Άρθρο 15 – Ίδρυση Τμημάτων στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

1. Στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ιδρύονται τα εξής Τμήματα:
α) Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, με έδρα την πόλη του Καρπενησίου, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών και Περιβάλλοντος,
β) Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, με έδρα την πόλη της Θήβας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης,
γ) Τμήμα Αγροτικού Τουρισμού και Πολιτισμού στην πόλη της Άμφισσας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης,
δ) Τμήμα Υδατοκαλλιέργειας και Υδροβιολογίας στην Άμφισσα το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών και Περιβάλλοντος,
ε) Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας, με έδρα την Αθήνα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης,
στ) Τμήμα Διαιτολογίας και Ποιότητας Ζωής, με έδρα την Αθήνα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης,
ζ) Γενικό, με έδρα την Αθήνα.
2. Η εκπαιδευτική λειτουργία των Τμημάτων της παρ. 1 και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών, αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.
3. Στα Τμήματα της παρ. 1 λειτουργεί προσωρινή Συνέλευση και ορίζεται προσωρινός Πρόεδρος, με εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 4485/2017, έως την 31η-8-2019, οπότε και αναδεικνύεται Πρόεδρος με εκλογική διαδικασία, διαφορετικά έως να καταστούν αυτοδύναμα, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4485/2017. Οι Πρόεδροι των Τμημάτων, προσωρινοί ή μη, καθώς και τα μέλη Δ.Ε.Π. αυτών, συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα διοίκησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ν. 4485/2017.
4. Σε καθένα από τα Τμήματα της παρ. 1, με εξαίρεση το Γενικό Τμήμα, συνιστώνται οκτώ (8) θέσεις μελών Δ.Ε.Π.
5. Σε κάθε Τμήμα οργανώνεται Γραμματεία, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος σύμφωνα με την περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 και παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του. 6. Ο πρώτος κύκλος σπουδών των Τμημάτων του παρόντος άρθρου έχει διάρκεια οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Εξαιρούνται το Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, το Τμήμα Διαιτολογίας και Ποιότητας Ζωής και το Τμήμα Υδατοκαλλιέργειας και Υδροβιολογίας, στα οποία η απαιτούμενη διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση πτυχίου ορίζεται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
7. Η διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του παρόντος γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4009/2011. Τα προγράμματα αυτά θεωρούνται πιστοποιημένα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π.), σύμφωνα με τα άρθρα 70 έως και 72 και το δεύτερο εδάφιο της περίπτ. δ΄ της παρ. 12 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011.

 • Με αφορμή την δημιουργία νέων τμημάτων διατροφής σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων-Διατροφολόγων θα ήθελε να σας επιστήσει την προσοχή, σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών τους, ώστε οι πτυχιούχοι τους να μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα του διαιτολόγου – διατροφολόγου. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συλλόγων Διαιτολόγων (EFAD), για να αποκτήσει κάποιος την ιδιότητα του διαιτολόγου – διατροφολόγου και να ασκήσει το επάγγελμα, θα πρέπει να ακολουθήσει πρόγραμμα σπουδών που θα του δώσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες. Τα χαρακτηριστικά και το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών, τα οποία θα οδηγήσουν στις συγκεκριμένες γνώσεις και δεξιότητες, περιγράφονται αναλυτικά από τον EFAD στον παρακάτω σύνδεσμο.
  Επιπλέον, το νέο Τμήμα, Διαιτολογίας και Ποιότητας Ζωής πρέπει να είναι 8 και όχι 10 εξάμηνα, όπως σχεδόν το σύνολο των τμημάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

  http://www.efad.org/media/1633/efad-academic-standards-revised-june-2018.pdf

 • 8 Οκτωβρίου 2018, 06:57 | Κωνσταντίνος

  Καλημέρα σας.Συμφωνώ με τον καθηγητή κύριο Σταύρο Ζωγραφάκη,ότι και λάθος να είναι η απόφαση του κυρίου υπουργού και των συμβούλων του όσο αφορά το Γεωπονικό,είναι καλύτερη από τη στασιμότητα και την περιχαράκωση. Πιό πάνω,διατράνωσα την ένστασή μου γιά την υπαγωγή του Τμήματος στο Καρπενήσι στο ΓΠΑ,για λόγους αρχής,αναπτυξιακούς και ακαδημαϊκούς και όχι γιά λόγους συντήρησης των κεκτημένων.Παρατηρώ εδώ μέσα,ότι όχι μόνο οι απόψεις των παλιών καθηγητών που έτσι κι αλλιώς θα ήταν συντηρητικές,αλλά και οι απόψεις των φοιτητών και των πτυχιούχων συμπίπτουν στην απόρριψη των νέων τμημάτων μόνο και μόνο επειδή είναι περιφερειακά και μακριά από την ασφάλεια και τις διασκεδάσεις της πρωτεύουσας.
  Ο κύριος υπουργός στο θέμα αυτό έχει δίκιο και πρέπει να προχωρήσει με θάρρος γιατί η ιστορία του ΓΠΑ δεν πρέπει να λειτουργεί με αρνητικό τρόπο σε βάρος της Περιφέρειας.Εξάλλου διορθώνει μερικά το λάθος των προγόνων μας που τα έφεραν όλα στην Αθήνα,υπουργείο Γεωργίας,Πανεπιστημιακές κι άλλες σχολές γιά τον πρωτογενή τομέα,φερόμενοι αγνώμονα στους πραγματικούς συντελεστές της παραγωγής τους αγρότες, τότε και τώρα.Ας ελπίσουμε ότι όχι μόνο θα υπάρξει και συνέχεια,αλλά και παραδειγματισμός των μεγάλων πόλεων της χώρας ότι η ενδοχώρα τους με τις μεγάλες ή τις μικρότερες πόλεις, δικαιούται και αυτή σχολές και τμήματα κι ανάπτυξη.Και η αρχή πρέπει να γίνει από το Βόλο στο παρόν νομοσχέδιο που φέρεται ακριβώς όπως η Αθήνα.Στη συνέχεια πρέπει να ακολουθήσει και το Πανεπιστήμιο Πατρών που απομένει ως ο τελευταίος δεινόσαυρος πάνω σ’αυτό το θέμα.
  Και γιατί όχι,η επέκταση του ΓΠΑ να συνεχιστεί και εντός λεκανοπεδίου με τη συγχώνευση με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο και το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο Αθηνών.Το παρόν και το μέλλον είναι οι συγχωνεύσεις και όχι η διάσπαση,ο φατριασμός και η ιδιώτευση των προγόνων μας.

