Άρθρο 09 – Ίδρυση Τμημάτων στο Ε.Κ.Π.Α.

1. Στο Ε.Κ.Π.Α. ιδρύονται τα εξής Τμήματα:
α) Κοινωνιολογίας, με έδρα την Αθήνα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών,
β) Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, με έδρα την Αθήνα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών.
γ) Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας με έδρα την κωμόπολη των Ψαχνών, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Θετικών Επιστημών,
δ) Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας, με έδρα την κωμόπολη των Ψαχνών, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών,
ε) Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου, με έδρα την κωμόπολη των Ψαχνών, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών,
στ) Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, με έδρα την κωμόπολη των Ψαχνών, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας,
ζ) Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας, με έδρα την κωμόπολη των Ψαχνών, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας,
η) Διατροφής και Διαιτολογίας με έδρα την κωμόπολη των Ψαχνών, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας,
θ) Τμήμα Τουριστικών Σπουδών και Εναλλακτικού Τουρισμού, με έδρα την κωμόπολη των Ψαχνών, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας,
ι) Γενικό, με έδρα την κωμόπολη των Ψαχνών.
2. Το Γενικό Τμήμα της περίπτ. ι΄ της παρ. 1 καλύπτει εκπαιδευτικές ανάγκες των Τμημάτων του Ε.Κ.Π.Α., δεν απονέμει πτυχία πρώτου κύκλου σπουδών, αλλά παρέχει τη δυνατότητα εκπόνησης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και Διδακτορικής Διατριβής.
3. Η εκπαιδευτική λειτουργία των Τμημάτων της παρ. 1 και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών, αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, με εξαίρεση τα Τμήματα των περιπτ. η΄ και θ΄ που η εκπαιδευτική τους λειτουργία αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.
4. Στα Τμήματα της παρ. 1 λειτουργεί προσωρινή Συνέλευση και ορίζεται προσωρινός Πρόεδρος, με εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 4485/2017, έως την 31η-8-2019, οπότε και αναδεικνύεται πρόεδρος με εκλογική διαδικασία, διαφορετικά έως να καταστούν αυτοδύναμα, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4485/2017. Οι Πρόεδροι των Τμημάτων, προσωρινοί ή μη, καθώς και τα μέλη Δ.Ε.Π. αυτών, συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα διοίκησης του Ε.Κ.Π.Α., σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ν. 4485/2017. Στα Τμήματα των περιπτ. η΄ και θ΄ της παρ. 1 λειτουργεί προσωρινή Συνέλευση και ορίζεται προσωρινός Πρόεδρος από την 1η-9-2019 έως την 31η-8-2020.
5. Σε κάθε Τμήμα οργανώνεται Γραμματεία, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος σύμφωνα με την περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 και παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του.
6. Σε καθένα από τα Τμήματα της παρ. 1, με εξαίρεση το Γενικό Τμήμα, συνιστώνται οκτώ (8) θέσεις μελών Δ.Ε.Π.
7. Ο πρώτος κύκλος σπουδών των Τμημάτων του παρόντος άρθρου έχει διάρκεια οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
8. Η διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του παρόντος γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195). Τα προγράμματα αυτά θεωρούνται πιστοποιημένα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π.), σύμφωνα με τα άρθρα 70 έως και 72, καθώς και το δεύτερο εδάφιο της περίπτ. δ΄ της παρ. 12 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011.

 • Με αφορμή την δημιουργία νέων τμημάτων διατροφής σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων-Διατροφολόγων θα ήθελε να σας επιστήσει την προσοχή, σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών τους, ώστε οι πτυχιούχοι τους να μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα του διαιτολόγου – διατροφολόγου. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συλλόγων Διαιτολόγων (EFAD), για να αποκτήσει κάποιος την ιδιότητα του διαιτολόγου – διατροφολόγου και να ασκήσει το επάγγελμα, θα πρέπει να ακολουθήσει πρόγραμμα σπουδών που θα του δώσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες. Τα χαρακτηριστικά και το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών, τα οποία θα οδηγήσουν στις συγκεκριμένες γνώσεις και δεξιότητες, περιγράφονται αναλυτικά από τον EFAD στον παρακάτω σύνδεσμο.
  http://www.efad.org/media/1633/efad-academic-standards-revised-june-2018.pdf

 • Με αφορμή την δημιουργία νέων τμημάτων διατροφής σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων-Διατροφολόγων θα ήθελε να σας επιστήσει την προσοχή, σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών τους, ώστε οι πτυχιούχοι τους να μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα του διαιτολόγου – διατροφολόγου. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συλλόγων Διαιτολόγων (EFAD), για να αποκτήσει κάποιος την ιδιότητα του διαιτολόγου – διατροφολόγου και να ασκήσει το επάγγελμα, θα πρέπει να ακολουθήσει πρόγραμμα σπουδών που θα του δώσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες. Τα χαρακτηριστικά και το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών, τα οποία θα οδηγήσουν στις συγκεκριμένες γνώσεις και δεξιότητες, περιγράφονται αναλυτικά από τον EFAD στον παρακάτω σύνδεσμο.

