Άρθρο 17 – Φοιτητές

1. Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές στα Τμήματα της υποπερίπτ. γγ΄ της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, δηλαδή όσοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που απαιτούνται από το πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη πτυχίου, εντάσσονται αυτοδικαίως στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, με δικαίωμα να ολοκληρώσουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 5.
2. Η εκπαιδευτική λειτουργία των Τμημάτων της υποπερίπτ. γγ΄ της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας συνεχίζεται μεταβατικά μέχρι την αποφοίτηση των ήδη εγγεγραμμένων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, φοιτητών και όσων εγγραφούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών των Τμημάτων της υποπερίπτ. γγ΄ της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας συνεχίζονται έως την ολοκλήρωση του προγράμματος από εγγεγραμμένους έως και το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 φοιτητές. Οι φοιτητές των προηγούμενων εδαφίων συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους και λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι.
3. Για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών και εξεταστικών διαδικασιών και την πρακτική άσκηση των φοιτητών, αρμόδια είναι τα μέλη Δ.Ε.Π. που προέρχονται από τα αντίστοιχα Τμήματα Τ.Ε.Ι. και τα οποία συνεχίζουν να ασκούν τα ανατεθειμένα σε αυτούς διδακτικά καθήκοντα στο Τμήμα προέλευσης, σε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, καθώς και όσα τους ανατεθούν με απόφαση του Συμβουλίου Ένταξης. Σχετικές αρμοδιότητες μπορεί να ανατίθενται και σε άλλα μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος.
4. Για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων σπουδών, την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικών και πάσης φύσεως βεβαιώσεων, καθώς και τη χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σε αποφοίτους των Τμημάτων αυτών αρμόδιο είναι το Συμβούλιο Ένταξης.
5. Οι προπτυχιακοί φοιτητές που εξετάζονται επιτυχώς στα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους, έχουν τη δυνατότητα αντί να ορκιστούν και να λάβουν πτυχίο Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με την παρ. 2, να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα από το πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Πανεπιστημίου, στο οποίο μπορούν να ζητήσουν να ενταχθούν σύμφωνα με τα επόμενα εδάφια, και να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Οι φοιτητές του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας μπορούν να ενταχθούν στο Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, οι φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας μπορούν να ενταχθούν στο Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, οι φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας μπορούν να ενταχθούν στο Τμήμα Αγροτικού Τουρισμού και Πολιτισμού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου. Για την ένταξή τους υποβάλλουν αίτηση στη γραμματεία του οικείου Τμήματος έως τις 15-9-2019, διαφορετικά μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ανάρτηση της βαθμολογίας στο τελευταίο μάθημα και είναι δυνατόν να ανακληθεί με νέα αίτηση του ενδιαφερομένου που υποβάλλεται το αργότερο έξι (6) μήνες μετά την κατάθεση της αρχικής δήλωσης. Τα επιπλέον μαθήματα καθορίζονται με πράξη του Προέδρου του Τμήματος, ύστερα από σχετική απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, η οποία εγκρίνεται από τη Σύγκλητο και με την οποία γίνεται αντιστοίχιση μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. με μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος του Πανεπιστημίου. Η απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, του προηγούμενου εδαφίου, με τους πρόσθετους όρους λήψης πτυχίου Πανεπιστημίου, εκδίδεται έως την 31.6.2019 και σε κάθε περίπτωση πριν από την υποβολή της αίτησης από τους φοιτητές. Δεν αντιστοιχείται με μάθημα και δεν λαμβάνεται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης η πρακτική άσκηση, εκτός αν περιλαμβάνεται πρακτική άσκηση και στο αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος του Πανεπιστημίου. Για τα μαθήματα που ολοκλήρωσε επιτυχώς ο φοιτητής και την πρακτική άσκηση, που δεν λαμβάνονται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, χορηγείται σχετική βεβαίωση παρακολούθησης.
6. Οι φοιτητές που κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, έχουν μόνο το δικαίωμα να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι., σύμφωνα με την παρ. 2.

 • 1 Οκτωβρίου 2018, 10:25 | Ραφαήλ

  Oι φοιτητές και οι απόφοιτοι του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι Στερεάς Ελλάδας. Θα πρέπει να τους δοθεί η ευκαιρία αν το επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους αναβαθμίζοντας το πτυχίο τους σε ΠΕ στην ίδια ειδικότητα ή ως οικονομικών επιστημών. Σε σχολή ή τμήμα πανεπιστημίου που θα ορίζει το νομοσχέδιο και θα λαμβάνει υπόψιν την κατοικία διαμονής του εκάστοτε φοιτητή. Οι πλειοψηφία των φοιτητών του συγκεκριμένου τμήματος διαμένουν στην Αθήνα, χωρίς βέβαια αυτό να είναι δεσμευτικό.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2018, 22:50 | Μαριος Ιγνατιαδης

  Καλησπέρα.Προτείνω να μπει διόρθωση ώστε οι φοιτητές που έχουν ΗΔΗ πάρει μεταγραφή άλλη χρονιά αλλά είναι δικαιούχοι του περσινού νόμου μεταγραφών των φτωχών αδερφών να δικαιούνται τελικώς μεταγραφή.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2018, 21:55 | Athanasios Vasilopoulos

  Ως τελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος της Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής του Τ.Ε.Ι Στερεάς Ελλάδας, πιστεύω πως θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα σε εμάς (φοιτητές του τμήματος) να λάβουμε πτυχίο Πανεπιστημίου στο αντικείμενο που σπουδάζομαι (δηλ της Λογ/Χρη) και που με τόσο κόπο μοχθούμε για να λάβουμε.

  Τεκμηριώνοντας την άποψη μου, θεωρώ πως η συνάφεια του νέου μας αντικειμένου ναι μεν υπάγεται στον ευρύτερο κλάδο των οικονομικών σπουδών αλλά δεν είναι το ίδιο με τα εργασιακά δικαιώματα που δίνει το παρών πτυχίο και ο τίτλος του.

  Ως προτεινόμενη κίνηση θεωρώ πως θα πρέπει να έχουμε το δικαίωμα στην αναβάθμιση με τον ίδιο τίτλο σπουδών και όσοι έχουν ξεπεράσει τα χρονικά περιθώρια, να υπαχθούν στο τμήμα της Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και να αποκτήσουν την αναβάθμιση από πτυχίο Τ.Ε.Ι σε Α.Ε.Ι από εκεί.

  Ευελπιστώ αυτή η άποψη να βρει έστω ένα μικρό αντίκτυπο σε αυτή τη διαβούλευση.