Άρθρο 21 Μέτρα προστασίας για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και του πόσιμου νερού

1. Με στόχο την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων των υδάτων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, καθώς και με την επιφύλαξη του άρθρου 7 της ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322/2017 (Β΄3282), η Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με την ΚΥΑ 140384/2011 (Β΄2017), είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη και συστηματική λειτουργία του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης (ΕΔΠ) της ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης των επιφανειακών και υπογείων υδάτων της χώρας, συντονίζει και επιβλέπει τους Φορείς του ΕΔΠ που έχουν αναλάβει την πραγματοποίηση των δειγματοληψιών και των αναλύσεων, έχει την ευθύνη και αρμοδιότητα δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων παρακολούθησης, καθώς και τη δυνατότητα να προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την εύρυθμη λειτουργία του ΕΔΠ.

2. Για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και του πόσιμου νερού από τη χρήση γεωργικών φαρμάκων που είναι φυτοπροστατευτικά προϊόντα, η ΣΕΑ:
α) ενημερώνει τους παραγωγούς, μέσω του συστήματος Γεωργικών Προειδοποιήσεων ή μέσω των τοπικών ελεγκτικών αρχών, για την προώθηση της χρήσης των ακροφυσίων χαμηλής διασποράς,
β) ενημερώνει τους επαγγελματίες χρήστες για την υιοθέτηση μέτρων μείωσης του κινδύνου και για τα κίνητρα στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ- αγροπεριβαλλοντικά),
γ) συντάσσει διαδικασίες για:
αα) να δοθεί προτεραιότητα στη χρήση των γεωργικών φαρμάκων, που δεν έχουν καταχωρισθεί ως επικίνδυνες ουσίες προτεραιότητας, όπως ορίζονται ν. 3199/2003 (Α΄280),
ββ) να δοθεί προτεραιότητα στην υιοθέτηση τεχνικών εφαρμογής, όπως είναι η χρήση του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων με χαμηλή διασπορά ψεκασμού ειδικά στις καλλιέργειες κατακόρυφης ανάπτυξης, όπως οι οπωρώνες και οι αμπελώνες,
γγ) τη λήψη μέτρων άμβλυνσης που ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο ρύπανσης, εκτός της έκτασης εφαρμογής του ψεκασμού από μετακίνηση του ψεκαστικού νέφους, επιφανειακή και υπόγεια απορροή. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνεται η δημιουργία ζωνών ασφαλείας και βλάστησης με κατάλληλο μέγεθος για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών που δεν αποτελούν στόχο, καθώς και ζώνες ασφαλείας και βλάστησης για τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα που χρησιμοποιούνται για την άντληση πόσιμου νερού, στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση ή αποθήκευση γεωργικών φαρμάκων και
δδ) τον περιορισμό στο μέγιστο δυνατό βαθμό ή την απαγόρευση των εφαρμογών γεωργικών φαρμάκων στην επιφάνεια ή κατά μήκος οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, πολύ διαπερατών εδαφών ή άλλων υποδομών που βρίσκονται κοντά σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, καθώς και στην επιφάνεια καλυμμένων εδαφών, όπως αποθηκών, όπου υπάρχει μεγάλος κίνδυνος απορροής στα επιφανειακά ύδατα ή στο αποχετευτικό δίκτυο.

3. Ειδικότερα για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και του πόσιμου νερού από τη χρήση γεωργικών φαρμάκων, που είναι φυτοπροστατευτικά προϊόντα, απαγορεύεται η λιανική πώληση σκευασμάτων γεωργικών φαρμάκων σε όποιον δεν διαθέτει επιθεωρημένο εξοπλισμό εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων.

 • 4 Απριλίου 2020, 21:13 | ΓΑΒΡΑΝΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

  Άρθρο 21, παράγραφος 3: Είναι αναγκαίο μέτρο για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και του πόσιμου νερού από την αλόγιστη χρήση γεωργικών φαρμάκων. Δεν πρόκειται το κατάστημα πώλησης ΓΦ να ελέγχει την αυθεντικότητα του sticker, ούτε την κατάσταση του Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων. Είναι αποκλειστική ευθύνη του παραγωγού.