  http://www.efad.org/media/1633/efad-academic-standards-revised-june-2018.pdf

 • Τα μέχρι σήμερα Τμήματα που εκπαίδευαν αποκλειστικά Διαιτολόγους Διατροφολόγους στη Χώρα μας ήταν 4. Τα τμήματα Διατροφής και Διαιτολογίας των ΑΤΕΙ (Θεσσαλονίκη, Σητεία, Καρδίτσα) με χρονολογική σειρά ίδρυσης και το Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.
  Οι πρώτοι αμιγούς και αποκλειστικής εκπαίδευσης Διαιτολόγοι Διατροφολόγοι προήλθαν από το τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης με 4ετή διάρκεια εκπαίδευσης. Ακολούθησαν το Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και μεταγενέστερα τα υπόλοιπα τμήματα των ΑΤΕΙ.

  Όλα τα τμήματα έχουν κατοχυρωμένα με ΠΔ επαγγελματικά δικαιώματα. Οι απόφοιτοί τους αναφέρονται στο ΠΔ 133/2014 με βάση το οποίο αποκτούν Βεβαίωση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος. Τα πτυχία τους δε τυγχάνουν ισότιμης αναγνώρισης από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού. Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τυγχάνουν της ίδιας επαγγελματικής ισοτιμίας στο εξωτερικό.

  Με έντονη δυσφορία διαπιστώνουμε ότι η πάγια πολιτική πρακτική, ίδρυσης περιφερειακών τμημάτων σε κάθε πόλη διαιωνίζεται. Ένα νέο Τμήμα Διατροφής Διαιτολογίας έρχεται να προστεθεί στα υπάρχοντα τέσσερα (με το νέο ιδρυθέν τμήμα στα Τρίκαλα) Τμήματα Διατροφής Διαιτολογίας. Αναρωτιόμαστε πλέον ποιο το σκεπτικό και ποια η αναγκαιότητα ύπαρξής του και ποιες παραγωγικές ανάγκες υπαγορεύουν την ίδρυση ενός πέμπτου Τμήματος Διατροφής Διαιτολογίας. Ειδικά όταν είναι ορατός ο υπερπληθυσμός αποφοίτων Διαιτολόγων Διατροφολόγων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και οι επαγγελματικές προοπτικές έχουν μηδενιστεί στον Δημόσιο Τομέα.

  Επαναλαμβάνουμε ότι η πρακτική ίδρυσης και λειτουργίας τμημάτων Διατροφής και Διαιτολογίας εκτός του πλαισίου των Σχολών Επαγγελμάτων Υγείας δεν είναι συμβατή με τη φύση, το χαρακτήρα και το αντικείμενο των αποφοίτων.

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
  ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

  Πρακτικού από τη Δημόσια Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων, με αριθμό 12/2018 από 4/10/2018.
  Στην Δημοτική Κοινότητα Ψαχνών, έδρα του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων και στο Δημαρχείο ( Αίθουσα Λευτέρης Μυλωνάς), στην οδό Αβάντων 18, σήμερα την 4η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:00 μ. μ , συνήλθε σε Δημόσια Κατεπείγουσα Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 13213/2-10-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο, στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, με αποδεικτικό επίδοσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/06), για να αποφασίσει για τα θέματα που έχουν εγγραφεί στην Ημερήσια Διάταξη.
  Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 19 μέλη, δηλαδή:
  Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
  1. ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1. ΓΑΡΕΦΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – ΓΛΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 2. ΓΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
  3. ΗΛΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3. ΚΑΛΑΒΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  4. ΚΙΑΠΕΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4. ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
  5. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5. ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
  6. ΚΟΡΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 6. ΡΟΥΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  7. ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 7. ΤΖΑΘΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
  8. ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8. ΤΣΟΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
  9. ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  10. ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  11. ΜΑΤΡΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  12. ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
  13. ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  14. ΜΥΤΑΛΑ – ΤΖΕΡΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
  15. ΠΥΘΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
  16. ΡΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  17. ΣΠΑΘΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
  18. ΣΤΟΥΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  19. ΧΑΣΑΝΔΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Γεώργιος Ψαθάς και η δημοτική υπάλληλος Τζαβάρα Ευαγγελία, για την τήρηση των πρακτικών.
  Πριν την έναρξη της συνεδρίασης το Συμβούλιο , ομόφωνα , αποφάσισε για το έκτακτο και κατεπείγον της συνεδρίασης, λόγω των προθεσμιών που έχουν τεθεί από του Υπουργείο Παιδείας, έρευνας και Τεχνολογίας για την ολοκλήρωση της διαβούλευσης για την συζήτηση του σχεδίου νόμου

  ΘΕΜΑ 1ο ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 139/2018
  «Συζήτηση για το σχέδιο νόμου ΄΄ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις ΄΄ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος ανέφερε ότι μετά από μεγάλη και συντονισμένη προσπάθεια καταφέραμε να υπάρχουν αρχικά 7 Πανεπιστημιακά Τμήματα στο ΕΚΠΑ στο σχέδιο νόμου ΄΄ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις ΄΄ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» που είναι τα παρακάτω:
  Α) Αεροδιαστημικής επιστήμης και Τεχνολογίας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Θετικών Επιστημών.
  Β) Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών.
  Γ) Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών.
  Δ) Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας.
  Ε) Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας.
  ΣΤ) Διατροφής και Διαιτολογίας το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας.
  Ζ) Τμήμα Τουριστικών Σπουδών και Εναλλακτικού Τουρισμού, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας.
  Η) Γενικό Τμήμα
  Στη συνέχεια ανέφερε ότι αναγνωρίστηκαν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει η περιοχή μας και αυτό πρέπει να το σεβαστούμε και να το εκμεταλλευθούμε. Τα 5 τμήματα θα λειτουργήσουν άμεσα με το επόμενο Μηχανογραφικό ενώ τα άλλα 2 την επόμενη χρονιά. Το ΕΚΠΑ επιθυμεί να επεκταθεί περιφερειακά και θα πρέπει να φροντίσουμε να γίνει εκμετάλλευση όλων των εγκαταστάσεων, πιθανόν του Κριεζώτειου, του Αθλητικού Κέντρου Στενής και ίσως των σύγχρονων εγκαταστάσεων της ΛΑΡΚΟ. Στη συνεδρίαση έχουν κληθεί όλοι οι Βουλευτές του Νομού εκ των οποίων δεν ήρθε κανείς. Οι κ.κ Πρατσόλης και Ακριώτης έστειλαν Επιστολή ότι δεν μπορούν να έρθουν λόγω ειλημμένων υποχρεώσεων στη Βουλή Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Σπανός και εκπρόσωποι των φοιτητών.
  Θα πρέπει να συμφωνήσουμε με την δημιουργία των ανωτέρω Τμημάτων και να ζητήσουμε να αυξηθούν και να εμπλουτισθούν καθώς και η Τεχνόπολη Εύριπος θα πρέπει να γίνει στο Δήμο μας.
  Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κος Μπουροδήμος Ιωάννης, ο οποίος ανέφερε ότι υπάρχει βελτιωμένη πρόταση του Υπουργείου Παιδείας για την αναδιάρθρωση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Δεν είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι με την πρόταση του σχεδίου νόμου το οποίο σίγουρα επιδέχεται βελτιώσεων. Θα δείξει ο χρόνος αν τα προτεινόμενα από το ΕΚΠΑ 7 νέα τμήματα θα έχουν προοπτική γιατί δεν είναι κλασικά τμήματα. Δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν με ελάχιστους Καθηγητές και Βοηθούς που υπάρχουν σήμερα. Πρέπει με την σημερινή μας απόφαση να διεκδικήσουμε περισσότερα τμήματα και φοιτητές. Μεγάλο ζήτημα αποτελεί και η μετάβαση των σημερινών φοιτητών. Να προτείνουμε το νέο τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων του ΕΚΠΑ να δημιουργηθεί στο Δήμο μας για να μπορούν να εξομοιωθούν με προϋποθέσεις οι φοιτητές της Λογιστικής του σημερινού ΤΕΙ. Επίσης προτείνω να ζητήσουμε την δημιουργία και 8ου τμήματος που θα είναι Ενέργειας και Διαχείρισης φυσικών πόρων

  Το μέλος του Συμβουλίου κος Ηλιάδης, ανέφερε ότι το σχέδιο Νόμου θεωρώ ότι αποτελεί ταφόπλακα για την περιοχή μας και προτείνω να ζητήσουμε να παραμείνουν οι σχολές ως έχουν (σημερινό ΤΕΙ) και να ενισχυθούν και με άλλες Σχολές και να απαλειφθεί ο όρος που αναφέρεται για την λειτουργία της Τεχνόπολης ΕΥΡΙΠΟΣ ότι μπορεί να παραχωρούνται με αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων Δήμων Χαλκιδέων και Διρφύων-Μεσσαπίων δωρεάν η χρήση των δημοτικών ακινήτων γιατί διαφαίνεται μεταφορά τμημάτων και φοιτητών σε άλλο μέρος εκτός Ψαχνών.
  Το μέλος του Συμβουλίου κα Πύθουλα ανέφερε ότι αυτό το σχέδιο εξυπηρετεί τον καπιταλισμό και το κεφάλαιο και στρέφει τους φοιτητές και την έρευνα στους ιδιώτες. Ενώ εξέφρασε την ανησυχία της για το μέλλον του υπάρχοντος διοικητικού και επιστημονικού προσωπικού και επισήμανε ότι το νομοσχέδιο δεν εξασφαλίζει τις ανάγκες της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και το απορρίπτουμε ως απαράδεκτο.
  Το μέλος του συμβουλίου κος Χασάνδρας ανέφερε ότι το νομοσχέδιο είναι σε θετική εξέλιξη σε σχέση με τις προηγούμενες προτάσεις . Τα νέα τμήματα θεωρώ ότι θα πάνε στα αζήτητα και δεν θα προχωρήσουν Να διεκδικήσουμε την πρόταση του ΕΠΚΑ, ζητώντας περισσότερα τμήματα και φοιτητές. Τέλος η πρόταση να περιλαμβάνει την εγκατάσταση της Τεχνόπολις Εύριπος στα Ψαχνά, γιατί υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές.
  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
  Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του, το προτεινόμενο σχέδιο νόμου ΄΄ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις ΄΄ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, τις τοποθετήσεις του Δημάρχου, των επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και των δημοτικών συμβούλων