 • 8 Οκτωβρίου 2018, 00:40 | Τσιμπουκίδης Χρήστος

  Επιθυμώ να σχολιάσω τόσο ως γονέας φοιτήτριας του τμήματος Διοίκησης Οικονομίας και Επικοινωνίας Τουριστικών και Πολιτιστικών Μονάδων στην Άμφισσα, όσο και ως απόφοιτος της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (τμήμα τουριστικών επιχειρήσεων). Ξεκινώ με την παραδοχή ότι τίποτε δεν πρέπει να παραμένει το ίδιο και όλα πρέπει να εξελίσσονται και να ακολουθούν τις τάσεις και ανάγκες των καιρών. Συνεπώς είναι ορθή η σκέψη και η πρόθεση αλλαγής και συγχώνευσης τμημάτων και γνωστικών αντικειμένων η οποία επιχειρείται. Δυστυχώς όμως , όπως πολλά πράγματα σ αυτό τον τόπο, γίνεται με περισσή σπουδή και χωρίς την απαραίτητη μελέτη , τόσο για την βιωσιμότητα όσο και για την σκοπιμότητα αυτής της αλλαγής. Αυτό αποδεικνύεται και από τον ελάχιστο χρόνο των 8 ημερών που δίδεται, προκειμένου να σχολιάσουν και να πάρουν θέση όσοι προλάβουν να αντιληφθούν τί συμβαίνει. Το σχόλιό μου θα περιορισθεί στο κομμάτι της ένταξης του τμήματος Διοίκησης Οικονομίας και Επικοινωνίας Τουριστικών και Πολιτιστικών Μονάδων που βρίσκεται στην Άμφισσα, στο ΓΠΑ. Ξεκινώ από το γεγονός ότι οι σχολές δεν έχουν τίποτε κοινό στο γνωστικό αντικείμενο και στο πρόγραμμα σπουδών τους. Το κομμάτι «αγροτουρισμός» θα μπορούσε να είναι ένα ακόμη μάθημα στο πρόγραμμα σπουδών του εν λόγω τμήματος ή στην καλύτερη περίπτωση ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Αν λοιπόν θέλει κάποιος να ενισχύσει την υπόθεση αγροτουρισμού με διοικητικά στελέχη που θα στελεχώσουν αυτές τις επιχειρήσεις, το πρόγραμμα σπουδών δεν χρειάζεται να έχει όλα τα μαθήματα που έχει η γεωπονική σχολή. Κρίνω λοιπόν ότι το συγκεκριμένο τμήμα θα χωρούσε σε αμιγώς σχολή με αντικείμενο τη διοίκηση και την οικονομία με την προσθήκη πολύ συγκεκριμένων μαθημάτων, προκειμένου να αναβαθμιστεί το πτυχίο του. Πέρα από αυτό το γεγονός δεν αναφέρεται τίποτε για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων. Τελικά τα παιδιά που θα αποφοιτήσουν από το συγκεκριμένο τμήμα τί θα λένε ότι διδάχθηκαν; Τί θα αναφέρει ο τίτλος σπουδών τους; Κλείνοντας θα ήθελα να επισημάνω ότι θα πρέπει κάποια στιγμή σ αυτό τον τόπο να σκεφτούμε ότι κάθε είδους αλλαγές, ειδικά σε τόσο ευαίσθητα θέματα όπως η παιδεία, θα πρέπει να γίνονται με σαφή τρόπο και σε βάθος χρόνου. Θεωρώ απαράδεκτο για τους φοιτητές, αλλά και για τους γονείς τους, να ξεκινούν να φοιτούν σε ένα τμήμα έχοντας κάνει τόσο τον οικονομικό προγραμματισμό των σπουδών, όσο και το αντικείμενο επάνω στο οποίο θα αποφοιτήσουν και να βρίσκονται εν μέσω του χρόνου φοίτησης μπροστά σε εκπλήξεις και αλλαγές, οι οποίες γίνονται γι αυτούς χωρίς αυτούς.

 • 8 Οκτωβρίου 2018, 00:23 | Ιωάννης Αργυροκαστρίτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

  Με μεγάλη μου έκπληξη διάβασα τις απόψεις του Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Μάθησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Σταύρου Ζωγραφάκη, στην ανοιχτή διαβούλευση για το σχέδιο νόμου που αφορά στην ένταξη στο Πανεπιστήμιό μας διαφόρων ΤΕΙ και τη δημιουργία νέων Τμημάτων άσχετων με το θεματικό χαρακτήρα του ΓΠΑ.
  Η έκπληξή μου είναι μεγάλη γιατί, ως Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου μας δεν πρέπει να αγνοεί την απόφαση της Συγκλήτου της 10ης Σεπτεμβρίου 2018, όπου αποφασίστηκε ομόφωνα η δημιουργία τριμελούς επιτροπής, αποτελούμενης από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών υποθέσεων και τους δύο Κοσμήτορες των Σχολών, για την εξέταση της δημιουργίας νέων Τμημάτων στο ΓΠΑ, με κριτήρια και προϋποθέσεις που είχε θέσει η Πρυτανεία. Ο κ. Ζωγραφάκης δεν διαφοροποιήθηκε σ’ αυτή την απόφαση, σήμερα όμως με τα γραφόμενά του την καταστρατηγεί. Μήπως συμβαίνει αυτό προς χάρη του νεωτερισμού… και της κίνησης προς τα εμπρός όπως προφασίζεται…; Άραγε δεν τον ενοχλεί αν το σχέδιο του Υπουργείου είναι κακό; Θέλει να θυσιαστεί το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και να πάψει να ισχύει ο θεσμοθετημένος με νόμο Γεωπονικός του χαρακτήρας, προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο στόχος δημιουργίας ενός Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων;
  Μήπως καλύτερα να εξετάσουμε το «νέο» αυτό Τμήμα που προτείνεται; Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας είναι πολύ κοντά στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, του Πανεπιστημίου Πατρών. Μόνο που το δεύτερο έχει 10 εξάμηνα σπουδές, με πολλά γεωπονικά μαθήματα και οι απόφοιτοί του δεν είναι οικονομολόγοι. Η λειτουργία του συγκεκριμένου Τμήματος ανάγεται στο 1996! Εκτός αυτού Τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων λειτουργούν, εντός Αττικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και εκτός Αττικής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, αλλά και στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Έχει ανάγκη η Χώρα κι από άλλο ένα; Δεν έχει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΟΑ); Για ποιο λόγο δεν μπορεί το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα σπουδών του ήδη υφιστάμενου Τμήματος; Για ποιο λόγο ο Έλληνας φορολογούμενος θα πρέπει να πληρώσει την τρομερή εξειδίκευση της Διοίκησης Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας; Είναι γνωστό ότι μέχρι και το τρέχον ακαδημαϊκό έτος λειτουργεί ένα ΠΜΣ με αντίστοιχο τίτλο στο Τμήμα ΑΟΑ. Γιατί το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης θα πρέπει να γίνει ακαδημαϊκό Τμήμα προπτυχιακών σπουδών;
  Να μιλήσουμε τώρα και για το προτεινόμενο Τμήμα Διαιτολογίας. Σ’ αυτό δεν θα αναφερθώ εκτενώς. Τα λέει όλα η ανάρτηση της Ένωσης Διαιτολόγων Ελλάδος, απόπου θα δανειστώ την τελευταία πρόταση: «Τα νέα υπό ίδρυση εκπαιδευτικά ιδρύματα θα παράγουν ανέργους που θα αναζητούν επαγγελματική προοπτική στο εξωτερικό, στα Ευρωπαϊκά Εθνικά Συστήματα Υγείας (όπως κάνουν ήδη πολλοί). Έτσι για μια ακόμα φορά άλλα κράτη θα αποκτήσουν καλής εκπαίδευσης «φθηνό» επιστημονικό προσωπικό που θα έχει εκπαιδεύσει ακριβά ο Έλληνας φορολογούμενος πολίτης».
  Αναφέρει επίσης ο κ. Αντιπρύτανης ότι στην απόφασή μας ενδιαφερόμαστε για «την κατσίκα του γείτονα». Δεν μας ενδιαφέρει η κατσίκα του γείτονα κύριε συνάδελφε. Μας ενδιαφέρει η διαφύλαξη των δικαιωμάτων των αποφοίτων μας. Στη δική μας νοοτροπία δεν εντάσσεται η αλόγιστη δημιουργία πανεπιστημιακών τμημάτων για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων, αλλά η λελογισμένη δημιουργία τμημάτων, εάν αυτό απαιτείται, ύστερα από μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας.
  Εντύπωση μου προκάλεσε επίσης η ρήση του κ. Αντιπρύτανη ότι υπάρχουν συντριπτικές, ομόφωνες, αποφάσεις Τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που ζητούν αλλαγές εδώ και τώρα. Αλήθεια ποιων Τμημάτων εννοεί; Γιατί δεν έχουν τεθεί σε γνώση των Συλλογικών Οργάνων και της Πανεπιστημιακής Κοινότητας; Αν όντως υφίστανται τέτοιες αποφάσεις, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θα ήθελα να τις δω.
  Κλείνοντας τα λεγόμενά μου, θα ήθελα να γνωρίσω στον κύριο Αντιπρύτανη, ότι τα τείχη σώζουν πόλεις, εάν φυσικά δεν υπάρχει «Κερκόπορτα», την οποία θα έχουμε ανοίξει εμείς οι ίδιοι στη συγκεκριμένη περίπτωση. Επίσης, θα ήθελα να του γνωρίσω ότι τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν δημιουργούν λιμούς, αλλά τρέφουν τους ανθρώπους και τους εφοδιάζουν με τα απαραίτητα για τη διαβίωσή τους αγαθά. Άλλωστε, όπως αναφέρεται και στον όρκο που δίνουμε ως απόφοιτοι του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η Γεωργία είναι «μητέρα και τροφός» όλων των Επιστημών και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο έχει συμβάλει τα μέγιστα στην ανάπτυξη της γεωργικής παραγωγής στη χώρα μας και στην ευημερία των πολιτών της. Θα μπορούσε άραγε να ισχυριστεί κανείς το ίδιο και για την οικονομία;

