Άρθρο 25 Διαχείριση των κενών συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων

1. Η διαχείριση των αποβλήτων συσκευασιών που προκύπτουν μετά τη χρήση του περιεχομένου τους και εμπεριέχουν κατάλοιπα αυτού (κωδικός ΕΚΑ 15 01 10*), πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2939/2001 (Α΄179).
Για την αποτελεσματική διαχείριση των εν λόγω αποβλήτων συσκευασιών κατ’ ελάχιστο απαιτείται:
α) Το πλύσιμο των αποβλήτων συσκευασιών από τον επαγγελματία χρήστη, αμέσως μετά τη χρήστη τους και το άδειασμα του περιεχομένου τους (τριπλό ξέπλυμα με το χέρι ή μηχανικός καθαρισμός υπό πίεση και άδειασμα των απόνερων πλυσίματος εντός του ψεκαστικού βυτίου με βάση την κατευθυντήρια οδηγία Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπ’ αρ. 10373/103613/08-10-2012).
β) Η περαιτέρω συλλογή και μεταφορά τους σε κατάλληλα αδειοδοτημένες επιχειρήσεις για την επεξεργασία τους με σκοπό ανάκτηση υλικών ή ενέργειας. Σε περίπτωση ανακύκλωσης πρέπει να ληφθεί πρόνοια για τις επιτρεπόμενες χρήσεις του ανακυκλωμένου υλικού συσκευασίας, με σκοπό τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
Η οργάνωση της διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασίας με τις παραπάνω απαιτήσεις πραγματοποιείται από σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν.2939/2001.
2. Η διαχείριση των αποβλήτων συσκευασιών που δεν έρχονται σε επαφή με το γεωργικό φάρμακο (δευτερογενείς, τριτογενείς συσκευασίες), οι οποίες δεν έχουν ρυπανθεί από το γεωργικό φάρμακο (λόγω ατυχήματος ή διαρροής), γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2939/2001, στο πλαίσιο λειτουργίας εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης.
3. Για την ανάκτηση – ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων, ισχύουν οι προβλεπόμενοι στόχοι, όπως τίθενται στην Κ.Υ.Α. υπ’ αρ.9268/469/2007 (Β΄286) με τίτλο «Τροποποίηση των ποσοτικών στόχων για την ανάκτηση και ανακύκλωση των αποβλήτων των συσκευασιών» και σύμφωνα με την παρ. Α1 του άρθρου 10 του ν. 2939/2001, καθώς και άλλων σχετικών διατάξεων του νόμου αυτού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/12/ΕΚ «Για την τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας» του Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2004.

 • 3 Απριλίου 2020, 11:08 | ΣΑΡΙΓΚΟΛΗ ΙΩΑΝΝΑ

  Το ΥΠΑΑΤ με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού, να εφαρμόσει πρόγραμμα συγκομιδής διαχείρισης των κενών συσκευασιών.

 • 2 Απριλίου 2020, 10:21 | ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ

  Για τη διαχείριση των κενών συσκευασιών των γεωργικών φαρμάκων, κατά καιρούς, οι Δήμοι έχουν τοποθετήσει ειδικούς κάδους για τη συγκέντρωσή τους. Στην καλύτερη των περιπτώσεων, τα «ειδικά» αυτά απορρίμματα συλλέγονται από τα απορριμματοφόρα των δήμων και καταλήγουν μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Προτείνουμε την κατάρτιση μητρώου φορέων που συλλέγουν και επεξεργάζονται κενές συσκευασίες γεωργικών φαρμάκων, και την προώθησή του στους Δήμους και στις ΔΑΟΚ όλων των Περιφερειών, μαζί με την περιγραφή όλης της διαδικασίας που θα πρέπει να εφαρμόζεται, καθώς και την εποπτεία αυτής.

 • 20 Μαρτίου 2020, 14:40 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

  Συμφωνώ με τα σχόλια του Ελληνικός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας και το σύστημα της διαχείρισης να γίνει υποχρεωτικό επιτέλους όπως σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ε.Ε..

 • Στην Αιτιολογητική Έκθεση στην παράγραφο 7.3:

  αντί για «εφόσον θεσμοθετηθεί το εθνικό σύστημα ανακύκλωσης», «όταν θεσμοθετηθεί…»

 • Αναφορικά με τις «Κατευθυντήριες οδηγίες διαχείρισης αποβλήτων χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων»:

  Θα πρέπει να διαμορφωθεί η τελευταία παράγραφος του Α8 ως εξής:

  «Σε κάθε περιοχή πρέπει να υπάρχει εκ των προτέρων συνεννόηση με το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης για τις πλαστικές συσκευασίες που έχουν έρθει σε επαφή με γεωργικά φάρμακα (πρωτογενείς συσκευασίες).»

 • Άρθρο 25. Να επανέλθει η παράγραφος 1.Β) ως εξής:

  «Β) Επιβάλλεται η οργάνωση διακριτής συλλογής έναντι των λοιπών αποβλήτων συσκευασίας σε επιλεγμένα σημεία συλλογής, όπως ιδανικά στα καταστήματα λιανικής πώλησης αγροεφοδίων.»

  Οι κενές συσκευασίες γεωργικών φαρμάκων ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΡΕΥΜΑ, ακριβώς όπως συμβαίνει σε όλο τον κόσμο όπου εφαρμόζονται ανάλογα συστήματα.