  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

  1). Εκφράζει καταρχήν θετική άποψη για το προτεινόμενο σχέδιο νόμου: ΄΄ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις ΄΄ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
  2). Διατυπώνει τις κάτωθι παρατηρήσεις και οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη για την τελική σύνταξη και ψήφιση του νόμου:
  α). Σημαντικό πρόβλημα αποτελεί η έλλειψη ίδρυσης συναφούς τμήματος για την πρόσβαση των φοιτητών των τμημάτων Μηχανολογίας-Ηλεκτρολογίας-Αυτοματισμού στην Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση, καθώς και η μη πρόβλεψη για πρόσβαση των αποφοίτων του τμήματος Λογιστικής σε συναφές τμήμα του ΕΚΠΑ.
  Κρίνουμε απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία της Εκπαιδευτικής Κοινότητας και για λόγους ισοδυναμίας και ισοπολιτείας, όπως δοθεί η δυνατότητα πρόσβασης των αποφοίτων των τμημάτων Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας, Αυτοματισμού, σε αντίστοιχα τμήματα του ΕΜΠ ή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
  Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν προτείνουμε την ίδρυση Τμήματος Διαχείρισης Ενέργειας και φυσικών Πόρων (αντίστοιχο του Τμήματος που ιδρύεται στη Λάρισα) το οποίο έχει προταθεί ως διατμηματικό από το ΕΚΠΑ και να προβλεφθεί πρόσβαση σε αυτό των ανωτέρω πτυχιούχων.
  β). Για τους πτυχιούχους του τμήματος Λογιστικής να προβλεφθεί η δυνατότητα πρόσβασής τους σε συναφή τμήματα του ΕΚΠΑ (π.χ. Οικονομικό, Διοίκησης Επιχειρήσεων ή η αυτόνομη λειτουργία τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής κατά τα πρότυπα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
  γ). Να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για οργάνωση προγράμματος διατμηματικών σπουδών σύμφωνα με την πρόταση ΕΚΠΑ.
  δ). Να υπάρξει δέσμευση για τον αριθμό των εισακτέων στα νέα τμήματα με ελάχιστο αριθμό 100 φοιτητών ανά τμήμα.
  ε). Να εξαντληθούν οι δυνατότητες οργάνωσης και λειτουργίας των νέων τμημάτων, προκειμένου να λειτουργήσουν όλα από την νέα ακαδημαϊκή χρονιά.
  Στ). Να υπάρξει δέσμευση πόρων και ανθρώπινου δυναμικού για την οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία των νεοϊδρυθέντων τμημάτων.
  3). Δεσμεύεται το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων για την παραχώρηση των απαραίτητων κτιρίων και εγκαταστάσεων για την λειτουργία της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΥΡΙΠΟΣ», στην πόλη των Ψαχνών και εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων.
  4). Να πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον κ. υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την συζήτηση και επίλυση των ανωτέρω θεμάτων.
  Τα μέλη του Συμβουλίου κ.κ Ηλιάδης Βασίλειος και Πύθουλα Γεωργία, μειοψήφησαν κατά της παρούσας απόφασης και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην τοποθέτηση τους και εμφανίζονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.
  Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 139/2018
  Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.
  Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το Πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως ορίζει ο Νόμος.
  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Διρφύων-Μεσσαπίων Τα μέλη του Δ.Σ.Διρφύων – Μεσσαπίων
  Κοντογιάννης Δημήτριος
  (υπογραφή) (ακολουθούν υπογραφές)
  Ακριβές απόσπασμα
  Ψαχνά, 5 /10/2018
  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Διρφύων – Μεσσαπίων

  Κοντογιάννης Δημήτριος

 • 5 Οκτωβρίου 2018, 10:56 | Κωνσταντίνος

  Καλημέρα σας.Η πρόσφατη τοπική πολιτική ιστορία μας πληροφορεί ότι ιδρύθηκαν πέντε τμήματα ΤΕΙ σε κοντινή απόσταση,υπηρετώντας στενά τοπικές κομματικές σκοπιμότητες από πολιτευτές που υπηρετούσαν τη «φαύλη» Πασοκονεοδημοκρατία:
  Έτσι,ιδρύθηκαν και λειτούργησαν στη Λαμία τρία τμήματα:Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ,Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ και Νοσηλευτικής ΤΕ στο ΤΕΙ τότε της Λαμίας,σε απόσταση μόλις 1 ώρας και 35 λεπτών της ώρας από τα αντίστοιχα με ίδιο αντικείμενο στο ΤΕΙ τότε της Λάρισας και τώρα της Θεσσαλίας.Ειδικά το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών υπήρχε και στο ΤΕΙ της Χαλκίδας που κι αυτή ήταν πολύ κοντά στη Λαμία γιά πολλά χρόνια.Ένα τέταρτο τμήμα λειτούργησε στην Καρδίτσα,Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος πάλι σε κοντινή απόσταση από το αντίστοιχο του Καρπενησίου.Ένα πέμπτο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών λειτούργησε στη Λάρισα ενώ άλλο ένα με ίδιο αντικείμενο στα Τρίκαλα,σε απόσταση μόλις 54 λεπτών της ώρας.
  Σε μία κεϋνσιανή οικονομία κρατικών παροχών,παραμυθιάστηκαν οι πολίτες αυτών των περιοχών,επένδυσαν αρκετοί απ’αυτούς στη φοιτητική στέγη και σε επιχειρήσεις εστίασης,γιατί την ίδια εποχή έκλεισαν παντού οι βιομηχανίες και υποστηρίχτηκε μία ανάπτυξη που στήριζε δυστυχώς μόνο το κράτος μέσω του Υπουργείου Παιδείας.Η εκπαιδευτική προετοιμασία του λαού γιά προσαρμογή στις καινούργιες οικονομικές συνθήκες από τους τοπικούς του άρχοντες όχι μόνο δεν έγινε ποτέ, αλλά και σήμερα που έρχονται εκλογές,αυτοί δεν έχουν καταλάβει τίποτα και βουλιάζουν στον τοπικισμό.
  Όμως το κέντρο,η Αθήνα με τους εκατοντάδες ειδικούς διδάκτορες που συμβουλεύουν τους υπουργούς Παιδείας,και παρά τις τάσεις του νομοσχεδίου γιά συμμάζεμα,γιατί πέφτει στην ίδια λούμπα;Ιδρύονται λοιπόν με τον ίδιο τρόπο μία νέα γενιά τμημάτων με ομοειδή αντικείμενα ,σε πόλεις που απέχουν πολύ κοντά η μία από την άλλη και δημιουργούνται πάλι προϋποθέσεις συγχωνεύσεων από μεταγενέστερες κυβερνήσεις:α)Τμήμα Υδατοκαλλιέργειας και Βιολογίας στην Άμφισσα στο Γεωπονικό που απέχει μόλις 2 ώρες και 3 λεπτά από το ομώνυμο τμήμα που λειτουργεί στο Μεσολόγγι και θα αναβαθμιστεί στο συγχωνευμένο Πανεπιστήμιο Πατρών.β)Τμήμα Τουριστικών Σπουδών και Εναλλακτικού Τουρισμού στα Ψαχνά στο ΕΚΠΑ και Τμήμα Αγροτικού Τουρισμού και Πολιτισμού στην Άμφισσα που υπάγεται στο Γεωπονικό σε απόσταση 2 ωρών και 20 λεπτών της ώρας.3)Τμήμα Διαιτολογίας και Ποιότητας Ζωής στο Γεωπονικό, ενώ ήδη λειτουργεί στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο,τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας και τρίτο τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας στα Ψαχνά, υπαγόμενο στο ΕΚΠΑ,πάλι σε μικρή απόσταση το ένα από άλλο.Όλα σύμφωνα με ακαδημαϊκά κριτήρια!Αν κάποιος διαμαρτυρηθεί ότι κάποια απ’αυτά μπορεί να μην έχουν το ίδιο αντικείμενο,θα τον συμβούλευα να περιμένει τις ετήσιες αντιστοιχήσεις ομοειδών τμημάτων από το Υπουργείο Παιδείας.
  Γιατί η ιστορία επαναλαμβάνεται και με διαφορά μόνο μίας γενιάς;Έχουμε τόσο κοντή μνήμη,ή μας αρέσουν τα παραμύθια;

 • 5 Οκτωβρίου 2018, 00:34 | Παρατηρήσεις και προτάσεις

  Για την ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδας, αλλά κυρίως για το ακαδημαϊκό κομμάτι, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αποτελεί μεγάλη αναβάθμιση. Είναι λάθος να πιστεύει κάποιος ότι έπρεπε να υπάρχουν μόνο δυο τμήματα, διότι δεν θα μπορούσε να γίνει ακαδημαϊκά ελκυστικό ένα τέτοιο campus. Για αυτό και πιστεύω η ύπαρξη ενός ή δυο τμημάτων σε μια περιοχή γενικά δεν είναι ούτε οικονομικά ούτε και ακαδημαϊκά βιώσιμη. Αυτό το έχει δείξει η πράξη. Οπότε ορθώς ιδρύονται αρκετά τμήματα. Οι εγκαταστάσεις στα Ψαχνά έχουν την δυναμική να καλύψουν τις χωρικές ανάγκες (κάτι πολύ σημαντικό), αλλά χρήζουν σοβαρής ανακαίνισης. Συνεπώς, πρέπει να προβλεφθεί σχετική χρηματοδότηση.

