Άρθρο 05 – Φοιτητές

1. Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές σε Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και στα Τμήματα της υποπερίπτ. αα΄ της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, δηλαδή όσοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που απαιτούνται από το πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη πτυχίου, εντάσσονται αυτοδικαίως στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με δικαίωμα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 5.
2. Η εκπαιδευτική λειτουργία των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και των Τμημάτων της υποπερίπτ. αα΄ της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας συνεχίζεται μεταβατικώς μέχρι την αποφοίτηση των ήδη εγγεγραμμένων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, φοιτητών και όσων εγγραφούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και των Τμημάτων της υποπερίπτ. αα΄ της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας συνεχίζονται έως την ολοκλήρωση του προγράμματος από εγγεγραμμένους έως και το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 φοιτητές. Οι φοιτητές των προηγούμενων εδαφίων συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους και λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι.
3. Για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών και εξεταστικών διαδικασιών και την πρακτική άσκηση των φοιτητών, αρμόδια είναι τα μέλη Δ.Ε.Π. που προέρχονται από τα αντίστοιχα Τμήματα Τ.Ε.Ι. και τα οποία συνεχίζουν να ασκούν τα ανατεθειμένα σε αυτά διδακτικά καθήκοντα στο Τμήμα προέλευσης, σε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, καθώς και όσα τους ανατεθούν με απόφαση του Συμβουλίου Ένταξης. Σχετικές αρμοδιότητες μπορεί να ανατίθενται και σε άλλα μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος.
4. Για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων σπουδών, την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικών και πάσης φύσεως βεβαιώσεων, καθώς και τη χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σε αποφοίτους των Τμημάτων αυτών αρμόδιο είναι το Συμβούλιο Ένταξης και η Γραμματεία του.
5. Οι προπτυχιακοί φοιτητές που εξετάζονται επιτυχώς στα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους, έχουν τη δυνατότητα αντί να ορκιστούν και να λάβουν πτυχίο Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με την παράγραφο 2, να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα από το πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Πανεπιστημίου, στο οποίο μπορούν να ζητήσουν να ενταχθούν σύμφωνα με τα επόμενα εδάφια, και να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Οι φοιτητές του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε., με έδρα τα Τρίκαλα και του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε., με έδρα τη Λάρισα, του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας μπορούν να ενταχθούν στο Τμήμα Ενέργειας και Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οι φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας μπορούν να ενταχθούν στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οι φοιτητές του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου και του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας μπορούν να ενταχθούν στο Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οι φοιτητές του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας μπορούν να ενταχθούν στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οι φοιτητές του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας μπορούν να ενταχθούν στο Τμήμα Αγροτεχνολογίας ή στο Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οι φοιτητές του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας μπορούν να ενταχθούν στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οι φοιτητές του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας μπορούν να ενταχθούν στο Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οι φοιτητές του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας μπορούν να ενταχθούν στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οι φοιτητές του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας μπορούν να ενταχθούν στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και οι φοιτητές του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας μπορούν να ενταχθούν στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Για την ένταξή τους υποβάλλουν αίτηση στη γραμματεία του οικείου Τμήματος έως τις 15-9-2019, διαφορετικά μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ανάρτηση της βαθμολογίας στο τελευταίο μάθημα και είναι δυνατόν να ανακληθεί με νέα αίτηση του ενδιαφερομένου που υποβάλλεται το αργότερο έξι (6) μήνες μετά την κατάθεση της αρχικής δήλωσης. Τα επιπλέον μαθήματα καθορίζονται με πράξη του Προέδρου του Τμήματος, ύστερα από σχετική απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, η οποία εγκρίνεται από τη Σύγκλητο και με την οποία γίνεται αντιστοίχιση μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. με μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος του Πανεπιστημίου. Η απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, του προηγούμενου εδαφίου, με τους πρόσθετους όρους λήψης πτυχίου Πανεπιστημίου, εκδίδεται έως την 31.6.2019 και σε κάθε περίπτωση πριν από την υποβολή της αίτησης από τους φοιτητές. Δεν αντιστοιχείται με μάθημα και δεν λαμβάνεται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης η πρακτική άσκηση, εκτός αν περιλαμβάνεται πρακτική άσκηση και στο αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος του Πανεπιστημίου. Για τα μαθήματα που ολοκλήρωσε επιτυχώς ο φοιτητής και την πρακτική άσκηση, που δεν λαμβάνονται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, χορηγείται σχετική βεβαίωση παρακολούθησης.
6. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, μετά από πρόταση της Συγκλήτου μπορούν και οι φοιτητές του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, και οι φοιτητές του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. και του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας να ενταχθούν σε Τμήματα του Πανεπιστημίου με τους όρους και τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου.
7. Οι φοιτητές που κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, έχουν μόνο το δικαίωμα να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι., σύμφωνα με την παρ. 2.

 • 8 Οκτωβρίου 2018, 08:55 | Σ.Θ.

  Στις παρ. 5 & 6 του άρθρου 5 θα πρέπει να ρυθμιστεί άμεσα και με το παρόν νομοθέτημα ότι μετά την περάτωση των απαιτούμενων υποχρεώσεων του Τμήματος Τ.Ε.Ι. και οι φοιτητές του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. και του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας να έχουν τη δυνατότητα ένταξης σε Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 • 8 Οκτωβρίου 2018, 08:41 | Αλέξανδρος

  Κύριε Υπουργέ, δεν πρέπει να εντάξετε τους φοιτητές των σχολών ΣΤΕΦ στο Τμήμα Ενέργειας και Περιβάλλοντος το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τους μηχανικούς όπως ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, μηχανολόγοι μηχανικοί, πολιτικοί μηχανικοί, πρέπει να τους εντάξετε στα τμήματα που υπάρχουν και λειτουργούν στο Βόλο. Μόνο έτσι θα λυθεί το αιώνιο πρόβλημα των επαγγελματικών δικαιωμάτων που τόσα χρόνια στερούνται οι απόφοιτοι αυτών των σχολών. Όλοι καταλαβαίνουμε τις συντεχνίες που υπάρχουν στο μην γίνει αυτό, πρέπει να τις παρακάμψετε και να δώσετε τη δυνατότητα στους φοιτητές να μπορέσουν να αποκτήσουν το δικαίωμα στην εργασία. Τα επιπλέον μαθήματα να τα ορίσει η σχολή, όσα και αν είναι αυτά.
  Κάντε το πράξη γιατί είναι δίκαιο.

  Ευχαριστώ
  Με τιμή
  Αλέξανδρος

 • 7 Οκτωβρίου 2018, 23:01 | Φοιτητής Μηχ. Πληροφορικής ΤΕΙ Στερεάς

  Αξιότιμε κ. υπουργέ χαιρετίζοντας την προσπάθεια ενοποίησης του χώρου της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και άμβλυνσης με αυτό τον τρόπο των διακρίσεων ανάμεσα σε αποφοίτους ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, που πολλες φορές εισάγονται με τα ίδια μόρια και τα προγράμματα σπουδών τα τελευταία χρόνια να έχουν γίνει εξίσου απαιτητικά, θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιό συμφέρον των φοιτητών εξυπηρετεί το γεγονός οτι το Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Στερεάς δεν αντιστοιχίζεται σε κάποιο πανεπιστημιακό τμήμα από αυτό το Σ/Ν και οι φοιτητές του αφηνονται έρμαια ακαδημαϊκών και πολιτικών επιλογών. Πιστεύω ότι όπως οι φοιτητές του Παν. Ιωαννίνων, του ΠΑΔΑ αλλά και του Τμ. Μηχ. Πληροφορικής του ΤΕΙ Θεσσαλίας τους δίνεται η δυνατότητα άμεσα να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε κάποιο αντίστοιχο πανεπιστημιακό το ίδιο πρέπει να προβλεφθεί και για εμάς. Μάλιστα αφού προβλέπεται μετονομασία του Τμ. Πληροφορικής στη Λαμία σε Τμ. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών το πιο λογικό ειναι να μετακινηθεί απευθείας σε αυτό αφού περιλαμβάνει και Κατεύθυνση Δικτύων. Σίγουρα ο σκοπός σας δεν έιναι να εξαλείψατε κάποιες διακρίσεις δημιουργώντας καινούργιες. Ευχαριστώ!

 • 7 Οκτωβρίου 2018, 22:08 | Σελήνης Γεώργιος

  Σε συνέχεια του προηγούμενου σχολίου μου, θα ήθελα να αναφέρω ως ΕΣΧΑΤΗ λύση την ένταξη μας σε κάποιο από τα ιδρύματα αντίστοιχης κατεύθυνσης(άλλης πόλης), ωστε να μπορούμε να λάβουμε πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών στη «Διοίκηση τουρισμού». Αυτό βέβαια προυποθέτει επιπλέον έξοδα για τις ελληνικές οικογένειες, αλλά θα είναι στην δική τους ευχέρεια να αποφασίσουν.
  Με εκτίμηση
  Σελήνης Γεώργιος

 • 7 Οκτωβρίου 2018, 21:33 | Σελήνης Γεώργιος

  Είμαι φοιτητής της εισαγωγικής κατεύθυνσης της «Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και επιχειρήσεων φιλοξενίας» και δεν βλέπω να γίνεται αναφορά στο νομοσχέδιο για την κατεύθυνση μας. Προφανώς είναι αποφασισμένο να καταργηθεί η εν λόγω κατεύθυνση. Θα ήταν δίκαιο να υπάρχει μέριμνα για εμάς που είμαστε ήδη φοιτητές να υπάρξει η δυνατότητα λήψης πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης όπως δόθηκε στους φοιτητές της αντίστοιχης κατεύθυνσης των ΤΕΙ Πειραιά, ΤΕΙ Αθηνών, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων να μπορούν να λάβουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών στη «Διοίκηση τουρισμού», με αντιστοίχιση μαθημάτων, όπως προβλέπεται στα αντίστοιχα Νομοσχέδια.
  Οι φοιτητές της Διοίκησης τουριστικών επιχειρήσεων του ΤΕΙ Θεσσαλίας θα είμαστε οι μοναδικοί πανελλαδικά που δεν θα έχουν τη δυνατότητα αυτή (διότι δεν θα υπάρχει αντίστοιχο τμήμα). Επίσης δεν θα έχουμε τη δυνατότητα ούτε πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας) να λάβουμε, διότι θα μας λείπουν μαθήματα αντιστοίχισης με το πρόγραμμα σπουδών της Διοίκησης Επιχειρήσεων, πλέον των μαθημάτων που θα απαιτηθούν από όλους τους φοιτητές του τμήματος, για τη λήψη πανεπιστημιακού τίτλου. Ιδανικό θα ήταν η δημιουργία ξεχωριστού τμήματος στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων στη Λάρισα ή έστω στο Βόλο, ώστε να ενταχθούν άμεσα και οι φοιτητές της κατεύθυνσης και έτσι να τους δοθεί η δυνατότητα απόκτησης πανεπιστημιακού τίτλου. Ελπίζω να πρόκειται περί παρανόησης από μέρους μου και να υπάρχει ήδη μέριμνα για εμάς.
  Με εκτίμηση
  Σελήνης Γεώργιος

 • 7 Οκτωβρίου 2018, 19:33 | Αλέξανδρος Νικολόπουλος

  Στην παράγραφο 5 του άρθρου 11 προβλέπεται η δυνατότητα στους φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας να ζητήσουν, μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών τους, να ενταχθούν στο Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ε.Κ.Π.Α. και να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Αντίστοιχη μέριμνα θα πρέπει να υπάρξει και για τους φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. και να τους δοθεί η δυνατότητα ένταξης στο Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας.