  Η απώλειες φαρμάκου κατά τον ψεκασμό είναι τεράστιες και δεν είναι λύση -μόνο- τα ακροφύσια χαμηλής διασποράς. Τα συγκεκριμένα γίνονται άκρως επικίνδυνα όταν το μηχάνημα δεν είναι ρυθμισμένο σωστά και δημιουργούν μεγαλύτερη αστοχία ψεκασμού σε σχέση με τα κοινά ακροφύσια.

  Προτείνω απλοποίηση της διαδικασίας ενημέρωσης των ψηφιακών υπηρεσιών για την αυθεντικότητα του stiker με αποκλειστική ευθύνη των πιστοποιημένων επιθεωρητών ΕΕΓΦ. Έτσι ώστε να λυθούν τα προβλήματα και να εμφανίζονται αυτόματα τα επιθεωρημένα μηχανήματα στις ψηφιακές υπηρεσίες και στο σύστημα της συνταγογράφησης, ΧΩΡΙΣ να αυξάνεται ο όγκος δουλειάς για τα καταστήματα πώλησης Γ.Φ.

 • 4 Απριλίου 2020, 12:32 | Κωνσταντίνος Χανός

  δεν συμφωνώ να γίνει η εφαρμογή του stiecker συνταγογραφησης καθώς είναι αρμοδιότητα του κράτους να ελέγχει,επίσης είναι άδικο μετρό επιβάρυνσης των γεωπόνων.

 • Είναι πρακτικά αδύνατο να προχωρήσει σωστά η συνταγογράφηση αν εφαρμοστεί η παράγραφος 3 του άρθρου 21.

  Ο Γεωπόνος στη λιανική πώληση σκευασμάτων γεωργικών φαρμάκων χρειάζεται χρόνο για:
  α) να κάνει σωστή διάγνωση (που δεν είναι πάντα εύκολο),
  β) να συνεκτιμήσει μια σειρά παραμέτρων (ηλικία φυτού, ποικιλία, μετεωρολογικά στοιχεία πριν και μετά τον ψεκασμό, εδαφοκλιματικά στοιχεία της περιοχής, προηγούμενοι ψεκασμοί, διαχείριση ανθεκτικότητας) που σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα των σκευασμάτων
  γ) να θέσει υπ’ όψη του παραγωγού βασικά σημεία της ετικέτας του φυτοπροστατευτικού σκευάσματος όπως η δόση ανά λίτρο και ανά στρέμμα, ο μέγιστος αριθμός εφαρμογών, οι μέρες από την συγκομιδή αλλά και «λεπτομέρειες» της ετικέτας του φαρμάκου που πολλές φορές αποκτούν μεγάλη σημασία όπως τα μέτρα προστασίας του παραγωγού, ο χρόνος επανεισόδου στην ψεκασμένη καλλιέργεια, η μελισσοτοξικότητα, οι αποστάσεις από υδάτινους όγκους, οι περιορισμοί λόγω εδαφικών ιδιαιτεροτήτων, οι περιορισμοί σε σχέση με την τήρηση των αποστάσεων από φυτά μη στόχους και από μη γεωργικούς χώρους άλλων δραστηριοτήτων (πχ σχολεία, κατοικίες κτλ).
  γ) να κοπεί το τιμολόγιο και να σταλεί συνταγή στο Υπουργείο.

  Πιστεύω πως αν χρησιμοποιηθεί η λιανική πώληση των γεωργικών φαρμάκων ως η δικλείδα ασφαλείας για την χρήση από τους παραγωγούς επιθεωρημένου εξοπλισμού, το περιβαλλοντικό όφελος που θα προκύψει από αυτή την δράση θα χαθεί στο πολλαπλάσιο από την ελλειπή ενημέρωση στα όσα αναφέραμε στην προηγούμενη παράγραφο.

