Άρθρο 10 – Προσωπικό

1. Το πάσης φύσεως προσωπικό των Τμημάτων της υποπερίπτ. ββ΄ της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, με τις αντίστοιχες θέσεις, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών ή προσωποπαγών θέσεων, μεταφέρεται αυτοδικαίως, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, στο Ε.Κ.Π.Α., σύμφωνα με όσα ορίζονται κατωτέρω. Η μεταφορά του ανωτέρω προσωπικού διαπιστώνεται με σχετικές πράξεις του Πρύτανη του Ε.Κ.Π.Α., οι οποίες εκδίδονται έως την 31-1-2019, μνημονεύουν τη θέση και το όνομα αυτού που την κατέχει, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ανατρέχουν στην ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος.
2. Τα μέλη Δ.Ε.Π. εντάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις στο Γενικό Τμήμα της περίπτ. ι΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 και αποκτούν τους ακαδημαϊκούς τίτλους των μελών Δ.Ε.Π. του Ε.Κ.Π.Α. κατ’ αντιστοίχιση των κατεχόμενων θέσεων, δηλαδή α΄ βαθμίδας, Αναπληρωτές, Επίκουροι, υπηρετούντες Λέκτορες, και υποβάλλονται στο ακαδημαϊκό καθεστώς των μελών Δ.Ε.Π. πανεπιστημίων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικότερης διάταξης, σύμφωνα με την παράγραφο 3.
3. α) Όσοι κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, προσωποπαγή θέση μέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθμίδας προσωποπαγή θέση μέλους Δ.Ε.Π. του Ε.Κ.Π.Α. και όσοι κατέχουν τακτική θέση επί θητεία μέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθμίδας οργανική θέση επί θητεία μέλους Δ.Ε.Π. του Ε.Κ.Π.Α., με την επιφύλαξη της περίπτ. δ΄.
β) Όσοι κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, τακτική θέση μέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθμίδας προσωποπαγή θέση μελών Δ.Ε.Π. του Ε.Κ.Π.Α. και ζητούν τη μετατροπή της θέσης τους σε μόνιμη οργανική θέση της ίδιας βαθμίδας, η οποία διενεργείται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικής διάταξης, ως εξής:
αα) Οι Αναπληρωτές Καθηγητές και Επίκουροι Καθηγητές μετατρέπουν τη θέση τους σε οργανική της ίδιας βαθμίδας, ύστερα από αίτησή τους, με απόφαση της Συγκλήτου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος και η πράξη μετατροπής εκδίδεται χωρίς τήρηση άλλης διαδικασίας. Η έναρξη ισχύος της πράξης μετατροπής ανατρέχει στην ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος.
ββ) Οι Καθηγητές α΄ βαθμίδας καταθέτουν αίτηση για μετατροπή της θέσης τους στη Γραμματεία του Τμήματος, η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και βιογραφικό σημείωμα. Αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι την 31η Αυγούστου 2024 και κρίνονται από επταμελείς επιτροπές κρίσης, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, που αποτελούνται από Καθηγητές Πανεπιστημίου α΄ βαθμίδας και συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό πεδίο κάθε Τμήματος, ενώ στο Γενικό Τμήμα της περιπτ. ι΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 συγκροτούνται επιτροπές ανά ειδικότητα ή συγγενείς ειδικότητες, Με πράξη του Πρύτανη του Ε.Κ.Π.Α., ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, συγκροτείται σε κάθε Τμήμα μία επιτροπή κρίσης. Η Σύγκλητος συντάσσει κατάλογο είκοσι (20) εκλεκτόρων και τον υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος. Μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή, η Συνέλευση ή και μεμονωμένα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος μπορούν να ζητούν την εξαίρεση εκλέκτορα, αν συντρέχουν οι περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), καθώς και αν αντιλέγουν για τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου των εκλεκτόρων. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, η Σύγκλητος συγκροτεί την επιτροπή επιλέγοντας από τον κατάλογο τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της. Η απόφαση συγκρότησης φέρει ειδική αιτιολογία σε περίπτωση υποβολής αίτησης εξαίρεσης. Αν εξαιρεθούν τόσα μέλη από τον κατάλογο ώστε τα εναπομείναντα να μην επαρκούν για τη συγκρότηση της επιτροπής, η Σύγκλητος συντάσσει νέο κατάλογο και τον κοινοποιεί εκ νέου στη Συνέλευση Τμήματος. Τα μέλη των επιτροπών έχουν ετήσια θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται. Οι αιτήσεις εξετάζονται και αξιολογούνται για να διαπιστωθεί η συνδρομή των προσόντων που προβλέπονται στο στοιχείο iii της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011. Οι αιτήσεις εξετάζονται το