  Οι γνώσεις των φοιτητών του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας έχουν πολύ μεγάλη επικάλυψη με το Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας. Επίσης, οι περισσότεροι πτυχιούχοι του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας δουλεύουν στο αντικείμενο των Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας. Οι φοιτητές του Τμήματος Αυτοματισμού είναι σωστό να μπορούν να ενταχθούν στο Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας.

  Οι φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας μπορούν και επομένως , πρέπει να ενταχθούν στο Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας του ΕΚΠΑ.

 • 7 Οκτωβρίου 2018, 13:36 | Bασιλική

  Τι θα γίνει όσον αφορά τους φοιτητές Ιατρικών Εργαστηρίων του Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ για τους οποίους δεν επισημαίνεται ότι μπορούν να ενταχθούν μετέπειτα κάπου για τη λήψη πανεπιστημιακού τίτλου; Δεν θα μπορούσαν να παρακολουθήσουν τα επιπλέον μαθήματα βιοϊατρικών επιστημών ώστε να λάβουν ισότιμο πτυχίο με τους απόφοιτους Ιατρικών Εργαστηρίων της Αθήνας;

 • 7 Οκτωβρίου 2018, 13:04 | Κώστας

  Καλημέρα, Πολύ μεγάλη εντύπωση κάνει το γεγονός, ότι κανένας από τους σεβαστούς καθηγητές των σχολών ΣΤΕΦ, δεν ασχολήθηκε με το μεγαλύτερο πρόβλημα των φοιτητών των συγκεκριμένων σχολών, που είναι τα επαγγελματικά δικαιώματα τα οποία δεν υπάρχουν, γατί άραγε; τι εξυπηρετεί να υπάρχει μια τέτοια σχολή χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα;
  Είμαι απόφοιτος μιας τέτοιας σχολής και σας μιλώ εκ πείρας, το ΤΕΕ δεν μας επιτρέπει να ασκήσουμε το επάγγελμά μας. Παρουσιάζει κατά το δοκούν τα βασιλικά διατάγματα των υπομηχανικών, προσαρμόζοντάς τα όπως το συμφέρει για να μας αποκλείει από το επάγγελμα.
  Αυτό συμβαίνει επειδή δεν υπάρχουν καθορισμένα επαγγελματικά δικαιώματα.
  Κύριε Υπουργέ δώστε λύση τώρα, αφού δείχνετε να έχετε καταλάβει πραγματικά που βρίσκεται το πρόβλημα, η λύση είναι μία, δώστε την δυνατότητα στους φοιτητές των σχολών ΣΤΕΦ (όσοι θέλουν) να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα υπάρχοντα τμήματα που λειτουργούν στο πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

  Με τιμή
  Κώστας

 • 7 Οκτωβρίου 2018, 11:10 | Γιάννης

  Καλημέρα, κατά την γνώμη μου το σχέδιο νόμου γενικά φαίνεται σωστό, τι γίνεται όμως με τους φοιτητές των σχολών ΣΤΕΦ που αν επιλέξουν να πάρουν πτυχίο από την νέα σχολή που ιδρύεται, δεν θα έχουν κανένα επαγγελματικό δικαίωμα σχετικό με αυτό που τώρα σπουδάζουν; βέβαια, όχι ότι θα έχουν αν επιλέξουν να πάρουν πτυχίο ΤΕΙ.
  Όπως φαίνεται οι μόνοι χαμένοι από την συνένωση αυτή είναι οι φοιτητές των σχολών ΣΤΕΦ.
  Ο μόνος δίκαιος τρόπος είναι να τους εντάξετε στα αντίστοιχα τμήματα που λειτουργούν ήδη στο πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο Βόλο, έτσι δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να έχουν στο τέλος τα επαγγελματικά δικαιώματα που πρέπει να έχουν, και διορθώνετε μια πολύ μεγάλη αδικία που έχει παιχτεί σε βάρος τους από διάφορες συντεχνίες για πάνω από 35 χρόνια.

  Με τιμή
  Γιάννης

 • 7 Οκτωβρίου 2018, 03:34 | Χρήστος

  Το να μεταφέρονται κάποια τμήματα του Τ.Ε.Ι. Λαμίας στην Αθήνα ενώ άλλα και συγκεκριμένα το τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.Ι.στη Λάρισα, δημιουργεί ανισότητες μεταξύ των φοιτητών. Τέτοιες εποχές φτώχειας και ανεργίας να οδηγείται ο φοιτητής με τόπο διαμονής την Αθήνα ακόμα πιο μακριά είναι αβάσταχτο.Υπάρχει και το αντίστοιχο Τμήμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, όπου θα ήταν μια δίκαιη λύση και δεν θα υπήρχε πρόβλημα με το πρόγραμμα Σπουδών.Έτσι κι αλλιώς η συγκεκριμένη σχολή δουλεύει πιο πολύ με ωρομίσθιους που έρχονται αργά , που αλλάζουν κάθε χρόνο και οι φοιτητές που κόβονται σε κάποια μαθήματα αναγκάζονται να μελετούν άλλη ύλη για τα ίδιο μαθήματα που είχαν παρακολουθήσει. Είναι λίγοι οι Μόνιμοι Καθηγητές.

 • 6 Οκτωβρίου 2018, 21:40 | ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ Ε. (τ. Αντιπρύτανης ΤΕΙ Θεσσαλίας)

  Στο Άρθρο 5, αλλά και σε ολόκληρο το Σχέδιο Νόμου δεν γίνεται καμία αναφορά στους 1000 φοιτητές της εισαγωγικής κατεύθυνσης της «Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και επιχειρήσεων φιλοξενίας». Μπορεί να υπονοείται, ότι και οι φοιτητές αυτοί θα ενταχθούν στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ωστόσο στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί, ότι οι φοιτητές της κατεύθυνσης της Διοίκησης τουριστικών επιχειρήσεων, παρακολουθούν ξεχωριστό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο είναι μόνο κατά 50% ταυτόσημο με αυτό της κατεύθυνσης της Διοίκησης Επιχειρήσεων.
  Οι φοιτητές της αντίστοιχης κατεύθυνσης των ΤΕΙ Πειραιά, ΤΕΙ Αθηνών, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (και άλλων ιδρυμάτων που θα ακολουθήσουν στη διαδικασία συγχώνευσης) θα μπορούν να λάβουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών στη «Διοίκηση τουρισμού», με αντιστοίχιση μαθημάτων, όπως προβλέπεται (ήδη) στα αντίστοιχα Νομοσχέδια.
  Οι φοιτητές της Διοίκησης τουριστικών επιχειρήσεων του ΤΕΙ Θεσσαλίας θα είναι οι μοναδικοί πανελλαδικά που δεν θα έχουν τη δυνατότητα αυτή (διότι δεν θα υπάρχει αντίστοιχο τμήμα). Επίσης δεν θα έχουν τη δυνατότητα ούτε πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας) να λάβουν, διότι θα τους λείπουν 20 μαθήματα αντιστοίχισης με το πρόγραμμα σπουδών της Διοίκησης Επιχειρήσεων, πλέον των μαθημάτων που θα απαιτηθούν από όλους τους φοιτητές του τμήματος, για τη λήψη πανεπιστημιακού τίτλου.
  Για την αντιμετώπιση του προβλήματος και της άδικης και άνισης μεταχείρισης των φοιτητών των τουριστικών στη Λάρισα, ιδανικό θα ήταν η δημιουργία ξεχωριστού τμήματος στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων στη Λάρισα, ώστε να ενταχθούν άμεσα και οι 1000 φοιτητές της κατεύθυνσης και έτσι να τους δοθεί η δυνατότητα απόκτησης πανεπιστημιακού τίτλου.
  Μερική λύση στο πρόβλημα θα ήταν η ρητή πρόβλεψη στο Νόμο για δημιουργία ξεχωριστής κατεύθυνσης (σε προχωρημένο εξάμηνο) στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με την ονομασία «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων».

 • 6 Οκτωβρίου 2018, 21:38 | ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ Ε. (τ. Αντιπρύτανης ΤΕΙ Θεσσαλίας)

  Έχει ήδη επισημανθεί το λάθος (?) στο Σχέδιο Νόμου όπου «οι φοιτητές του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας μπορούν να ενταχθούν στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» και όχι στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.
  Ευχόμαστε στο Νομοσχέδιο να μην υπάρξουν άλλα λάθη.

 • 6 Οκτωβρίου 2018, 17:23 | Κώστας

  Προτείνεται η διπλωματική εργασία, για αυτούς που θα μεταβούν στο νέο πανεπιστήμιο, να γίνεται μέσα από το νέο πανεπιστήμιο και όχι από το ΤΕΙ καθώς θα έχουν την δυνατότητα να κάνουν εργασία πανεπιστημιακού επιπέδου η οποία θα συνοδεύει το βιογραφικό τους.

