Άρθρο 08 – Ίδρυση Σχολών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)

1. Στο Ε.Κ.Π.Α. ιδρύεται από την έναρξη ισχύος του παρόντος Σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας, με έδρα την κωμόπολη των Ψαχνών. Η ακαδημαϊκή λειτουργία της αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019 -2020.
2. Για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Σχολής οργανώνεται Γραμματεία, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος, σύμφωνα με την περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174).
3. Οι διαδικασίες συγκρότησης και ανάδειξης των οργάνων διοίκησης της Σχολής ολοκληρώνονται το αργότερο μέχρι τις 31-8-2019. Οι εκλογές για ανάδειξη Κοσμήτορα προκηρύσσονται από τον Πρύτανη του Ε.Κ.Π.Α. έως τις 31-5-2019. Αν ο Πρύτανης δεν προκηρύξει εκλογές μέχρι την ημερομηνία αυτή, η αρμοδιότητά του αυτή περιέρχεται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορεί να δοθεί παράταση έως δύο (2) φορές στις προθεσμίες της παρούσας.
4. Έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγκρότησης και ανάδειξης των οργάνων διοίκησης της Σχολής, οι αρμοδιότητες των οργάνων αυτών ασκούνται από προσωρινή Κοσμητεία, η οποία ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου του Ε.Κ.Π.Α. και αποτελείται από:
α) τον προσωρινό Κοσμήτορα, στη θέση του οποίου ορίζεται, με απόφαση της Συγκλήτου του Ε.Κ.Π.Α., Καθηγητής Α΄ βαθμίδας ή Αναπληρωτής Καθηγητής του Ιδρύματος, συναφούς γνωστικού αντικειμένου,
β) τους Προέδρους των Τμημάτων της Σχολής, και
γ) τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος.