμενων στην περίπτωση α), και στις επιδράσεις στη δραστηριότητά τους που τυχόν αναγράφονται επί της συσκευασίας του φυτοπροστατευτικού προϊόντος, το οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί.

5. Η μορφή του εντύπου της ενημέρωσης των παραγράφων 3 και 4, το οποίο υποχρεούνται να χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες χρήστες, καθορίζεται με εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από εισήγηση της ΣΕΑ. Το έντυπο ενημέρωσης εμπεριέχει σχέδια ή απεικονίσεις προκειμένου να γίνεται κατανοητό και από αλλοδαπούς, μη ομιλούντες την ελληνική γλώσσα.

6. Με ευθύνη του επαγγελματία χρήστη, το έντυπο της ενημέρωσης αναρτάται στις εισόδους κάθε οικήματος ή επαγγελματικού χώρου της περιοχής, όπου ενδέχεται να μετακινηθεί το ψεκαστικό νέφος, ή επικολλάται από τον επαγγελματία χρήστη, εφόσον αυτό είναι δυνατόν, καθώς και σε σταθερά (ιδίως κολώνες) ή σε κινητά σημεία (ιδίως πασσάλους), για την ενημέρωση και των περαστικών από την περιοχή.

7. Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των κατά τόπους Περιφερειακών Ενοτήτων και τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνεργασία με τη ΣΕΑ, δύνανται να προβαίνουν σε εξειδίκευση των μέτρων ενημέρωσης του παρόντος άρθρου, ανάλογα με τις συνθήκες και τις ανάγκες κάθε περιοχής. Για την εξειδίκευση του πρώτου εδαφίου, η ΣΕΑ δύναται να λαμβάνει υπόψη της τις τεκμηριωμένες προτάσεις για την επιπλέον λήψη μέτρων ενημέρωσης, οι οποίες υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους σε αυτήν.

 • Μέχρι σήμερα δεν έχουν ορισθεί οι ελάχιστες αποστάσεις ψεκασμού που πρέπει να τηρούνται μεταξύ ζώνης ψεκασμού γεωργικών φαρμάκων και κτηνοτροφικών – πτηνοτροφικών – μελισσοκομικών εγκαταστάσεων.
  Αυτή η έλλειψη δημιουργεί προβλήματα στην επιλογή σκευάσματος γεωργικού φαρμάκου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλησίον τέτοιων μονάδων.

 • 2 Απριλίου 2020, 10:18 | ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ

  Το έντυπο ενημέρωσης των παραγράφων 3 και 4, οι επαγγελματίες χρήστες, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να το προμηθεύονται από τα σημεία πώλησης των γεωργικών φαρμάκων, μιας και δεν διαθέτουν όλοι πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Υπουργείου.

 • 20 Μαρτίου 2020, 15:52 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

  Δεν γνωρίζει σχεδόν κανένας για την υποχρέωση γιατί δεν παρακολούθησε κατάρτιση. Μόνο οι ελάχιστοι που επιμορφώθηκαν εθελοντικά το γνωρίζουν.
  Και γι’ αυτόν το λόγο επίσης πρέπει να γίνει υποχρεωτική η κατάρτιση.

 • 19 Μαρτίου 2020, 14:53 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

  Στην παράγραφο 1α, πως θα διασφαλιστεί η δυνατότητα αυτή από τον χρήση; Εφόσον υπάρχει ο υπεύθυνος επιστήμονας που δίδει την συνταγή και είναι αυτός επιλέγει την μέθοδο και είναι αυτός που καθορίζει την αντιμετώπιση της κάθε καλλιέργειας. Θα ελέγχετε η συνταγή για την ορθότητα ή μη. Με την μείωση των εγκρίσεων των δραστικών ουσιών και την εξάπλωση του κομφούζιου, γίνετε πλέον μεγάλη χρήση μη χημικών μεθόδων.
  Στην παράγραφο 1ε , ποιος καθορίζει την έννοια «δυνατός άνεμος»; Υπάρχουν περιπτώσεις αγροτών που κάνουν τέτοιες άστοχες επεμβάσεις και προκαλούν επιμόλυνση γειτονικών καλλιεργειών. Να μην επιτρέπεται η δημιουργία ψεκαστικού νέφους διασποράς σε μη στόχο.
  Στην παράγραφο 2, δηλώνοντας τον όρο «τουρμπίνες» στοχοποιούντε ή και ποικοποιούντε οι τουρμπίνες. Όλα τα ψεκαστικά, ακόμα και οι ψεκαστήρες πλάτης, ψεκαστήρες υπέρμικρου όγκου, με λάθος χρήση (πχ υψηλή πίεση), δημιουργούν μετακινούμενο νέφος. Το σωστό είναι η βαθμονόμηση των ψεκαστικών και η σωστή πίεση λειτουργία. Επίσης όλα τα ψεκαστικά να έχουν μπεκ χαμηλής αερομεταφοράς.
  Στα μπεκ χαμηλής αερομεταφοράς, να υπάρξει έγκριση του κάθε τύπου τους από τον ΕΛΓΟ-Δήμητρα. Έτσι θα αποφευχθεί, ο οποιοσδήποτε να ονοματίζει το κάθε μπεκ χαμηλής αερομεταφοράς και το κάθε ψεκαστικό μηχάνημα ως κατάλληλο ή μη πρέπει να βρεθεί μία κοινά αποδεκτή λύση, που να βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα.
  Θα πρέπει το Υπουργείο, να ζητήσει από το Ι.ΓΕ.Μ.Κ., τις Γεωπονικές Σχολές, τους κατασκευαστές ή τους αντιπροσώπους ψεκαστικών μηχανημάτων, να γίνουν και στην Ελλάδα, έρευνες για το φαινόμενο της αερομεταφοράς του ψεκαστικού νέφους, ανάλογα με τον τύπο των ακροφυσίων.
  Θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε τους χρήστες στην ορθολογική αντιμετώπιση των παραγόντων που επηρεάζουν την αερομεταφορά του ψεκαστικού νέφους, έτσι ώστε να μπορούν να αποφασίσουν στην ορθή ρύθμιση των ψεκαστικών μηχανημάτων. Τέτοιοι παράγοντες είναι η θερμοκρασία, η
  υγρασία, η ταχύτητα ανέμου, το μέγεθος της σταγόνας, ο τύπος των ακροφυσίων και η συντήρηση των ψεκαστικών μέσων.
  Το οικιστικό ζήτημα στην Ελλάδα, όπου δεν έχουν οριστεί ακόμα ΖΟΕ, προκαλεί από μόνο του ένα μεγάλο πρόβλημα στην εφαρμογή καλλιεργητικών φροντίδων. Σε πολλές περιπτώσεις οι καλλιέργειες προϋπήρχαν των κατοικιών (π.χ. αργολικός κάμπος, παραλιακή ζώνη Κορινθίας κλπ.).
  Σε άλλες περιπτώσεις αναπτύχθηκαν καλλιέργειες κοντά σε οικιστικές περιοχές.
  Θα πρέπει λοιπόν να βρεθούν κανόνες αρμονικής συμβίωσης των οικιστικών περιοχών και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.