 • Για τους φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

  Κύριε Υπουργέ, για ποιο λόγο, δεν προτείνεται στο Σ/Ν σε ποιο Τμήμα θα συνεχίσουν τις σπουδές τους οι φοιτητές του Τμ. ΜηχανικώνΠληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και θα πρέπει να περιμένουν την έκδοση ΠΔ για να ενημερωθούν;

  Υπάρχει η σκέψη να συνεχίσουν σε κάποιο Τμήμα διαφορετικό από το νέο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στην πόλη της Λαμίας που προτείνεται, σε άλλη πόλη, είναι δυνατόν να μην έχετε μεριμνήσει εξ’ αρχής για τους φοιτητές;

 • 6 Οκτωβρίου 2018, 13:00 | ΓΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Προτείνεται να τροποποιηθεί το εδάφιο του άρθρου 5, παρ. 5 που αφορά την εξέταση των αποφοίτων του Τμήματός μας για την ισοτίμηση του πτυχίου σε ΑΕΙ ως εξής : «οι φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Θεσσαλίας, και των δύο Εισαγωγικών Κατευθύνσεων, μπορούν να ενταχθούν στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων», ώστε να διασφαλισθούν τα δικαιώματα των φοιτητών μας.
  Σε περίπτωση μη δημιουργίας Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού στη Λάρισα, στο άρθρο 5, παράγραφος 5 να προστεθεί στο τέλος αυτής της παραγράφου η ακόλουθη διάταξη : «Οι φοιτητές της κατεύθυνσης Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Θεσσαλίας, μπορούν να ενταχθούν με αίτησή τους στα αντίστοιχα τμήματα Τουριστικών σπουδών άλλων ΑΕΙ, που έχουν προκύψει από τη συνένωση, συγχώνευση ή κατάργηση ΤΕΙ, εφαρμόζοντας κατ΄ αντιστοιχία την ίδια διαδικασία στο ΑΕΙ υποδοχής, ώστε να λάβουν πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης».

 • 6 Οκτωβρίου 2018, 12:30 | Πέτρος Φρέρης

  Μερικές σκέψεις και τρεις προτάσεις από έναν μη-Λαμιώτη που αγάπησε το τμήμα που του έδωσε πτυχίο…

  Με το σχέδιο για τη συγχώνευση του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας το οποίο στις 3/7/2018 δόθηκε στη δημοσιότητα ενημερωθήκαμε για πρώτη φορά για την απουσία του τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ από τους σχεδιασμούς
  Λίγες ημέρες μετά, από τα στόματα των Πρυτάνεων ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας μάθαμε ότι το σχέδιο αυτό δεν αποτελούσε πόρισμα της επιτροπής που συγκροτήθηκε γι αυτό το σκοπό και στην οποία συμμετείχαν, αλλά μονομερή γνώμη του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας.
  Το πλάνο καταργεί το τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών χωρίς καμία αιτιολογία. Ένα τμήμα με ιστορία, υποδομή και προσωπικό, ενώ ιδρύει τμήματα Φυσικής και Μαθηματικών προκειμένου να αξιοποιήσει τους καθηγητές και εργαστήρια του. Πάντα προφορικά, τη συνέχεια του τμήματος ηλεκτρονικών μηχανικών προτείνεται να αποτελέσει είτε ένα μεταπτυχιακό του τμήματος φυσικής, είτε μία κατεύθυνση σε ένα τμήμα ηλεκτρολόγων εκτός Λαμίας.
  Μέχρι στιγμής πάντως λάμπει δια της απουσίας της η οποιαδήποτε αναφορά του τμήματός μας στα πλάνα που δημοσιεύθηκαν από το υπουργείο.
  Αν και κανονικά το υπουργείο θα όφειλε να μας απαντήσει γιατί φτάσαμε σήμερα να συζητάμε επί ενός πονηρού πορίσματος για το μέλλον της σχολής και της ειδικότητάς μας, οφείλουμε να κοιτάξουμε κατάματα ορισμένα δεδομένα:
  Ενώ μπήκαμε στη σχολή και ολοκληρώσαμε σπουδές επιπέδου 6, ξαφνικά δίνεται στη δημοσιότητα ένα πλάνο που επί της ουσίας σχεδόν μας εκδικείται με κατάργηση ειδικότητας και ως εκ τούτου υποβάθμιση πτυχίου, αφού στο νέο περιβάλλον που δημιουργείται, όλοι οι νέοι μηχανικοί θα αποφοιτούν με πτυχίο επιπέδου 7 και οι υπόλοιποι απλά “την πατήσαμε”.

  Το Σ/Ν έχει μια σημαντική ανεπάρκεια για ένα ζήτημα που πρέπει να ρυθμιστεί σήμερα, πριν το κλείσιμο του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας: Το μέλλον των αποφοίτων.

  Ιδανικά θα έπρεπε να μιλάμε σήμερα για την διατήρηση της ειδικότητάς μας σε ένα τμήμα με έδρα τη Λαμία και κατευθύνσεις Ηλεκτρονικής-Πληροφορικής-Ηλεκτρολογίας (εφόσον αυτή είναι η πορεία την οποία το υπουργείο υποδεικνύει για όλα τα συναφή τμήματα της Ελλάδας), σε ένα ολοκληρωμένο τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ίδιου επιπέδου με τα όσα θα υπάρχουν από εδώ και πέρα. Θα έπρεπε αναγνωρίζοντας την ιστορία και την συνεχόμενη από το 1954 προσφορά του τμήματός μας να είναι αυτονόητη η πλήρη αξιοποίηση των υποδομών της σημερινής ΣΤΕΦ. Των υποδομών που κάποιοι πριν από εμάς έχουν πληρώσει μέσα από τους φόρους τους, των υποδομών που χρησιμοποιήσαμε, εκπαιδευτήκαμε με αυτές, αλλά και κάποιοι από εμάς αφιερώσαμε χρόνο και τις συντηρήσαμε ώστε κάποιοι άλλοι να τις έχουν μετά από εμάς.
  Καταλαβαίνω όμως ότι υπάρχει διάσταση απόψεων.

  Από τη στιγμή που αποτελεί επιλογή του υπουργείου η ένταξη των φοιτητών στην παρακολούθηση μαθημάτων από το “πρόγραμμα σπουδών του συναφούς νέου Τμήματος”, θα έπρεπε να δίνεται αντίστοιχη δυνατότητα και για όσους από τους αποφοίτους θέλουν. Η πρόταση του υπουργού για ένταξη στο τμήμα Ηλεκτρολόγων-Ηλεκτρονικών του ΠΑΔΑ όταν ρωτήθηκε από συνάδελφο στην σύνοδο των πρυτάνεων στην ΑΣΠΑΙΤΕ φαίνεται (έπειτα κι από τις πρόσφατες εξαγγελίες) ότι οδηγεί σε 5ετές πτυχίο επιπέδου 7. Αυτό είναι μια λογική πρόταση, όντως υπάρχει ουσιαστικό νόημα στο να εγγραφούμε σε μία σχολή που επεκτείνει το επιστημονικό πεδίο που διδαχθήκαμε και ουσιαστικά το πτυχίο της οδηγεί σε Άδεια Ραδιοηλεκτρολόγου επιπέδου Α καθώς και Άδεια ηλεκτρολόγου μηχανικού. Ωστόσο, είναι αντιληπτό ότι με τη σημερινή διαδικασία κατατακτήριων (με 6 θέσεις να αναλογούν σε 1500 ενδιαφερόμενους-τόσους τους υπολογίζω κατά προσέγγιση) καθίσταται αδύνατο να ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο, όλοι όσοι έχουμε ήδη συναφές πτυχίο μηχανικού. Θεωρώ ότι πρέπει να θεσπιστεί ειδική διαδικασία εισαγωγής, με ειδική ποσόστωση θέσεων, χωρίς εξετάσεις, με συνέντευξη και βιογραφικό και φυσικά με πρόβλεψη αναγνώρισης μαθημάτων.

  Μιας και άνοιξε αυτό το ζήτημα, θεωρώ ότι είναι η κατάλληλη περίοδος ώστε να νομοθετηθεί και να ακολουθείται επιτέλους μια ενιαία αντιμετώπιση στην αδειοδότηση. Πχ: Να χορηγείται αναγγελία Ραδιοηλεκτρολόγου με βάση το πτυχίο σε κάθε επιστήμονα ή μηχανικό που έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον ένα πρόγραμμα σπουδών επιπέδου 6, με τουλάχιστον 240 ECTS από τις οποίες οι 50 ECTS θα είναι γενικών μαθημάτων ηλεκτρονικής και οι 60 ECTS τηλεπικοινωνιακών μαθημάτων, γενικών και ειδικότητας.
  Οι άδειες αυτές μπορεί να θεσπίστηκαν παλιά, μα είναι επιτέλους εποχή να προσαρμοστεί η διαδικασία τη στιγμή που με τις σημερινές συνθήκες μπορεί να λάβει τη συγκεκριμένη άδεια πέραν από τους μεταπτυχιακούς Ρ/Η στους οποίους δικαιωματικά ανήκει και ο οποιοσδήποτε απόφοιτος πολυτεχνικής σχολής ακόμα και χωρίς να έχει διδαχθεί επαρκώς τηλεπικοινωνίες γιατί ενδεχομένως να ανήκε σε άλλη κατεύθυνση/ροή/ειδικότητα.

  Τέλος, συνεχίζοντας να θεωρώ λάθος το λουκέτο στο τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ, οφείλω να πω ότι αν επιμείνει το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στην επιλογή που έχει κάνει να μην υπάρξουν τμήματα μηχανικών εκτός Μαγνησίας, θα μπορούσε το τμήμα αντί για φυσικής, να γίνει ένα τμήμα φυσικής με εφαρμογές στη ηλεκτρονική το οποίο θα πρέπει προφανώς να λειτουργήσει και ένα αντίστοιχο μεταπτυχιακό όπως το Ρ/Η.
  Το οφείλουμε στην ιστορία του τμήματος που αν κι έφερε την τριτοβάθμια εκπαίδευση στη Λαμία, δεν στηρίχτηκε πολιτικά όπως του άρμοζε.

  Ευελπιστώντας ότι οι σκέψεις μου θα αποτελέσουν αφετηρία διαλόγου και όχι άλλο ένα σχόλιο στα τόσα που δημοσιεύονται.

  Με σεβασμό στο τμήμα που με έκανε κυρίως καλύτερο άνθρωπο και μηχανικό,

  Φρέρης Πέτρος,

  Πτυχιούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός

 • 5 Οκτωβρίου 2018, 15:28 | Μέλος ΔΕΠ ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

  Για ποιο λόγο οι φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας δεν εντάσσονται σε κανένα Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και πρέπει να εκδοθεί πρώτα σχετικό προεδρικό διάταγμα;

  Από τη στιγμή που υπάρχει τμήμα υποδοχής με αντικείμενο Πληροφορικής και σχεδόν όμοια επαγγελματικά δικαιώματα, και είναι το μετονομάζόμενο σε Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, οι φοιτητές πρέπει να ενταχθούν σε αυτό. Πώς μένουν στον αέρα τόσοι φοιτητές;

 • 5 Οκτωβρίου 2018, 08:02 | Χρήστος Στασινόπουλος

  Προς τους φοιτητές κυρίως των υπό κατάργηση τμημάτων των ΣΤΕΦ.
  Το νέο Τμήμα Ενέργειας και Περιβάλλοντος ΔΕΝ είναι σχολή Μηχανικών (αυτό έχει ήδη ξεκαθαριστεί από τους εμπλεκόμενους φορείς για το σχέδιο συγχώνευσης). Εάν ήταν σχολή μηχανικών θα έφερε ξεκάθαρα τον τίτλο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Συνεπώς το αντικείμενο του πτυχιούχου αυτής της σχολής ουδεμία σχέση δεν θα έχει με την ιδιότητα του μηχανικού. Επίσης τα όποια επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων ΘΑ καθοριστούν μέσω Προεδρικού Διατάγματος στο αόριστο μέλλον. Για την ιστορία εδώ και 35 χρόνια εκκρεμεί η έκδοση των Προεδρικών Διαταγμάτων για τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των τμημάτων των ΣΤΕΦ, οπότε καταλάβατε.
  Παρακάτω αναφέρω ενδεικτικά την βάση εισαγωγής του 2018 για το τμήμα της Πολυτεχνικής σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το οποίο βολικά παρέλειψαν αυτοί που συντηρούν διάφορους μύθους και δεν έχουν μάθει ακόμη ότι οι βάσεις εισαγωγής καθορίζονται κυρίως μέσω της ζήτησης που παρουσιάζει το εκάστοτε τμήμα ή δεν έχουν μπει στον κόπο να εξετάσουν τα προγράμματα σπουδών της κάθε σχολής και την ύλη του κάθε μαθήματος προτού αναπτύξουν δημοσίως τις σοφιστείες τους.
  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ και ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΘ (ΒΟΛΟΣ): 9914
  Η λογική παγκοσμίως επιτάσσει ότι εφόσον προωθείται η συγχώνευση μεταξύ ενός Πανεπιστημίου και ενός ΤΕΙ, τα συγγενικά τμήματα των δύο ιδρυμάτων θα έπρεπε να συγχωνευτούν μεταξύ τους. Έτσι και πολύτιμοι πόροι θα εξοικονομηθούν και λιγότερα προβλήματα θα προκύψουν σε σχέση με την δημιουργία νέων τμημάτων κτλ. Η Ελλάδα όμως είναι η χώρα της συντεχνίας.
  Το τμήμα Ενέργειας και Περιβάλλοντος δημιουργείται μόνο και μόνο γιατί η συντεχνία δεν επιθυμεί τα τμήματα της Πολυτεχνικής σχολής του ΠΘ να απορροφήσουν τα αντίστοιχα τμήματα των ΣΤΕΦ του ΤΕΙ. Το συγκεκριμένο τμήμα δεν πρόκειται να επιβιώσει καθώς παραπέμπει σε τίτλο μεταπτυχιακού προγράμματος και τα πτυχία που θα χορηγεί δεν θα έχουν κανένα απολύτως αντίκρισμα στην αγορά εργασίας. Στην οποία έχουν θέση Περιβαλλοντολόγοι ή Μηχανικοί και οι απόφοιτοι του τμήματος αυτού δεν θα φέρουν καμία τέτοια ιδιότητα. Επιβάλλεται λοιπόν η μετονομασία του τμήματος σε Μηχανικών Ενέργειας και Περιβάλλοντος αλλά αυτό δεν θα γίνει ποτέ, έτσι δεν είναι;

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 20:49 | Βαγγέλης

  Καλησπέρα, Μετά από πάρα πολλά χρόνια, βλέπουμε κάποιον υπουργό παιδείας να δείχνει πραγματικό ενδιαφέρον, για το μέλλον γενικά της εκπαίδευσης αλλά και ειδικά για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πιστεύω ότι η σκέψη είναι σωστή σχετικά με την συγχώνευση – κατάργηση του ΤΕΙ Θεσσαλίας αλλά και όλων των ΤΕΙ γενικά.
  Βέβαια η δική μου άποψη είναι ότι γενικά τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μας είναι πάρα πολλά για μια τόσο μικρή χώρα όπως είναι η Ελλάδα μας. Πιστεύω επίσης ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συνδέουμε το ακαδημαϊκό με το τοπικό συμφέρον. Δεν θα ήθελα να επεκταθώ όμως σε αυτό παρ’ ότι έχω πολλά να πω. Θέλω όμως να θέσω έναν προβληματισμό προς το υπουργείο. Ο Υιός μου σπουδάζει στο τμήμα πολιτικών μηχανικών του ΤΕΙ Θεσσαλίας και θα αρχίζει το τέταρτο έτος φέτος.
  Στο σχέδιο νόμου αναφέρετε ότι ιδρύεται η σχολή τεχνολογίας και συγκεκριμένα στο Τμήμα Ενέργειας και Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και εκεί μπορούν να ενταχθούν εάν θέλουν, Οι φοιτητές του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε., με έδρα τα Τρίκαλα και του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε., με έδρα τη Λάρισα, του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, μα κύριε Υπουργέ το τμήμα αυτό δεν είναι τμήμα μηχανικών, για ποιο λόγο να ενταχθούν σε ένα τμήμα που δεν έχει σχέση με το αντικείμενο που σπουδάζουν μέχρι τώρα οι φοιτητές;
  Αφού υπάρχουν ήδη και λειτουργούν ανάλογα τμήματα στο πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο Βόλο, εκεί πρέπει να ενταχθούν οι φοιτητές, και αν τίθεται θέμα διαφοράς των μαθημάτων, νομίζω ότι αρμόδιοι είναι οι καθηγητές των αντίστοιχων τμημάτων του Βόλου, μπορούν δηλαδή να πάρουν το περίγραμμα σπουδών των τμημάτων ΤΕΙ να το συγκρίνουν με το αντίστοιχο του Πανεπιστημίου και να αποφασίσουν πόσα παραπάνω μαθήματα πρέπει να διδαχθούν οι φοιτητές 10, 20, 30, 50;….ας βάλουν και παραπάνω αν χρειάζεται δεν έχει σημασία, νομίζω περισσότερη σημασία έχει να τους δώσετε την ευκαιρία – δυνατότητα να συνεχίσουν σε ένα τμήμα που να έχει συνάφεια με αυτό που κάνουν μέχρι τώρα παρά να τους λέτε, πάρτε ένα πτυχίο που έχει πανεπιστημιακό τίτλο αλλά δεν έχει καμία σχέση με ότι κάνατε μέχρι τώρα.

  Ευχαριστώ
  Βαγγέλης

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 20:39 | Νίκος Πετρέλλης, αναπλ. καθ. ΤΕΙ Θεσσαλίας

  Θα πρέπει να δοθούν διευκρινήσεις στις ειδικότερες ανησυχίες των φοιτητών των ΤΕΙ σχετικά με τις αντιστοιχίσεις παλιών-νέων τμημάτων και τη διαδικασία απόκτησης πανεπιστημιακού τίτλου από τα νέα τμήματα. Εντούτοις, είναι αδικαιολόγητος ο φόβος των φοιτητών των ΤΕΙ ότι έχουν να χάσουν κάτι από τη συγχώνευση:
  – Τους δίνεται η δυνατότητα να αναβαθμίσουν το πτυχίο τους σε πανεπιστημιακό τίτλο παρακολουθώντας κάποια επιπλέον μαθήματα δεδομένου ότι ξεκίνησαν από κάποιο τμήμα με σχετικά εύκολη πρόσβαση
  – Αν διαπιστώσουν ότι δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν τον κύκλο των επί πλέον μαθημάτων μπορούν να αρκεστούν στο πτυχίο του τμήματος ΤΕΙ στο οποίο εισήχθησαν
  – Δεν προκύπτει από πουθενά ότι χάνουν τα όποια επαγγελματικά τους δικαιώματα αν κλείσει το τμήμα από το οποίο αποφοίτησαν (αναλογιστείτε αν υποβιβάστηκαν οι παλιοί απόφοιτοι Μικρού Πολυτεχνείου, 2ετούς Παιδαγωγικής ακαδημίας και Οδοντιατρικής όταν τα τμήματα αυτά μετεξελίχθηκαν στα αντίστοιχα σημερινά). Αντίθετα θα μπορούν να διαφημίζουν ότι αποφοίτησαν από ένα τεχνολογικό ίδρυμα που αναβαθμίστηκε σε πανεπιστήμιο

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 16:08 | Φοιτήτρια Σ. Δ. Ο Τουριστικά

  Καλησπέρα,
  Είμαι φοιτήτρια της σχολής Σ. Δ. Ο, τμήμα τουριστών (7ο εξάμηνο) και αφότου διάβασα το Νομοσχέδιο το οποίο θα ψηφιστεί Δευτέρα 08.10.2018, θα ήθελα να θίξω τα εξής θέματα :
  Α) δεν έχει γίνει αναφορά των φοιτητών τουριστικών επιχειρήσεων, αγνοούνται εντελώς οι φοιτητές και το τμήμα (απαράδεκτο ενημερωθείτε για τις σχολές που αναφέρεστε)
  Β) δεν υπάρχει καμία αναφορά για την αντίστοιχη μαθημάτων

  Παρακαλούμε ενημερωθείτε. Βρείτε μία λύση, η οποία δεν αφήνει κρεμασμένους χιλιάδες φοιτητές, καθηγητές και οικογένειες που τόσα χρόνια προσπαθούσαν να σπουδάσουν τα παιδιά τους.
  Ευχαριστούμε

 • 3 Οκτωβρίου 2018, 12:05 | Κυριακίδης Μ.

  Στο άρθρο 5 παρ. 5 προβλέπεται ότι οι φοιτητές (έως και 2018-9) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας θα μπορούν να ενταχθούν στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Αφού το νομοσχέδιο προβλέπει ότι θα δημιουργηθεί Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, με έδρα την πόλη της Λάρισας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών, οι φοιτητές σήμερα του Τ.Ε.Ι Διοίκησης Επιχειρήσεων στη Λάρισα σε αυτό το νέο πανεπιστημιακό τμήμα (Διοίκησης Επιχειρήσεων) θα έπρεπε να μπορούν να ενταχθούν και όχι στο τμήμα λογιστικής και χρηματοοικονομικής που είναι άλλο τμήμα και άλλο αντικείμενο. Θεωρώ ότι είναι αυτονόητο και ότι πρόκειται για προφανή νομοτεχνική ατέλεια.

 • 2 Οκτωβρίου 2018, 18:13 | ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 5 «Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και των Τμημάτων της υποπερίπτ. αα΄ της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας συνεχίζονται έως την ολοκλήρωση του προγράμματος από εγγεγραμμένους έως και το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 φοιτητές».
  Παρακαλώ αυτό στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο να αλλαχτεί, λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν τμήματα με ΠΜΣ τα οποία ξεκινούν κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου. Για παράδειγμα το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ έχει πρόσφατα επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Συστήματα Αυτοματισμών (MSc in Energy and Automation Systems)», ο νέος κύκλος του οποίου θα λειτουργήσει με την έναρξη του εαρινού εξαμήνου, δηλαδή μετά τη λήξη της εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου 2019.

 • 2 Οκτωβρίου 2018, 15:03 | ΔΉΜΗΤΡΑ

  θεωρώ στο πλαίσιο της ισότιμης μεταχείρισης όλων των φοιτητών να δοθεί και η δυνατότητα σε όσουν έχουν ήδη αποφοιτήσει από τα αναφερόμενα στο νομοσχέδιο ΤΕΙ, να μπορέσουν δίνοντας τα επιπλέον απαιτούμενα μαθήματα να πάρουν πτυχίο από ΑΕΙ

 • 2 Οκτωβρίου 2018, 14:48 | αστεριος

  Συγγνωμη, απαιτω διευκρινισεις σχετικα με το τμημα Ενεργειας και Περιβαλλοντος. Τι ακριβως μηχανικοι ειναι αυτοι και τι επαγγελματικα δικαιωματα; Κυριε Υπουργε να προτεινω : Γιατι να μη συνεχισουν σε Πολυτεχνειο οι αποφοιτοι μηχανικοι ΤΕ , ετσι ωστε να γινουν και αυτοι διπλωματουχοι; Για ποιο λογο δημιουργειτε ενα αλλο τμημα;

 • 2 Οκτωβρίου 2018, 09:58 | Παπαχρήστος

  Καλημέρα σας, σε γενικές γραμμές νομίζω ότι το υπουργείο έχει επιτέλους καταλάβει, μετά από πάρα πολλά χρόνια, το τεράστιο πρόβλημα που υπήρχε με τα ΤΕΙ, που κανείς δεν ήθελε να το ακουμπήσει.
  Εγώ θα αναφερθώ στα τμήματα πολιτικών μηχανικών των ΤΕΙ, γνωρίζετε ότι δεν υπάρχουν καθορισμένα επαγγελματικά δικαιώματα; αν αυτή η ερώτηση γίνει σε κάποιον φοιτητή αυτών των τμημάτων, η απάντηση θα είναι ότι δεν γνωρίζουν επειδή πιστεύουν ότι για να υπάρχει αυτή η σχολή, είναι αυτονόητο ότι θα έχει και επαγγελματικά δικαιώματα, όμως κάνει λάθος και το διαπιστώνει όταν πάρει το πτυχίο του και προσπαθήσει να ασκήσει το επάγγελμα του. Εν τω μεταξύ κανείς δεν τον ενημερώνει στην σχολή του ότι δεν μπορεί να ασκήσει το επάγγελμα για το οποίο σπουδάζει. γιατί;;
  Είμαι απόφοιτος αυτού του τμήματος και το γνωρίζω το θέμα αρκετά καλά.
  Όπως αρχικά ανέφερα, πιστεύω ότι το νομοσχέδιο βρίσκεται σε καλό δρόμο, όμως εδώ υπάρχει μια κατάφωρη αδικία σε βάρος των φοιτητών των σχολών ΣΤΕΦ, πρέπει το υπουργείο να τους δώσει τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα αντίστοιχα τμήματα που υπάρχουν στον Βόλο (με όσα επιπλέον μαθήματα χρειαστεί), που είναι και συναφή με αυτά που είδη σπουδάζουν και όχι να τους δίνεται η δυνατότητα να συνεχίζουν στο νέο τμήμα, ενέργειας και περιβάλλοντος που δεν έχει καμία σχέση με το υπάρχον αντικείμενο των σπουδών τους.
  Κύριε Υπουργέ, πρέπει να δείτε πολύ προσεκτικά το θέμα αυτό (είναι πάρα πολύ σοβαρό) και να δώσετε επιτέλους λύση σε ένα πρόβλημα που κανείς εδώ και σχεδόν 35 χρόνια τώρα δεν έδωσε στους απόφοιτους αυτών των σχολών.

  Με τιμή
  Γιώργος Παπαχρήστος

 • 1 Οκτωβρίου 2018, 23:07 | Κώστας

  Άρθρο 5 παρ. 5 Οι προπτυχιακοί φοιτητές που εξετάζονται επιτυχώς στα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους, έχουν τη δυνατότητα αντί να ορκιστούν και να λάβουν πτυχίο Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με την παράγραφο 2, να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα από το πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Πανεπιστημίου, στο οποίο μπορούν να ζητήσουν να ενταχθούν σύμφωνα με τα επόμενα εδάφια, και να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.
  Δημιουργείται το εξής παράλογο.
  Φοιτητής που χρωστά 1 μάθημα από το χειμερινό εξάμηνο θα πρέπει να περιμένει το λιγότερο 1 εξάμηνο μόνο για να ενταχθεί στο νέο πανεπιστήμιο.
  Φοιτητής που χρωστά 1 μάθημα από το εαρινό εξάμηνο θα πρέπει να περιμένει το λιγότερο 1 έτος μόνο για να ενταχθεί στο νέο πανεπιστήμιο.
  Η αναμονή αυτή μόνο για την ένταξη του φοιτητή στο νέο πανεπιστήμιο δεν έχει να προσφέρει τίποτα, ειδικά αν συνυπολογίσουμε και τον χρόνο που θα χρειαστεί για την περάτωση των νέων μαθημάτων που θα προστεθούν.
  Μπορεί να σκεφτεί κανείς, ότι ακόμα και για την εισαγωγή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα δίνεται δυνατότητα σε τελειόφοιτους που χρωστούν λίγα μαθήματα να γίνουν δεκτοί στο πρόγραμμα υπό προϋποθέσεις.
  Ως εκ τούτω προτείνεται η αλλαγή του άρθρου 5 παρ. 5 ως εξής: «Οι προπτυχιακοί φοιτητές που εξετάζονται επιτυχώς στα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους σε ποσοστό 90%, έχουν τη δυνατότητα, να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα από το πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Πανεπιστημίου, στο οποίο μπορούν να ζητήσουν να ενταχθούν σύμφωνα με τα επόμενα εδάφια, και να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.
  Έτσι δίνεται η δυνατότητα ώστε ο χρόνος αναμονής να εξαλειφθεί και παράλληλα με τα 1-2 μαθήματα που απομένουν, να αρχίσει και τα επιπλέον μαθήματα του νέου πανεπιστημίου.

 • 1 Οκτωβρίου 2018, 21:48 | Παπαθανασίου Ιωάννης

  Καλησπέρα σας. Είμαι φοιτητής του τμήματος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων το οποίο είναι εισαγωγική κατεύθυνση στο τμήμα της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Με θλίβει το γεγονός ότι, δεν αναφέρθηκε πουθενά κάτι για εμάς τους εκατοντάδες φοιτητές που βρισκόμαστε στο τμήμα, τι θα απογίνουμε; θα ενταχθούμε όπως και τώρα ως κατεύθυνση στο τμήμα της Διοίκησης; Το δεύτερο και πιο σημαντικό είναι η διατύπωση για την απόκτηση του πτυχίου ΠΕ, πως μπορούμε να ενταχθούμε σε ένα τμήμα Λογιστικής; Με ποια λογική έγινε αυτή η τοποθέτηση; Είναι σαν να πάρεις ένα Φυσικό και να τον βάλεις στο Χημικό, απλά και μόνο επειδή ανήκουν και οι δύο στις θετικές επιστήμες. Νομίζω πρέπει να γίνει επαναδιατύπωση της φράσης όπως προανέφερε και ένας συνάδελφος.

 • 1 Οκτωβρίου 2018, 21:33 | Γιώργος

  Με πολύ μεγάλη έκπληξη διαβάζω τα μηνύματα που αναφέρονται στην απαίτηση να δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές των τμημάτων ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ να ενταχθούν σε αντίστοιχα τμήματα της πολυτεχνικής σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Οι σπουδαστές των εν λόγω τμημάτων θα πρέπει να έχουν επίγνωση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν ακόμη και οι φοιτητές των Πολυτεχνικών Τμημάτων στην ολοκλήρωση των σπουδών τους, καθώς πολλοί από αυτούς κάνουν περισσότερα από 7 χρόνια για να λάβουν το δίπλωμά τους (αντί για τα 5 χρόνια της ονομαστικής διάρκειας των σπουδών).

  Οι σπουδές στα πολυτεχνικά τμήματα έχουν αυξημένες απαιτήσεις σε μαθηματικά (διαφορικός και ολοκληρωτικός λογισμός, διαφορικές εξισώσεις, γεωμετρία) φυσική, μηχανική κλπ, λόγω των αυξημένων αναγκών του επαγγέλματος.
  Το γεγονός αυτό δυσκολεύει σημαντικά τους επιτυχόντες στα Πολυτεχνικά τμήματα, που έχουν συγκεντρώσει στη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων, μονάδες σημαντικά υψηλότερες από τους επιτυχόντες στα τμήματα ΤΕΙ.

  Συνοψίζω παρακάτω τις βάσεις του 2018 στα τμήματα ΤΕΙ και τις βάσεις στα αντίστοιχα τμήματα ΑΕΙ.

  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΛΑΡΙΣΑ): 7039
  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΛΑΡΙΣΑ): 7757
  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΛΑΡΙΣΑ): 7367
  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΤΡΙΚΑΛΑ): 7035
  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΛΑΡΙΣΑ): 8739

  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ KAI ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΘ (ΒΟΛΟΣ): 16329
  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΘ (ΒΟΛΟΣ) 14086
  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΘ (ΒΟΛΟΣ) 16520

  Από τη σύγκριση, προκύπτει αβίαστα ότι οι βάσεις εισαγωγής στα πολυτεχνικά τμήματα είναι σχεδόν υπερδιπλάσιες των βάσεων στα τμήματα ΤΕΙ, γεγονός που αντικατοπτρίζει και τις δυνατότητες των φοιτητών.
  Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι αν δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές των ΤΕΙ να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα Πολυτεχνικά τμήματα, το γεγονός αυτό θα αποτελέσει παγίδα, αφού θα είναι εξαιρετικά δύσκολο έως αδύνατο να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σε αυτά, έχοντας παράλληλα απωλέσει τη δυνατότητα να πάρουν το πτυχίο ΤΕΙ.

  Επιπλέον, η δυνατότητα αυτή θα αποτελέσει καταστρατήγηση των αρχών της αξιοκρατίας, στις οποίες βασίζεται το σύστημα εισαγωγής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, αφού υποψήφιοι με τεράστια διαφορά βαθμολογιών, θα βρεθούν μετά από 5 ή 6 χρόνια να λαμβάνουν το ίδιο δίπλωμα από το ίδιο Πανεπιστήμιο (και βέβαια με τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα).

 • 1 Οκτωβρίου 2018, 20:45 | Ιωαννης

  Ως φοιτητής του τμήματος Μηχανολογίας στο ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ διάβασα το νομοσχέδιο και θέλω να θέσω δύο ερωτήματα:

  α)Τη επαγγελματικά δικαιώματα θα έχω αν ενταχθώ στο τμήμα της ενέργειας και περιβάλλοντος θα είναι τα ίδια με την σχολή μου , θα είναι περισσότερα ή λιγότερα, που θα μπορέσω να ενημερωθώ σχετικά για αυτό ;

  β)Γιατί να μην γίνει στον αντοίστιχο κλάδο μηχανολογίας του πολυτεχνίου του βόλου και να γίνει υποβάθμιση όλων των σχολών της ΣΤΕΦ με το να τις αναμείξετε μεταξύ τους;

 • 1 Οκτωβρίου 2018, 18:30 | αστεριος

  XAXAXAXA! Τμημα Ενεργειας και Περιβαλλοντος; Τι ακριβως ειναι αυτο; Δηλαδη τι μηχανικοι ειναι αυτοι; τι Επαγγελματικα δικαιωματα;

 • 1 Οκτωβρίου 2018, 18:23 | Ευάγγελος

  Αξιότιμε κ Υπουργέ
  Είμαι φοιτητής του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (Τρίκαλα) της ΣΤΕΦ του ΤΕΙ Θεσσαλίας με κατεύθυνση «Μηχανικοί Μορφολογίας και Αναστήλωσης».
  Με το σχέδιο νόμου μπορούμε να ενταχθούμε στο νέο Τμήμα Ενέργειας και Περιβάλλοντος της νέας Σχολής Τεχνολογίας του νέου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
  Σας παρακαλώ να εξετάσετε τη δυνατότητα να ενταχθούμε σε σχολή που έχει το ίδιο περιεχόμενο σπουδών με αυτό που φοιτούμε.
  Επειδή είμαστε μία μικρή ομάδα φοιτητών χωρίς τη δυνατότητα ισχυρής διεκδίκησης των δίκαιων αιτημάτων μας, σας παρακαλούμε μη μας εγκαταλείψετε στη διεκδίκηση καλύτερων συνθηκών για το μέλλον μας.

  Ευάγγελος

 • 1 Οκτωβρίου 2018, 16:03 | Κωνσταντίνος

  Καλησπέρα σας.Στο άρθρο 5 λέει ότι «οι φοιτητές του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Θεσσαλίας μπορούν να ενταχτούν στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας». Μάλλον πρόκειται γιά λάθος, αφού έτσι θα δημιουργηθεί αδικαιολόγητη συσσώρευση φοιτητών σε ένα μόνο τμήμα,πράγμα που είναι αντίθετο με τα περιβόητα ακαδημαϊκά κριτήρια των καθηγητών,ενώ κανονικά θα πρέπει οι φοιτητές του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων να οδηγηθούν στο νέο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.Εξάλλου,αν παραμείνει ως έχει θα είναι και κατάφωρη παραβίαση της αρχικής τους επιλογής.
  Γι’αυτό πρέπει να αναδιατυπωθεί σε:»οι φοιτητές του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Θεσσαλίας μπορούν να ενταχτούν στο Τμήμα Λογιστικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και οι φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων μπορούν να ενταχτούν στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπι στημίου Θεσσαλίας»

 • 1 Οκτωβρίου 2018, 15:29 | Βασίλης

  Καλημέρα, είμαι φοιτητής του τμήματος πολιτικών μηχανικών στη Λάρισα, διαβάζοντας το άρθρο που αφορά τους φοιτητές των σχολών ΣΤΕΦ, διαπιστώνω μια πάρα πολύ άσχημη κατάληξη σχετικά με την υποτιθέμενη δυνατότητα στο να μπορούμε να πάρουμε πανεπιστημιακό πτυχίο από ένα νέο τμήμα που δεν έχει καμία σχέση με το τμήμα που τώρα φοιτώ.
  Αφού στο βόλο υπάρχει το αντίστοιχο τμήμα πολιτικών μηχανικών γιατί να μην μπορούμε με κάποια επιπλέον μαθήματα να ενταχθούμε εκεί; πρέπει να μας δώσετε την δυνατότητα να συνεχίσουμε στα αντίστοιχα τμήματα που υπάρχουν στο Βόλο αφού πλέον τα ΤΕΙ καταργούνται και όχι να μας προτείνετε έναν δήθεν πανεπιστημιακό τίτλο χωρίς να έχει καμία σχέση με το αντικείμενο που σπουδάζουμε τώρα.
  Όσο για τις βάσεις εισαγωγής όλοι γνωρίζουμε ότι καθορίζονται καθαρά από τη ζήτηση της κάθε σχολής και δεν νομίζω ότι είναι θέμα που πρέπει να μας απασχολεί, άλλωστε υπάρχουν πάρα πολύ καλές πολυτεχνικές σχολές στις οποίες οι βάσεις είναι αρκετά χαμηλές.
  Κύριε υπουργέ, γενικότερα φαίνεται σωστό αυτό που επιχειρείτε, όμως όπως θα γνωρίζεται οι απόφοιτοι των ΤΕΙ πάντα είχαν προβλήματα με τα επαγγελματικά δικαιώματα, τώρα που τα κλείνετε πρέπει να διορθώσετε αυτή την αδικία που υπάρχει για τουλάχιστον 30 χρόνια, δώστε μας τη δυνατότητα να συνεχίσουμε στο τμήμα που είδη βρίσκεται σε λειτουργία στο Βόλο.

  Ευχαριστώ
  Βασίλης

 • 1 Οκτωβρίου 2018, 10:59 | Γιώργος

  Είμαι φοιτητής του τμήματος Πολιτικών μηχανικών στα Τρίκαλα, με μεγάλη έκπληξη διαβάζω στο άρθρο ότι, αφού τελειώσω τα μαθήματα και είμαι έτοιμος να πάρω πτυχίο, θα έχω το δικαίωμα με κάποια επιπλέον μαθήματα να πάρω πανεπιστημιακό πτυχίο από τη σχολή Ενέργειας και Περιβάλλοντος, μάλιστα.. ως τι; (σχετικά με το νέο τμήμα) ποιος θα είναι ο τίτλος του πτυχίου μου; τι επαγγελματικά δικαιώματα θα έχω; θα είναι συναφές το πτυχίο μου με τα μαθήματα αυτού του τμήματος;
  Νομίζω ότι το υπουργείο θα πρέπει να εξετάσει καλύτερα τον τρόπο που θα εντάσσει τους φοιτητές των σχολών ΣΤΕΦ στα νέα τμήματα. Επίσης θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα να ενταχθούμε στο τμήμα που είδη λειτουργεί στο πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, αυτό των πολιτικών μηχανικών που είναι και συναφές με το δικό μας τμήμα.
  Εδώ θα πρέπει να επισημάνω ότι είμαι απόφοιτος του πανεπιστημίου Πατρών του τμήματος μηχανικών Η/Υ και πληροφορικής και βρίσκομαι στο τμήμα πολιτικών μηχανικών των Τρικάλων με κατατακτήριες εξετάσεις.
  Κατά την διάρκεια της φοίτησής μου διαπίστωσα ότι δεν υπάρχουν καθορισμένα επαγγελματικά δικαιώματα για τους αποφοίτους των ΤΕΙ και συγκεκριμένα του τμήματος πολιτικών μηχανικών, από την πλευρά αυτή νομίζω ότι το υπουργείο σωστά σκέφτεται την κατάργηση των ΤΕΙ, δεν μπορεί όμως να αφήνει στην τύχη τους όλους αυτούς που σπουδάζουν αυτή τη στιγμή στις σχολές ΣΤΕΦ των ΤΕΙ.

  Άρα λοιπόν το υπουργείο θα πρέπει να δώσει αυτή τη δυνατότητα, δηλαδή να μπορούν οι φοιτητές των τμημάτων ΤΕΙ που κλείνουν να μπορούν να εντάσσονται (όσοι θέλουν γιατί υπάρχουν και αρκετοί που δεν θέλουν) στα αντίστοιχα τμήματα που είδη λειτουργούν στο πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με τα ανάλογα επιπλέον μαθήματα φυσικά.
  Και για κάποιους που θα θέσουν το θέμα των βάσεων εισαγωγής εδώ θα πρέπει να πούμε ότι οι βάσεις διαμορφώνονται αναλόγως από την ζήτηση του κάθε τμήματος. Θα αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, το τμήμα Αρχιτεκτόνων μηχανικών του πανεπιστημίου στην Ξάνθη είχε φέτος το 2018 (11.537 μόρια) αυτό σημαίνει ότι το τμήμα η οι καθηγητές είναι σε κατώτερο επίπεδο από κάποιο άλλο πανεπιστήμιο που οι βάσεις εισαγωγής είναι μεγαλύτερες; φυσικά και όχι υπάρχουν πολλά τέτοια τμήματα που γίνεται εξαιρετική δουλειά από καθηγητές και φοιτητές.

  Κύριε Υπουργέ, πιστεύω ότι το όλο εγχείρημα βρίσκεται σε καλό δρόμο, δηλαδή ότι ο κύκλος των ΤΕΙ έχει κλείσει, στην ουσία ποτέ δεν εξυπηρέτησε το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε, περισσότερα ήταν τα προβλήματα τελικά.

  ΜΗΝ ΜΑΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΊΠΕΤΕ.

  Ευχαριστώ
  Γιώργος

 • 1 Οκτωβρίου 2018, 10:53 | ΙΩΑΝΝΗΣ

  Οι φοιτητές του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε., με έδρα τα Τρίκαλα και του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε., με έδρα τη Λάρισα, του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας εντάσσονται στο νέο Τμήμα Ενέργειας και Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας της σχολής Τεχνολογίας.
  Σε αυτή τη σχολή θα υπάρχουν φοιτητές με διάρκεια σπουδών οκτώ (8) εξάμηνα και άλλοι όπως το τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, με έδρα την πόλη της Καρδίτσας, της ίδιας Σχολής (Τεχνολογίας) με δέκα (10) εξάμηνα!!
  Γίνεται αντιληπτό ο τραγέλαφος αυτής της κατανομής των φοιτητών στο νέο τμήμα.
  Η κατανομή αυτή είναι σίγουρο ότι έχει προκύψει από το βέτο που έβαλαν οι καθηγητές της Πολυτεχνικής Σχολής Βόλου ώστε να μην ενσωματωθούν σε αυτή οι παραπάνω φοιτητές αλλά και οι διδάσκοντες σε αυτά τα τμήματα, που νομίζω ότι γι’ αυτούς είναι το πιο σημαντικό, .
  Με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζονται οι φοιτητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό με όρους ακαδημαϊκής διάκρισης, η οποία θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα λειτουργίας στο μέλλον.

 • 1 Οκτωβρίου 2018, 09:30 | Papachristou

  Γιατί οι φοιτητές που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 5 πρέπει για να συνεχίσουν σε Πανεπιστημιακό επίπεδο να περιμένουν έκδοση Π.Δ. και δεν ακολουθούν τη διαδικασία των άλλων φοιτητών ;

  Δηλαδή οι νυν φοιτητές Μηχανικοί Πληροφορικής του ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ είναι παιδιά κατώτερου θεού; Αφού το πτυχίο τους από το ΤΕΙ είναι ισοδύναμο με το αντίστοιχο πτυχίο του ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.

 • 30 Σεπτεμβρίου 2018, 17:48 | Jonathan

  Είμαι μεταπτυχιακός φοιτητής του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, στο τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων. Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στο οποίο έγινα δεκτός, ξεκίνησε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 και είναι διετές. Με το κατατιθέμενο πρός δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου (άρθρο 5, παρ. 2), το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα ψηφιστεί αυτούσιο, καλούμαι να συνεχίζω να μελετώ, να αφιερώνω προσωπικό χρόνο και ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό (το οικογενειακό εισόδημα δεν λήφθηκε υπόψιν από το τμήμα για κανέναν φοιτητή, γιατί όπως είπαν δεν γνώριζαν κάποιο σχετικό νόμο), για έναν τίτλο σπουδών από ένα τμήμα, μία σχολή και ένα ίδρυμα που θα «καταργηθούν» από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Όπως φαίνεται στον νόμο για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ν. 4521/2018 (Α’ 38), άρθρο 5, παρ. 5), οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών θα λαμβάνονται από το «νέο» Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, σε αντίθεση με τον νόμο για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (ν. 4559/2018 (Α’ 142), άρθρο 5, παρ. 2) όπου οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών θα συνεχίσουν να λαμβάνονται από το καταργούμενο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Στο ίδρυμα του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας υπάρχουν και άλλα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, άλλων τμημάτων και σχολών, των οποιών οι φοιτητές θα έχουν παρόμοιο πρόβλημα. Το λυπηρό είναι πως παρ’ όλη την αντίδραση μελών Δ.Ε.Π., ενεργών φοιτητών ακόμη και γονέων, από το Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, ψηφίστηκε το νομοσχέδιο με την ίδια μορφή στο συγκεκριμένο εδάφιο τουλάχιστον. Το ίδιο φαίνεται να γίνεται και εδώ, πράγμα που κάνει την όλη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης να φαίνεται το λιγότερο υποκριτική, πράγμα που υπονόμευει την δημοκρατία.

 • 30 Σεπτεμβρίου 2018, 13:49 | Μιχάλης Γρ Βραχόπουλος

  Σε ότι αφορά στην ένταξη των φοιτητών στην βαθμίδα Πανεπιστημίου και ειδικότερα στους φοιτητές των τμημάτων Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων και Αυτοματισμών δημιουργείται ουσιαστικό πρόβλημα και τούτο προκύπτει από την ασαφή έννοια «ομοίου αντικειμένου», δηλαδή με την λογική αυτή μπορεί είτε να αποκλειστούν όλες οι αιτήσεις λόγω της εκτίμησης για έλλειψη ομοιότητας, είτε να μπορεί να μετακινηθεί ο Μηχανολόγος στο Φυσικό λόγω ομοιότητας!!! Κατά την άποψή μου αυτό είναι άδικο για την μερίδα των φοιτητών που επιθυμούν από τα τμήματα αυτά να αποκτήσουν πτυχίο πανεπιστημίου. Τούτο συγκρούεται και με τα αντικείμενα των νέων τμημάτων που πλην αυτού της «Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας» κανένα άλλο δεν δείχνει στοιχειώδη ομοιότητα. Κατά την άποψή μου και σε συσχέτιση με το θέμα της εντάξεως των ΔΕΠ πρέπει αφενός να σκεφτούμε και την διεύρυνση του αντικειμένου «Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων» με επέκτασή του σε «Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής, Ενέργειας και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων» ή η δημιουργία τμήματος «Βιομηχανικής ανάπτυξης, Ενέργειας και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων». Με το τρόπο αυτό αφενός τα ποιο πάνω τμήματα απολαμβάνουν μεγαλύτερης συσχέτισης και συνεπώς ομοιότητας αλλά και τα Μέλη ΔΕΠ που αναφέρω στο σημείωμα για την προοπτική τους αποκτούν μεγαλύτερη συνάφεια. Συνεπώς η πρόταση μου κυρίως επικεντρώνεται και στην άμεση δημιουργία του τμήματος «Βιομηχανικής ανάπτυξης, Ενέργειας και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων» με έδρα τα Ψαχνά.

 • 30 Σεπτεμβρίου 2018, 09:30 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

  Καταρχήν δηλώνω τη διαφωνία μου με το Σχέδιο Συγχώνευσης. Τα ΤΕΙ προσφέρουν εξαιρετική Τεχνολογική Εκπαίδευση, πράγμα που λείπει από τη χώρα μας και την αγορά εργασίας. Πολύ συχνά, επειδή έχουν πολλά εργαστήρια, προσφέρουν πολύ καλύτερη εκπαίδευση από αντίστοιχα πανεπιστημιακά τμήματα.
  Επομένως θα έπρεπε να γίνουν Τεχνολογικά Πανεπιστήμια και ΟΧΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ.
  Αν όμως προχωρήσετε στην κατάργηση, θα ήθελα να ρωτήσω:

  1. ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ οι ήδη φοιτούντες στο ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ θα έχουν το χρονικό περιθώριο να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους; Τι θα γίνει με τους φοιτητές που εργάζονται;
  2. Αν κατά το διάστημα της μεταβατικής τους λειτουργίας, θα υπάρξει υποβάθμιση των σπουδών, π.χ. να μη γίνουν κάποια μαθήματα, να περιοριστεί η δυνατότητα για πρακτική άσκηση κτλ.
  3. Για ποιο λόγο δεν δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές του Τμήματος ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ να μεταπηδήσουν σε αντίστοιχο τμήμα Μηχανικών; π.χ. το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, που έχει παραπλήσια επαγγελματικά δικαιώματα; Θα μπορούσε να δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές του ΤΕΙ Μηχανικών Πληροφορικής να επιλέξουν μεταξύ Μηχανικών Η/Υ ή Ψηφιακών Συστημάτων.
  4. Ποια ακριβώς θα είναι τα επαγγελματικά δικαιώματα του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων και γενικά όλων των νέων τμημάτων που δημιουργούνται; Είναι επαρκώς καθορισμένα και νομοθετημένα;

 • 30 Σεπτεμβρίου 2018, 09:04 | ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΠΑΡΑΤΗΡΉΣΕΙΣ
  1. Οι φοιτητές του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
  Τ.Ε., του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., του Τμήματος Πολιτικών
  Μηχανικών Τ.Ε., με έδρα τα Τρίκαλα και του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.,
  με έδρα τη Λάρισα, του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας ΝΑ ΜΠΟΡΟΎΝ μπορούν να ενταχθούν στα αντίστοιχα τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
  2. Να δοθεί το δικαίωμα και σε φοιτητές πέραν αυτών που περιλαμβάνει η παράγραφος 7 αυτού του άρθρου.

 • 29 Σεπτεμβρίου 2018, 19:23 | ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Διάβασα το σχέδιο Νόμου που βγήκε για διαβούλευση και θέλω να επισημάνω τα εξής :
  Στην αρχή της παρ. 5 του άρθρου 5 αναφέρεται γενικώς ότι «οι προπτυχιακοί φοιτητές που εξετάζονται επιτυχώς στα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους, έχουν τη δυνατότητα αντί να ορκιστούν και να λάβουν πτυχίο Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με την παράγραφο 2, να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα από το πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Πανεπιστημίου, στο οποίο μπορούν να ζητήσουν να ενταχθούν και να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης». Η αναφορά είναι γενική και αόριστη. Ποιου Πανεπιστημίου και ποιου τμήματος. Του οποιοδήποτε αρκεί να γίνει δεκτός; Δηλαδή αν είσαι «κάποιος» μπορεί να βρεθείς στο Μετσόβιο ή και στην Ιατρική; Διότι αν ισχύει αυτό είναι ένας καλός τρόπος να βρεθείς εκεί που δεν υπήρχε περίπτωση να είσαι ποτέ, με ένα σύστημα που θα λειτουργεί με αδιαφάνεια. Ας πούμε πως οι κατατάξεις μέσω των σχετικών εξετάσεων μέχρι τώρα είχαν μια αξιοπρέπεια. Τώρα καταργείται στη ουσία και αυτό με τίμημα μόνον τον αρχικό τίτλο σπουδών του ΤΕΙ που θα έπαιρνε ο φοιτητής. Στη συνέχεια το εξειδικεύει και ο νομοθέτης λέει ότι οι Ηλεκτρολόγοι, Μηχανολόγοι, Πολιτικοί Μηχανικοί μπορεί να ζητήσουν να ενταχθούν στο τμήμα «Ενέργειας και Περιβάλλοντος» που θα δημιουργηθεί στη θέση αυτών των τριών τμημάτων στην Λάρισα. Πόσο καλοπροαίρετος μπορεί να είναι κανείς, που μην αντιλαμβάνεται ότι χρυσώνουν το χάπι στους φοιτητές με το πρόσχημα ότι θα πάρουν τίτλο από πανεπιστημιακό τμήμα χωρίς να υπάρχει καμία αναφορά στον αριθμό των επί πλέον μαθημάτων που θα αναγκαστούν να δώσουν και να περάσουν. Αυτό που λέω, έχει σημασία ποσοτική και όχι ποιοτική. Νομίζω ότι εδώ ο νόμος θα έπρεπε να αναφέρεται στο γεγονός ότι επειδή τα μαθήματα τα δικού μας Τμήματος των «Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ» για παράδειγμα είναι 39 και του Πανεπιστημίου το λιγότερο 54-56 θα πρέπει ενδεχομένως να περάσουν 15-17 μαθήματα ακόμη, χωρίς βεβαίως να αναφέρονται ποια. Δεν μπορώ να φανταστώ πόσοι φοιτητές θα το επιχειρούσαν. Και «βρεγμένος και δαρμένος» που λέει η λαϊκή έκφραση. Να χάσει δηλαδή το πτυχίο του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΤΕ με αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα για να πάρει ένα αδιαβάθμητο πτυχίο, όχι βεβαίως ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕ, 4ετούς και όχι 5ετούς φοίτησης, χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα, για τα οποία βεβαίως δεν είδα να γίνεται πουθενά καμία αναφορά. Και αφού δώσει θεωρώ πάρα πολλά μαθήματα, τα οποία άγνωστο πότε θα περάσει, να πάρει ένα πτυχίο θεωρώ υποδεέστερο του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΤΕ που ωστόσο όμως θα είναι του Πανεπιστημίου, αλλά δεν θα μπορεί να περάσει ούτε μία γραμμή και να βάλει ένα διακόπτη αλέ-ρετούρ, διότι δεν θα έχει ούτε τα επαγγελματικά δικαιώματα του «Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάσεων» αποφοίτου Επαγγελματικού Λυκείου.
  Επίσης στο σχέδιο αυτό δεν λύνεται το θέμα των φοιτητών που δεν θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και αναφέρομαι στα εξής :
  1) για αυτούς που έχουν εισαχθεί μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 που ακολουθούν το πρόγραμμα ΤΕΙ και θα πρέπει να πάρουν πτυχίο σε Ν+2 εξάμηνα τι θα γίνει μετά. Θα διαγραφούν ή όχι. Αν όχι τότε το τμήμα ηλεκτρολόγων αφού δεν θα υπάρχει μετά από Ν+2 εξάμηνα από εφέτος και με τις συγχωνεύσεις που γίνονται ανά την Ελλάδα, πιθανότατα να χρειαστεί να πάνε στην Κρήτη, Πάτρα ή και Κοζάνη όπου προς το παρόν θα λειτουργούν για κάποιο διάστημα ακόμη τα τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ.
  2)το άρθρο 5 (παρ.7) είναι σαφές μόνον για τους φοιτητές που κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών (8 εξάμηνα), σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών. Τότε οι σπουδές μπορούν να παραταθούν μέχρι τέσσερα (4) εξάμηνα και αυτοί έχουν μόνο το δικαίωμα να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι., σύμφωνα με την παρ. 2. Δηλαδή αν κατάλαβα καλά το Ν+2 γι΄ αυτούς της παρ. 2 γίνεται Ν+4 για τους παραπάνω της παρ.7. Παρ΄ όλα αυτά είτε για τους μεν είτε για τους δε, αν και πάλι δεν ολοκληρώσουν τις σπουδές τι θα γίνει. Θα διαγραφούν ή όχι. Πότε διαγράφτηκαν μέχρι τώρα φοιτητές. Εδώ σχετικά πρόσφατα επανέφεραν όλους τους κατά καιρούς διαγραμμένους και βρεθήκαμε να έχουμε ορδές φοιτητών στις καταστάσεις βαθμολογίας. Στο άρθρο πέντε δεν αναφέρεται πουθενά η λέξη διαγραφή. Είναι πολύ δύσκολο αυτό, αφού αυτοί που επανέφεραν τους διαγραμμένους να μιλούν πάλι για διαγραφές. «Στου κρεμασμένου το σπίτι δεν μιλούν ποτέ για σχοινί» κατά τη λαϊκή ρήση.
  Εν κατακλείδι πάντως κατά την άποψη μου στο σχέδιο νόμου στην παράγραφο 5 του άρθρου 5 πρέπει να γραφούν και να συμπεριληφθούν τα εξής :
  1) «… να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα από το πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Πανεπιστημίου ομότιτλου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου, στο οποίο μπορούν να ζητήσουν να ενταχθούν σύμφωνα με τα επόμενα εδάφια………»
  2) Επίσης να αναγράφεται ρητά ο ελάχιστος αριθμός μαθημάτων (πχ. 15-17) στα οποία πρόκειται οι φοιτητές να εξετασθούν στο τμήμα υποδοχής με την προϋπόθεση ότι θα γίνουν δεκτοί.
  3) Ακόμη πρέπει να αναγράφονται στο σχέδιο ρητά οι όροι κάτω από τους οποίους ένα φοιτητής μπορεί να γίνει δεκτός στο τμήμα του Πανεπιστημίου που επιθυμεί να γίνει δεκτός.
  4) Στην παρ.5 και 7 του ιδίου άρθρου να αναφέρεται ρητά ότι σε περίπτωση που ο φοιτητής δεν ολοκληρώσει τις σπουδές του σε Ν+4 ή Ν+2 εξάμηνα αντίστοιχα για παλαιούς (πέραν του 8ου εξαμήνου) και κανονικούς (πριν του 8ου εξαμήνου) η φοίτηση θα διακόπτεται και επομένως θα διαγράφονται από τα μητρώα του τμήματος. Στην περίπτωση που αποφασιστεί να μην γίνουν διαγραφές τότε οι φοιτητές θα μπορούν να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους δίνοντας τα υπόλοιπα μαθήματα που οφείλουν σε κάποιο άλλο ΤΕΙ της Ελλάδας με ομότιτλο τμήμα.

 • 29 Σεπτεμβρίου 2018, 18:37 | ΙΩΑΝΝΗΣ

  Με έκπληξη διαπίστωσα πως οι φοιτητές του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
  Τ.Ε., του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., του Τμήματος Πολιτικών
  Μηχανικών Τ.Ε., με έδρα τα Τρίκαλα και του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.,
  με έδρα τη Λάρισα, του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας μπορούν να ενταχθούν στο Τμήμα Ενέργειας και Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
  Διερωτώμαι κάποιος φοιτητής του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών πως μπορεί να αποκτήσει πτυχίο Ενεργειακού Μηχανικού.
  Μήπως το ορθότερο θα ήταν να ενταχθούν στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
  Εκτός εάν, σύμφωνα με τα στατιστικά σας στοιχεία οι φοιτητές αυτοί είναι λίγοι, οπότε θεωρούνται αμελητέα ποσότητα η ο οποία δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη ούτε είναι άξια λόγου.

 • 29 Σεπτεμβρίου 2018, 14:59 | Atha Mus

  Άρθρο 5
  «…οι φοιτητές του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας μπορούν να ενταχθούν στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας»

  Γιατί οι φοιτητές του Τμήματος Διοικησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Θεσσλίας να μην μπορουν να ενταχθούν στο νέο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας;

 • 28 Σεπτεμβρίου 2018, 19:52 | Κυρίκου Ιωάννα

  Ως φοιτήτρια του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, διάβασα το νομοσχέδιο που προορίζεται για διαβούλευση και διαπίστωσα δύο βασικές ελλείψεις που σχετίζονται με το τμήμα μου:
  α)Σε ποιο πανεπιστημιακό τμήμα εντάσσεται το τμήμα του ΤΕΙ που ανήκω;
  β)Ποια θα είναι η έδρα του πανεπιστημιακού τμήματος που θα ενταχθεί;
  Τα δύο παραπάνω ερωτήματα δεν απαντώνται με σαφήνεια μέσα στο έγγραφο και είναι σημαντικό εγώ και οι συμφοιτητές μου να γνωρίζουμε.

  Ευχαριστώ.