 • 3 Απριλίου 2020, 12:31 | ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΠΙΤΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε

  Προσπαθώντας να κρίνουμε την πραγματική χρησιμότητα αυτής της πρόσθετης ενέργειας θα θέλαμε να γνωρίζαμε τους ειδικότερους προβληματισμούς και τους στόχους για τους οποίους θα έπρεπε να εφαρμοστεί αυτή η υποχρέωση.
  Υπάρχουν πολλά θέματα προς διερεύνηση που απαιτούν ειδικές γνώσεις (μετρήσεις, μοντέλα, τεχνικά δεδομένα κλπ) και εκτός αυτού οπωσδήποτε απαιτείται πρόσθετος χρόνος στη διαδικασία της συνταγογράφησης.
  Ως επιχείρηση με ιστορία πενήντα χρόνων, θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να επιφορτιστούμε με πρόσθετες ενέργειες στην καθημερινή λειτουργία μας, οι οποίες εξάλλου είναι ευθύνη και αρμοδιότητα του κάθε επαγγελματία χειριστή-ψεκαστή ο οποίος είναι κάτοχος Πιστοποιητικού που του χορηγήθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

 • 3 Απριλίου 2020, 11:27 | ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ STICKER. ΟΙ ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΔΙΝΟΥΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟ ΕΑΝ ΚΑΝΟΥΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Η ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΕΣ Η ΚΤΕΟ ΑΥΤΩΝ!!!

 • 3 Απριλίου 2020, 10:07 | κουκος δημ. αντωνιος

  Να μην γίνει η εφαρμογή του στικερ στη συνταγογραφιση και να μην γινούν τα γεωπονικά καταστήματα υπεύθυνα για τον έλεγχο αυτό. Αρμόδιοι φορείς θα πρέπει να αναλάβουν τον έλεγχο αυτό.

 • 3 Απριλίου 2020, 10:27 | ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΝΟΥΝ ΑΛΛΟΙΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Η ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΜΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΟΧΙ ΣΤΟ STICKER ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΑΠΟ ΕΜΑΣ

 • 3 Απριλίου 2020, 10:28 | Σάκης Κυπαρισσάς

  Πιστεύω πως είναι λάθος να γίνουν τα γεωπονικά καταστήματα ελεκτικός φορέας του κράτους. Η δουλειά μας είναι να καθοδηγούμε τους παραγωγούς να παράγουν το μέγιστο δυνατό με την λιγότερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Επομένως διαφωνώ με την παράγραφο 3 του άρθρου 21.

 • 3 Απριλίου 2020, 10:29 | ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ Ο ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΙΚ ΤΩΝ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥΜΕ. ΗΔΗ ΕΧΟΥΜΕ ΕΠΩΜΙΣΘΕΙ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΘΥΝΗ.

 • 3 Απριλίου 2020, 10:16 | ΤΣΙΛΙΓΚΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  O ρόλος του Γεωπόνου ιδιοκτήτη καταστήματος λιανικής πώλησης πρέπει να είναι Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Σ ως προς την επίτευξη μιας καλής παραγωγής παράλληλα με την ορθή χρήση των γεωργικών φαρμάκων. Επίσης η σχέση Γεωπόνου με τον Παραγωγό θα πρέπει να είναι και να διατηρηθεί σαν σχέση εμπιστοσύνης και συνεργασίας και όχι σαν επόπτη-επιθεωρητή. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να επωμιστεί ο Γεωπόνος τον ρόλο του ελεγκτή.

 • 3 Απριλίου 2020, 10:08 | Μενελαος Γκανας

  να μην γίνει εφαρμογή του sticker στην συνταγογράφηση

 • 3 Απριλίου 2020, 09:21 | ΝΑΖΙΡΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ

  Παρακαλώ να αφαιρεθεί η παράγραφος που αφορά την πώληση των γεωργικών φαρμάκων μόνο σε αυτούς που είναι κάτοχοι επιθεωρημένου εξοπλισμού.

  Η πολιτεία να ορίσει άλλο τρόπο ελέγχου από όποιο φορέα γίνεται .
  ΟΧΙ από τους γεωπόνους κατά τη συνταγογράφηση.

  Οι αρμοδιότητα των γεωπόνων είναι η διάγνωση και πρόληψη ασθενειών,η χορήγηση ουσιών για την αντιμετώπισή τους, η παρακολούθηση της εξέλιξης των καλλιεργειών σε ολοένα και πιο απαιτητικά πλαίσια και τέλος η παραγωγή ανταγωνιστικών προιόντων.

  ΠΡΟΤΕΙΝΩ : τη διαδικασία ελέγχου και την επιβολή του μέτρου να την αναλάβουν οι Πύλες ΟΣΔΕ. Η οριστικοποίηση των δηλώσεων να γίνονται όταν τους προσκομίσουν τα έγγραφα οι παραγωγοί.

  ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΣΟΒΑΡΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΟΥΜΕ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ.

