Άρθρο 11 – Φοιτητές

1. Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές στα Τμήματα της υποπερίπτ. ββ΄ της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, δηλαδή όσοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που απαιτούνται από το πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη πτυχίου, εντάσσονται αυτοδικαίως στο Ε.Κ.Π.Α., με δικαίωμα να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους και να λάβουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι..
2. Η εκπαιδευτική λειτουργία των Τμημάτων της υποπερίπτ. ββ΄ της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας συνεχίζεται μεταβατικά μέχρι την αποφοίτηση των ήδη εγγεγραμμένων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, φοιτητών και όσων εγγραφούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών των Τμημάτων της υποπερίπτ. ββ΄ της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας συνεχίζονται έως την ολοκλήρωση του προγράμματος από εγγεγραμμένους έως και το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 φοιτητές.
3. Για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών και εξεταστικών διαδικασιών και την πρακτική άσκηση των φοιτητών, αρμόδια είναι τα μέλη Δ.Ε.Π. που προέρχονται από τα αντίστοιχα Τμήματα Τ.Ε.Ι. και τα οποία συνεχίζουν να ασκούν τα ανατεθειμένα σε αυτούς διδακτικά καθήκοντα στο Τμήμα προέλευσης, σε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, καθώς και όσα τους ανατεθούν με απόφαση του Συμβουλίου Ένταξης. Σχετικές αρμοδιότητες μπορεί να ανατίθενται και σε άλλα μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος.
4. Για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων σπουδών, την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικών και πάσης φύσεως βεβαιώσεων, καθώς και τη χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σε αποφοίτους των Τμημάτων αυτών αρμόδιο είναι το Συμβούλιο Ένταξης.
5. Οι φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, εφόσον εξεταστούν επιτυχώς στα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους, μπορούν, αντί να ορκιστούν και να λάβουν πτυχίο Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με την παρ. 2, να ζητήσουν να ενταχθούν στο Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ε.Κ.Π.Α. και να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Για την ένταξή τους υποβάλλουν αίτηση στη γραμματεία του οικείου Τμήματος έως τις 15-9-2019, διαφορετικά μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ανάρτηση της βαθμολογίας στο τελευταίο μάθημα και είναι δυνατόν να ανακληθεί με νέα αίτηση του ενδιαφερομένου που υποβάλλεται το αργότερο έξι (6) μήνες μετά την κατάθεση της αρχικής δήλωσης. Τα επιπλέον μαθήματα, που οφείλουν να παρακολουθήσουν οι φοιτητές, καθορίζονται με πράξη του Προέδρου του Τμήματος, ύστερα από σχετική απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, η οποία εγκρίνεται από τη Σύγκλητο και με την οποία γίνεται αντιστοίχιση μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. με μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος του Πανεπιστημίου. Η απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, του προηγούμενου εδαφίου, με τους πρόσθετους όρους λήψης πτυχίου Πανεπιστημίου, εκδίδεται έως την 31.6.2019 και σε κάθε περίπτωση πριν από την υποβολή της αίτησης από τους φοιτητές. Δεν αντιστοιχείται με μάθημα και δεν λαμβάνεται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης η πρακτική άσκηση, εκτός αν περιλαμβάνεται πρακτική άσκηση και στο αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος του Πανεπιστημίου. Για τα μαθήματα που ολοκλήρωσε επιτυχώς ο φοιτητής και την πρακτική άσκηση, που δεν λαμβάνονται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, χορηγείται σχετική βεβαίωση παρακολούθησης. Οι φοιτητές που κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, έχουν μόνο το δικαίωμα να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι., σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2.
6. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, μετά από πρόταση της Συγκλήτου, μπορούν και οι φοιτητές των λοιπών Τμημάτων της υποπερίπτ. ββ΄ της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας να ενταχθούν σε Τμήματα του Πανεπιστημίου με τους όρους και τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου.

 • 7 Οκτωβρίου 2018, 18:25 | Παπαναστασης Ιωαννης

  Στην παράγραφο 5 του άρθρου 11 προβλέπεται η δυνατότητα στους φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας να ζητήσουν, μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών τους, να ενταχθούν στο Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ε.Κ.Π.Α. και να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Αντίστοιχη μέριμνα θα πρέπει να υπάρξει και για τους φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. και να τους δοθεί η δυνατότητα ένταξης στο Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας.

  Οι γνώσεις των φοιτητών του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας έχουν πολύ μεγάλη επικάλυψη με το Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας. Επίσης, οι περισσότεροι πτυχιούχοι του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας δουλεύουν στο αντικείμενο των Τεχνολογιών ψηφιακής Βιομηχανίας. Οι φοιτητές του Τμήματος Αυτοματισμού είναι σωστό να μπορούν να ενταχθούν στο Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας.

  Οι φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας μπορούν και επομένως πρέπει να ενταχθούν στο Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας του ΕΚΠΑ.

 • 5 Οκτωβρίου 2018, 22:47 | Βαγγέλης Τζέκος

  Καλησπέρα… Είμαι φοιτητής εδώ και ένα χρόνο στο τμήμα σχεδιασμού και τεχνολογίας ξύλου και επίπλου το μοναδικό στην χώρα το τονίζω το μοναδικό στο πανελλήνιο όπου μέσα από σκληρή δουλειά καθηγητων αλλά και μαθητών έχει γίνει ένα αξιόλογο και αξιοπρεπές τμήμα . Κατά την άποψη μου βρίσκω αναίτια την συνένωση του τμήματος μου και το τμήμα της δασολογίας καθώς έχουνε να κάνουνε με εντελώς διαφορετικά θέματα όπως για παράδειγμα το ΣΤΕΞ ασχολείται με την 1) τεχνολογία ξύλου 2) με τον σχεδιασμό επίπλου και 3) με την τεχνολογία παραγωγής επίπλου ενώ η δασολογία ασχολείται με την δασικά θέματα . Τέλος το τμήμα μου εχει αποδείξει έμπρακτα ότι το ποσοστό των άνεργων φοιτητών του είναι μηδαμινό.. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σάς

 • 3 Οκτωβρίου 2018, 22:17 | Χρήστος

  Θεωρώ ότι υπάρχει πρόβλημα στο ότι ενώ συγχωνεύονται δύο ΤΕΙ (Στερεάς Ελλάδος και Θεσσαλίας) στο ένα το τμήμα λογιστικής και χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Θεσσαλίας αποκτά δικαιώματα οι απόφοιτοι να επιλέξουν να αποκτήσουν πτυχίο ΤΕΙ ή να συνεχίσουν για την απόκτηση πτυχίου ΑΕΙ από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ενώ το αντίστοιχο της Χαλκίδας ενώ ενσωματώνεται στο ΕΚΠΑ δεν υπάρχει καμία σχετική αναφορά για την τύχη του.Και αναρωτιέμαι πως γίνεται σε δύο ίδιες σχολές η μία να αναβαθμίζεται (ΤΕΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ) και η άλλη να εξαφανίζεται (ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ) στο ίδιο νομοσχέδιο;

 • 3 Οκτωβρίου 2018, 08:37 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΛΗΘΑΚΗ

  ΑΞΙΟΤΗΜΕ ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ

  ΘΕΛΩ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΟΥ ΣΑΣ ΔΙΑΚΡΙΝΕΙ ΠΩΣ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΤΕΙ ( ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ).

  ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΣΤΟ Ν ΑΤΤΙΚΗΣ ?

  ΜΗΝ ΚΛΕΙΣΕΤΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΣΤΗΝ ΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

  ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

  ΑΓΤΓΕΛΙΚΗ ΠΛΗΘΑΚΗ

 • 2 Οκτωβρίου 2018, 12:17 | Παναγιώτης Αντωνίου

  Με ποιον τρόπο θα υπάρξει η δυνατότητα να ενταχθούν στο Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ε.Κ.Π.Α. και να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, οι ήδη πτυχιούχοι του Τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε.?

  Προτεινόμενες λύσεις:

  1)Αίτηση στη γραμματεία του οικείου Τμήματος που να ζητούν να ενταχθούν στο Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ε.Κ.Π.Α. και να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

  2)Κατατακτήριες εξετάσεις και ένταξη τους στο 5ο εξάμηνο σπουδών.

 • 1 Οκτωβρίου 2018, 23:01 | Χ. Λαμπρόπουλος

  Προβλέπεται ότι οι φοιτητές του Τμήματος έχουν την δυνατότητα, αν θέλουν, να παρακολουθήσουν μαθήματα του Τμήματος Αεροδιαστημικής τεχνολογίας.
  Θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη έτσι ώστε όσοι παλαιοί φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών επιθυμούν να μπορούν να δηλώσουν την πρόθεσή τους να μετατρέψουν το πτυχίο τους σε πτυχίο αεροδιαστημικής τεχνολογίας στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους και το Τμήμα ανάλογα με την δυνατότητά του να τους επιτρέπει να παρακολουθήσουν τα επιπλέον μαθήματα που θα καθορίσει. Επειδή μεγάλο ποσοστό αποφοίτων (ο απόλυτος αριθμός δεν είναι μεγάλος, αφού το Τμήμα ιδρύθηκε το 2004 και είχε τους πρώτους αποφοίτους του στα τέλη του 2008) δουλεύουν πάνω στο αντικείμενο κυρίως ως μηχανικοί συντήρησης αεροσκαφών εκτός Ελλάδας, κάποιοι από αυτούς θα θελήσουν να αναβαθμίσουν την θέση τους παρακολουθώντας μαθήματα, στην περίπτωση που κρίνουν πως αξίζει τον κόπο.
  Για τους υπόλοιπους φοιτητές του ΤΕΙ πρώην Χαλκίδας και μετά το 2013 Στερεάς Ελλάδας στα Ψαχνά η κατάσταση που δημιουργείται είναι προβληματική. Θα πρέπει να δοθεί στους υπάρχοντες φοιτητές η δυνατότητα να μεταγραφούν σε αντίστοιχα Τμήματα ανά την Ελλάδα που δεν καταργούνται εφόσον αυτοί το επιθυμούν. Τα Τμήματα θα μπορούσαν να προβλέπουν κάποιες θέσεις γι αυτούς με βάση την εντοπιότητα και άλλα κριτήρια ορίζοντας μια ποσόστωση σε μεταγραφές