  Επίσης, πρέπει να καθοριστούν τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των νέων τμημάτων καθώς και η φυσιογνωμία τους. Το τμήμα Αεροδιαστημικής είναι ένα καθαρά τεχνολογικό τμήμα. Σε ΌΛΟΝ τον κόσμο αποτελεί κλάδο της επιστήμης του μηχανικού και ΌΧΙ των θετικών επιστημών. Μην ξεχνάμε ότι βασική παράμετρος δημιουργίας εκεί, όπως και του τμήματος Αεροσκαφών είναι η γειτνίαση με την ΕΑΒ (τη μεγαλύτερη αεριοδιαστημική βιομηχανία της χώρας και μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες γενικά), όπου έχει ανάγκη από μηχανικούς και όχι τόσο π.χ. φυσικούς. Επειδή το ΕΚΠΑ βάση των προβλέψεων του νομοσχεδίου θα έχει το πρώτο λόγο, και είναι γνωστόν ότι δεν έχει μηχανικούς, υπάρχει ο φόβος το τμήμα να λάβει λάθος προσανατολισμό. Κάτι τέτοιο θα αδικούσε το όλο εγχείρημα.

  Επιπροσθέτως, το τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας εντάσσεται στη Σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας, όπου τουλάχιστον ονοματολογικά δεν κολλάει. Θα ήταν ορθότερο η Σχολή να λέγεται λ.χ. Σχολή Τεχνολογίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Διατροφής και εκεί να ενταχθεί και το τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας, αλλά και το τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 14:55 | Dimitris

  1]Συμφωνώ με τον Κωνσταντίνο που γράφει:»
  Ποιές εκπαιδευτικές ανάγκες υπαγορεύουν την ίδρυση τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων στο ΕΚΠΑ;Απ’ ό,τι γνωρίζω,λειτουργούν τρία ακόμα πανεπιστημιακά τμήματα με το ίδιο αντικείμενο στο Λεκανοπέδιο,στο Οικονομικό,στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.Το ίδιο ισχύει με την ίδρυση Τμήματος Κοινωνιολογίας στο ΕΚΠΑ. Κι εδώ λειτουργεί ήδη στο Πάντειο Πανεπιστήμιο άλλο ένα τμήμα Κοινωνιολογίας. Δε φτάνουν τόσες χιλιάδες απόφοιτοι από τα εν λόγω τμήματα,πολλοί από τους οποίους είναι ήδη άνεργοι;Πρέπει να προστεθούν κι άλλα ομοειδή τμήματα στα ήδη υπάρχοντα και μάλιστα στο Λεκανοπέδιο;Πώς υπηρετείται η αποκέντρωση και η Περιφερειακή ανάπτυξη;Πρέπει να φέρουμε κι άλλους νέους στην Πρωτεύουσα;
  2]Συμφωνώ με τον Αυλωνίτη Δ για τα Ψαχνά και προσθέτω για τα 7 νέα τμήματα στα Ψαχνά. Κ. Υπουργέ είναι εντελώς παράλογο να κάνετε 7 τμήματα στα Ψαχνά που έχουν άθλιες υποδομές. Σε με σοβαρή χώρα αυτά έπρεπε να κλείσουν!
  Η πτωχευμένη Ελλάδα με το υψηλότερο ποσοστό εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στον πλανήτη και ένα θηριώδη αριθμό εισακτέων δημιουργεί νέα τμήματα αντί να κλείσει κάποια από τα 480 που ήδη λειτουργούν! O παραλογισμός είναι ότι τα νέα τμήματα έρχονται να προστεθούν σε αρκετά υπάρχοντα του ιδίου αντικειμένου και κορεσμένα επαγγελματικά.

