Άρθρο 26 Ενημέρωση των επαγγελματιών χρηστών για θέματα Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ορίζονται επιστημονικές ομάδες οι οποίες συντάσσουν τους Οδηγούς Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας.
Με μέριμνα του Τμήματος Προστασίας Φυτών της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής οι Οδηγοί Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας τροποποιούνται και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προκειμένου οι επαγγελματίες χρήστες των γεωργικών φαρμάκων να έχουν στη διάθεση τους πληροφορίες σχετικά με τις γενικές αρχές και τις ειδικές κατευθυντήριες γραμμές ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας.