Άρθρο 03 – Ίδρυση Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

1. Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ιδρύονται τα εξής Τμήματα:
α) Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών με έδρα την πόλη του Βόλου, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών,
β) Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών με έδρα την πόλη του Βόλου, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών,
γ) Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με έδρα την πόλη της Λάρισας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών,
δ) Διοίκησης Επιχειρήσεων, με έδρα την πόλη της Λάρισας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών,
ε) Αγροτεχνολογίας, με έδρα την πόλη της Λάρισας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών,
στ) Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής με έδρα την πόλη της Λάρισας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών,
ζ) Νοσηλευτικής με έδρα την πόλη της Λάρισας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας,
η) Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας με έδρα την πόλη της Καρδίτσας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας,
θ) Φυσικοθεραπείας με έδρα την πόλη της Λαμίας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας,
ι) Ενέργειας και Περιβάλλοντος με έδρα την πόλη της Λάρισας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Τεχνολογίας,
ια) Ψηφιακών Συστημάτων με έδρα την πόλη της Λάρισας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Τεχνολογίας,
ιβ) Επιστήμης Τροφίμων με έδρα την πόλη της Καρδίτσας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών,
ιγ) Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, με έδρα την πόλη της Καρδίτσας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Τεχνολογίας,
ιδ) Διατροφής και Διαιτολογίας με έδρα την πόλη των Τρικάλων, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Διαιτολογίας,
ιε) Φυσικής με έδρα την πόλη της Λαμίας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Θετικών Επιστημών,
ιστ) Μαθηματικών με έδρα την πόλη της Λαμίας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Θετικών Επιστημών,
ιζ) Γενικό, με έδρα την πόλη της Λάρισας,
ιη) Γενικό, με έδρα την πόλη της Λαμίας.
2. α) Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών μεταφέρεται από τη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών,
β) το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών μετονομάζεται σε Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Από τη μετονομασία δεν επέρχεται καμία μεταβολή στα επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από τον παρεχόμενο τίτλο σπουδών. Ο παρεχόμενος τίτλος σπουδών στους φοιτητές που έχουν εισαχθεί μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 στο Τμήμα Πληροφορικής φέρει τον υφιστάμενο κατά το χρόνο εισαγωγής τίτλο και τύπο.
3. Τα Γενικά Τμήματα των περιπτ. ιζ΄ και ιη΄ της παρ. 1 καλύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, δεν απονέμουν πτυχία πρώτου κύκλου σπουδών, αλλά παρέχουν τη δυνατότητα εκπόνησης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και διδακτορικής διατριβής.
4. Η εκπαιδευτική λειτουργία των Τμημάτων της παρ. 1 και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών, αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.
5. Στα Τμήματα της παρ. 1 λειτουργεί προσωρινή Συνέλευση και ορίζεται προσωρινός Πρόεδρος, με εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), έως την 31η-8-2019, οπότε και αναδεικνύεται Πρόεδρος με εκλογική διαδικασία σύμφωνα με τα άρθρο 23 του ν. 4485/2017, διαφορετικά έως να καταστούν αυτοδύναμα, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4485/2017. Οι Πρόεδροι των Τμημάτων, προσωρινοί ή μη, καθώς και τα μέλη Δ.Ε.Π. αυτών, συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ν. 4485/2017.
6. Σε κάθε Τμήμα οργανώνεται Γραμματεία, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος σύμφωνα με την περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 και παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του. 7. Σε καθένα από τα Τμήματα της παρ. 1, με εξαίρεση τα Γενικά Τμήματα, συνιστώνται οκτώ (8) θέσεις μελών Δ.Ε.Π.,
8. Ο πρώτος κύκλος σπουδών των Τμημάτων του παρόντος άρθρου έχει διάρκεια οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Εξαιρούνται το Τμήμα Αγροτεχνολογίας το Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, στα οποία η απαιτούμενη διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση πτυχίου ορίζεται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
9. Η διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του παρόντος γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195). Τα προγράμματα αυτά θεωρούνται πιστοποιημένα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π.), σύμφωνα με τα άρθρα 70 έως και 72 και το δεύτερο εδάφιο της περίπτ. δ΄ της παρ. 12 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011.

 • 8 Οκτωβρίου 2018, 08:59 | Νεδιλάκης Σταμάτης

  Ως απόφοιτος του ΣΤΕΞ διαβάζω ότι απλά καταργείτε! Η σχολή που έδωσε στελέχοι στις περισσότερες εταιρείες ξύλου κι επίπλου της χώρας μας μιας και μέχρι τότε ο κλάδος δεν είχε εξειδικευμένους ανθρώπους αλλά μόνο εμπειρικούς. Είναι κρίμα να κλείνουν όμορφες σχολές που δίνουν δουλεία σε νέους ανθρώπους. Διαφωνώ με τη δημιουργία του νέου τμήματος «Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού».

 • 8 Οκτωβρίου 2018, 08:59 | Νεκτάριος Πανταζής

  Με την ιδιότητα μου, σάν πτυχιούχος του τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου – Επίπλου (ΣΤΕΞ), αποφάσισα να εκφράσω κάποιες από τις θέσεις και απόψεις μου μέσω τής Δημόσιας διαβούλευσης.

  Το σχέδιο προβλέπει, την κατάργηση, των Τμημάτων α) Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου – Επίπλου (ΣΤΕΞ), και β) Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και δημιουργείται το Τμήμα «Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού» το οποίο θα είναι 5ετούς διάρκειας.

  Σύμφωνα με την αντίληψη μου, το παρόν σχέδιο, θέτει σαν άμεσο αποτέλεσμα:

  1) την δημιουργία μιας σχολής, η οποία δεν θα έχει ξεκάθαρο περιεχόμενο γνώσεων και σπουδών.
  2)Λειτουργεί αποτρεπτικά, να επιλεγεί στο μηχανογραφικό, από μαθητές, οι οποίοι θα έχουν την επιθυμία, να σπουδάσουν το αντικείμενο του σχεδιασμού
  3)Δημιουργεί, καινούργιους άνεργους-απόφοιτους σε μια ήδη επιβαρυμένη απο 8,000 ανέργους Δασολόγους.
  4)

  Τέλος, κατά την ταπεινή μου άποψη και σαν μη οπαδό της επανάπαυσης.
  Μου είναι πραγματικά δύσκολο να αφομοιώσω τους λόγους που το υπουργείο έχει οδηγηθεί σε αυτή την ενέργεια. Δεν συνιστά επιτευγμα προόδου,για το εκπαιδευτικό σύστημα η κατάργηση ενός επιτυχημένου Τμήματος και η αντικατάσταση του με ένα νέο δίχως προοπτικές, με πολλά μελλοντικά προβλήματα επαγγελματικής αποκατάστασής.
  Είναι απορίας άξιων, αδιανόητο και δίχως ξεκάθαρα, ακαδημαϊκά κριτήρια.
  Κρίνω το παρόν σχέδιο, ως άτοπο και σαφώς αποριπτέο, από πλευράς μου.

  ΥΣ.
  Με τιμά πραγματικά η στάση, των συναδέρφων άλλα και καθηγητών μου που με μεγάλες προσπάθειες προσπαθούν, να διατηρήσουν, αυτό το τμήμα, αλλά δεν με τιμά σαν απόφοιτο, η σαφέστατη υποτίμηση, μέσω αυτού του σχεδίου,μια μεγάλης προσπάθειας και από ΛΙΓΟΥΣ για την σύσταση αυτοί του τμήματος.

  Σας ευχαριστώ θερμά για το χρόνο που διαθέσατε, και εύχομαι να πράξετε το
  ορθότερο.

  Νεκτάριος Πανταζής

 • 8 Οκτωβρίου 2018, 08:55 | Α.Γ.

  Στα Τρικαλα πιστευω οτι πρεπει να ιδρυθει ενα τμημα Εργοθεραπειας το οποιο σχετιζεται αμεσα με το Τεφαα και επιπροσθετως υπαρχει μονο ενα τμημα σε ολη τη χωρα και αυτο στην Αθηνα.Το τμημα Διαιτολογιας&Διατροφολογιας θα ηταν καλυτερα να παραμεινει στην Καρδιτσα και να ενταχθει στη σχολη επιστημης υγειας.

 • 8 Οκτωβρίου 2018, 08:55 | ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΕΙ

  Δυστυχώς δυσκολεύομαι να βρώ λογικά επιχειρήματα για την ίδρυση ΝΕΩΝ τμημάτων Φυσικής και Μαθηματικών στη Λαμία όπως και για τα 2 νέα των ανθρωπιστικών επιστημών στο Βόλο. Οι περισσότεροι Φυσικο-Μαθηματικοί ηλικίας 40 και κάτω (τουλάχιστον) είναι άνεργοι ή κάνουν άλλες δουλειές που καμμία σχέση δεν έχουν με την Φυσική και τα Μαθηματικά! Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα και απο τις βάσεις εισαγωγής που είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα με συνεχώς φθίνουσα πορεία.

  Υπάρχει κάποια ΜΕΛΕΤΗ που να δείχνει ότι πρέπει να ιδρυθούν τέτοια τμήματα; Μεγάλα Πανεπιστήμια όπως το Αιγαίου και το ΔΠΘ γιατί δεν έχουν τμήμα Φυσικής; Το ΔΠΘ δεν έχει κανένα απο τα 2. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει μεν τμήμα μαθηματικών αλλά με βάση 10088 μόρια!

  Απο την άλλη τι να πει κανείς για τα 2 νέα των ανθρωπιστικών επιστημών στο Βόλο. Ποιός γονιός θα στείλει το παιδί του να σπουδάσει ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ και γιατί;

  Τα τρέχοντα δεδομένα δείχνουν ότι ο σχεδιασμός όσον αφορά τουλάχιστον αυτά τα τμήματα είναι τελείως λάθος. Επιπλέον το κόστος που συνεπάγεται η ίδρυσή τους ποιός θα το πληρώσει; Συμπερασματικά είναι κρίμα για τη χώρα και για το μέλλον της να γίνονται τέτοια λάθη που στο τέλος θα τα πληρώσουμε όλοι μας και πιο πολύ τα παιδιά μας.

 • 8 Οκτωβρίου 2018, 08:51 | Δημήτρης Καντάς

  –Έίναι αναγκαία η επαναφορά και προσθήκη του όρου «Γεωπονία» στον τίτλο του προτεινόμενου Τμήματος Αγροτεχνολογίας διότι είναι καθοριστικός για τον χαρακτήρα του Τμήματος.
  –Η μεταφορά της έδρας του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας στα Τρίκαλα και η ένταξή του στη Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Διαιτολογίας, πέραν του γεγονότος ότι δεν είναι ακαδημαϊκά ορθή, θα δημιουργήσει προβλήματα λειτουργίας και λειτουργικότητας αφού μέχρι και σήμερα το αντίστοιχο Τμήμα του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας βασίζεται στα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων.

 • 8 Οκτωβρίου 2018, 08:40 | Θανάσης Τ.

  Η ένταξη του Τμήματος Φυσικοθεραπείας στη Σχολή Επιστημών Υγείας είναι άστοχη, λόγω της μικρής συνάφειας των προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας με τα υπόλοιπα Τμήματα (Κτηνιατρικής, Βιοχημείας, Ιατρικής) της εν λόγω Σχολής, με κίνδυνο δυσμενών επιπτώσεων (απομόνωση) στη λειτουργία του Τμήματος Φυσικοθεραπείας. Αντίθετα, η συνάφεια των προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας με τα αντίστοιχα του ΤΕΦΑΑ του ΠΘ είναι μεγάλη (κοινά μαθήματα περίπου 40%), κάτι που φαίνεται κι από τον μεγάλο αριθμό πτυχιούχων φυσικοθεραπείας που εντάσσονται στους κύκλους μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών του ΤΕΦΑΑ του ΠΘ, με εκπόνηση διατριβών στους τομείς της υγείας, αποκατάστασης και ποιότητας ζωής. Με βάση την παραπάνω συνάφεια και τη διεθνή ακαδημαϊκή πραγματικότητα, η συνύπαρξη του Τμήματος Φυσικοθεραπείας και του ΤΕΦΑΑ (μαζί και με το ήδη προτεινόμενο Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας) σε μια ενιαία Σχολή είναι η πλέον ενδεδειγμένη και θα συμβάλει θετικά στη συνεργασία και ακαδημαϊκή ανάπτυξη των παραπάνω Τμημάτων.

 • 8 Οκτωβρίου 2018, 07:59 | Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων

  Αξιότιμε Υπουργέ, κύριε Κ. Γαβρόγλου,
  Με το παρόν σχόλιό μας, θα θέλαμε να εκφράσουμε την εντονότατη διαμαρτυρία μας για τη διαφαινόμενη κατάργηση του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων του ΑΤΕΙ-Θεσσαλίας, στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου και ταυτόχρονα τη διαχρονική υποστήριξή μας στο Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων του ΑΤΕΙ-Θεσσαλίας. Το Τμήμα των Ιατρικών Εργαστηρίων είναι από τα παλαιότερα τμήματα του ΤΕΙ-Λάρισας, νυν ΑΤΕΙ-Θεσσαλίας και ιδρύθηκε το 1970 με την ίδρυση των ΚΑΤΕ (Κέντρα Ανωτέρας Τεχνικής Εκπαιδεύσεως), (ν.δ. 652 (ΦΕΚ 180/Α’/1970). Η Σχολή ονομάστηκε τότε ως: Ανωτέρα Σχολή Παραϊατρικών Επαγγελμάτων και το τμήμα ως: Τμήμα Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων. Από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004, το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων της Λάρισας, εφαρμόζει νέο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης, διάρκειας οκτώ εξαμήνων, με σύνολο 240 διδακτικών μονάδων (240 ECTS πανευρωπαϊκώς αναγνωρισμένων).
  Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ιδιαίτερα τα ακόλουθα:
  -Το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων ΑΤΕΙ-Θεσσαλίας είναι πλήρως αναγνωρισμένο και καταξιωμένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Αμερική και είναι ισότιμο με τα Τμήματα Βιοϊατρικών Επιστημών και Βιοϊατρικών Εργαστηριακών Επιστημών (Biomedical Sciences/Biomedical Laboratory Sciences) και Ιατρικών Εργαστηρίων (Medical Laboratories) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αμερικής αντίστοιχα.
  – Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος είναι πλήρως εναρμονισμένο με το αντίστοιχο πρόγραμμα επιπέδου B.Sc, που χορηγείται από τα Πανεπιστήμια του εξωτερικού.
  – Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων ΑΤΕΙ-Θεσσαλίας, είναι αναγνωρισμένα από το 1996, [Προεδρικό Διάταγμα Υπ. αριθμ. 163/1996, Αριθμός ΦΕΚ 118, τεύχος Α΄, http://petie.gr/images/stories/Petie_files/epagelmatika_dikaiomata_tie.pdf%5D ισότιμα και εναρμονιζόμενα με αυτά των Βιοϊατρικών Εργαστηριακών Επιστημόνων του εξωτερικού (Biomedical Scientist/Biomedical Laboratory Scientist) και με πρόσφατα καθορισμένη άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων που επιτρέπει πλήρως την εξάσκηση των υπηρεσιών τους βάσει των ανωτέρω επαγγελματικών δικαιωμάτων των Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων (Προεδρικό Διάταγμα υπ’αριθμ. 20/2017, που εκδόθηκε στις 20-3-2017), http://www.petie.gr/images/adeia_askisis_epaggelmatos_PD_20_2017.pdf
  – Τα τελευταία χρόνια η βάση εισαγωγής των μαθητών της Γ’ Λυκείου στο ανωτέρω Τμήμα μέσω πανελλαδικών εξετάσεων είχε μία διαρκώς ανοδική τάση, γεγονός που αποδεικνύει τη μεγάλη ζήτηση και απήχηση που έχει το Τμήμα και η ανωτέρω ειδικότητα πανελλαδικά. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι τα συνολικά μόρια εισαγωγής του τελευταίου εισακτέου στο Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Λάρισας ήταν: 14.702 και του πρώτου εισακτέου φοιτητή: 17.484 για το ακαδημαϊκό έτος: 2017-2018 που διανύσαμε και είναι από τα πρώτα Τμήματα σε βάση εισαγωγής σε όλο το ΑΤΕΙ-Θεσσαλίας, υπερβαίνοντας διάφορα άλλα Πανεπιστημιακά Τμήματα πανελλαδικώς.
  – Το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕΙ-Λάρισας με το νέο-εκσυγχρονισμένο πρόγραμμα σπουδών του κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα της ανώτατης εκπαίδευσης, του αντίστοιχου επιστημονικού αντικειμένου έχει περάσει επιτυχώς εξωτερική αξιολόγηση από την ΑΔΙΠ (Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση), όπως αποτυπώνεται και στο ακόλουθο link: https://www.adip.gr/external/TEILarissa_MedicalLab_2012.pdf
  – Είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε με ακρίβεια ότι το ανωτέρω Τμήμα συμμετέχει επιτυχώς σε ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus, Erasmus+ κλπ., πλήρως αναγνωρισμένο και στην πράξη, ως ισότιμο με πολλά αντίστοιχα Ευρωπαϊκά Πανεπιστημιακά Τμήματα.
  – Επιπλέον, η ευρωπαϊκή οδηγία 2005/36/ΕΚ που ενσωματώθηκε στην εθνική μας νομοθεσία [Άρθρο 1 – Προεδρικό Διάταγμα 51/2017 – Ενσωμάτωση της οδηγίας 2013/55/ΕΕ που τροποποιεί την οδηγία 2005/36/ΕΚ (άρθρο 1 της Οδηγίας 2013/55/ΕΕ)], (σχετικά με την ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα), έδωσε τη δυνατότητα στους αποφοίτους των τμημάτων Ιατρικών Εργαστηρίων να μεταναστεύσουν και να αναζητήσουν εργασία αναγνωριζόμενοι ισότιμα με τους ευρωπαίους αποφοίτους ή να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακά προγράμματα ή εκπονώντας διδακτορικές διατριβές σε πανεπιστήμια της Ε.Ε. Η Ελλάδα, δια της θέσεως σε ισχύ των διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 38/2010, ενσωμάτωσε στην εθνική έννομη τάξη τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Με τον τρόπο αυτό επήλθε, πλήρης προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας με το ισχύον κοινοτικό δίκαιο περί της αμοιβαίας αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων διαφόρων κατηγοριών επαγγελματιών, μεταξύ, δε, αυτών και των Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων, πτυχιούχων ΤΕΙ, γι’ αυτό και η διαφαινόμενη κατάργηση του ανωτέρω Τμήματος στη Λάρισα, θα δημιουργήσει σοβαρότατα προβλήματα στους αποφοίτους-συναδέλφους μας στην αναζήτηση εργασίας και θα αντίκειται στην εφαρμογή της ανωτέρω νομοθετικής διάταξης.
  – Η επιστημονική τεκμηρίωση της αναγκαιότητας ύπαρξης του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων στον τριτοβάθμιο χώρο εκπαίδευσης, δόθηκε αναλυτικά με άρθρο του Καθηγητή κ. Χρήστου Ζηλίδη, Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΤΕΙ Θεσσαλίας, στην ηλεκτρονική εφημερίδα ESOS (https://www.esos.gr/tags/hristos-zilidis). Κάθε καλόπιστος, διαβάζοντας το εν λόγω άρθρο, αλλά και άλλων εξαίρετων επιστημόνων στον χώρο (https://www.esos.gr/arthra/54909/oi-apofoitoi-toy-tmimatos-tehnologias-iatrikon-ergastirion-ergazontai-simera-isaxia-se), μπορεί να αντιληφθεί αβίαστα ότι η ενέργεια κλεισίματος του τμήματος είναι μία επιστημονικά ατεκμηρίωτη ενέργεια που υποβαθμίζει αντί να αναβαθμίζει τον χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης και φυσικά μόνο τεράστια προβλήματα θα δημιουργήσει αφήνοντας κενό τον εν λόγω χώρο.
  – Μπορεί κάποιος να μας απαντήσει υπεύθυνα τι θα γίνει με τη στελέχωση του εργαστηριακού τομέα όλων των δημοσίων και ιδιωτικών νοσοκομείων της χώρας με αυτήν την κατηγορία εξειδικευμένων υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιστημόνων, δηλ. των Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων, στον ιδιαίτερα ευαίσθητο τομέα της Υγείας, που διαρκώς αναπτύσσεται και διαρκώς οι απαιτήσεις και οι παροχές υγείας όλο και αυξάνονται;;; Τι θα γίνει με τα 4.000 περίπου ιδιωτικά διαγνωστικά ιατρεία σε όλη την Ελλάδα και τα 500 περίπου βιοαναλυτικά εργαστήρια, που είναι αρμόδια για τον ποιοτικό έλεγχο των υδάτων, των λυμάτων και των τροφίμων, με την επιδιωκόμενη κατάργηση αυτής της ιδιαίτερα αξιόλογης και απολύτως χρήσιμης και επιβεβλημένης ειδικότητας στον Τομέα της Υγείας στη χώρα μας;;
  – Με βάση το σύστημα ποιότητας ΙSO 9001:2015 που πλέον είναι το διεθνές πρότυπο ποιότητας, καθώς επίσης και από το πιο εξειδικευμένο πρότυπο 15189:2007, στο οποίο περιγράφεται και επεξηγείται ο ρόλος του τεχνολόγου ιατρικών εργαστηρίων, οι εργασίες που κάνει και πως βάση του ακαδημαϊκού του επιπέδου συμβάλλει στην πραγμάτωση ενός διαπιστευμένου εργαστηρίου και παραδίδει στον κλινικό ιατρό εργαστηριακά αποτελέσματα υψηλής ακρίβειας, κατάλληλα να τον οδηγήσουν στο σωστό θεραπευτικό πρωτόκολλο. Ποιος άλλος εξειδικευμένος και καταλληλότερος επιστήμονας λοιπόν, θα υποκαταστήσει τους Τεχνολόγους Ιατρικών Εργαστηρίων στην εξαγωγή και στη διαφύλαξη ποιοτικών αποτελεσμάτων προς τον Εργαστηριακό και τον Κλινικό Ιατρό;;
  – Γιατί καταργείτε ένα καταξιωμένο Τμήμα στην τοπική κοινωνία της Λάρισας και στην ανώτατη εκπαίδευση γενικότερα που μόλις πρόσφατα μετεγκαταστάθηκε σε ένα νέο υπερσύγχρονο κτίριο Σχολής Επιστημών Υγείας, με την αντίστοιχη αναβαθμισμένη υλικοτεχνική υποδομή, γεγονός που αναβαθμίζει τις ήδη υψηλού επιπέδου σπουδές του Τμήματος. Ποια η σκοπιμότητα όλα αυτά να μην αξιολογούνται και να καταστούν ανώφελα;; Γιατί όλο αυτό το τεράστιο κόστος και ο τεράστιος κόπος να πηγαίνουν χαμένα;;
  Κατόπιν όλων των ανωτέρω, αποδεικνύεται με τον πλέον εύλογο και τεκμηριωμένο τρόπο η αναγκαιότητα συνέχισης και αναβάθμισης του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων του ΑΤΕΙ-Θεσσαλίας και προς τούτο παρακαλούμε θερμά τη Σύγκλητο του ΑΤΕΙ-Θεσσαλίας να προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες για την προάσπιση του Τμήματος.
  Ως Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων, Συνδικαλιστική Ένωση Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων Ελλάδος και ως Περιφερειακός Σύλλογος Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων Μακεδονίας-Θράκης, δηλώνουμε ρητά και κατηγορηματικά ότι συντασσόμαστε πλήρως με τη διατήρηση του ανωτέρω Τμήματος στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, κάτι το οποίο θα διαφυλάξουμε με κάθε πρόσφορο μέσο, επιφυλασσόμενοι παντός νομίμου δικαιώματός μας.
  Γι’ αυτό και καλούμε το Υπουργείο Παιδείας και τον αξιότιμο Υπουργό να επανεξετάσει άμεσα αυτόν τον άδικο και επιστημονικά ατεκμηρίωτο σχεδιασμό κατάργησης, του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων στη Λάρισα!!!
  Τα Δ.Σ. των Συλλόγων μας,
  Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων
  Συνδικαλιστική Ένωση Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων Ελλάδος
  Περιφερειακός Σύλλογος Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων Μακεδονίας-Θράκης

 • 8 Οκτωβρίου 2018, 07:27 | ΔΗΜΗΤΡΑ Μ.

  Θεωρω οτι για την Καρδιτσα το πιο σωστο ειναι να παραμεινει το Τμημα Διατροφης και Διαιτολογιας εκει μαζι με το Τμημα Τεχνολογιας Τροφιμων γιατι εχουν περισσοτερα κοινα μαθηματα απ οτι εχει με το ΤΕΦΑΑ με τη μονη διαφορα οτι θα πρεπει να ενταχθει στη Σχολη Επιστημων Υγειας οπως ακριβως το Χαροκοπειο Πανεπιστημιο καθως επισης την αμεση αναβαθμιση των απαραδεκτων κτηριακων εγκαταστασεων.Στα Τρικαλα θα πρεπει να ιδρυθει ενα Τμημα ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ που αφ ενος μεν σχετιζεται αμεσα με το ΤΕΦΑΑ, αφ ετερου δε θα ειναι το ΔΕΥΤΕΡΟ Τμημα που θα ιδρυθει σε ολη την ΕΛΛΑΔΑ μετα το ενα και μοναδικο Τμημα στο ΠΔΑ.Διαβασα αυτη την ιδεα σε μια αναρτηση παρακατω (του Γεωργιου Παπ.) και απορω πως κανενας αλλος και ιδιως καθηγητης δεν σκεφτηκε μια τοσο εξαιρετικη ιδεα για ενα Τμημα με τοσο μεγαλη ζητηση και επαγγελματικη αποκατασταση.

 • 8 Οκτωβρίου 2018, 07:03 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΗΠΗΤΑΡΗΣ

  ΕΙΜΑΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΜΠΗΚΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΤΕ ΥΠΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΤΗΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΧΩΡΟΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ.
  ΣΚΕΦΤΕΙΤΑΙ ΠΩΣ ΤΟΤΕ 2001 ΕΙΜΑΣΤΑΝ ΑΚΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΛΛΑ, ΠΑΡΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΕΩΝ ΜΑΣ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΣ ΥΠΗΡΞΕ ΕΞΑΙΡΕΡΙΚΑ ΥΨΗΛΟ. ΤΟ ΑΝΑΦΕΡΩ ΓΙΑΤΙ ΜΗ ΕΧΩΝ ΠΡΟΤΥΤΕΡΗ
  ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΜΠΑΙΝΟΝΤΑΣ ΑΜΕΣΩΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΕ ΚΑΝ ΝΑ ΨΑΞΩ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΗΤΑΝ ΕΝΘΟΥΣΙΩΔΗΣ. ΑΥΤΟ ΤΟΤΕ, ΣΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΣ ΦΑΝΤΑΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΤΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΧΟΥΜΕ ΦΤΑΣΕΙ.
  Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ, ΠΟΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΑΝΤΕΞΑΝ, ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΜΑΣ
  ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ ΒΑΘΜΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ, ΓΙ ΑΥΤΟ ΑΛΛΩΣΤΕ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΤΟΣΟ ΕΚΤΙΜΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑΤΕΡΑ ΥΨΗΛΑ. ΑΝ ΔΕ ΣΗΜΕΙΩΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΑΠΟ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΝΕΕΣ ΕΚ ΤΟΥ ΜΗΔΕΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ, ΜΟΛΙΣ ΣΤΑ 18 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣ ΣΚΕΦΤΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ.
  ΕΥΧΟΜΑΙ Ο ΤΟΣΟ ΠΟΛΥΠΑΘΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΜΗΝ ΔΕΧΤΕΙ ΑΚΟΜΗ ΕΝΑ ΧΤΥΠΗΜΑ ΕΚ ΤΩΝ ΕΣΩ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ
  ΤΟ ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΖΕΤΑΙ Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, με έδρα την πόλη της Καρδίτσας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Τεχνολογίας, ΜΕΙΩΝΕΙ ΕΞ ΑΡΧΗΣ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΞΥΛΟ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟ, ΗΔΗ ΔΕΝ ΑΡΚΟΥΝ 8 ΕΞΑΜΗΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΜΒΑΘΥΝΕΙΣ ΣΕ ΟΛΑ, ΠΩΣ ΛΟΙΠΟΝ ΟΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΘΑ ΕΧΟΥΝ Τ ΕΦΟΔΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΥΣ ΖΗΤΗΘΟΥΝ;
  ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑΤΕΡΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ ΟΜΩΣ ΜΠΛΕΚΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΟΝΟ ΖΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΕΙΣ.
  ΤΟ 2006 ΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΘΗΚΑΜΕ ΣΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΕΡΑΜΕ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΟΥΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΤΑ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΜΕ ΠΟΛΛΗ ΑΓΩΝΑ ΚΕΚΤΗΜΕΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. ΞΑΦΝΙΚΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ, ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΜΑΣ ΠΕΙ ΤΟΝ ΛΟΓΟ;
  ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΚΡΕΜΙΣΤΕΙ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΜΕ ΤΟΣΟ ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΘΥΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ,ΚΑΙ ΤΟΣΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ;

  ΣΚΗΠΗΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΕΠΙΠΛΟΥ
  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΟΓΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ
  ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ
  ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΠΑΘΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 • 8 Οκτωβρίου 2018, 06:48 | Σκηπητάρης Ιωάννης

  ΕΙΜΑΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΜΠΗΚΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΤΕ ΥΠΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΤΗΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΧΩΡΟΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ.
  ΣΚΕΦΤΕΙΤΑΙ ΠΩΣ ΤΟΤΕ 2001 ΕΙΜΑΣΤΑΝ ΑΚΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΛΛΑ, ΠΑΡΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΕΩΝ ΜΑΣ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΣ ΥΠΗΡΞΕ ΕΞΑΙΡΕΡΙΚΑ ΥΨΗΛΟ. ΤΟ ΑΝΑΦΕΡΩ ΓΙΑΤΙ ΜΗ ΕΧΩΝ ΠΡΟΤΥΤΕΡΗ
  ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΜΠΑΙΝΟΝΤΑΣ ΑΜΕΣΩΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΕ ΚΑΝ ΝΑ ΨΑΞΩ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΗΤΑΝ ΕΝΘΟΥΣΙΩΔΗΣ. ΑΥΤΟ ΤΟΤΕ, ΣΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΣ ΦΑΝΤΑΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΤΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΧΟΥΜΕ ΦΤΑΣΕΙ.
  Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ, ΠΟΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΑΝΤΕΞΑΝ, ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΜΑΣ
  ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ ΒΑΘΜΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ, ΓΙ ΑΥΤΟ ΑΛΛΩΣΤΕ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΤΟΣΟ ΕΚΤΙΜΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑΤΕΡΑ ΥΨΗΛΑ. ΑΝ ΔΕ ΣΗΜΕΙΩΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΑΠΟ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΝΕΕΣ ΕΚ ΤΟΥ ΜΗΔΕΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ, ΜΟΛΙΣ ΣΤΑ 18 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣ ΣΚΕΦΤΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ.
  ΕΥΧΟΜΑΙ Ο ΤΟΣΟ ΠΟΛΥΠΑΘΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΜΗΝ ΔΕΧΤΕΙ ΑΚΟΜΗ ΕΝΑ ΧΤΥΠΗΜΑ ΕΚ ΤΩΝ ΕΣΩ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ
  ΤΟ ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΖΕΤΑΙ Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, με έδρα την πόλη της Καρδίτσας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Τεχνολογίας, ΜΕΙΩΝΕΙ ΕΞ ΑΡΧΗΣ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΞΥΛΟ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟ, ΗΔΗ ΔΕΝ ΑΡΚΟΥΝ 8 ΕΞΑΜΗΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΜΒΑΘΥΝΕΙΣ ΣΕ ΟΛΑ, ΠΩΣ ΛΟΙΠΟΝ ΟΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΘΑ ΕΧΟΥΝ Τ ΕΦΟΔΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΥΣ ΖΗΤΗΘΟΥΝ;
  ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑΤΕΡΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ ΟΜΩΣ ΜΠΛΕΚΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΟΝΟ ΖΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΕΙΣ.
  ΤΟ 2006 ΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΘΗΚΑΜΕ ΣΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΕΡΑΜΕ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΟΥΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΤΑ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΜΕ ΠΟΛΛΗ ΑΓΩΝΑ ΚΕΚΤΗΜΕΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. ΞΑΦΝΙΚΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ, ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΜΑΣ ΠΕΙ ΤΟΝ ΛΟΓΟ;
  ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΚΡΕΜΙΣΤΕΙ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΜΕ ΤΟΣΟ ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΘΥΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ,ΚΑΙ ΤΟΣΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ;

  ΣΚΗΠΗΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΕΠΙΠΛΟΥ
  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΟΓΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ
  ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ
  ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΠΑΘΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 • 8 Οκτωβρίου 2018, 05:25 | Αριέττα Σπίνου

  Επιτρέψτε μου παρακαλώ ένα δεύτερο σχόλιο, σχετικά με τη συζήτηση για την ένταξη της Φυσικοθεραπείας στην αντίστοιχη σχολή. Όποιος γνωρίζει το αντικείμενο της φυσικοθεραπείας, που είναι ένα κλινικό και νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα, κατανοεί απόλυτα κι αδιαμφισβήτητα ότι ανήκει σε σχολή επαγγελμάτων υγείας ή ιατρική σχολή. Αυτό υποστηρίζεται κι από το οργανόγραμμα των πανεπιστημίων στο εξωτερικό (με δεδομένα) και μέσω της αυταπόδεικτης συνάφειας των αντικειμένων.

 • 8 Οκτωβρίου 2018, 03:39 | Κασαπάκης Μανόλης

  Ως υπερήφανος απόφοιτος του τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Έπιπλου :

  -Απορώ , γιατί στην χώρα που υποτίθεται επινόησε τον πολιτισμό , τις τέχνες , τα γράμματα και την αριστεία να μην επιβραβευέται η επιτυχημένη προσπάθεια , ο κόπος ανθρώπων που παράγουν εκπαίδευτικο έργο , προσφέρουν στην κατάρτιση νέων επιστημόνων ανιοδιοτελώς , μεταδιδούν γνώση και καλλιεργούν επαγγελματικό ήθος με απτά και αποδεδειγμένα αποτελέσματα .

  -Απορώ , γιατί ενα υπουργείο – κάποια στελέχη σ’ ένα γραφείο κάπου στην πρωτέυουσα να επιβάλλει με το έτσι θέλω , την κατάργηση ενός τμήματος χωρίς να λαμβάνει υπόψην του την πραγματικότητα , την αγορά εργασίας , το επαγγελματικό μέλλον νέων ανθρώπων που θέλουν να δημιουργήσουν.

  -Απορώ , γιατί η ανάγκη να ιδρυθούν καινούργια , νέα τμήματα χωρίς προφανή σκοπό και μελέτη για δημιουργία εντυπώσεων και εξυπηρέτηση συμφερόντων , κομματικών απ’ ότι υποψιάζομαι. Δεν διάβασα καμία μέλέτη σκοπιμότητας στο επισυναπτόμενο νομοσχέδιο , καμία αναφορά στον λόγο που ένα τμήμα πανεπιστημιακό Δασολογίας πρέπει να αντικαταστήσει ένα τμήμα του τεχνολογικού τομέα και άμεσα συνδεδεμενο με την δημιουργική και παραγωγική δραστηριότητα ( που μάλλον αγνοείτε γιατί δεν έχετε ιδέα της καθημερινής ζωής ).

