Άρθρο 02 – Ίδρυση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

1. Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ιδρύονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος οι εξής Σχολές:
α) Τεχνολογίας, με έδρα την πόλη της Λάρισας,
β) Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών, με έδρα την πόλη της Λάρισας.
2. Η Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μετονομάζεται σε Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Διαιτολογίας.
3. Η ακαδημαϊκή λειτουργία των ιδρυόμενων Σχολών αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.
4. Για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη των Σχολών, που ιδρύονται με την παράγραφο 1, οργανώνεται Γραμματεία, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος, σύμφωνα με την περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174).
5. Οι διαδικασίες συγκρότησης και ανάδειξης των οργάνων διοίκησης των Σχολών που ιδρύονται με την παράγραφο 1 ολοκληρώνονται το αργότερο μέχρι τις 31-8-2019. Οι εκλογές για ανάδειξη Κοσμήτορα προκηρύσσονται από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έως τις 31-5-2019. Αν ο Πρύτανης δεν προκηρύξει εκλογές μέχρι την ημερομηνία αυτή, η αρμοδιότητά του αυτή περιέρχεται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορεί να δοθεί παράταση έως δύο (2) φορές, στις προθεσμίες της παρ. 5.
7. Έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγκρότησης και ανάδειξης των οργάνων διοίκησης της Σχολής, οι αρμοδιότητες των οργάνων αυτών ασκούνται από προσωρινή Κοσμητεία, η οποία ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και αποτελείται από:
α) τον προσωρινό Κοσμήτορα, στη θέση του οποίου ορίζεται, με όμοια απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καθηγητής α΄ βαθμίδας ή Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος του Ιδρύματος, συναφούς γνωστικού αντικειμένου,
β) τους Προέδρους των Τμημάτων της Σχολής, και
γ) τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος.

 • Με αφορμή την δημιουργία νέων τμημάτων διατροφής σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων-Διατροφολόγων θα ήθελε να σας επιστήσει την προσοχή, σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών τους, ώστε οι πτυχιούχοι τους να μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα του διαιτολόγου – διατροφολόγου. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συλλόγων Διαιτολόγων (EFAD), για να αποκτήσει κάποιος την ιδιότητα του διαιτολόγου – διατροφολόγου και να ασκήσει το επάγγελμα, θα πρέπει να ακολουθήσει πρόγραμμα σπουδών που θα του δώσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες. Τα χαρακτηριστικά και το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών, τα οποία θα οδηγήσουν στις συγκεκριμένες γνώσεις και δεξιότητες, περιγράφονται αναλυτικά από τον EFAD στον παρακάτω σύνδεσμο.

  http://www.efad.org/media/1633/efad-academic-standards-revised-june-2018.pdf

 • Με αφορμή την δημιουργία νέων τμημάτων διατροφής σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων-Διατροφολόγων θα ήθελε να σας επιστήσει την προσοχή, σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών τους, ώστε οι πτυχιούχοι τους να μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα του διαιτολόγου – διατροφολόγου. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συλλόγων Διαιτολόγων (EFAD), για να αποκτήσει κάποιος την ιδιότητα του διαιτολόγου – διατροφολόγου και να ασκήσει το επάγγελμα, θα πρέπει να ακολουθήσει πρόγραμμα σπουδών που θα του δώσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες. Τα χαρακτηριστικά και το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών, τα οποία θα οδηγήσουν στις συγκεκριμένες γνώσεις και δεξιότητες, περιγράφονται αναλυτικά από τον EFAD στον παρακάτω σύνδεσμο.

  http://www.efad.org/media/1633/efad-academic-standards-revised-june-2018.pdf

 • 7 Οκτωβρίου 2018, 22:36 | Βασίλης

  Μετονομασία της «Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Διαιτολογίας» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε «Σχολή Επιστημών Αθλητισμού, Φυσικής Αγωγής, Διατροφής & Διαιτολογίας». Οι απόφοιτοι του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) αποκτούν αυτόματα το δικαίωμα χορήγησης αδείας ασκήσεως επαγγέλματος από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (ΓΓΑ) στο άθλημα στο οποίο ειδικεύτηκαν στο ΤΕΦΑΑ. Είναι απαραίτητο να αναφέρεται στην ονομασία της σχολής ο όρος «Αθλητισμού» εφόσον η συντριπτική πλειοψηφία των απόφοιτων βρίσκει εργασία στον χώρο του αθλητισμού χρησιμοποιώντας την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος της ΓΓΑ.

 • Μη ίδρυση Σχολής Τεχνολογιας (με 3 τμήματα) στη Λάρισα. Προβλέπεται 4‐ετής (το τμήμα της Δασολογίας, κλπ όμως 5‐ετές!) και θα καταντήσει ένα δευτεροκλασάτο πολυτεχνείο, με κινητοποιήσεις σε 3‐4 χρόνια για επαγγελματικά δικαιώματα, αναπαράγοντας την παθολογία των ΤΕΙ. Το ΤΕΕ θα μπλοκάρει την αναγνώριση, θα πρέπει τότε να γίνει 5‐ετής και να αναγνωριστεί ως πολυτεχνική, αλλά οι φοιτητές θα έχουν μπει σε 4ετές τμήμα με συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών (και θα ζητάνε να μην κάνουν το επιπλέον έτος). Το θέμα θα σέρνεται για χρόνια με αντιδράσεις που τις φανταζόμαστε. Ας το αποφύγουμε από τώρα. Εάν και εφ’οσον τα Τμήματα αυτά κρίνονται αναγκαία (το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων θέλει μια σοβαρή συζήτηση εν σχέσει με την Πολυτεχνική και με τη Σχολή Θετικών Επιστημών της Λαμίας στην οποία θα μπορούσε επίσης να ενταχθεί ως 4-ετές). Σε κάθε περίπτωση όσα Τμήματα παραμείνουν θα πρέπει να γίνουν 5‐ετή και να ενταχθούν τα μεν 2 (ή 1)στην Πολυτεχνική Σχολή και το άλλο στη Γεωπονική (ανεξάρτητα από τη χωροθέτησή τους). Οι ενστάσεις των συναδέλφων αδυνατούν να συλλάβουν τη μακροπρόθεσμη σημασία του θέματος. Αντιστάθμισμα (ποιοτικό) σε αυτό θα είναι ο ρόλος των ΔΕΠ των αντίστοιχων Σχολών του ΠΘ στις Διοικούσες Επιτροπές και οι όροι οργανικής ένταξης των συναδέλφων του ΤΕΙ στους καθηγητές.
  Μια βασική αρχή είναι ότι κανένα τμήμα που συγγενεύει με 5-ετή τμήματα δεν μπορεί να είναι 4-ετές, π.χ. τα πολυτεχνικής φύσεως, νέα τμήμα(τα), εφ’όσον ιδρυθούν.

