Άρθρο 09 Διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων

1. Οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων υποχρεούνται να κατέχουν πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων στα θέματα του Παραρτήματος Β του ν. 4036/2012 (Α΄8), ώστε να μπορούν να προμηθεύονται νόμιμα φυτοπροστατευτικά προϊόντα εγκεκριμένα για επαγγελματική χρήση.

2. Η κατοχή πτυχίου Γεωπόνου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) ή πτυχίου Τμήματος Φυτικής Παραγωγής ή Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας ή Τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας της Σχολής Γεωπονίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών κράτους μέλους της ΕΕ ή χωρών εκτός ΕΕ, επέχει θέση πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων αορίστου ισχύος.

3. Τα πιστοποιητικά γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων της παραγράφου 1, χορηγούνται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής από τη ΣΕΑ, μετά από επιτυχή εξέταση των ενδιαφερομένων στα ειδικά εξεταστικά κέντρα του άρθρου 10, η οποία διενεργείται μέσω βάσης δεδομένων που τηρεί η ΣΕΑ. Σε αυτήν καταχωρίζονται ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, με μόνο μια σωστή απάντηση σε κάθε ερώτηση.

Οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς κατάρτισης στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 4, δύνανται να χορηγούν τα πιστοποιητικά της παραγράφου 1, μετά από γραπτές εξετάσεις των ενδιαφερομένων σε ερωτήσεις από τη βάση δεδομένων που τηρεί η ΣΕΑ. Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Κεφαλαίου ΙΙ.

4. Η ΣΕΑ δημιουργεί βάση δεδομένων με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, όπου μόνον μία επιλογή είναι η σωστή. Οι ερωτήσεις καταχωρίζονται ανά κεφάλαιο του Παραρτήματος Β του ν.4036/2012.

5. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απαντήσουν σε σαράντα (40) ερωτήσεις μέσα σε ορισμένο χρόνο, τυχαία επιλεγμένες από τη βάση δεδομένων της παραγράφου 3, ανά περίπτωση του Παραρτήματος Β του ν.4036/2012, ως εξής:

α) περιπτώσεις α), β) και μ): Τέσσερις (4) ερωτήσεις,
β) περιπτώσεις γ), στ), ζ), ι) και λ): Δώδεκα (12) ερωτήσεις,
γ) περιπτώσεις δ), ε) και κ): Δώδεκα (12) ερωτήσεις και
δ) περιπτώσεις η) και θ): Δώδεκα (12) ερωτήσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού απαιτείται η σωστή απάντηση σε τουλάχιστον είκοσι (20) ερωτήσεις.

6. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται άμεσα για τον αριθμό των ερωτήσεων που απάντησαν ορθά και για τη χορήγηση ή μη του πιστοποιητικού. Το πιστοποιητικό εκτυπώνεται και σε αυτό αναγράφεται μοναδικός κωδικός και ενημερώνεται σχετικά το μητρώο της παραγράφου 2 του άρθρου 8.

 • 3 Απριλίου 2020, 10:29 | ΣΑΡΙΓΚΟΛΗ ΙΩΑΝΝΑ

  Θα πρέπει να διασφαλισθεί η ακεραιότητα της χορήγησης πιστοποιητικού κατάρτισης. Κατά τη διαδικασία της εξέτασης πρέπει να υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός.
  Να ενημερώνονται οι ΔΑΟΚ για τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων με ηλεκτρονικό μήνυμα.
  Να μην εμφανισθούν τα ευτράπελα που υπήρχαν στην αρχή της εφαρμογής από διάφορα εξεταστικά κέντρα.

 • 2 Απριλίου 2020, 10:58 | ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ

  Στη διαδικασία των γραπτών εξετάσεων για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ,προτείνουμε ο υποχρεωτικός αριθμός σωστών απαντήσεων να αυξηθεί σε τριάντα (30), από είκοσι (20)που είναι σήμερα. Θεωρούμε πως δεν διασφαλίζεται η κατάρτιση του εξεταζόμενου όταν επιτρέπεται να έχει απαντήσει λάθος στις μισές από τις σαράντα (40) ερωτήσεις που του υποβάλλονται.

 • 20 Μαρτίου 2020, 11:01 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΤΣΙΚΑ

  Η κατάρτιση θα πρέπει να ελέγχεται από αρμόδια κλιμάκια κατά τα πρότυπα ελέγχων των προγραμμάτων επιμόρφωσης ΛΑΕΚ. Οι εξετάσεις κρίνονται υποχρεωτικές και με εντατικοποίηση των ελέγχων θα εξαλειφθούν παραβατικά φαινόμενα.

 • 20 Μαρτίου 2020, 10:13 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΤΣΙΚΑ

  Στο σύνολο των 40 ερωτήσεων να απαιτούνται 28 σωστές απαντήσεις, ποσοστό επιτυχίας 70%

 • 20 Μαρτίου 2020, 00:07 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

  Τόσο α)η κατάρτιση όσο και β)η εξέταση θα πρέπει να είναι υποχρεωτικές.
  α) Η κατάρτιση γιατί θα αποκτηθούν ουσιαστικά οι απαραίτητες γνώσεις και επιπρόσθετα γιατί μέσα από την παιδεία είναι ο μόνος τρόπος να ενημερωθούν και να αλλάξουν «κακές» συνήθειες του παρελθόντος (ψεκασμοί χωρίς χρήση προστατευτικών μέσων ατομικής προστασίας, πέταγμα κενών φιαλών φυτοφαρμάκων κ.α.).
  Θα πρέπει να δηλώνεται στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΥΠΑΑΤ τουλάχιστον 2 ημέρες νωρίτερα ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου της πραγματοποίησης κατάρτισης.

  β) Η εξέταση επίσης να είναι υποχρεωτική γιατί θα πιστοποιείται η απόκτηση της γνώσης καθώς και ότι όλο το σύστημα δουλεύει σωστά.

 • 19 Μαρτίου 2020, 11:36 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

  Η κατάρτιση, πρέπει να εστιάζει στην επιμόρφωση όλων ανεξαιρέτως των χρηστών χωρίς την διενέργεια εξετάσεων. Είναι γνωστό άλλωστε σε όλους τους εμπλεκόμενους, ότι μέχρι σήμερα το σύστημα λειτούργησε ως μέσον εξασφάλισης ενός «χαρτιού», του πιστοποιητικού ορθολογικής χρήσης ΓΦ, όπου η κατάρτιση ήταν ανύπαρκτη και ενίοτε οι ενδιαφερόμενοι προς πιστοποίηση χρήστες, δεν συμμετείχαν καν στις υποτιθέμενες εξετάσεις.
  Θα πρέπει να δοθεί βάρος στην κατάρτιση, να καταργηθούν οι «εξετάσεις» και στην θέση τους να υπάρχει μόνο, διαρκής και ουσιαστική, κατάρτιση των χρηστών, προς όφελος του περιβάλλοντος και της υγείας των χρηστών και των πολιτών.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».