 • 1 Οκτωβρίου 2018, 16:54 | Mariana

  Ποια θα είναι τα εργασιακά δικαιώματα των αποφοίτων της σχολής Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών με πτυχίο ΑΕΙ, σε σχέση με αυτά των αποφοίτων με πτυχίο ΤΕΙ; Θα αναγνωρίζεται επάρκεια στην αγορά εργασίας ,μέσω του πτυχίου Π.Ε, αναφορικά με το Part 66 της EASA Β1 και Β2(δικαίωμα υπογραφής ως Μηχανικός Αεροσκαφών);

 • 30 Σεπτεμβρίου 2018, 23:44 | Παπαχρήστου Κώστας.

  Γιατί αυτή η διαφοροποίη σημαία στην παράγραφο 6 ως προς τα συγκεκριμένα τμήματα. Δηλαδή το τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ δεν είναι εφάμιλο του αντίστοιχου του ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ; Παιδιά κατώτερου Θεού;

 • 30 Σεπτεμβρίου 2018, 19:57 | Μιχάλης Γρ Βραχόπουλος

  Σε ότι αφορά στην ένταξη των φοιτητών στην βαθμίδα Πανεπιστημίου και ειδικότερα στους φοιτητές των τμημάτων Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων και Αυτοματισμών δημιουργείται ουσιαστικό πρόβλημα και τούτο προκύπτει από την ασαφή έννοια «ομοίου αντικειμένου», δηλαδή με την λογική αυτή μπορεί είτε να αποκλειστούν όλες οι αιτήσεις λόγω της εκτίμησης για έλλειψη ομοιότητας, είτε να μπορεί να μετακινηθεί ο Μηχανολόγος στο Φυσικό λόγω ομοιότητας!!! Κατά την άποψή μου αυτό είναι άδικο για την μερίδα των φοιτητών που επιθυμούν από τα τμήματα αυτά να αποκτήσουν πτυχίο πανεπιστημίου. Τούτο συγκρούεται και με τα αντικείμενα των νέων τμημάτων που πλην αυτού της «Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας» κανένα άλλο δεν δείχνει στοιχειώδη ομοιότητα. Κατά την άποψή μου και σε συσχέτιση με το θέμα της εντάξεως των ΔΕΠ πρέπει αφενός να σκεφτούμε και την διεύρυνση του αντικειμένου «Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων» με επέκτασή του σε «Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής, Ενέργειας και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων» ή η δημιουργία τμήματος «Βιομηχανικής ανάπτυξης, Ενέργειας και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων». Με το τρόπο αυτό αφενός τα ποιο πάνω τμήματα απολαμβάνουν μεγαλύτερης συσχέτισης και συνεπώς ομοιότητας αλλά και τα Μέλη ΔΕΠ που αναφέρω στο σημείωμα για την προοπτική τους αποκτούν μεγαλύτερη συνάφεια. Συνεπώς η πρόταση μου κυρίως επικεντρώνεται και στην άμεση δημιουργία του τμήματος «Βιομηχανικής ανάπτυξης, Ενέργειας και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων» με έδρα τα Ψαχνά.

 • 29 Σεπτεμβρίου 2018, 23:49 | Άνθιμος

  Ποια θα είναι τα εργασιακά δικαιώματα των αποφοίτων της σχολής Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών με πτυχίο ΑΕΙ σε σχέση με αυτά των αποφοίτων με πτυχίο ΤΕΙ; Θα ανταποκρίνονται στο Part 66 της EASA (Β1 και Β2) ;

 • 29 Σεπτεμβρίου 2018, 13:48 | Π

  Καλημέρα… περασα φετος στο Τει στερεας ελλαδας (χαλκιδα) λογιστικη και χρηματοοικονομικη… δε καταλαβαίνω για ποιο λογο ενώ γινεται το τμημα μηχανικων αεροσκαφων να μεταφερθεί στις σχολες του εκπα το τμημα μας όχι ενώ στο ιδιο νομοσχεδιο μεταφερεται το τει θεσσαλιας του ιδιου κλαδου στο αντιστοιχο πανεπηστημιο είναι απαραδεκτο αυτό δεδομενου εκτος αλλων τα μορια εισαγωγης.. και σας ζητω να μου ξεκαθαρισετε… εμεις που ειμαστε στο συγκεκριμενο τμημα θα εχουμε το δικαίωμα να παρουμε πτυχιο τει το καταλάβαμε… μετα θα εχουμε το δικαίωμα να παρουμε πτυχιο αει πριν ορκιστουμε όπως οι μηχανικοι αεροσκαφων και η λογιστικη και χρηματοοικονομικη του τει θεσσαλιας; η να ψαξουμε για μεταγραφη