 • 8 Οκτωβρίου 2018, 00:11 | Παναγιώτης Τριβέλλας

  Σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις στον κλάδο της εφοδιαστικής, ο τίτλος του νέου Τμήματος με έδρα τη Θήβα, θα πρέπει να διαμορφωθεί σε Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας & Επιχειρησιακών Λειτουργιών με 5-ετές πρόγραμμα σπουδών. Επίσης, δεδομένου ότι 3 νέα Τμήματα και ένα υφιστάμενο (Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης) χαρακτηρίζονται από συναφή γνωστικά πεδία, θα πρέπει να ενταχθούν σε μια νέα σχολή με Τίτλο: “Σχολή Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών”.

 • 7 Οκτωβρίου 2018, 22:37 | Τσιγαρίδες Νικολαος

  Δεν βρίσκω συνάφεια μεταξύ του Τμήματος Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών μονάδων με έδρα την Άμφισσα, με το Τμήμα Αγροτικού Τουρισμού και Πολιτισμού που προτείνετε. Ενδεχομένως η αλλαγή του ονόματος, και των μαθημάτων, με προσανατολισμό γενικά τον τουρισμό, συμπεριλαμβανομένου του αγροτικού, να είχε μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα και καλύτερη στόχευση σε μεταπτυχιακό τίτλο.

 • 7 Οκτωβρίου 2018, 21:59 | Χρυσάνθη Αντωνίου

  Σε συνέχεια θα ήθελα να αναφέρω ότι πουθενά δεν αναφέρονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των νέων τμημάτων που ιδρύονται αλλά και των φοιτητών των ΤΕΙ που επιθυμούν να ενσωματωθούν.

 • 7 Οκτωβρίου 2018, 21:15 | Χρυσάνθη Αντωνίου

  Καλησπέρα σας.
  Συμμετέχω στη διαβούλευση ως μητέρα φοιτήτριας του Τμήματος Διοίκησης Οικονομίας και Επικοινωνίας Τουριστικών και Πολιτιστικών Μονάδων στην Άμφισσα. Στην προσπάθειά μου να κατανοήσω τη συνάφεια μεταξύ του παραπάνω τμήματος με το Τμήμα Αγροτικού Τουρσιμού και Πολιτισμού που προτείνετε, αναζήτησα στο διαδίκτυο κάποιες πληροφορίες.
  Παραθέτω σύντομα κάποιες πληροφορίες προτείνοντας να γίνει διόρθωση στο εν λόγω άρθρο και στο υπό ίδρυση τμήμα, καθώς οι απουδές των φοιτητών που, επί του παρόντος, εντάσσονται στο τμήμα της Άμφισσας ουδεμία σχέση έχουν με Αγροτικό Τουρισμό και εναλλακτικό τουρισμό γενικότερα. Θα μπορούσε το δοθεί η ονομάσια «Τμήμα Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Τουρισμού και Ανάπτυξης» και να ενταχθεί σε αυτό ένα αξάμηνο που να αφορά τον αγροτικό τουρισμό.
  Πληροφορίας σχετικά με τη συνάφεια:
  α) Σύμφωνα με την παρουσίαση της Ομότιμης καθηγήτριας του ΓΠΑ κας Ι. Γιδαράκου, ο αγροτικός τουρισμός είναι μια πολυσυζητημένη και πολυδιάστατη έννοια, για την οποία δεν υπάρχει ορισμός με χαρακτηριστικά και δραστηριότητες επακριβώς ορισμένα και ενιαία για κάθε χώρα και αφορά τους ταξιδιώτες που δεν κάνουν ένα τυπικό είδος διακοπών. Στεγάζει όλες τις μορφές του εναλλακτικού τουρισμού αλλά και μορφές του μαζικού τουρισμού που αναπτύσσονται στον αγροτικό χώρο.
  β)Ιστοσελίδα του ΓΠΑ. Μαθήματα που διδάσκονται στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομίας. Τα περισσότερα μαθήματα αφορούν δενδοκομία, ζωοτεχνία, Βοτανική, ειδική αμπελουργία κλπ. Αντίστοιχα, τα μαθήματα που διδάσκονται οι φοιτητές του Τμήματος ΔΟΕΠΤΜ ΣΤΕ αφορούν: Έντυπη και ηλεκτρονική επικοινωνία & διαφήμιση, Ανθρώπινες κοινωνίες και πολιτισμός, Ιστορία των Πολιτισμών, μάρκετινγκ πολιτισμού-τουρισμού κλπ.