 • 19 Μαρτίου 2020, 15:44 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

  Στο Link :
  http://psekastika.minagric.gr/images/pdf/instructions-waste-management-plant.pdf
  «Κατευθυντήριες οδηγίες διαχείρισης αποβλήτων χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων»
  Η διαδικασία περιγράφει τον τρόπο διαχείρισης και την τοποθέτηση των κενών στους μπλέ κάδους ανακύκλωσης.
  Το πιλοτικό σύστημα συλλογής κενών, που έχει γίνει σε κάποιους δήμους, έχει πραγματικά μικρό ποσοστό, συγκέντρωσης. Για να μπορέσουμε να συλλέξουμε όλο σχεδόν το υλικό των κενών, θα πρέπει να βρούμε νέες ιδέες, αποδοτικές.
  Προκειμένου να έχουμε την ασφαλή συλλογή στους μπλε κάδους καλό θα ήταν, να υπάρξει στους χρήστες ένα ανταποδοτικό όφελος. Μιας και το περιβαλλοντικό τέλος περιλαμβάνεται στην τιμή αγοράς από τον κάθε χρήστη.
  Επί του κάθε σκευάσματος να υπάρξει αυτοκόλλητο με την λογική του BONUS και εφόσον ο χρήστης συγκεντρώσει κάποιον αριθμό Bonus, να έχει άμεσο οικονομικό όφελος ή δώρο από αρχή Ανακύκλωση ή Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
  Τα καταστήματα Γ.Φ. δεν μπορούν να ελέγξουν την ορθότητα της εφαρμογής, ούτε μπορούν να επιβάλουν την επιστροφή των κενών. Επίσης δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν την ορθή διαδικασία διαχειρίσεις (πχ τριπλό ξέπλυμα) των κενών. Η συγκέντρωσή τους στους χώρους των καταστημάτων θα προκαλέσει μια υγειονομική ΒΟΜΒΑ.
  Οι δήμοι, μιας και είναι οι αρμόδιοι για την αποκομιδή των απορριμμάτων, να καθορίσουν τον χρόνο και τόπο συλλογής τους και να ελέγχουν την διαδικασία.
  Επίσης το πλέον ορθό και αποτελεσματικό, είναι η σωστή εκπαίδευση και διαπαιδαγώγηση των χρηστών, για το οφέλη που έχει μια τέτοια δράση για τους ίδιους και το περιβάλλον.

 • 18 Μαρτίου 2020, 07:33 | Κωνσταντίνος Β. Σίμογλου

  Σύμφωνα με το άρθ. 28 της Κ.Υ.Α. 8197/90920/22-7-2013 («Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος»), σχετικά με τη διαχείριση των κενών συσκευασιών γ. φαρμάκων αναφέρεται:
  «Η διαχείριση των αποβλήτων συσκευασιών που προκύπτουν μετά τη χρήση του περιεχομένου τους και εμπεριέχουν κατάλοιπα αυτού (κωδικός ΕΚΑ 15 01 10*), πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2939/2001 (Α΄179), όπως ισχύει».
  Αυτούσια η διάταξη παραμένει και στο παρόν νομοσχέδιο.
  Ωστόσο, δεν έχει θεσπιστεί ακόμη καμία διαδικασία διαχείρισης των κενών συσκευασιών, πολλές εκ των οποίων καταλήγουν σε αρδευτικές τάφρους από ασυνείδητους χρήστες, ακόμη και αν παραπλεύρως του σημείου γεμίσματος των ψεκαστικών μηχανημάτων έχει τοποθετηθεί κάδος από τον οικείο Δήμο.
  Θα πρέπει να θεσμοθετηθεί σύστημα διαχείρισης των κενών συσκευασιών γ. φαρμάκων, καθώς τα σημεία γεμίσματος των ψεκαστικών μηχανημάτων λειτουργούν ως τόποι σημειακής ρύπανσης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.

 • 13 Μαρτίου 2020, 15:17 | Κωνσταντίνος Β. Σίμογλου

  Στο άρθρο 25 αναφέρεται:
  «Η διαχείριση των αποβλήτων συσκευασιών που προκύπτουν μετά τη χρήση του περιεχομένου τους και εμπεριέχουν κατάλοιπα αυτού (κωδικός ΕΚΑ 15 01 10*), πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2939/2001 (Α΄179)».

  Παρά το γεγονός ότι το παραπάνω αναφέρεται αυτούσιο ήδη από την Κ.Υ.Α. 8197/90920/22-7-2013 («Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος»), δεν έχει θεσπιστεί ακόμη καμία διαδικασία διαχείρισης των κενών συσκευασιών, πολλές εκ των οποίων καταλήγουν σε αρδευτικές τάφρους από ασυνείδητους χρήστες, ακόμη και αν παραπλεύρως του σημείου γεμίσματος των ψεκαστικών μηχανημάτων έχει τοποθετηθεί κάδος από τον οικείο Δήμο.
  Θα πρέπει να θεσμοθετηθεί σύστημα διαχείρισης των κενών συσκευασιών γ. φαρμάκων, καθώς τα σημεία γεμίσματος των ψεκαστικών μηχανημάτων λειτουργούν ως τόποι σημειακής ρύπανσης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.