 • 6 Οκτωβρίου 2018, 23:31 | Βασίλης Κ

  Η ίδρυση Σχολής στην πόλη της Καρδίτσας δεν επιβάλλεται απλώς από τον αριθμό των τμημάτων τα οποία εδρεύουν στην πόλη. Η ίδρυση του τμήματος Δημόσιας Υγείας αποτελούσε αίτημα του πανεπιστημίου και συνδράμει τη λειτουργία του τμήματος Κτηνιατρικής, μιας και η τελευταία έχει πλέον -εδώ και χρόνια- προσανατολιστεί σε έναν κατά βάση παραγωγικό χαρακτήρα, πέρα από τη φροντίδα ζώων συντροφιάς. Περαιτέρω, τα τμήματα 1) Επιστήμης Τροφίμων και 2) Διατροφής-Διαιτολογίας αφορούν και έχουν ως κύριο αντικείμενο ενασχόλησής τους την ανθρώπινη διατροφή και υγεία. Η ίδρυση επομένως μιας Σχολής στην Καρδίτσα κρίνεται επιστημονικά αιτιολογημένη και επιβεβλημένη, με την πιθανή ονομασία «Σχολή Επιστημών της Διατροφής και Δημόσιας Υγείας», ενώ θα αποτελείται από τα τμήματα: 1)Διατροφής-Διαιτολογίας, 2)Επιστήμης Τροφίμων, 3) Δημόσιας Υγείας και 4) Κτηνιατρικής με πιθανή και την προσθήκη του τμήματος Βιοχημείας-Βιοτεχνολογίας, αν το τμήμα Ιατρικής ενταχθεί σε μονοτμηματική Σχολή, όπως το αιτείται. Παρακαλώ το υπουργείο να εξετάσει με κριτική ματιά μια τέτοια προοπτική.

 • Τα μέχρι σήμερα Τμήματα που εκπαίδευαν αποκλειστικά Διαιτολόγους Διατροφολόγους στη Χώρα μας ήταν 4. Τα τμήματα Διατροφής και Διαιτολογίας των ΑΤΕΙ (Θεσσαλονίκη, Σητεία, Καρδίτσα) με χρονολογική σειρά ίδρυσης και το Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.
  Οι πρώτοι αμιγούς και αποκλειστικής εκπαίδευσης Διαιτολόγοι Διατροφολόγοι προήλθαν από το τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης με 4ετή διάρκεια εκπαίδευσης. Ακολούθησαν το Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και μεταγενέστερα τα υπόλοιπα τμήματα των ΑΤΕΙ.

  Όλα τα τμήματα (ATEI KAI AEI) έχουν κατοχυρωμένα με ΠΔ επαγγελματικά δικαιώματα. Οι απόφοιτοί τους αναφέρονται στο ΠΔ 133/2014 με βάση το οποίο αποκτούν Βεβαίωση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος. Τα πτυχία τους δε τυγχάνουν ισότιμης αναγνώρισης από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού. Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τυγχάνουν της ίδιας επαγγελματικής ισοτιμίας στο εξωτερικό.

  Τα υπάρχοντα Τμήματα Διατροφής Διαιτολογίας έχουν ένα σαφή προσανατολισμό στο χώρο της Υγείας. Οι σπουδές, αλλά και το αντικείμενο της πρακτικής άσκησης περιστρέφεται στο αντικείμενο της υγείας και της κλινικής κατάστασης του ανθρώπου. Η ένταξη του Τμήματος στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι μια «συνέχεια» του εκτρωματικού «σχεδίου Αθηνά».

  Δυστυχώς στο σημείο αυτό θέλουμε να εκφράσουμε τις έντονες αντιρρήσεις μας για την ορθότητα της επιλογής ένταξης του Τμήματος Διατροφής Διαιτολογίας (αλλά και κάθε μελλοντικής αντίστοιχης ένταξης Τμημάτων ΤΕΙ) σε σχολές που ΔΕΝ ανήκουν στο κύκλο των επαγγελμάτων υγείας.

 • 5 Οκτωβρίου 2018, 18:11 | Παναγιώτης

  Τα ΤΕΙ και τα πανεπιστήμια, που μέχρι σήμερα συνολικά είναι πάνω από 30, πρέπει να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν ως έχουν.

  H Θεσσαλία ΔΕΝ μπορεί να έχει δύο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ πανεπιστήμια, ένα στο Βόλο και ένα στη Λάρισα, ούτε μπορεί να συντηρεί απομονωμένες σχολές σε Τρίκαλα και Καρδίτσα.

  Υπάρχει Πολυτεχνική Σχολή στο Βόλο, ας την αξιοποιήσουν. Υπάρχει Ιατρικό Τμήμα στη Λάρισα, ας το αξιοποιήσουν. Να απορροφηθούν όλα τα τμήματα των ΤΕΙ με συναφές αντικείμενο στα πανεπιστημιακά.

  Επιτέλους, ας επικρατήσει ο ορθολογισμός και ας μην επιβαρύνουμε τα ΑΕΙ της χώρας.

 • 5 Οκτωβρίου 2018, 08:49 | Ευριπίδης Μυστακίδης

  ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις»

  H συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στη συνεδρίασή της την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018, συζήτησε το σχέδιο της συγχώνευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με το ΤΕΙ Θεσσαλίας και το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, όπως αποτυπώνεται στο κείμενο «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» που δόθηκε για δημόσια διαβούλευση.

  Τα μέλη της Συνέλευσης εκφράζουν τις επιφυλάξεις τους σε ό,τι αφορά:
  • Tην κατάργηση των Τμημάτων της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και τη δημιουργία στη θέση τους μιας σειράς από Πανεπιστημιακά Τμήματα, χωρίς να περιγράφεται το ουσιαστικό τους περιεχόμενο και τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων τους.
  • Tην περαιτέρω ακαδημαϊκή και γεωγραφική διάσπαση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και τη δημιουργία Σχολών που περιλαμβάνουν Τμήματα με έδρες σε διαφορετικές πόλεις, γεγονός που δεν δημιουργεί προϋποθέσεις ανάπτυξης ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, γόνιμης συνεργασίας και συνεργειών μεταξύ των Τμημάτων.

  Συγκεκριμένα, τα μέλη της Συνέλευσης εξέφρασαν τις αντιρρήσεις τους στα παρακάτω σημεία:
  1. Η απουσία περιεχομένου – περιγραφής των νέων τμημάτων που προτείνεται να ιδρυθούν, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τα περισσότερα από τα προτεινόμενα νέα τμήματα έχουν τίτλους που απέχουν πολύ από τα κλασικά τμήματα που λειτουργούν σε ΑΕΙ της χώρας μας, εγείρουν ερωτηματικά σε σχέση με τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων. Έτσι, δεν υφίσταται ουσιαστικά αφετηρία συζήτησης για τον χαρακτήρα των νέων τμημάτων με αποτέλεσμα να είναι σχεδόν αδύνατη η δημιουργική κριτική και τελικά η διαβούλευση.

  2. Ο τίτλος της νέας υπό ίδρυση στην πόλη της Λάρισας σχολής με την ονομασία «Σχολή Τεχνολογίας», που θα απαρτίζεται από τρία τμήματα (δύο με έδρα τη Λάρισα και ένα με έδρα την Καρδίτσα), επικαλύπτει μέρος του γνωστικού αντικειμένου της Πολυτεχνικής Σχολής, που εδρεύει στο Βόλο. Σε όλα τα σύγχρονα πανεπιστημιακά ιδρύματα, η «τεχνολογία» αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των πολυτεχνικών σχολών. Δεν είναι κατανοητός ο λόγος για τον οποίο προτείνεται η ίδρυση «Σχολής Τεχνολογίας», τη στιγμή που υφίσταται ήδη στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας η «Πολυτεχνική Σχολή», τα Τμήματα της οποίας για περισσότερα από 20 χρόνια παράγουν υψηλού επιπέδου έρευνα, με τεχνολογικές εφαρμογές σε πληθώρα τομέων που σχετίζονται με το σύνολο σχεδόν των αντικειμένων των παραδοσιακών σχολών μηχανικού. Πιο δόκιμη ονομασία της νέας Σχολής θα ήταν «Σχολή Εφαρμογών Τεχνολογίας».

  Επιπλέον, στη «Σχολή Τεχνολογίας» ιδρύεται το τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, πενταετούς διάρκειας, που προέρχεται από τα Τμήματα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου και Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Θεσσαλίας (αμφότερα τετραετούς διάρκειας σήμερα). Τα υπόλοιπα τμήματα της Σχολής προβλέπεται να είναι τετραετούς διάρκειας. Η πενταετής διάρκεια των σπουδών του τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, πέρα από την ανομοιογένεια που δημιουργεί εντός της νέας σχολής (που ανάλογη υφίσταται μόνον σε επίπεδο Ιατρικών σχολών) θα οδηγήσει αργά ή γρήγορα και τα υπόλοιπα τμήματα της σχολής να διεκδικήσουν την αύξηση της διάρκειας των σπουδών τους (και την μετεξέλιξη του πτυχίου τους σε δίπλωμα) με αποτέλεσμα να κάνουν ακόμη πιο δυσδιάκριτη τη διαφοροποίησή τους από τα τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

  3. Στο πλαίσιο της «Σχολής Τεχνολογίας», προτείνεται η ίδρυση του Τμήματος «Ενέργειας και περιβάλλοντος», ο τίτλος του οποίου επικαλύπτει γνωστικές περιοχές που θεραπεύονται από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ονομασία τριών από τους τέσσερεις Τομείς του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών υπάρχει η λέξη «περιβάλλον» (Τομέας υδραυλικής και περιβαλλοντικής μηχανικής, Τομέας Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, Τομέας Μεταφορών, Συγκοινωνιακών Υποδομών και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης). Επιπλέον, στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών λειτουργεί το ΠΜΣ «Ανάλυση και σχεδιασμός κατασκευών ενεργειακών υποδομών», που καλύπτει θέματα κατασκευών παραγωγής, μεταφοράς και αποθήκευσης ενέργειας. Συναφές ΠΜΣ λειτουργεί και στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Π.Θ. που καλύπτει τα ενεργειακά θέματα από την οπτική του μηχανολόγου μηχανικού. Επίσης, το Τμήμα συμμετέχει σε δύο ΔΠΜΣ με τίτλους «Βιώσιμη διαχείριση περιβαλλοντικών αλλαγών και κυκλική οικονομία» και «Διαχείριση έργων, συγκοινωνιακός και χωρικός σχεδιασμός» που επίσης πραγματεύονται ως επί το πλείστον θέματα περιβάλλοντος. Παρόλο που η ενίσχυση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού ενδιαφέροντος της πολιτείας για το Περιβάλλον είναι θετική, χωρίς την περιγραφή του χαρακτήρα του υπό ίδρυση νέου τμήματος, είναι αδύνατον να διατυπωθούν γόνιμα σχόλια και απόψεις σχετικά με την αποφυγή επικαλύψεων με τα ήδη λειτουργούντα τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής του Π.Θ.

  4. Στο σχέδιο που δόθηκε για διαβούλευση προβλέπεται η ίδρυση του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας Καινοτομίας και Ανάπτυξης «Ιάσων», με 10 ινστιτούτα. Εγείρονται πολλά ερωτηματικά σε σχέση με τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν ώστε να προταχθούν για ίδρυση τα ινστιτούτα που προβλέπονται στο σχέδιο, στα οποία η Πολυτεχνική Σχολή αντιπροσωπεύεται δυσανάλογα με την έκταση και το βάθος της ερευνητικής της δραστηριότητας. Όπως και στην περίπτωση των νέων τμημάτων, δεν περιλαμβάνεται στο σχέδιο αιτιολογική έκθεση και έκθεση βιωσιμότητας, ούτε έστω μια γενικόλογη περιγραφή των δραστηριοτήτων των ινστιτούτων, με αποτέλεσμα να μην είναι πειστική η σκοπιμότητα της ίδρυσής τους. Για τους λόγους αυτούς, προτείνουμε την ίδρυση μόνον του γενικού φορέα των ινστιτούτων (Κέντρο Έρευνας Καινοτομίας και Ανάπτυξης «Ιάσων»). Στη συνέχεια, ο αριθμός και οι τίτλοι των ινστιτούτων που θα δημιουργηθούν κάτω από αυτόν, μπορούν να αποφασιστούν αφού υποβληθούν τεκμηριωμένες εκθέσεις σκοπιμότητας και βιωσιμότητας, εξωτερική αξιολόγηση και μετά από διαβούλευση στα Τμήματα στις Σχολές και στη Σύγκλητο.

  5. Διατυπώθηκαν έντονες αντιρρήσεις:
  • Στις ρυθμίσεις για τους λέκτορες εφαρμογών, προσωπικό χωρίς διδακτορικό, που εντάσσονται στο προσωπικό κατηγορίας ΔΕΠ. Με τις ρυθμίσεις αυτές, προσωπικό με ακαδημαϊκά προσόντα υποδεέστερα των προσόντων μελών της κατηγορίας ΕΔΙΠ του Π.Θ. θα βρεθούν σε ακαδημαϊκά υψηλότερες θέσεις, και κυρίως θα έχουν όλα τα προνόμια των μελών ΔΕΠ (δυνατότητα εκλέγειν, συμμετοχή στα όργανα διοίκησης κλπ), τη στιγμή που με τον τρέχοντα νόμο η δυνατότητα αυτή δίνεται στα μέλη ΕΔΙΠ μέσω εκπροσώπων και με στάθμιση.
  • Στη ρύθμιση για τη δυνατότητα των γενικών Τμημάτων να παρέχουν δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής και Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.
  • Στις ρυθμίσεις για τη συμμετοχή των μελών ΔΕΠ που παραμένουν σε προσωποπαγή θέση στα εκλεκτορικά σώματα.
  • Στην έλλειψη συγκεκριμένων κριτηρίων (π.χ. τύπου κατατακτηρίων εξετάσεων) στις μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται για τους ήδη φοιτούντες στα τμήματα των ΤΕΙ Θεσσαλίας και ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τις οποίες τους δίνεται η δυνατότητα, με συνοπτικές διαδικασίες, να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Επίσης, δημιουργούνται ερωτηματικά για το κατά πόσο το υφιστάμενο προσωπικό των ΤΕΙ επαρκεί για να καλύψει τόσο τις ανάγκες ολοκλήρωσης των υφιστάμενων προγραμμάτων σπουδών, αλλά και τις ανάγκες άμεσης υλοποίησης των νέων προγραμμάτων σπουδών σε όλη τους την έκταση για να καλύψει τους φοιτητές που θα αξιοποιήσουν τις μεταβατικές ρυθμίσεις.

 • 5 Οκτωβρίου 2018, 01:59 | Α.Κατσίκας

  Το νέο νομοσχέδιο θα πρέπει να ικανοποιεί όλα τα βασικά αιτήματα της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Αυτή είναι η καλύτερη βάση για ένα μεγαλύτερο και πιο επιτυχημένο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 01:08 | Κωνσταντίνος

  Καλησπέρα σας.Αν ο κύριος υπουργός είχε πλήρη βούληση και δεν υποχωρούσε σε τοπικιστικά αιτήματα,θα λάμβανε πραγματικά υπόψη τα ακαδημαϊκά κριτήρια.
  Έτσι, θα πήγαινε η Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών με τα δύο τμήματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων από τη Λάρισα στο Βόλο.Αντίστοιχα, θα μεταφερόταν η Γεωπονική Σχολή με τα δύο της τμήματα από το Βόλο στη Λάρισα. Τί πιό απλό απ’αυτό;Τα τμήματα μαζί με τη σχολή τους κι όχι δύο τμήματα από δω,δύο τμήματα από κει και οι σχολές διασπασμένες.Αυτό που λέει τώρα το νομοσχέδιο,θα είναι αρνητική υποθήκη γιά το μέλλον.
  Συμβιβαζόμαστε,δηλαδή και πετάμε τα ακαδημαϊκά κριτήρια έξω γιά να μην αντιδράσουν οι Βολιώτες. Πάντα οι Βολιώτες!Που κατά τα άλλα,αφού δεν τηρούνται γιά χάρη τους τα ακαδημαϊκά κριτήρια,κρύβονται πίσω απ’αυτά και λόγω αυτών, απαιτούν να μη γίνουν έστω δύο πολυτεχνικά τμήματα στη Λάρισα. Κι όχι μόνο αυτό,αλλά είναι κι από πάνω και θέτουν κόκκινη γραμμή τη μεταφορά της σχολής Οικονομικών Επιστημών από το Βόλο στη Λάρισα.Τρίτο κρούσμα εγωισμού που ρίχνει δηλητήριο τοπικισμού και στις υπόλοιπες πόλεις όπως η Καρδίτσα,είναι η αχαριστία που δείχνουν,αφού στο προτεινόμενο νομοσχέδιο, εξασφάλισαν από το πουθενά την ίδρυση δύο θεωρητικών τμημάτων στο Βόλο χωρίς να υπάρχουν πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες.Πού τηρούνται λοιπόν τα ακαδημαϊκά κριτήρια;
  Να γιατί λειτουργούν ως γαλατικό χωριό,που πιστεύουν ότι νικούν πάντα όλους τους άλλους και ότι θα τους περνάει πάντα.Γιατί λοιπόν να προσχωρήσουν οι υπόλοιποι σε μία λεόντεια συμφωνία με το Πανεπιστήμιο του Βόλου,όπως σοφά έχουν αρχίσει να το αποκαλούν οι Θεσσαλοί;

 • 3 Οκτωβρίου 2018, 12:26 | Θέμης Ντάλλας

  Γιατί σχολή τεχνολογίας χωριστά απο το πολυτεχνείο;

 • 2 Οκτωβρίου 2018, 17:57 | Θεολογία Γ.

  Δεν είναι δυνατόν η σχολή Γεωπονίας να παραμένει στο Βόλο. Πού βρίσκονται τα αγροκτήματά της προς άσκηση των φοιτητών; Μήπως στα νταμάρια του Φυτόκου, όπου βρίσκεται η σχολή ή στον Παγασητικό κόλπο;

 • Τοποθέτηση και Προτάσεις των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας επί του νομοσχεδίου «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις»

  Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με ομόφωνη απόφασή τους, καταγράφουν μία σειρά από σοβαρές επιφυλάξεις για το εν εξελίξει εγχείρημα της συγχώνευσης του ΠΘ με τα ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και διατυπώνουν προτάσεις/άξονες για την βελτίωσή του.

  Ειδικότερα,
  – επισημαίνουμε την ουσιαστική υποβάθμιση της εφαρμοσμένης τεχνολογικής εκπαίδευσης με τον περιορισμό της σε διετή προγράμματα σπουδών (σύμφωνα με παλαιότερες εκδόσεις του νομοσχεδίου) ή με την αντικατάστασή της από τετραετή ή πενταετή προγράμματα σπουδών πανεπιστημιακής πλέον εκπαίδευσης,
  – παρατηρούμε σημαντικές αδυναμίες για τα υπό ίδρυση νέα πανεπιστημιακά Τμήματα όσον αφορά στο πλήθος και την βιωσιμότητά τους, στην ευρύτητα ή/και αλληλοεπικάλυψη των γνωστικών τους αντικειμένων, καθώς και στην αρνητική τους συνεισφορά στον ήδη ακαδημαϊκά απαράδεκτο χωρικό διασκορπισμό του ΠΘ,
  – καταθέτουμε τρεις συγκεκριμένες προτάσεις/άξονες για την βελτίωση του εγχειρήματος του Υπουργείου Παιδείας και υπενθυμίζουμε την ακαδημαϊκά δόκιμη διαδικασία σχεδιασμού νέων Τμημάτων.

  1. Ρόλος και σημασία της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

  Στην μεγάλη πλειοψηφία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα παίζουν σημαντικό ρόλο στην οικονομία και στην ανάπτυξη της χώρας, και η αποστολή και ο ρόλος τους είναι διακριτός από αυτόν των πανεπιστημίων. Ενδεικτικά στοιχεία του πλήθους των δημοσίων ιδρυμάτων παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί.

  Κράτος Πληθυσμός (εκ.) ΑΕΠ (δισ. €) Πανεπιστήμια Τ.Ε.Ι.
  Αυστρία 8,69 349 34 21
  Βέλγιο 11,31 422 11 32
  Γερμανία 18 3134 106 246
  Δανία 5,71 277 8 8
  Ελλάδα 10,78 176 23 14
  Ιρλανδία 4,72 266 7 14
  Πορτογαλία 10,34 185 13 15
  Ολλανδία 16,98 697 18 40

  Στην Ελλάδα, εδώ και πολλά έτη παρατηρείται μια συνεχής διολίσθηση της αποστολής και των προγραμμάτων σπουδών των ΤΕΙ προς αυτά των πανεπιστημίων. Η τάση αυτή έχει εντοπισθεί ως προβληματική από τις πρόσφατες εκθέσεις του ΟΑΣΑ (2011, 2017) για την τριτοβάθμια εκπαίδευση οι οποίες επισημαίνουν ότι τα ΤΕΙ έχουν αποτύχει να αποκτήσουν διακριτή αποστολή με επαρκή εστίαση στην αγορά εργασίας.

  Η πρόταση του ΟΑΣΑ, την οποία συμμεριζόμαστε, είναι ότι θα έπρεπε: α) τα ΤΕΙ να επιστρέψουν στην αρχική αποστολή παροχής δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας, β) ο αριθμός εισακτέων στη τριτοβάθμια εκπαίδευση να περιοριστεί σε αριθμό συγκρίσιμο με τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο, αυξάνοντας παράλληλα το ποσοστό εισαγωγής στα ΤΕΙ σε σχέση με τα πανεπιστήμια, γ) να συσταθούν μηχανισμοί κινήτρων που αποθαρρύνουν την διολίσθηση της ακαδημαϊκής αποστολής και στόχων σε ιδρύματα με επαγγελματικό προσανατολισμό όπως τα ΤΕΙ.