 • 3 Απριλίου 2020, 00:24 | Βενιόπουλος Κ Γιώργος

  Τα καταστήματα γεωργικών εφοδίων υπήρξαν αρωγοί στην ανάπτυξη αυτού του τόπου. Οι πιστώσεις που παρείχαν στους παραγωγούς επέτρεψαν σήμερα να υπάρχει πρωτογενής παραγωγή. Πάντα υπήρξαν σύμβουλοι, χρηματοδότες, υποστηρικτές και καθοδηγητές των αγροτών. Στο μέλλον με τα sticker, τα καταστήματα θα παίζουν και τον ρόλο του αστυνόμου. Λύσεις υπάρχουν… παράδειγμα αν ένας παραγωγός δεν έχει πιστοποιητικό sticker στο ψεκαστικό του μηχάνημα που να καλύπτει την καλλιεργητική περίοδο να μην μπορεί να υποβάλει δήλωση καλλιέργειας. Ή αν δεν έχει δικό του εξοπλισμό να υποδεικνύει τον ψεκαστή του.
  Στην σελίδα e-services στην θέση χρήση φυτοπροστατευτικών το υπουργείο υπενθυμίζει στον επαγγελματία χρήστη…
  ΠΡΟΣΟΧΗ ! Με την δήλωσή σας, αναλαμβάνετε πλήρως την ευθύνη χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που προμηθεύονται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα δηλώσετε, καθώς και την υποχρέωση να γνωστοποιείτε άμεσα οποιαδήποτε μεταβολή στην ανάληψη της ευθύνης σας.
  Άρα ρωτήστε τον επαγγελματία χρήστη που είναι υπεύθυνος για τον ψεκασμό με τι ψέκασε τα φάρμακα που του έδωσα με συνταγή να χρησιμοποιήσει στο χωράφι του.
  Φτάνει πια …. τα καταστήματα έχουν ήδη αρκετό όγκο με τα γραφειοκρατικά σας. Η φυτοπροστασία δεν γίνετε κοιτώντας μόνο να έχουμε «τα χαρτιά σωστά» ο γεωπόνος πρέπει να βρίσκετε στο χωράφι και όχι πίσω από έναν υπολογιστή γράφοντας συνταγές.

 • 2 Απριλίου 2020, 22:32 | Μάνος Εμμανουηλ

  Ειναι τελείως λάθος να γίνεται ελεγχος των μηχανημάτων από εμάς τους γεωπόνους μέσω του συστήματος αυτου. Από που κι ως που πρέπει να αποκτήσουμε κι αρμοδιότητες ελεγκτή του αγρότη! Αυτά είναι απαράδεκτα. Ελπίζω να ληφθούν σοβαρά οι απόψεις μας σαν γεωπόνοι και να μην προχωρήσει αυτό. Ευχαριστω πολυ.

 • 2 Απριλίου 2020, 21:28 | Δημήτρης Βέκκος

  Είναι απαράδεκτο να ελέγχουμε εμείς οι γεωπόνοι το στικ των ψεκαστικών μηχανημάτων μέσα από την συνταγογράφηση!.

 • 2 Απριλίου 2020, 21:25 | Γεώργιος Μαυρομμάτης

  Δεν είναι δουλειά των εμπόρων γεωπόνων να ελέγχουν την καταλληλότητα των ψεκαστικών εργαλείων των αγροτών.

 • 2 Απριλίου 2020, 21:29 | Μπαμπατζάνης Κωνσταντίνος

  Δεν πρέπει να συνδυαστεί ο έλεγχος του sticker με την συνταγογράφηση από τα καταστήματα πώλησης φυτοπροστατευτικών. Δεν θα πρέπει τα καταστήματα αυτά να επιβαρυνθούν και με αυτή την ευθύνη.

 • 2 Απριλίου 2020, 20:30 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ

  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ STICKER ΨΕΚΑΣΤΗΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ,Ο ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΜΕΓΑΛΟΣ.

 • 2 Απριλίου 2020, 20:18 | Κωνσταντινος

  Να μην γίνει εφαρμογή του stiecker στην συνταγογράφηση.O ρόλος του ελεγκτή ανήκει στο δημόσιο και οχι στον ιδιώτη γεωπόνο .

