Άρθρο 33 – Νοσοκομεία εποπτευόμενα από το ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), όπως προστέθηκε με την περίπτ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου τέταρτου του ν. 4542/2018 (Α΄ 95), προστίθεται περίπτ. γ΄ η οποία έχει ως εξής:
«γ) Ειδικά για το Αρεταίειο, το Αιγινήτειο και το Ευγενίδειο, την αρμοδιότητα έκδοσης της απόφασης έγκρισης σκοπιμότητας για την υποπερίπτ. αα΄ της περίπτ. α΄ έχει ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για την υποπερίπτ. ββ΄ της περίπτ. α΄ η Σύγκλητος, ενώ για τις λοιπές υποπεριπτώσεις της περίπτ. α΄, καθώς και για την έγκριση σκοπιμότητας της περίπτ. β΄ την αρμοδιότητα έχει η Εφορεία, προκειμένου για το Αρεταίειο και το Αιγινήτειο, και το Διοικητικό Συμβούλιο για το Ευγενίδειο.».