Άρθρο 02 Σύστημα κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων

1. Το σύστημα κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων για τις ανάγκες του ΕΣΔ φέρει την ονομασία ΣΥΣ.ΚΑ.. Σε αυτό δύνανται να συμμετέχουν οι επαγγελματίες χρήστες των γεωργικών φαρμάκων.

2. Το ΣΥΣ.ΚΑ. περιλαμβάνει τα εξής προγράμματα:
α) διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτών ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων,
β) πρόγραμμα κατάρτισης στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 4 και
γ) πρόγραμμα συμπληρωματικής κατάρτισης με σκοπό την απόκτηση ή την επικαιροποίηση των γνώσεων των επαγγελματικών χρηστών γεωργικών φαρμάκων στα θέματα του Παραρτήματος Β του ν.4036/2012 (Α’8).

3. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τηρείται μητρώο κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων, το οποίο αναρτάται στο διαδίκτυο για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων και στο οποίο καταχωρίζονται:

α) οι φορείς κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων και
β) οι φορείς συμπληρωματικής κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων.

4. Στο ΣΥΣ.ΚΑ. έχουν πρόσβαση όλοι οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων, οι οποίοι δύνανται να παρακολουθούν τα προγράμματα της αρχικής και συμπληρωματικής κατάρτισης της παραγράφου 2, όπως αυτά καταρτίζονται από τη ΣΕΑ σε συνεργασία με τις άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες και τα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 33 του ν. 4036/2012.

  • 3 Απριλίου 2020, 09:38 | ΣΑΡΙΓΚΟΛΗ ΙΩΑΝΝΑ

    Κανένας νόμος – απόφαση κλπ. δεν θα μπορέσει να έχει εφαρμογή, αν δεν υπάρχει παιδεία.Θα πρέπει από νωρίς (νηπιαγωγείο, δημοτικό), να ευαισθητοποιούνται οι άνθρωποι, τόσο για την δική τους προστασία, όσο και για την προστασία του περιβάλλοντος.
    Θα πρέπει να ενταχθούν στα διδακτικά προγράμματα, βιωματικά μαθήματα, και ενημέρωση από ειδικούς. Τα παιδιά είναι οι καλύτεροι φορείς της γνώσης.

  • Πέρα από την θεωρητική εκπαίδευση νομίζω θα πρέπει να παρέχεται και πρακτική εκπαίδευση τουλάχιστον μιας ημέρας (3 εκπαιδευτικές ώρες). Σε αυτήν την εκπαίδευση θα παρουσιάζεται ζωντανά η βαθμονόμηση του ψεκαστικού μηχανήματος, ο έλεγχος των ακροφυσίων κτλ. Πρέπει ο φορέας κατάρτισης να διαθέτει για αυτόν τον σκοπό τον αναγκαίο χώρο όπως και τον κατάλληλο εξοπλισμό. Ο χώρος και ο εξοπλισμός μπορεί να είναι ενοικιαζόμενος.