αργότερο μέσα σε ένα δίμηνο από την υποβολή τους με πλήρη φάκελο. Οι αποφάσεις των επιτροπών υποβάλλονται στον Πρύτανη για τον έλεγχο νομιμότητας, ο οποίος πραγματοποιείται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών. Ο Πρύτανης εκδίδει για τη μετατροπή της θέσης σχετική πράξη μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την παρέλευση της τριακονθήμερης προθεσμίας για τον έλεγχο νομιμότητας. Η πράξη μνημονεύει τη θέση και το όνομα αυτού που την κατέχει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη μετατροπής υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από υποβολή ένστασης που κατατίθεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη δημοσίευσή της. Ο έλεγχος νομιμότητας από τον Υπουργό ολοκληρώνεται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση του φακέλου στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η έναρξη ισχύος της πράξης μετατροπής ανατρέχει στην έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον η αίτηση υποβληθεί έως την 31-8-2019. Αιτήσεις μετατροπής θέσης υποβάλλονται έως δύο (2) φορές. Η δεύτερη αίτηση υποβάλλεται μετά την παρέλευση ενός (1) έτους από την έκδοση της αρνητικής απόφασης, στο ίδιο ή σε διαφορετικό Τμήμα από την αρχική αίτηση. Σε περίπτωση απόρριψης και της δεύτερης αίτησης το μέλος Δ.Ε.Π. παραμένει στην προσωποπαγή θέση την οποία κατέχει.
γ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. που παραμένουν σε προσωποπαγείς θέσεις διατηρούν το μισθολογικό καθεστώς της θέσης που κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Όσοι εντάσσονται σε τακτικές θέσεις υπάγονται στο μισθολογικό καθεστώς μέλους Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου από 1η-1-2020, εφόσον η πράξη μετατροπής εκδοθεί πριν από την ημερομηνία αυτή, διαφορετικά από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης.
δ) Οι υπηρετούντες Λέκτορες (πρώην Καθηγητές Εφαρμογών) εντάσσονται σε οργανικές θέσεις επί θητεία ή σε προσωποπαγείς θέσεις Λεκτόρων Εφαρμογών, ανάλογα με τη θέση που κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, διατηρώντας το μισθολογικό καθεστώς Καθηγητή εφαρμογών Τ.Ε.Ι.. Η κατηγορία αυτή ανήκει στα μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου και υπάγεται:
αα) στις κείμενες πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017 διατάξεις για τους Καθηγητές Εφαρμογών,
ββ) στις διατάξεις του ν. 4485/2017 που αφορούν τους υπηρετούντες λέκτορες ως προς το δικαίωμα εκλέγειν, καθώς και συμμετοχής στα συλλογικά όργανα διοίκησης του ιδρύματος. Για το ωράριο διδακτικής απασχόλησης ισχύει η νομοθεσία που διέπει τους υπηρετούντες Λέκτορες Πανεπιστημίου. Όποιος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος υποβάλλει αίτηση έως την 31η-12-2022 στη Σύγκλητο, η οποία αποφασίζει για τη μετατροπή της θέσης σε οργανική θέση επί θητεία ή σε προσωποπαγή θέση λέκτορα. Οι αποφάσεις της επιτροπής υποβάλλονται στον Πρύτανη για τον έλεγχο νομιμότητας, ο οποίος πραγματοποιείται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών. Ο Πρύτανης εκδίδει για τη μετατροπή της θέσης σχετική πράξη μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης με συνημμένο το απαιτούμενο δικαιολογητικό, σε περίπτωση τροπής της θέσης με προσκόμιση διδακτορικού διπλώματος, διαφορετικά μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την παρέλευση της τριακονθήμερης προθεσμίας για τον έλεγχο νομιμότητας. Η πράξη μνημονεύει τη θέση και το όνομα αυτού που την κατέχει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη μετατροπής υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από υποβολή ένστασης που κατατίθεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη δημοσίευσή της. Ο έλεγχος νομιμότητας από τον Υπουργό ολοκληρώνεται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση του φακέλου στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Οι πράξεις μετατροπής έχουν έναρξη ισχύος την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, εφόσον ο αιτών είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος ή κατέχει τα προσόντα κατά την ημερομηνία αυτή, διαφορετικά την ημερομηνία έκδοσης της πράξης. Η υπαγωγή στο ακαδημαϊκό καθεστώς Λέκτορα Πανεπιστημίου γίνεται με την έναρξη ισχύος της πράξης μετατροπής, ενώ η μισθολογική προσαρμογή επέρχεται την 1η-1-2020, εφόσον η πράξη εκδοθεί πριν από την ημερομηνία αυτή, διαφορετικά από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης.
