Άρθρο 28 Καθορισμός στόχων και γενικών εθνικών δεικτών

1. Οι Γενικοί Εθνικοί Δείκτες που αφορούν την παρακολούθηση των γενικών παραγόντων που συνεισφέρουν στην ασφάλεια στη γεωργική παραγωγή, καθορίζονται ως εξής:

ΚωδικόςΓενικός Εθνικός ΔείκτηςΣτόχος
ΓΕΔ1Μείωση ανά έτος των φυτοπροστατευτικών προϊόντων
με εικονόγραμμα GHS 09 Image
που χρησιμοποιείται σε ευαίσθητες περιοχές
Μείωση χρήσης των σκευασμάτων κατά 2% ανά έτος
ΓΕΔ2Αύξηση της χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων
που χαρακτηρίζονται ως χαμηλού κινδύνου (Άρθρο 47 του καν. 1107/2009).
Αύξηση χρήσης 5% ανά έτος
ΓΕΔ3Χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν μακροοργανισμούς στη χώραΑύξηση  2% κατ’ έτος
ΓΕΔ4Αύξηση της χρήσης εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων που έχει περάσει επιτυχή επιθεώρηση.Αύξηση του ποσοστού επιθεωρημένου ΕΕΓΦ κατά 5% ετησίως.

2. Η πορεία επίτευξης των στόχων της παραγράφου 1, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τουλάχιστον για ανά έτος.

3. Για την παρακολούθηση των Γενικών Εθνικών Δεικτών συγκεντρώνονται στατιστικά στοιχεία:
α) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1185/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία των γεωργικών φαρμάκων,
β) από την ηλεκτρονική καταγραφή της λιανικής πώλησης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων,
γ) από τα στατιστικά στοιχεία που συγκεντρώνονται από το Μητρώο Βιομηχανιών Γεωργικών Φαρμάκων,
δ) από κάθε άλλη πηγή η οποία κρίνεται πρόσφορη μετά από αξιολόγηση από τη ΣΕΑ.

  • Άρθρο 28, ΓΕΔ1:

    Να γίνει σαφής ορισμός των ευαίσθητων για την προστασία των υδάτων περιοχών, καθώς και του τρόπου που θα ελέγχεται ο εν λόγω δείκτης. Δεν γνωρίζουμε να υπάρχουν στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν υπερβάσεις στα όρια σε σκευάσματα με την προτεινόμενη σήμανση και γι’ αυτό δεν βλέπουμε σε τι αποσκοπεί ένας τέτοιος δείκτης.

    Προτείνουμε να παραμείνουμε στους δείκτες του προηγούμενου ΕΣΔ, «αύξηση της χρήσης ακροφυσίων χαμηλής διασποράς κατά 5% ετησίως» καθώς και να προσθέσουμε «συμμόρφωση στη χρήση αψέκαστων/φυτικών ζωνών ανάσχεσης».