  Πιστεύουμε ότι ο ρόλος των ΤΕΙ στο πλαίσιο της αρχικής τους αποστολής είναι σημαντικός για την ελληνική οικονομία. Για το λόγο αυτό τα ΤΕΙ πρέπει να διατηρηθούν και να ενισχυθούν με σκοπό να παρέχουν κατάλληλες δεξιότητες στην αγορά εργασίας. Η πρόταση του Υπουργείου Παιδείας για την συνένωση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα ΤΕΙ Θεσσαλίας και ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας είναι προς την αντίθετη κατεύθυνση γιατί καταργεί την διάκριση των αποστολών των ιδρυμάτων και κάνει περισσότερο δυσδιάκριτη την αποστολή των Σχολών και των Τμημάτων μέσα στο ενιαίο ίδρυμα. Σε περίπτωση που υλοποιηθεί η πρόταση αυτή, με βάση την εμπειρία του παρελθόντος, είναι πολύ πιθανό τα νέα πανεπιστημιακά πλέον τμήματα που προέρχονται από τα υπάρχοντα τμήματα των ΤΕΙ να διεκδικήσουν μελλοντικά τη γενίκευση/αλλαγή του αντικειμένου τους και την αύξηση του χρόνου σπουδών των προγραμμάτων τους από 4 σε 5 έτη, καταργώντας την όποια διάκριση μεταξύ σπουδών βασικών και εφαρμοσμένων επιστημών παραμένει.

  Πιστεύουμε ότι με την εφαρμογή της συγχώνευσης θα μεγαλώσει κι άλλο το κενό στην εφαρμοσμένη τεχνολογική εκπαίδευση στη χώρα. Το κενό αυτό δεν καλύπτεται από διετή προγράμματα σπουδών (σύμφωνα με παλαιότερες εκδόσεις του νομοσχεδίου) που σκοπό έχουν να παράγουν τεχνίτες και όχι τεχνολόγους, ούτε από τετραετή ή πενταετή προγράμματα σπουδών πανεπιστημιακής πλέον εκπαίδευσης.

  2. Ίδρυση νέων πανεπιστημιακών Τμημάτων

  Παρατηρούμε ότι η πρόταση επιδεινώνει δραματικά τα προβλήματα αλληλοεπικάλυψης, δημιουργώντας ή διατηρώντας πανεπιστημιακά Τμήματα με παρεμφερή αντικείμενα. Ως παραδείγματα αναφέρουμε το σύμπλεγμα Γεωπονικών Τμημάτων (Γεωπονία Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Γεωπονία Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Αγροτεχνολογία, Επιστήμη Ζωικής Παραγωγής), το σύμπλεγμα Τμημάτων Πληροφορικής (Πληροφορική με Εφαρμογές στη Βιοΐατρική, Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών, Ψηφιακά Συστήματα), τα Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών και Ενέργειας και Περιβάλλοντος, τα Τμήματα Επιστήμης Τροφίμων και Διαιτολογίας, καθώς και τα Τμήματα Γλωσσικών & Διαπολιτισμικών Σπουδών και Πολιτισμού & Δημιουργικών Μέσων.

  Πιστεύουμε ότι η προτεινόμενη διαμόρφωση των Σχολών και Τμημάτων θα μειώσει την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα λειτουργίας και εκπαίδευσης του ΠΘ, δεδομένου ότι αυξάνει σημαντικά την, ήδη ακαδημαϊκά απαράδεκτη, γεωγραφική διασπορά του. Η σύσταση ακόμη και Σχολών με Τμήματα σε διαφορετικές πόλεις συνιστά διακριτή επιδείνωση. Προς επίρρωση των παραπάνω επιφυλάξεων, υπενθυμίζουμε ότι η μεγάλη διασπορά και η μη ξεκάθαρη διάκριση αντικειμένων έχουν επισημανθεί στις εκθέσεις του ΟΑΣΑ ως δομικά προβλήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

  3. Προτάσεις/Άξονες

  Ως συνέπεια του προβληματισμού μας, και με δεδομένη την δρομολογημένη συγχώνευση, διατυπώνουμε τις εξής προτάσεις/άξονες βελτίωσης του εγχειρήματος:

  – Αναβάθμιση της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με την διαμόρφωση – στα αντικείμενα όπου είναι απαραίτητο, όπως πχ στην Μηχανολογία – Τμημάτων (και όχι προγραμμάτων σπουδών) Εφαρμοσμένης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 3-ετούς διάρκειας. Το πρόγραμμα σπουδών, τα προσόντα των διδασκόντων και η βιωσιμότητα των Τμημάτων Εφαρμοσμένης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 3-ετούς διάρκειας θα πρέπει να αποφασιστούν με επείγουσα προτεραιότητα και σύμφωνα με τις δόκιμες ακαδημαϊκές πρακτικές (βλ. παρακάτω). Στο πλαίσιο αυτό η σύσταση Γενικών Τμημάτων όπως προβλέπεται στο υφιστάμενο σχέδιο νόμου είναι στην σωστή κατεύθυνση, μέχρι την τελική τοποθέτηση των διδασκόντων των ΤΕΙ στα Τμήματα 3/ετούς φοίτησης που θα δημιουργηθούν στην νέα δομή ή σε οποιοδήποτε άλλο Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
  – Περιορισμό του πλήθους των υπό ίδρυση πανεπιστημιακών Τμημάτων με βασικά κριτήρια την βιωσιμότητα, την απασχολησιμότητα των αποφοίτων, την ευρύτητα του γνωστικού αντικειμένου και την καταλληλότητά του για προπτυχιακές σπουδές, καθώς και την αποφυγή αλληλεπικαλύψεων.
  – Χωροθέτηση των νέων Τμημάτων με αποκλειστικά ακαδημαϊκά κριτήρια και με βασικό στόχο τον περιορισμό (και όχι την επιδείνωση) της πολυδιάσπασης. Ιδανικά, προτείνουμε να διαμορφωθεί ένα βασικό δίπολο, το οποίο να ενισχυθεί ακόμη και με μετακινήσεις Τμημάτων.
  – Υιοθέτηση της ακαδημαϊκά δόκιμης διαδικασίας σχεδιασμού νέων Τμημάτων, με σύσταση ολιγάριθμης επιτροπής από τους καταλληλότερους συναδέλφους ανά προτεινόμενο Τμήμα και έγκαιρη κατάθεση πρότασης με ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, ανάγκες σε προσωπικό και υποδομές, σκοπιμότητα και βιωσιμότητα.