ε) Η αίτηση για μετατροπή θέσης σε οργανική κατατίθεται είτε σε Γενικό Τμήμα είτε σε άλλο, νέο ή υφιστάμενο, Τμήμα του Ε.Κ.Π.Α., στο οποίο το μέλος Δ.Ε.Π. έχει μετακινηθεί σε προσωποπαγή θέση, σύμφωνα με την επόμενη περίπτωση.
στ) Για τη μετακίνηση από Γενικό Τμήμα στα υπόλοιπα Τμήματα του πανεπιστημίου, είτε σε προσωποπαγή θέση είτε σε οργανική αν έχει ήδη γίνει τροπή της θέσης σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω εντός του Γενικού Τμήματος, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος στο οποίο θέλει να μετακινηθεί. Η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει τριμελή επιτροπή αξιολόγησης αποτελούμενη από μέλη Δ.Ε.Π. του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ίδιας ή ανώτερης βαθμίδα με αυτή του αιτούντος, του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικείμενου. Η επιτροπή εξετάζει το επιστημονικό έργο του υποψηφίου και υποβάλει εγγράφως την εισήγησή της εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών στη Συνέλευση του Τμήματος, η οποία αποφασίζει εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών. Το μέλος Δ.Ε.Π., του οποίου η αίτηση για μετακίνηση εξετάζεται, δεν συμμετέχει στη συνεδρίαση για τη λήψη της ανωτέρω απόφασης. Η αίτηση για τη μετακίνηση υποβάλλεται μετά την έγκριση των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων η οποία συντελείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, το μέλος Δ.Ε.Π. έχει δικαίωμα επανυποβολής αίτησης μετακίνησης σε άλλο Τμήμα του Ε.Κ.Π.Α., χωρίς χρονικό περιορισμό, ενώ στο ίδιο Τμήμα, μετά την παρέλευση ενός (1) έτους. Για την μετακίνηση της παρούσας περίπτωσης δεν ισχύουν οι χρονικοί περιορισμοί υπηρεσίας στο ίδιο Τμήμα και στη βαθμίδα.
ζ) Η ένταξη των μελών Δ.Ε.Π. στο Ε.Κ.Π.Α. και η υπαγωγή στο ακαδημαϊκό καθεστώς των μελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου, γίνεται αποκλειστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, οι οποίες υπερισχύουν κάθε άλλης ειδικής διάταξης.
4. Οι διαδικασίες εκλογής σε νέες θέσεις μελών Δ.Ε.Π. των Τμημάτων της υποπερίπτ. ββ΄ της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, και οι διαδικασίες εξέλιξης ή μονιμοποίησης για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση από το ενδιαφερόμενο για εξέλιξη μέλος Δ.Ε.Π. έως έναρξη ισχύος του παρόντος, καθώς και οι διαδικασίες μετακίνησης που εκκρεμούν κατά έναρξη ισχύος του παρόντος, συνεχίζονται κανονικά από το σημείο που βρίσκονται και ολοκληρώνονται από τα αρμόδια όργανα του Γενικού Τμήματος της περιπτ. ι΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 και σύμφωνα με τις διατάξεις και τα πραγματικά περιστατικά που ίσχυαν κατά τη δημοσίευση της προκήρυξης ή υποβολής της αίτησης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εφαρμόζονται όσα ορίζονται στην παρ. 3.
5. Η χρονική προϋπόθεση υπηρεσίας πέντε (5) τουλάχιστον ετών στο ίδιο Τμήμα, που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 δεν απαιτείται στις περιπτώσεις μετακίνησης των ήδη υπηρετούντων Καθηγητών του Ε.Κ.Π.Α. προς τα Τμήματα του άρθρου 9. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν μόνο για αιτήσεις που κατατίθενται έως την 31η Δεκεμβρίου 2019 και για μία μόνο μετακίνηση.