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 09:09 | Κωνσταντίνος

  Καλημέρα σας. Ποιές εκπαιδευτικές ανάγκες υπαγορεύουν την ίδρυση τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων στο ΕΚΠΑ;Απ’ ό,τι γνωρίζω,λειτουργούν τρία ακόμα πανεπιστημιακά τμήματα με το ίδιο αντικείμενο στο Λεκανοπέδιο,στο Οικονομικό,στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.Το ίδιο ισχύει με την ίδρυση Τμήματος Κοινωνιολογίας στο ΕΚΠΑ. Κι εδώ λειτουργεί ήδη στο Πάντειο Πανεπιστήμιο άλλο ένα τμήμα Κοινωνιολογίας.
  Δε φτάνουν τόσες χιλιάδες απόφοιτοι από τα εν λόγω τμήματα,πολλοί από τους οποίους είναι ήδη άνεργοι;Πρέπει να προστεθούν κι άλλα ομοειδή τμήματα στα ήδη υπάρχοντα και μάλιστα στο Λεκανοπέδιο;Πώς υπηρετείται η αποκέντρωση και η Περιφερειακή ανάπτυξη;Πρέπει να φέρουμε κι άλλους νέους στην Πρωτεύουσα;
  Και το κυριότερο:Υποτίθεται ότι έχουμε οικονομική δυσπραγία.Γιατί να διατεθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση πολύτιμοι πόροι και να μην πάνε ας πούμε στην ίδρυση και λειτουργία νέων δημοτικών βρεφονηπιακών σταθμών στο Λεκανοπέδιο που και φέτος θα μείνουν εκτός χιλιάδες νήπια;Κι έπειτα, οι Αθηναίοι κατηγορούν τους επαρχιώτες ότι διεκδικούν την ίδρυση πανεπιστημιακών τμημάτων γιατί θα έχουν έσοδα από τη φοιτητική στέγη. Εκείνοι που είναι ηθικοί γιατί δεν αντιδρούν όταν η ίδρυση νέων τμημάτων αφορά το Λεκανοπέδιο;
  Απ’ ό,τι θυμούμαι,και θυμούμαι καλά,όταν έγινε μία παρόμοια απόπειρα πριν από χρόνια,να ιδρυθεί τμήμα Νομικής στο Πάντειο,επέμβηκαν οι υπεύθυνοι του τμήματος Νομικής του ΕΚΠΑ και πρόβαλαν όλα αυτά που λέω κι εγώ με αποτελεσματικότητα στον υπουργό Παιδείας και κατάφεραν να μην πραγματοποιηθεί.
  Δυστυχώς,όλα αυτά αποδείχνουν γιά μία ακόμα φορά ότι ποτέ δεν τηρούνται τα ακαδημαϊκά κριτήρια,αλλά πάντα η ίδρυση νέων τμημάτων είναι αποτέλεσμα επιβολής του ισχυρότερου,ισορροπιών,υποκριτικής χρησιμοποίησης των ακαδημαϊκών κριτηρίων με αρνητικό τρόπο.Το θέμα είναι ότι ενώ το βλέπει η αθηναϊκή κοινωνία,γιατί δεν αντιδρά.

 • 2 Οκτωβρίου 2018, 22:30 | Δ. Αυλωνίτης

  Το εγχείρημα ίδρυσης νέων Τμημάτων του ΕΚΠΑ στα Ψαχνά πάσχει, πιστεύω οτι είναι αδύνατη η στοιχειωδώς ευπρεπής ακαδημαϊκά λειτουργία των θεσπιζόμενων νέων Τμημάτων. Ανεξάρτητα από κάθε άλλη προϋπόθεση, ποιοί θα διδάξουν στα νέα Πανεπιστημιακά Τμήματα; Και που θα διδάξουν, έχει επισκεφθεί Χειμώνα κανένας από το ΕΚΠΑ τις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ψαχνών (μήπως ο Δήμαρχος; μήπως ο Περιφερειάρχης;); Πιστεύει κανένας από το ΕΚΠΑ οτι θα βρεθούν καθηγητές, με σοβαρά ακαδημαϊκά προσόντα, πρόθυμοι να εγκατασταθούν μόνιμα στα Ψαχνά; Ή μήπως στο πίσω μέρος του μυαλού τους βρίσκεται η (παράνομη) ιδέα οτι οι καθηγητές θα πηγαινοέρχονται από την Αθήνα μία φορά την εβδομάδα; Αλλά με «τουρίστες» καθηγητές, προφανώς «τουρίστες» θα είναι και οι φοιτητές και «τουριστικό» θα είναι και το εκπαιδευτικό έργο και το ερευνητικό προϊόν! Με δύο λόγια, διαβλέπω οτι η ιστορία αυτή θα έχει την ίδια κατάληξη με το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας στη Λειβαδιά, μία άσκοπη κατασπατάληση πόρων και δυναμικού και δη σε καιρούς χαλεπούς. Η πρότασή μου ειναι να διατηρηθούν μόνο δύο Τμήματα στα Ψαχνά: ένα από τα μέλη της ΣΤΕΦ και ένα από τα μέλη της ΣΔΟ, τα οποία να συναποφασισθούν από τις καταργούμενες Σχολές και από τις Σχολές του ΕΚΠΑ στις οποίες θα υπαχθούν. Εν τω μεταξύ θα μπορούσε να αρχίσει η μεταβατική περίοδος και να μη εισάγονται νέοι φοιτητές.