  Σε σχέση με την τελευταία πρόταση, υπενθυμίζουμε ότι η διαδικασία αυτή δεν είναι καινούρια στο ΠΘ, καθώς ακολουθήθηκε πιστά στην προηγούμενη μεγάλη διεύρυνση του πανεπιστημίου με νέα Τμήματα και αποδείχθηκε ιδιαίτερα γόνιμη. Σε αντιδιαστολή, τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών κλήθηκαν να επικυρώσουν μια ήδη διαμορφωμένη πρόταση χωρίς να έχουν στη διάθεσή τους κανένα από τα παραπάνω στοιχεία. Αλγεινή επίσης εντύπωση προκαλεί η πρόταση για ίδρυση Τμημάτων (Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Μαθηματικών, Φυσικής) και Ινστιτούτων (Ευφυών Συστημάτων Παραγωγής και Ευφυών Πόλεων), τα οποία είναι απολύτως συναφή με το Τμήμα Μηχανολόγων, χωρίς να έχει αναζητηθεί η γνώμη κανενός μέλους ΔΕΠ του Τμήματος.

 • 1 Οκτωβρίου 2018, 15:39 | Εκπαιδευτικός

  Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας πρέπει να ιδρυθεί Σχολή Οικονομικών, Νομικών και Πολιτικών Επιστημών με έδρα τον Βόλο, η οποία – πέρα από το Τμήμα Οικονομικών Σπουδών που λειτουργεί ήδη στον Βόλο – θα έχει 2 επιπλέον τμήματα: α) Νομικής (με έδρα τον Βόλο) και β) Πολιτικών Επιστημών (με έδρα τον Βόλο).
  Πρόκειται για 2 σημαντικά αντικείμενα που δεν καλύπτονται καθόλου αυτή τη στιγμή από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
  Επιπλέον, θα αποσυμφορηθούν και οι άλλες Νομικές που δέχονται πολύ μεγάλο αριθμό εισακτέων.

 • 30 Σεπτεμβρίου 2018, 21:22 | Μ. Ζουμπουλάκης

  Η ρήξη με το παρελθόν και η νέα αρχή επιβάλλει αλλαγή της έδρας. Το μοναδικό υπάρχον πανεπιστημιακό τμήμα στο πεδίο των οικονομικών είναι στον Βόλο. Επιπλέον, ακαδημαϊκά τον φόρτο εργασίας θα τον έχουν τα μέλη ΔΕΠ του ΠΘ στο Βόλο.

 • 30 Σεπτεμβρίου 2018, 10:58 | Κωστας

  Ιδρυονται νεες σχολες και ολες οι σχολες ζητησης με υψηλα μορια ειναι εκτος Βολου, η μονη σχολη που θα εχει ο Βολος ειναι το οικονομικο που και αυτο η εδρα παει στην Λαρισα. Με την συνεννοση ΑΕΙ ΤΕΙ καθοσον στον Βολο δεν υπαρχει ουτε μια σχολη ΤΕΙ ο Βολος θα εχει 15 τμηματα ενω ολλες οι αλλες πολεις πολλα περισσοτερα με αποκορυφωμα την Λαρισα που θα εχει πανω απο 60

 • 30 Σεπτεμβρίου 2018, 09:24 | Κώστας Μανωλίδης

  Ψήφισμα του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

  Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, που συνήλθε στις 4-9-2018 συζήτησε διεξοδικά την μέχρι τώρα πορεία των διαδικασιών συνένωσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με το ΤΕΙ Θεσσαλίας και το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και κατέληξε στις παρακάτω διαπιστώσεις:

  1. Είναι σημαντική η πρωτοβουλία τόσο του Υπουργείου όσο και των Ανώτατων και Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ως προς τη χάραξη στρατηγικής για το μέλλον της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, ειδικά μέσα στα πλαίσια των πρόσφατων μεγάλων μεταβολών στους όρους λειτουργίας των Πανεπιστημίων (υποστελέχωση, στέρηση οικονομικών πόρων, αύξηση εισακτέων). Όμως, το σχέδιο μετασχηματισμού και ανάπτυξης του Π. Θεσσαλίας δημιουργεί πολλές αμφιβολίες για τον εάν θεραπεύει ή επιτείνει τα δομικά προβλήματα της ανώτατης εκπαίδευσης. Οι διαδικασίες σύνταξης και διαβούλευσης της λεγόμενης «νέας αρχιτεκτονικής» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας υπήρξαν σύντομες, βεβιασμένες και σε σημαντικό βαθμό αδιαφανείς. Τα Τμήματα ουδέποτε ενημερώθηκαν πλήρως ούτε κλήθηκαν εγκαίρως και επισήμως να καταθέσουν προτάσεις και προβληματισμούς για ένα τόσο σοβαρό και σύνθετο εγχείρημα που σίγουρα θα επηρεάσει τη μελλοντική λειτουργία και υπόστασή τους.

