Άρθρο 22 – Περιουσία – πόροι

1. Το Παλλημνιακό Ταμείο έχει δική του περιουσία, την οποία διαθέτει για την εκπλήρωση του κοινωφελούς σκοπού του.
2. Πόροι του Ταμείου είναι:
α) οι πρόσοδοι από την αξιοποίηση και εκμετάλλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του,
β) κληρονομιές, κληροδοσίες, δωρεές εν ζωή και αιτία θανάτου, καθώς και κάθε φύσης εισφορές, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις και εν γένει παροχές φυσικών ή νομικών προσώπων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, περιλαμβανομένων των επιχορηγήσεων από τη συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα αναπτυξιακά και άλλα προγράμματα και των επιδοτήσεων της αγροτικής εκμετάλλευσης και παραγωγής,
γ) οι πρόσοδοι από παραγωγικές – επιχειρηματικές δραστηριότητες και
δ) κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.