 • 7 Οκτωβρίου 2018, 21:07 | Λορέντζος Νικόλαος

  Εκ μέρους μελών του Εργαστηρίου Πληροφορικής, της Μονάδας Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του ΓΠΑ, υποβάλλω την παρακάτω πρόταση για την ίδρυση

  Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής στη Γεωργία και το Περιβάλλον,

  ενός Τμήματος που θα ολοκληρώνει σωστά και σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις, τη ζητούμενη από όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα διεύρυνση του ΓΠΑ και που θα συμπληρώνει τον ευρύ ρόλο του Πανεπιστημίου, ως βασικού εκπαιδευτικού φορέα, πρωτίστως σε θέματα της πρωτογενούς παραγωγής αλλά και σε θέματα διαχείρισης και αξιολόγησης των φυσικών πόρων.

  Νίκος Λορέντζος
  Διευθυντής Εργαστηρίου Πληροφορικής ΓΠΑ

  Σκεπτικό
  Ένα σύγχρονο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο οφείλει να παρέχει προγράμματα σπουδών που να καλύπτουν και τις επιστημονικές τάσεις της ψηφιακής εποχής μας. Σήμερα η δυσκολία της διείσδυσης της Ψηφιακής Γεωργίας στη χώρα μας είναι δυστυχώς δεδομένη. Η σύγκριση σε αυτό το τομέα με δεδομένα άλλων χωρών είναι απογοητευτική. Αντίθετα, η γεωργία και όλες οι δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα της χώρας μας θα μπορέσουν να αποτελέσουν ουσιαστικό άξονα ανάπτυξης, εάν στηριχθούν και σε γνώσεις και θεωρίες της Πληροφορικής, της Γεωπληροφορικής, των Ψηφιακών Συστημάτων και των Γεωχωρικών Τεχνολογιών.
  Η σημερινή κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτούν, πολύ σωστά, με σημαντικά ποσά τόσο το δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα, για την ανάπτυξη και υλοποίηση Ψηφιακών Συστημάτων και εφαρμογών Ψηφιακής και Ευφυούς Γεωργίας, Διαχείρισης του Περιβάλλοντος και αντιμετώπισης περιβαλλοντικών προβλημάτων, που απαιτούν όμως γνώσεις και δεξιότητες υψηλού επιπέδου σε διάφορους τομείς της Πληροφορικής. Ταυτόχρονα όμως απαιτούν και σημαντική επιστημονική γνώση των αντικειμένων της Γεωπονίας και των Φυσικών πόρων. Οι ήδη διαπιστωμένες αυτές ανάγκες έχουν αρχίσει να αντιμετωπίζονται, όπου αυτό χρειάστηκε, από «ειδικούς», οι οποίοι όμως στερούνται των γνώσεων του φυσικού χώρου των Γεωπονικών και Περιβαλλοντικών Επιστημών με, αναπόφευκτα, την περιορισμένη επιτυχία του προσδοκώμενου αποτελέσματος.
  Με στόχο την κάλυψη αυτού του κενού, διδάσκοντες και ερευνητές του ΓΠΑ έχουν κοινοποιήσει, τόσο στην Πρυτανεία όσο και στην ευρύτερη Πανεπιστημιακή Κοινότητα του ΓΠΑ, ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη πρόταση δημιουργίας Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής στη Γεωργία και στο Περιβάλλον, με πλήρες πρόγραμμα σπουδών, το οποίο θα περιλαμβάνει αντικείμενα εξειδίκευσης που θα καλύψουν θέσεις εργασίας τόσο στον Ελληνικό όσο και στον ευρύτερο ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος θα έχουν επίσης παρακολουθήσει μαθήματα που αφορούν τη Γεωπονία και το Περιβάλλον και, ως γνώστες των ιδιαιτεροτήτων του χώρου, θα έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζουν και να εφαρμόζουν κατάλληλα τις γνώσεις Πληροφορικής που θα έχουν αποκτήσει, αποκτώντας καλύτερες προοπτικές απασχόλησης τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