  2. Κρίνεται απαραίτητο να δοθεί επαρκέστερος χρόνος ωρίμανσης του σχεδίου και να επανεξεταστούν βασικές παράμετροί του. Η αριθμητική μεγέθυνση του Π. Θεσσαλίας, με τον τρόπο που προτείνεται, δεν εγγυάται καμία ουσιαστική αναβάθμιση. Αντίθετα μπορεί να αποδειχτεί επιβλαβής για το Πανεπιστήμιο και για το κοινωνικό σύνολο αν δεν βασίζεται:
  α) στην αντιμετώπιση των χρόνιων ελλείψεων και προβλημάτων των υπαρχόντων Τμημάτων, την οποία γνωρίζουν σε βάθος οι Πρυτανικές Αρχές αλλά και το Υπουργείο.
  β) στην σοβαρή μελέτη της σκοπιμότητας και της βιωσιμότητας των προτεινόμενων Τμημάτων και δομών. Μόνο οι ευφάνταστοι τίτλοι νέων Τμημάτων, διετών κύκλων σπουδών και Ινστιτούτων δυστυχώς δεν επαρκούν.
  γ) στην συμμετοχή όλων των δυνάμεων που συγκροτούν την Πανεπιστημιακή κοινότητα: διδάσκοντες, διοικητικοί και φοιτητές.
  δ) στην εγγραφή των σχεδιαζόμενων μεταβολών σε ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο που θα συνδέει την δημιουργία νέων εκπαιδευτικών και ερευνητικών στοχεύσεων με τις κοινωνικές και παραγωγικές δυναμικές της χώρας.

  3. Γίνεται έκκληση στις αρχές του Π. Θεσσαλίας και στην ηγεσία του Υ.Π.Ε.Θ. να δοθεί επιπλέον χρόνος μελέτης και διαλόγου για το εγχείρημα της συνένωσης και ανάπτυξης των Ιδρυμάτων. Είναι απολύτως επιβεβλημένη η ακαδημαϊκή συναίνεση και η εμπεριστατωμένη τεκμηρίωση για τα αντικείμενα των νέων Τμημάτων, Σχολών και Ινστιτούτων, και γι αυτό πρέπει να αναβληθεί η οριστικοποίησή τους. Σε αυτήν την κατεύθυνση, πρέπει να αξιολογηθούν ανοιχτά και έντιμα προτάσεις και επισημάνσεις που έχουν ήδη κατατεθεί αλλά ποτέ δεν εισακούστηκαν. Θυμίζουμε σχετική πρόταση της Πολυτεχνικής Σχολής (29-3-2018) για την δημιουργία Τμήματος Μηχανικών Σχεδιασμού και Εφαρμοσμένων Τεχνών, η οποία θα άξιζε να συζητηθεί και να σταθμιστεί σε μια αξιόπιστη διαδικασία χωρίς προειλημμένες αποφάσεις.

 • 29 Σεπτεμβρίου 2018, 13:29 | Παναγιώτης

  Για όλα αυτά τα τμήματα υπάρχει μελέτη που να αποδεικνύει την αναγκαιότητά τους;

  1) Τα Γενικά Τμήματα είχαν καταργηθεί σε όλα τα Πανεπιστήμια και Πολυτεχνεία το 2013 και το προσωπικό τους είχε απορροφηθεί σε τμήματα άλλων σχολών.

  Δεν υπάρχει ανάγκη επανίδρυσης μιας ακαδημαϊκής δομής που θα έχει μόνο τη δυνατότητα εκπόνησης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και διδακτορικής διατριβής.

  2) Η Σχολή Θετικών Επιστημών στη Λαμία θα περιλαμβάνει πλέον 3 τμήματα: το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και τα δύο νέα τμήματα Μαθηματικών και Φυσικής.

  Όμως στον Βόλο λειτουργεί ήδη από το 2000 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, το οποίο μετονομάστηκε σε Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών το 2013, ενταγμένο στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

  Θα ήταν πιο λογικό να συγχωνευτεί το τμήμα Πληροφορικής της Λαμίας με το τμήμα στο Βόλο και να μην ιδρυθούν δύο νέα τμήματα στη Λαμία.

  3) Η διασπορά τμημάτων της ίδιας σχολής σε ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ πόλεις έχει αξιολογηθεί από την ΑΔΙΠ ως προβληματική. Επίσης, κάθε παρέκκλιση από το μοντέλο 1 ΑΕΙ / 1 Πανεπιστημιούπολη δημιουργεί επιπλέον πίεση στα ιδρύματα. Για ποιο λόγο επιλέγεται η επέκταση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε 5 πόλεις (Βόλο, Λάρισα, Καρδίτσα, Τρίκαλα και Λαμία) αντί της συνένωσης των σχολών και της συγκέντρωσης των τμημάτων;

 • 29 Σεπτεμβρίου 2018, 11:08 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ Ε.

  Η σχολή Τεχνολογίας όπως επίσης και τα Τμήματα Ενέργειας και Περιβάλλοντος και το τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων πρέπει να έχουν έδρα τα Τρίκαλα;Υπάρχουν δημοσιεύματα που καταστούν τα Τρίκαλα «κορυφαία έξυπνη πόλη όπως:»http://www.iefimerida.gr/news/441481/guardian-trikala-i-poli-poy-den-hreiazetai-na-xereis-enan-politiko-gia-na-ginei-kati, http://www.alphafm.gr/archives/17295, http://www.kathimerini.gr/902207/opinion/epikairothta/politikh/h-e3ypnh-polh-twn-trikalwn-kai-to-mellon-ths-elladas, https://www.eleftheriaonline.gr/ellada-kosmos/tech/item/135998-trikala-i-eksypni-poli-pou-ginetai-protypo-ektos-synoron, κ.ά.

 • 29 Σεπτεμβρίου 2018, 10:45 | Δημήτρης Γραμμένος

  Θεωρώ ότι η Λάρισα είναι αδικημένη καθώς η σχολή θετικών επιστημών καθώς και γεωπονίας πρέπει να είναι εκεί.Επίσης δε θεωρώ σωστό το γεγονός ότι η Λαμία εισλερχεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ενώ βρίσκεται σε διαφορετική περιφέρεια,όπως επίσης θεωρώ αδιανόητο η Σχολή Γεωπονίας να μη βρίσκεται στη Λάρισα.