6. Τα έτη που τα μέλη Δ.Ε.Π. έχουν διανύσει στην εκάστοτε βαθμίδα ως μέλη Δ.Ε.Π. Τ.Ε.Ι. συνυπολογίζονται, μετά την ένταξή τους στο Ε.Κ.Π.Α., σαν να έχουν διανυθεί στην οικεία βαθμίδα Καθηγητή πανεπιστημίου.
7. α) Τα μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), των οποίων οι θέσεις είναι κατανεμημένες στα Τμήματα της υποπερίπτ. ββ΄ της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, εντάσσονται στο Γενικό Τμήμα της περιπτ. ι΄ της παρ. 1 του άρθρου 9, με την ίδια εργασιακή σχέση που κατέχουν, οργανική θέση ή προσωποπαγή, και υποβάλλονται στο ακαδημαϊκό καθεστώς των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. Πανεπιστημίου, καθώς και στο αντίστοιχο μισθολογικό καθεστώς. Η μισθολογική προσαρμογή επέρχεται την 1η-1-2020. Αν προκύπτουν τακτικές μηνιαίες αποδοχές χαμηλότερες από αυτές που δικαιούνταν ως εργαζόμενοι σε Τ.Ε.Ι., η διαφορά διατηρείται ως προσωπική. Η εν λόγω προσωπική διαφορά μειώνεται από οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση των αποδοχών, πλην της χορήγησης παροχών και επιδομάτων που προβλέπονται στο άρθρο 155 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74). Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83). Με απόφαση της Συγκλήτου μετακινούνται σε άλλα Τμήματα του πανεπιστημίου ύστερα από αίτησή τους και σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος υποδοχής. Το προηγούμενο εδάφιο ισχύει για την πρώτη μετακίνηση από το Γενικό Τμήμα σε άλλο Τμήμα του Πανεπιστημίου.
β) Οι εκκρεμείς διαδικασίες κρίσης και μονιμοποίησης μελών Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π. ολοκληρώνονται από τα όργανα του Γενικού Τμήματος της περιπτ. ι΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ε.Κ.Π.Α..
8. Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στα Τμήματα της υποπερίπτ. αα΄ της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, μεταφέρεται αυτοδικαίως στο Ε.Κ.Π.Α. σε αντίστοιχη θέση αυτής που κατέχει, οργανική θέση ή προσωποπαγή, με την ίδια εργασιακή σχέση, στην ίδια κατηγορία-εκπαιδευτική βαθμίδα, στον ίδιο κλάδο, στην ίδια ειδικότητα και με το βαθμό που κατέχει, παραμένοντας στην ίδια έδρα (πόλη εργασίας). Είναι δυνατή η μετακίνησή τους σε άλλη πόλη εργασίας, μετά από αίτηση τους. Η μετακίνηση και η τοποθέτηση γίνονται με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και συνεκτιμώντας την οικογενειακή κατάσταση, λόγους υγείας, καθώς και λοιπά κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.
9. Προσωπικό των Τμημάτων της υποπερίπτ. ββ΄ της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, επιστημονικοί συνεργάτες και εργαστηριακοί συνεργάτες, ακαδημαϊκοί υπότροφοι, καθώς και λοιπές κατηγορίες έκτακτου προσωπικού εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους στο Ε.Κ.Π.Α. με το ίδιο καθεστώς, τους ίδιους όρους και την ίδια διάρκεια. Το ίδιο ισχύει και για τις συναφθείσες συμβάσεις έργου.
10. Οι κενές θέσεις πάσης φύσεως προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας κατανεμημένες στα Τμήματα της υποπερίπτ. ββ΄ της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1, μεταφέρονται στο Ε.Κ.Π.Α. και κατανέμονται σε Τμήματα του άρθρου 9 με απόφαση της Συγκλήτου. Θέσεις μελών Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. για την προκήρυξη των οποίων έχει εκδοθεί εγκριτική απόφαση της επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280) και έχουν κατανεμηθεί στα Τμήματα της υποπερίπτ. ββ΄ της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1, προκηρύσσονται από το Ε.Κ.Π.Α. σε ένα εκ των Τμημάτων του άρθρου 9.

 • 3 Οκτωβρίου 2018, 18:30 | Χ. Λαμπρόπουλος

  Το άρθρο αυτό προβλέπει άνιση μεταχείριση των μελών ΔΕΠ του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας σε σχέση με τα μέλη ΔΕΠ των άλλων ΤΕΙ που απορροφήθηκαν από Παν/μια:
  Συγκεριμένα ενώ θα μπορούσε να ισχυρισθεί κάποιος ότι, εφόσον τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων, Μηχανολόγων και Αυτοματισμού καταργούνται, τα μέλη ΔΕΠ τους εντάσσονται σε Γενικό Τμήμα, όμως τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών θα έπρεπε κατευθείαν να εντάσσονται στο Τμήμα Αεροδιαστημικής Τεχνολογίας, όπως γίνεται στα νέα Τμήματα που δημιουργούνται π.χ. στο Παν/μιο Ιωαννίνων και προέρχονται από προηγούμενα τμήματα του ΤΕΙ Ηπείρου.
  Με αυτό το διδακτικό προσωπικό και με την προσθήκη και άλλων μελών ΔΕΠ της ΣΤΕΦ του πρώην ΤΕΙ Χαλκίδας και προς το παρόν ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας που ουσιαστικά έχουν επιστημονική και διδακτική δραστηριότητα που είναι συναφής με το αντικείμενο, θα μπορούσε να ξεκινήσει η λειτουργία του νέου Τμήματος με καλύτερους όρους από αυτούς που θέτει το σχέδιο νόμου (8 θέσεις μελών ΔΕΠ). Οι αναγκαίες νέες θέσεις μελών ΔΕΠ θα μπορούν να προκηρυχθούν και να κριθούν από επιτροπές όπου την πλειοψηφία θα έχουν εξωτερικοί κριτές και με αυτό τον τρόπο να εξασφαλισθεί ότι «το σύστημα δεν θα αναπαράγει τον εαυτό του».
  Επί της ουσίας τα υπάρχοντα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών θα αποτελούν την μοναδική ομάδα (τουλάχιστον εντός του ΕΚΠΑ) η οποία: (α) Έχει 15 χρόνια εμπειρία στην προσπάθεια να λειτουργήσει ένα τέτοιο Τμήμα. (β) Έχει ασχοληθεί εκτεταμένα με το ποιά είναι τα προγράμματα σπουδών στο εξωτερικό. (γ) Έχει καταθέσει εδώ και 2 χρόνια στην ΑΔΙΠ πλήρη φάκελλο προγράμματος σπουδών για πιστοποίηση, το οποίο μπαίνει στο 2ο έτος της εφαρμογής του (Η ΑΔΙΠ δεν έχει ασχοληθεί ακόμη). (δ) Έχει αποκαταστημένη επαφή με όλους τους φορείς εμπορικής και γενικής αεροπορίας στην Ελλάδα και μπορεί στοιχειωδώς να αρθρώσει λόγο για το τι αποφοίτους θα βγάζει το νέο Τμήμα, που θα βρίσκουν δουλειά κλπ κλπ. (ε) Έχει ερευνητική δραστηριότητα, που έχει σχέση με το αντικείμενο και μάλιστα σε κλάδους στους οποίους κανένας άλλος δεν δραστηριοποιείται στον ελληνικό χώρο. Επειδή τα μέλη ΔΕΠ που ήδη σηκώνουν το βάρος της λειτουργίας του Τμήματος θα συνεχίσουν να φέρνουν σε πέρας το έργο του, καλό θα ήταν να επαναξετασθεί το νομοσχέδιο στο σημείο αυτό.

 • 30 Σεπτεμβρίου 2018, 19:58 | Μιχάλης Γρ Βραχόπουλος

  από την ανάγνωση του προτεινόμενου νομοσχεδίου διαπιστώνει εύκολα κανείς ότι δημιουργείται γενικά μια σύγχυση με το θέμα της ολοκληρωτικής αλλαγής αντικειμένου σπουδών σε ένα σημαντικό τμήμα των υφιστάμενων ειδικοτήτων. Λ.χ. με την κατάργηση των τμημάτων Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων και Αυτοματισμών δημιουργείται εκ φύσεως κάποιο πρόβλημα συνωστισμού στα γνωστικά αντικείμενα των σημερινών μελών ΔΕΠ που υπηρετούν στα Ψαχνά εφόσον στα νέα τμήματα τα αντικείμενα αυτά ΚΑΙ προσοχή ΟΧΙ στο σύνολό τους λίγο ακουμπούν στο εύρος των αντικειμένων. Έτσι και με την λογική ότι το κάθε ΔΕΠ ΤΕΙ θα πρέπει από την ανάπτυξη των συγκεκριμένων αντικειμένων να διεκδικήσει την τοποθέτησή του σε κάποιο τμήμα του ΕΚΠΑ. Βεβαίως, το ΕΚΠΑ δεν αποτελείται από τμήματα με ειδικότητες μηχανικού που είναι το κύριο μέρος των ΔΕΠ ΤΕΙ ΣτΕλ. Έτσι δημιουργείται πρόβλημα είτε υποαπασχόλησης των υπηρετούντων είτε προβλήματος στην αναζήτηση αντικειμένου το οποίο να μπορούν να υποστηρίξουν αξιοπρεπώς.
