Άρθρο 20 Κατάταξη του επιθεωρημένου εξοπλισμού

Μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης, ο επιθεωρημένος εξοπλισμός γεωργικών φαρμάκων κατατάσσεται σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης που εκδίδεται βάσει της παρ. 3 του άρθρου 38 και της περ. ξ’ της παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4036/2012:
α) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι: εξοπλισμός εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων που πληροί στο ακέραιο τις προδιαγραφές του Παραρτήματος Γ του Ν.4036/2012, δηλαδή ικανοποιεί στο σύνολό του τις υφιστάμενες απαιτήσεις, όπως αυτές κατηγοριοποιούνται και απαριθμούνται αναλυτικά στις εκθέσεις τεχνικού ελέγχου των Παραρτημάτων VI και VII της υπ’ αρ. Ε8 1831/39763/7-4-2015 (Β΄971) απόφασης για το Σύστημα επιθεώρησης εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων και διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού επιθεώρησης. Στον εξοπλισμό αυτής της κατηγορίας χορηγείται Πιστοποιητικό Επιθεώρησης και αυτοκόλλητο σήμα καταλληλόλητας (sticker) το οποίο επικολλάται σε εμφανές σημείο αυτού.
β) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ: εξοπλισμός εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων που παρουσιάζει ήσσονες αποκλίσεις από τις προδιαγραφές του Παραρτήματος Γ του Ν.4036/2012, δηλαδή πρακτικά δεν ικανοποιεί τουλάχιστον μία ή και περισσότερες απαιτήσεις, όπως αυτές κατηγοριοποιούνται και απαριθμούνται αναλυτικά στις εκθέσεις τεχνικού ελέγχου των Παραρτημάτων VI και VII της αριθ. Ε8 1831/39763/7-4-2015 (Β΄971) απόφασης, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές χαρακτηρίζονται «ήσσονες». Στον εξοπλισμό αυτής της κατηγορίας χορηγείται Πιστοποιητικό Επιθεώρησης στο οποίο αναγράφονται οι αποκλίσεις και η υποχρέωση διόρθωσής τους μέχρι την επόμενη επιθεώρηση, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4036/2012, καθώς και αυτοκόλλητο σήμα καταλληλόλητας (sticker) το οποίο επικολλάται σε εμφανές σημείο αυτού.
γ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ: εξοπλισμός εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων που παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις από τις προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ του ν. 4036/2012, δηλαδή δεν ικανοποιεί έστω και μία από τις «σημαντικές» απαιτήσεις, όπως αυτές κατηγοριοποιούνται και απαριθμούνται αναλυτικά στις εκθέσεις τεχνικού ελέγχου των Παραρτημάτων VI και VII της υπ΄ αρ. Ε8 1831/39763/7-4-2015 (Β΄971) απόφασης. Στον εξοπλισμό αυτής της κατηγορίας δεν χορηγείται αυτοκόλλητο σήμα καταλληλότητας (sticker) και απαγορεύεται η χρήση του. Στο Πιστοποιητικό Επιθεώρησης που χορηγείται, αναγράφονται οι αποκλίσεις που υποχρεωτικά πρέπει να διορθωθούν στην περίπτωση που ο εξοπλισμός επανέλθει για νέα επιθεώρηση, προκειμένου να ενταχθεί σε μία από τις ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ των περ. α΄και β΄. Με την παράδοση του Πιστοποιητικού Επιθεώρησης ο ιδιοκτήτης του εξοπλισμού καταθέτει στον ΣΤ.Ε.Ε.Ε.Γ.Φ. υπεύθυνη δήλωση, η οποία αποστέλλεται στην Περιφερειακή Υπηρεσία Απογραφής Αγροτικών Μηχανημάτων (Π.Υ.Α.Α.Μ.), και στην οποία δηλώνει ότι δεν θα χρησιμοποιήσει τον εξοπλισμό εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων μέχρι την επιτυχή του επιθεώρηση.
δ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙV: εξοπλισμός εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων που δεν είναι εφικτό να επισκευαστεί ή έχει ενταχθεί στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ και ο ιδιοκτήτης αυτού βεβαιώνει, με υπεύθυνη δήλωσή του, ότι δεν προτίθεται να προβεί σε επιδιόρθωσή του ούτε πρόκειται να τον χρησιμοποιήσει στο εξής, καθώς και ότι επιθυμεί τη διαγραφή του εν λόγω εξοπλισμού από το Μητρώο Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων του άρθρου 38 του ν. 4036/2012.

 • 3 Απριλίου 2020, 11:25 | ΣΑΡΙΓΚΟΛΗ ΙΩΑΝΝΑ

  Ο παλαιός και προβληματικός, ακατάλληλος εξοπλισμός των ψεκαστικών μηχανημάτων θα πρέπει να αποσυρθεί. Ανανέωση του εξοπλισμού με διάφορα κίνητρα κυρίως οικονομικά.

 • 3 Απριλίου 2020, 00:52 | Βενιόπουλος Κ Γιώργος

  Ο εξοπλισμός είναι ξεπερασμένης τεχνολογίας. ωστόσο όταν ένα ψεκαστικό δεν πληροί τα χαρακτηριστικά για να έχει sticker, θα πρέπει ο ιδιοκτήτης του να χάσει την ικανότητα του επαγγελματία χρήστη στην πλατφόρμα συνταγογράφησης, εκτός και εάν δηλώσει άλλο ψεκαστικό με sticker.

 • 29 Μαρτίου 2020, 16:34 | Σ.Λ.Ι

  Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται, είναι παλαιός.
  Θα πρέπει να δοθούν κίνητρα, εκτός από τα σχέδια βελτίωσης, να μπορεί να γίνει ανανέωση του εξοπλισμού με άλλους τρόπους (χαμηλός ΦΠΑ κλπ.) έτσι θα επιτευχθεί η καλύτερη κατανομή και εξοικονόμηση του ψεκαστικού υγρού και η μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».