Άρθρο 10 Εξεταστικά κέντρα και τέλος συμμετοχής στις εξετάσεις

1. Ως κέντρα εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων καταχωρούνται οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς των παρ. 2 και 3 του άρθρου 4, εφόσον διαθέτουν κατάλληλη κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή και πιστοποιημένες αίθουσες για το σκοπό αυτό.
2. Σε κάθε αίθουσα εξέτασης δεν μπορεί να βρίσκονται περισσότεροι από είκοσι (20) εξεταζόμενοι και ένας υπεύθυνος του φορέα ως επιτηρητής. Ο επιτηρητής δεν πρέπει να έχει συμμετάσχει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός έτους, ως εκπαιδευτής σε προγράμματα του συστήματος κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων. Ο επιτηρητής δύναται να παρέχει στους εξεταζόμενους συνδρομή μόνο σε θέματα σύνδεσης στη βάση δεδομένων της εξέτασης.
3. Τα τέλη συμμετοχής των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού επαρκούς γνώσης των θεμάτων του Παραρτήματος Β του ν. 4036/2012, καθορίζονται σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 50 του προαναφερθέντος νόμου.
4. Οι συμμετέχοντες νέοι γεωργοί του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας «Π.Α.Α.» 2014-2020 του Κανονισμού (ΕΚ) 1305/2013 του Συμβουλίου για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) παρακολουθούν πρόγραμμα κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων και δύνανται να αποκτήσουν πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων μετά από εξετάσεις που διοργανώνονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9. Οι συμμετέχοντες νέοι γεωργοί του ανωτέρω Υπομέτρου 6.1 απαλλάσσονται από την καταβολή τέλους εξέτασης της ανωτέρω παραγράφου 3.

 • 29 Μαρτίου 2020, 16:07 | Σ.Λ.Ι

  Θα πρέπει τα εξεταστικά κέντρα να διαθέτουν κατάλληλη κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή, όπως αναφέρει ο Δ. Σταυρίδης. Έχει παρατηρηθεί να είναι εξεταστικά κέντρα, ακόμη και βενζινάδικα. Οπωσδήποτε θα πρέπει να υπάρχει επιτήρηση από Δημ.Υπάλληλο γεωπόνο ή Τεχν. Γεωπονίας, γιατί υπάρχουν φαινόμενα να παίρνουν πιστοποιητικό άτομα που είναι υπερήλικες και δεν γνωρίζουν τί θα πει Η/Υ, αλλά να περνούν με επιτυχία τις εξετάσεις. Βέβαια όταν σε μια ΠΕ την ίδια μέρα γίνονται εξετάσεις σε πολλά εξεταστικά κέντρα, οι υφιστάμενοι υπάλληλοι δεν μπορούν να επιτηρήσουν. Οι πιο φερέγγυες εξετάσεις μέχρι σήμερα, έχουν γίνει στα Κέντρα του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.

 • 20 Μαρτίου 2020, 09:03 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΤΣΙΚΑ

  Τα κέντρα εξέτασης πρέπει να είναι πιστοποιημένες δομές από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αρμόδιο φορέα πιστοποίησης δομών εκπαίδευσης και εξέτασης.

 • 20 Μαρτίου 2020, 01:56 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

  Θα πρέπει τα κέντρα εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων να διαθέτουν κατάλληλη κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή και πιστοποιημένες αίθουσες και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΠΠΕΠ.
  Διότι έχει παρατηρηθεί να διενεργούνται εξετάσεις σε γραφεία μελετητικών γραφείων ΟΣΔΕ χωρίς ενιαία πιστοποιημένη αίθουσα καθώς και σε Internet Cafe.
  Για το λόγο αυτό θα πρέπει να επικαιροποιηθούν οι άδειες των εξεταστικών κέντρων και να ελεγχθούν εάν έχουν άδεια λειτουργίας πιστοποιημένης δομής από τον ΕΟΠΠΕΠ.
  Όλες οι εξετάσεις να πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες, εκτός δημοσιοϋπαλληλικού ωραρίου, γιατί το ελλιπές προσωπικό δεν είναι δυνατόν να επιτηρεί όλες τις εξετάσεις σε ώρες εργασίας. Να καταστεί με τον τρόπο αυτό υποχρεωτική η επιτήρηση. Οι επιτηρητές να αμείβονται για την εκτός ωραρίου απασχόληση από το τέλος των εξετάσεων. Έτσι θα επιτευχθεί η πλήρης επιτήρηση με κόστος για την πολιτεία στα 25-30€ μόνο ανά ώρα και για τους δύο επιτηρητές, από το συνολικό ποσό των τουλάχιστον 250€ είσπραξης από τα τέλη για 10 εξεταζόμενους.
  Οι επιτητηρητές να δηλώνονται σε ειδικό μητρώο διαφορετικό από αυτό των εκπαιδευτών και να είναι ένας (1) γεωπόνος και ένας (1) οποιαδήποτε άλλης ειδικότητας του ευρύτερου δημόσιου τομέα.