Άρθρο 29 Σύσταση επιτροπής Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων

1.Συστήνεται επιτροπή ΕΣΔ για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων.
2.Σκοπός της επιτροπής είναι ο συντονισμός και η συνεργασία μεταξύ των αρχών για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της πορείας του ΕΣΔ, καθώς και η υποβολή προτάσεων και εκθέσεων προόδου στη ΣΕΑ. Για τον σκοπό αυτό η επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο και τα μέλη της κοινοποιούν στην επιτροπή όλα τα στοιχεία για τις δράσεις που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο εφαρμογής του ΕΣΔ. Κάθε έτος, η επιτροπή συντάσσει έκθεση προόδου εφαρμογής του ΕΣΔ, την οποία και υποβάλλει στη ΣΕΑ μαζί με προτάσεις για βελτίωση των υφιστάμενων ή λήψη επιπρόσθετων δράσεων. Ανά πενταετία, η επιτροπή συντάσσει την απολογιστική έκθεση, καθώς και το σχέδιο τροποποίησης του ΕΣΔ και το υποβάλλει στη ΣΕΑ.
3. Η επιτροπή έχει ως πρόεδρο τον προϊστάμενο του τμήματος προστασίας φυτών, της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής παραγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η επιτροπή αποτελείται από τα κάτωθι μέλη με τους αναπληρωτές τους:
α) ένας υπάλληλος του τμήματος προστασίας φυτών της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής,
β) ένας υπάλληλος του τμήματος φυτοπροστατευτιών προϊόντων της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής,
γ) ένας υπάλληλος του Υπουργείου Υγείας αρμόδιος για θέματα που αφορούν στο ΕΣΔ,
δ) ένας υπάλληλος του τμήματος αξιοποίησης εγγειοβελτιωτικών έργων και μηχανικού εξοπλισμού της διεύθυνσης εγγείων βελτιώσεων και εδαφοϋδατικών πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
ε) ένας υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
στ) ένας υπάλληλος του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης ή του γραφείου Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
ζ) ένας εκπρόσωπος του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.
4. Τα μέλη της επιτροπής λειτουργούν και ως σημεία επαφής για τα θέματα αρμοδιότητας τους στο πλαίσιο του ΕΣΔ. Η επιτροπή δύναται να καλεί εκπροσώπους και από άλλα Υπουργεία, οργανισμούς ή ινστιτούτα για την υποβοήθηση του έργου της στα πλαίσια εφαρμογής του ΕΣΔ.
5. Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ύστερα από τις σχετικές εισηγήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών που την αποτελούν. Η θητεία του Προέδρου και των μελών της επιτροπής είναι τριετής.

 • 27 Μαρτίου 2020, 23:00 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ-ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ (ΕΕΕΜΣ)

  Στην επιτροπή να συμμετέχει ένας υπάλληλος από το τμήμα Μελισσοκομίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
  Στην επιτροπή να συμμετέχει ένας εκπρόσωπος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ-ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ (ΕΕΕΜΣ)

 • 20 Μαρτίου 2020, 14:59 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

  Στην Επιτροπή, να συμμετέχουν δύο (2) εκπρόσωποι από τις ΔΑΟ, που ασχολούνται με θέματα Φυτοπροστασίας και Ο.Χ.Γ.Φ. και επιπλέον έχουν και άμεση άποψη του τι συμβαίνει στην πράξη καθώς και από τους ελέγχους των εξετάσεων.

 • 20 Μαρτίου 2020, 12:31 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

  Στην επιτροπή, να συμμετάσχουν εκπρόσωποι από το ΓΕΩΤΕΕ, από την ΠΟΣΕΓ και από τον ΕΣΥΦ.
  Έτσι θα υπάρξει και η σύνδεση των θεμάτων με την ελληνική αγορά.