 • 2 Απριλίου 2020, 19:39 | ΖΑΡΙΦΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  OXI ΣΤHN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ STICKER. Προβλέπεται επισιτιστική κρίση μέσα στο 2020 και εμείς επιβαρυνόμαστε με γραφειοκρατία. Αντιθέτως χρειάζεται περισσότερη απλοποίηση των διαδικασιών για καταστήματα, εταιρείες και παραγωγούς. Επείγει η παραγωγή τροφίμων.

 • 2 Απριλίου 2020, 15:14 | ΖΑΡΙΦΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Οχι στον έλεγχο του sticker από τα καταστήματα. Επιπλέον γραφειοκρατία δυσχεραίνει την παραγωγική διαδικασία. Ειδικά για το 2020, όπου η διατροφική επάρκεια είναι αβέβαιη, πρέπει να απλοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερες διαδικασίες.

 • 2 Απριλίου 2020, 14:43 | Μιχαήλ Παπαγεωργίου

  Θεωρώ ότι είναι απόλυτα απαράδεκτο να ελέγχουμε εμείς οι γεωπόνοι το sticker των ψεκαστικών μηχανημάτων μέσα από την συνταγογράφηση (Άρθρο 21 παράγραφος 3)

 • 2 Απριλίου 2020, 14:40 | ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

  ΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΨΕΚΑΣΤΗΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ.

 • 2 Απριλίου 2020, 14:13 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

  Τα καταστήματα γεωργικών εφοδίων είναι υπεύθυνα για την φυτοπροστασία και δεν μπορούν να γίνουν ελεγκτικά όργανα για τα ψεκαστικά μηχανήματα.

 • 2 Απριλίου 2020, 13:37 | ΜΕΣΙΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  ΝΑ ΜΗ ΓΙΝΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ STICKER ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ

  ΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ. ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ Η/Υ ΑΠΟ PUBLIC, ΠΛΑΙΣΙΟ Ή ΑΠΟ ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΒΑΛΟΥΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΑ ΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΓΝΗΣΙΑ Ή ΠΕΙΡΑΤΙΚΑ.

  ΤΑ ΓΕΟΠΩΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΛΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ.

 • 2 Απριλίου 2020, 13:05 | ΑΡΓΥΡΗ ΧΡΥΣΑΝΙΔΟΥ

  ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΙΚΕΡ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΟΥΝ ΤΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΑΥΤΟ.
  ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ, ΚΑΙ ΤΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ, ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ.

 • 2 Απριλίου 2020, 12:59 | ΣΤΑΧΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ

  ΔΕΝ ΤΟ ΘΕΩΡΩ ΛΟΓΙΚΟ Ο ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΝΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΙ ΑΝ ΤΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΨΕΚΑΣΕΙ

 • 2 Απριλίου 2020, 12:26 | GREEN SMILE MON ΕΠΕ

  είναι απαράδεκτο να ελέγχουμε εμείς οι γεωπόνοι το στικ των ψεκαστικών μηχανημάτων μέσα από την συνταγογράφηση.Eίναι απαράδεκτο.

 • 2 Απριλίου 2020, 11:16 | ΜΑΡΚΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΟΣ

  ελπίζω να πάρετε τη γνώμη από τους επαγγελματίες γεωπόνους που είναι ιδιοκτήτες καταστημάτων διότι αν περάσει αυτό το μέτρο θα είναι απαράδεκτο. Δε γίνεται η ευθύνη για όλα τα κομμάτια της ελληνικής γεωργίας-καλλιέργειας να πέφτει επάνω στους ιδιώτες γεωπόνους. Ήδη έχουμε επωμιστεί πολλά κομμάτια ελέγχου.

  ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα να πάρω μέρος στο διάλογο

 • 2 Απριλίου 2020, 11:53 | ΝΙΖΑΜΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ

  ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟ ΣΤΙΚ ΤΩΝ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ
  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ.
  ΕΧΟΥΜΕ ΤΟΣΕΣ ΑΛΛΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ, ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟ(ΑΜΟΙΣΘΗ),ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΡΙΣΚΟ(ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ),
  ΘΑ ΠΡΟΤΕΙΝΑ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΑΠΑΞΙΩΘΕΙ Η ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

 • 2 Απριλίου 2020, 10:19 | Ζωηρός Χρήστος

  Δεν είναι δυνατό τα γεωπονικά καταστήματα να γίνουν οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο των ψεκαστικών . Τα γεωπονικά καταστήματα είναι σύμβουλος του αγρότη και ΌΧΙ ελεγκτής του. Εάν το κράτος επιθυμεί να ελέγχει τους αγρότες ας δημιουργήσει δικό του ελεγκτικό μηχανισμό , δεν γίνεται να ρίξει το βάρος ελέγχου σε μαγαζιά εμπορείας.