 • 1 Οκτωβρίου 2018, 22:24 | ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΛΛΑΤΟΣ

  Το τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας θα μπορούσε να ονομαστεί για να έχει περισσότερη και μεγαλύτερη αντιστοιχίσω ως Τμήμα Ναυτιλίας και Διαχείρισης Λιμενικών Εγκαταστάσεων
  Έτσι ώστε τα ναυτιλιακά τμήματα που θα υπάρχουν να διαμορφωθούν ως εξής:
  1. Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πειραιά
  2. Τμήμα Ναυτιλίας και Επειχηρηματικών Υπηρεσιών Αιγαίου (Χίος)
  3. Τμήμα Ναυτιλίας και Διαχείρισης Λιμενικών Εγκαταστάσεων ΕΚΠΑ (Εύβοια)…

 • 1 Οκτωβρίου 2018, 22:16 | Χ. Λαμπρόπουλος

  Σύμφωνα με το άρθρο 72 του 4009/2011 (εξακολουθεί να ισχύει):
  «Στα γενικά κριτήρια πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών περιλαμβάνονται, ιδίως, τα εξής:
  ……………………..
  η ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και ο προσανατολισμός του προγράμματος σπουδών,
  ………………
  η ζήτηση στην αγορά εργασίας των αποκτώμενων προσόντων
  η ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως οι διοικητικές υπηρεσίες, οι βιβλιοθήκες και οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας.»

  Τα προγράμματα σπουδών των νέων τμημάτων θα πρέπει να πιστοποιηθούν από την ΑΔΙΠ. Σύμφωνα με το πρότυπο που έχει φτιάξει (και με βάση το οποίο θα εξετάσει την πιστοποίηση) Θα πρέπει να περιγραφούν τα επιδιωκόμενα επαγγελματικά προσόντα.
  Θα ήταν πολύ χρήσιμο κάπου (ακόμη και στην εισηγητική έκθεση κατάθεσης του νομοσχεδίου) να περιγραφούν οι θέσεις του υπουργείου για τα παραπάνω.
  Έτσι θα μάθουμε την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία του τμήματος, τα επαγγελματικά προσόντα και την ζήτηση στην αγορά εργασίας αποφοίτων τμήματος ψηφιακής βιομηχανίας μιας σχολής αγροτικής ανάπτυξης, διατροφής και αειφορίας.
  Πόσα τμήματα τουριστικών σπουδών χρειάζεται η χώρα; Υπάρχει κάποια μελέτη ή κάποια επιχειρηματολογία με στοιχεία; Δεν θα ήταν ιδιαίτερα δύσκολο αυτό με βάση το πόσο οργανωμένη είναι η τουριστική βιομηχανία στην Ελλάδα. Έτσι θα μπορέσουμε να καταλάβουμε σε τι πρέπει να δώσει βάρος η φυσιογνωμια ενός τέτοιου τμήματος και πόσοι φοιτητές να εισαχθούν σε αυτό. Τι ακριβώς σημαίνει το προσάρτημα εναλλακτικού τουρισμού στον τίτλο;
  Γενικά απαιτείται μια εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση για όλα τα Τμήματα που ιδρύονται.

 • 29 Σεπτεμβρίου 2018, 16:36 | Τσιτμηδέλης Στέφανος

  Τα Γενικά τμήματα είχαν λειτουργικά προβλήματα στο παρελθόν με την εκπροσώπηση των σπουδαστών
  Ερώτημα 1ο: Μετέχουν σπουδαστές στα όργανα του τμήματος και αν ναι από ποια τμήματα και με ποιες διαδικασίες εκλέγονται;
  Ερώτημα 2ο: Στο παρελθόν έχουν υπάρξει αρκετές διαμάχες μεταξύ μελών Ε.Π. τμημάτων που εξυπηρετούνται από το Γενικό τμήμα και του Γενικού τμήματος , για το ποια μαθήματα εξυπηρετούνται από μέλη Γενικού τμήματος και ποια όχι.

 • 29 Σεπτεμβρίου 2018, 15:04 | ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΛΛΑΤΟΣ

  Το τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας, με έδρα την κωμόπολη των Ψαχνών, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, θα έχει αντιστοιχία με τα αντίστοιχα τμήματα της Χίου και του Πειραιά Ναυτιλιακών Σπουδών και Ναυτιλίας και Επειχηρηματικών Υπηρεσιών.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2018, 18:52 | ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΛΛΑΤΟΣ

  Το τμήμα του Ε.Κ.Π.Α Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας, με έδρα την κωμόπολη των Ψαχνών, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, θα πρέπει να έχει αντιστοιχία με τα τμήματα του Πανεπιστημίου Πειραιά και του Πανεπιστήμιου Αιγαίου δηλαδή τα τμήματα σε Πειραιά και Χίο Ναυτιλιακών Σπουδών και Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών και των αντίστιχών Σχολών Επιστημών της Διοίκησης με Έδρα την Χίο και Ναυτιλίας και Βιομηχανίας με Έδρα τον Πειραιά.