  -Απορώ , γιατί ένα τμήμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – κόσμημα , άξιο και υπόδειγμα για άλλα αντίστοιχα να αφανίζεται, έτσι απλά , αντί να ενισχύεται , να επιδοτείται , να αναδεικνύεται περαιτέρω. Ένα τμήμα χάρις το οποίο βρίσκομαι σε μια σχεδιαστική σχολή της Δανίας για μεταπτυχιακές σπουδές , γιατί είναι αυτό που μου έδωσε τα εφόδια για να εξελιχθώ , για να διαμορφώσω την επαγγελματική μου ταυτότητα. Και σε αυτό συνετέλεσαν πάνω απ’ όλα το έμψυχο δυναμικό του τμήματος από το οποίο αποφοίτησα , οι στυλοβάτες του οι οποίοι το ανέδειξαν και δημιούργησαν τις βάσεις για το υψηλό επίπεδο στο οποίο έφθασαν αυτό το τμήμα.

  – Απορώ , γιατί πρέπει να προσπαθώ και να δουλευω για το μέλλον μου σε αυτήν χώρα όταν ξέρω ότι η επιτυχημένη προσπάθεια και ο κόπος που αποδίδει αποδεδειγμένα αποτελέσματα βάσει αξιόπιστων στατιστικών και μελετών δεν επιβραβεύεται , δεν πριμοδοτείται αλλά » καταργείται » με συνοπτικές διαδικασίες.

  Με οδηγήσατε και με αναγκάσατε να φύγω από την χώρα μου και να γίνω και εγώ ένας μετανάστης αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπερασπίζομαι και δεν θα αγωνίζομαι για αυτήν, από οπου και αν βρίσκομαι.

 • 8 Οκτωβρίου 2018, 02:26 | Αντώνης Ανδρονίκου

  Ως Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων διαμαρτύρομαι για την κατάργηση του τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, ως μη συμπεριλαμβανόμενο στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

  Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος πραγματεύεται τα αντικείμενα της Μικροβιολογίας, της Βιοχημείας, της Αιματολογίας, της Ανοσολογίας, της Ιστοπαθολογίας, της Κυτταρικής Βιολογίας κ.τ.λ. και μόνο προϊόν κατάρτισης δεν αποτελεί, κάτι που δεν ισχύει για πολλά από προτεινόμενα τμήματα, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, οπού επιεικώς. θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν μεταπτυχιακή εξειδίκευση.

  Οι πτυχιούχοι Ιατρικών Εργαστηριών ισοτιμούνται, σε πολλές χώρες της Ε.Ε., με τα αντίστοιχα τμήματα των Βιοϊατρικών Επιστήμων και η Πανελληνία Ένωση Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων (Π.Ε.Τ.Ι.Ε.), είναι μέλος της διεθνής ένωσης, International Federation of Biomedical Laboratory Science: http://www.ifbls.org/index.php/membership/members και της ευρωπαϊκής ένωσης, European Association for Professions in Biomedical Science: https://epbs.net/images/pdf/members/EPBS-Members-2018.pdf

  Παρά την ακατανόητη υπερσυγχώνευση του τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων στο νεοσύστατο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου σήμερα αποτελεί κατεύθυνση του τμήματος Βιοϊατρικών Επιστήμων, ενώ πληρούσε τις προϋποθέσεις, ώστε να αποτελεί αυτόνομο τμήμα και παρά το ότι ακόμη και σήμερα δεν έχουν κατοχυρωθεί τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατευθύνσεων, δεν εμπόδισε τους υποψήφιους, των πανελλαδικών εξετάσεων του έτους 2018, να το επιλέξουν στις πρώτες τους επιλογές.

  Σήμερα το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Λάρισας αποτελεί το πιο υψηλόβαθμο τμήμα του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και η βάση εισαγωγής του είναι υψηλότερη από τα 11 στα 18 τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

  Ακόμα και αν γίνει κατανοητό ότι, η συνέργεια του τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων Αθηνάς με άλλα 4 τμήματα, εξίσου μοναδικά και υψηλόβαθμα, στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έγινε με στόχο την αναβάθμιση και των πέντε τμημάτων, γιατί δεν οδήγησε στην δημιουργία τμήματος Βιοϊατρικών Επιστήμων, στην περίπτωση της Λάρισας, ώστε να αποτελέσει μετεξέλιξη του τμήματος των Ιατρικών Εργαστηρίων;

  Πως είναι δυνατόν να αγνοούνται, οι υπάρχουσες υποδομές, η πολυετής προσφορά στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η διεθνής αναγνωρισιμότητα, η υψηλή ζήτηση και απορρόφηση στην αγορά εργασίας, τμημάτων Υγείας όπως, των Ιατρικών Εργαστηρίων και να δημιουργούνται νέα τμήματα Μαθηματικών και Φυσικών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Κοινωνιολογίας και Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Ε.Κ.Π.Α. και Διαιτολογίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, οδηγώντας σε κορεσμό και υπερπληθώρα πτυχιούχων, την στιγμή που λειτουργούν αντίστοιχα τους, ακόμα και στην ίδια Περιφέρεια;

  Ελπίζω η τελική απόφαση να μην οδηγήσει στο κλείσιμο περιζήτητου του τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και να μετεξελιχθεί ως τμήμα Βιοϊατρικών Επιστήμων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, όπως του αρμόζει.

  Ευχαριστώ,

  Αντώνης Ανδρονίκου,

  Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων.

 • 8 Οκτωβρίου 2018, 01:31 | Γ. Σταμπουλής

  Προτείνω τα εξής:

  Παράγραφος 1.
  Τα προτεινόμενα Τμήματα της προτεινόμενης Σχολής Τεχνολογίας, έχουν ασαφές πλαίσιο επαγγελματικών δικαιωμάτων σε ένα ήδη προβληματικό τοπίο. Τυχόν αλλαγές δεν θα είναι εύκολες σε μεταγενέστερο χρόνο, ειδικά αν θα προβλέπουν αύξηση των ετών σπουδών.
  Συνεπώς σε αυτή την πρώτη φάση
  τα
  ι) Ενέργειας και Περιβάλλοντος με έδρα την πόλη της Λάρισας, και
  ια) Ψηφιακών Συστημάτων με έδρα την πόλη της Λάρισας,
  μπορούν να ενταχθούν στην Πολυτεχνική Σχολή ως Πενταετή Τμήματα όπως συμβαίνει με τα αντίστοιχα στο Πολυτεχνείο Κρήτης και την Πολυτεχνική της Πάτρας. Ιδανικά το πρώτο θα μπορούσε να «σπάσει» σε δύο Τμήματα (Μηχανικών Ενεργειακών Συστημάτων και Μηχανικών Περιβάλλοντος και φυσικών Πόρων)

  το Τμήμα
  ιγ) Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, με έδρα την πόλη της Καρδίτσας,
  με τη σχετικά ιδιότυπη ταυτότητά του, μπορεί να ενταχθεί στη Γεωπονική Σχολή ως 5ετές.

  Αποφεύγονται έτσι πολύ πιθανά προβλήματα στο προσεχές μέλλον.

  Στη Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών (όπως προτείνω να ονομάζεται) να ιδρυθούν επίσης τα εξής Τμήματα:
  1. Τουριστικών Σπουδών, με έδρα το Βόλο. Πέρα από την ταυτότητα της περιοχής, υπάρχουν ισχυρά ακαδημαϊκά επιχειρήματα: συνάφεια και συναφής ερευνητική δραστηριότητα στα Τμήματα ΜΧΠΠΑ,Οικονομικών, Αρχιτεκτόνων και ΙΑΚΑ, εστίαση στις Σπουδές Τουρισμού και όχι στα Τουριστικά Επαγγέλματα ή στενά στις τουριστικές μονάδες κοκ.
  2. Τμήμα Διοίκησης και Τεχνολογίας, αντίστοιχο του ΟΠΑ, που θα αξιοποιεί συνέργειες με το Οικονομικό, την Πολυτεχνική και τη Γεωπονική και θα απευθύνεται σε φοιτητές που έχουν ενδιαφέρον και έφεση στην τεχνολογία και τις επιστήμες, αλλά προτιμούν να δώσουν προτεραιότητα ή να τις συνδυάσουν με τις διοικητικές επιστήμες.

  Παράγραφος 7 (για να είναι σαφές)
  Σε καθένα από τα Τμήματα της παρ. 1, με εξαίρεση τα Γενικά Τμήματα, συνιστώνται οκτώ (8) θέσεις μελών Δ.Ε.Π., πλέον των καθηγητών που θα μετακινηθούν σε αυτά από τα Γενικά Τμήματα σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο σχετικό άρθρο (4).

 • 8 Οκτωβρίου 2018, 01:28 | Γιάννης Κουτεντάκης

  Άρθρο 03 – Ίδρυση Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  θ) Φυσικοθεραπείας με έδρα την πόλη της Λαμίας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας
  Η παραπάνω πρόταση είναι άστοχη και στερείται επιστημονικών δεδομένων. Συγκεκριμένα,

  1. Προγράμματα Σπουδών και Ερευνητικό Έργο
  Ελάχιστη έως και μηδενική είναι η συνάφεια μεταξύ των προγραμμάτων σπουδών Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Στερ. Ελλάδας και Κτηνιατρικής, Βιοχημείας, ακόμα και της Ιατρικής, που σήμερα απαρτίζουν τη Σχολή Υγείας του ΠΘ. Αντίθετα, η συνάφεια με τα προγράμματα σπουδών των ΤΕΦΑΑ είναι μεγάλη με το ποσοστό των κοινών μαθημάτων να ξεπερνά το 40%. Δεν είναι, λοιπόν, τυχαίο ότι ένας μεγάλος αριθμός μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων ΤΕΦΑΑ έχει ήδη απονεμηθεί σε απόφοιτους Φυσικοθεραπείας. Το ΤΕΦΑΑ του ΠΘ προσφέρει το μεταπτυχιακό «Άσκηση & Υγεία» από το 2004 και ισότιμα συμμετέχει στο μεταπτυχιακό «Άσκηση, Εργοσπιρομετρία & Αποκατάσταση» της Ιατρικής του ΠΘ. Επιπλέον, το προσωπικό του ΤΕΦΑΑ του ΠΘ έχει με επιτυχία διεκδικήσει πολλά εθνικά και διεθνή προγράμματα σε θέματα υγείας και ποιότητας ζωής, με μεγάλο μέρος του παραγόμενου έργου να έχει υιοθετηθεί από διεθνείς φορείς, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και τα Υπουργεία Υγείας Αμερικής, Αυστραλίας και Σκωτίας.

  2. Διεθνείς Πρακτικές
  Η δημιουργία Σχολής όπου θα συμβιώνουν ΤΕΦΑΑ και Φυσικοθεραπεία ουδόλως αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία. Έτσι, πολλά πανεπιστήμια του εξωτερικού έχουν ήδη κάνει το αυτονόητο:
  School of Sport, Exercise & Rehabilitation Sciences, Birmingham University, UK
  School of Public Health, Physiotherapy and Sports Science, UCD, Dublin, Ireland
  School of Physiotherapy and Exercise Science, Curtin University, Australia
  School of Health (Physiotherapy) and Sport, Universitat de Barcelona, Spain

  Συμπερασματικά και σύμφωνα με την παραπάνω σύντομη ανάλυση,

  α) ελάχιστη είναι η συνάφεια μεταξύ των προγραμμάτων σπουδών Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Στερ. Ελλάδας και Κτηνιατρικής, Βιοχημείας και της Ιατρικής που σήμερα απαρτίζουν τη Σχολή Υγείας του ΠΘ, με αποτέλεσμα να ελλοχεύει ο κίνδυνος της απομόνωσης,
  β) τα προγράμματα σπουδών του ΤΕΦΑΑ του ΠΘ και της Φυσικοθεραπείας του εν λόγω ΤΕΙ έχουν υψηλή συνάφεια και συγγενείς στόχους, και
  γ) λόγω της προαναφερόμενης συνάφειας-συγγένειας, η συνύπαρξη των δύο Τμημάτων, μαζί με το νέο Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας, σε μία νέα, καινοτόμο και μοναδική στην Ελλάδα Σχολή, είναι ακαδημαϊκά ενδεδειγμένη, σύμφωνη με τις διεθνείς πρακτικές, και θα συμβάλει θετικά στην περαιτέρω ακαδημαϊκή ανάπτυξη της Φυσικοθεραπείας στη Στερεά Ελλάδα.