 • 2 Απριλίου 2020, 10:03 | ΜΑΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

  Να μην γίνει εφαρμογή του sticker στην συνταγογράφηση.

 • Τα καταστήματα πώλησης γεωργικών εφοδίων δεν μπορούν να ελέγχουν την ύπαρξη επιθεωρημένου εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων γιατί δεν είναι αυτός ο λόγος ύπαρξής τους .Δεν μπορούμε να γίνουμε ελεγκτές καθώς ο φόρτος εργασίας είναι ήδη πολύ μεγάλος. Για παράδειγμα δεν γίνεται να υποχρεώσεις τον πάροχο καυσίμων να ελέγχει αν η μηχανή του οχήματος ρυπαίνει γιατί δεν είναι δικιά του αρμοδιότητα (ούτε και εκπαιδεύτηκε για αυτό) αλλά μιας άλλης αρχής. Επίσης γίνονται πάρα πολλές εφαρμογές με ψεκαστήρες πλάτης. Σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται;

 • 2 Απριλίου 2020, 10:21 | ΑΝΤΩΝΗΣ

  είναι απαράδεκτο να ελέγχουμε εμείς οι γεωπόνοι το στικ των ψεκαστικών μηχανημάτων μέσα από την συνταγογράφηση

 • 2 Απριλίου 2020, 10:15 | ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ

  Να απαγορευτεί η λιανική πώληση γεωργικών φαρμάκων σε όποιον δε διαθέτει επιθεωρημένο εξοπλισμό εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων. Εκτός από την πιστοποίηση του χρήστη, η υπόδειξη του STICKER επιθεώρησης να είναι η προϋπόθεση αγοράς των γεωργικών φαρμάκων.

 • 2 Απριλίου 2020, 10:19 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

  Δεν γίνεται να είμαστε οι γεωπόνοι οι ελεγκτές του εξοπλισμού. Ο ρόλος μας πρέπει να είναι συμβουλευτικός προς τους αγρότες

 • 1 Απριλίου 2020, 21:04 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΗΣΗΣ

  Να μην γίνει εφαρμογή του sticker στη συνταγογράφηση. Δεν μπορεί τα καταστήματα πώλησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων να επωμιστούν για πολλοστή φορά την διενέργεια ελέγχου ο οποίος αποτελεί αρμοδιότητα του κράτους.

 • 1 Απριλίου 2020, 20:14 | Γεωργιος Ηλιοπουλος

  είναι απαράδεκτο να ελέγχουμε εμείς οι γεωπόνοι το στικ των ψεκαστικών μηχανημάτων μέσα από την συνταγογράφηση.

 • 1 Απριλίου 2020, 20:19 | Μπαρμπαρακης Νικολαος

  Να μην γίνει εφαρμογή του sticker στην συνταγογράφηση

 • 1 Απριλίου 2020, 20:56 | Δημήτρης

  Είναι απαράδεκτο εμείς οι γεωπόνοι να ελέγχουμε το στικ των ψεκαστικών μηχανημάτων μέσα από τη συνταγογράφηση

 • 1 Απριλίου 2020, 20:18 | ΝΟΥΛΗ ΕΛΣΑ

  ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΩΝ ΣΤΙΚ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

 • 1 Απριλίου 2020, 19:50 | ΛΑϊΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Να μην γίνει εφαρμογή του stiecker στην συνταγογράφηση.Δεν πρέπει να αναλάβουμε και ρόλο χωροφύλακα εκτός των άλλων που μας έχεται επιβάλει.

 • 1 Απριλίου 2020, 18:40 | Κωνσταντίνος Τζηράς

  Να μην γίνει υποχρεωτική η εφαρμογή του sticker στην συνταγογράφηση.
  Δεν είναι δυνατόν τα γεωπονικά καταστήματα να ελέγχουν το στικ των ψεκαστικών μηχανημάτων μέσα από την συνταγογράφηση.