  Για να για γίνω σαφής σημειώνω λ.χ. ο ΔΕΠ με αντικείμενο εργαλειομηχανές – cnc τι ανάλογο θέμα θα αναπτύσσει στο ΕΚΠΑ?. Εάν τώρα το μέλος ΔΕΠ αποφασίσει να διεκδικήσει μια άλλη ίσως ομοίου αντικειμένου θέση λ.χ. την διδασκαλία της Μηχανικής, τότε δε θα μπορεί με αξιοπρέπεια να την υποστηρίξει από άποψη υφιστάμενης έρευνας, εφόσον αυτή έχει προσανατολιστεί στο ποιο πάνω αντικείμενο εργαλειομηχανών – cnc. Συνεπώς πρέπει να προβλεφτεί ίσως και κάποια άλλου τύπου προσέγγιση του θέματος, είτε με αξιολόγηση της ποιότητας στα υφιστάμενα αντικείμενα είτε με δυνατότητα μετακίνησης σε άλλα ιδρύματα, εάν είναι αυτό εφικτό. Επίσης, κατά το ορθότερο η σύσταση των εκλεκτορικών σωμάτων ίσως θα πρέπει να προβλέπει κατά ένα μέρος ή κατά το όλον να αποτελείται από μέλη ΔΕΠ ΠΙ με αντικείμενο το υφιστάμενο αντικείμενο των ΔΕΠ ΤΕΙ. Ως παράδειγμα φέρω ότι ο φέρων το αντικείμενο ψύξη-κλιματισμός-θέρμανση μπορεί το εκλεκτορικό του να συμπληρώνεται από μέλη ΔΕΠ άλλων ΠΙ και Πολυτεχνείων με αντίστοιχη ειδικότητα, αντί της συσχέτισης με το νέο αντικείμενο που είναι μεν παρεμφερές αλλά δεν αποτελούσε προσανατολισμό της έρευνας του υποψηφίου μέχρι σήμερα.

 • 30 Σεπτεμβρίου 2018, 18:17 | Προβληματισμός

  Η μετακίνηση από το Γενικό τμήμα στα νέα Τμήματα θα πραγματοποιηθεί μετά από τον καθορισμό του προγράμματος σπουδών. Ποιος θα καθορίσει το πρόγραμμα σπουδών; Η Σχολή Θετικών Επιστημών έχει την ουσιαστική τεχνογνωσία για το τμήμα Αεροδιαστημικής Τεχνολογίας; Στο σχέδιο υπήρχε η πρόβλεψη μετονομασίας σε Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας ως προς τυπικό. Ως προς τη διοικητική ευκολία μήπως Το τμήμα Αεροδιαστημικής έμπαινε στη νέα σχολή στα ψαχνα βάζοντας και τον αντίστοιχο τίτλο τεχνολογίας στην ονομασία (της σχολής). Το τμήμα ψηφιακής βιομηχανίας δεν είναι τεχνολογικό τμήμα;

 • 29 Σεπτεμβρίου 2018, 14:14 | Αγαθοκλής Κριμπένης

  Ποια είναι η διαδικασία ένταξης των ΔΕΠ στα νέα Τμήματα και τι δυνατότητα μετακίνησης/μεταφοράς υπάρχει; Μπορούν ΔΕΠ από τα Τμήματα όπως περιγράφονται στο Αρ.1, Παρ.1, περ. β), υποπερ. ββ) και γγ) να μετακινηθούν/μεταφερθούν σε άλλα Τμήματα του ΕΚΠΑ και του Γεωπονικού Παν. Αθηνών αντίστοιχα; Με ποιες προϋποθέσεις; Υπάρχει αντιστοίχηση μεταξύ των παλαιών Τμημάτων του ΤΕΙ και των νέων του ΕΚΠΑ;

  Σχετικά με Παρ.3, περ. γ)
  Ποιο είναι το ωράριο των ΔΕΠ που είναι ή για όσο είναι σε προσωποπαγείς θέσεις; Ίδιο με το ωράριο των καθηγητών ΤΕΙ ή με το ωράριο καθηγητών ΑΕΙ;