 • Επιτέλους ένα πανεπιστήμιο με την ιστορία του Γεωπονικού Αθηνών υπηρετεί την αρχή σεβασμού της αειφορίας των φυσικών πόρων της πατρίδας μας.
  Αναγνωρίζοντας ότι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας σε σχέση με τη μεσευρώπη και τις ανοιχτές εκτάσεις της ρωσικής επικράτειας, είναι η κλίμακα του χώρου και του τοπίου, εντάσσονται στις σπουδές και τις έρευνες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και οι ορεινές και ημιορεινές περιοχές που έχουν εξαιρετικές δυνατότητες αγροδασοπονικής ανάπτυξης και παραγωγής ποιοτικών προϊόντων αγροκτημάτων μικρής κλίμακας.
  Ευχή όλων μας είναι το ερευνητικό προϊόν του τμήματος Δασολογίας και διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος με έδρα το Καρπενήσι, να συμβάλλει στην αειφορική διαχείριση δασικών εκτάσεων και μικρών ορεινών κτημάτων, ενισχύοντας μακροπρόθεσμα τη διαβίωση των τοπικών παραδασόβιων πληθυσμών και την επανακατοίκηση των εγκαταλειμμένων ορεινών κοινοτήτων.

 • 7 Οκτωβρίου 2018, 19:16 | Παναγιώτης Ρεκλείτης

  Σε ότι αφορά την διεύρυνση του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με νέα Τμήματα
  α. Το Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, θα πρέπει να ονομαστεί Τμήμα: Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Επιχειρησιακών Λειτουργιών.
  β.Το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης που ήδη λειτουργεί και τα νέα Τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας, Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Επιχειρησιακών Λειτουργιών, Αγροτικού Τουρισμού και Πολιτισμού, θα μπορούσαν να ενταχθούν από την αρχή σε μία νέα Σχολή με τίτλο” Σχολή Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών» διότι αναφέρονται σε συναφή επιστημονικά πεδία.

 • 7 Οκτωβρίου 2018, 14:35 | αγροβιοτεχνολόγος

  Θα μπορούσαν να γραφτούν ολόκληρες σελίδες για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, όμως θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο σύντομος γίνεται. Ο βασικότερος λόγος που δε μπορούν να ενσωματωθούν τα οποιαδήποτε τει στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, είναι η ο υπαρξιακός και λειτουργικός του νόμος, που υπαγορεύει ότι το τρίτο αρχαιότερο ίδρυμα της χώρας, μετά το ΕΚΠΑ και το ΕΜΠ, ιδρυθέν το 1920, εξαιτίας του οποίου το 1950 επετεύχθη σιτάρκεια (τουτέστιν είχαμε ψωμί να φάμε), χορηγεί ένα και μοναδικό πτυχίο, αυτό του ΓΕΩΠΟΝΟΥ. Ως επακόλουθο, δεν χρειάζεται να αναφερθεί και ο συμπληρωματικός νόμος που υποχρεώνει το πρόγραμμα σπουδών κάθε Τμήματος να είναι πενταετές. Αν αρθεί αυτός ο νόμος, μακροπρόθεσμα το Γ.Π.Α. θα διαλυθεί.
  Τα υποψήφια προς ενσωμάτωση τει δεν έχουν σχεδόν καμία σχέση με τα γνωστικά αντικείμενα της Γεωπονικής Επιστήμης, τα οποία θεραπεύονται από τα υφιστάμενα έξι σημερινά του τμήματα, που αποτελούν απόγονους των έξι κατευθύνσεων της παλαιάς Α.Γ.Σ.Α. (Ανωτάτη Γεωπονικής Σχολή Αθηνών). Επομένως, γίνεται εύκολα κατανοητό, ότι η πρόταση του υπουργείου, δεν έχει καμία ουσιαστική χρησιμότητα, αφού γίνεται βάσει πολιτικοϊδεολογικών κινήτρων και τοπικιστικών συμφερόντων, ταχύτατα, άναρχα και ανοργάνωτα.
  Η στρατηγική των προηγούμενων κυβερνήσεων, που έρχεται να ενισχυθεί από εκείνη της σημερινής, «κάθε πόλη και ΑΕΙ, κάθε χωριό και ΤΕΙ», έχει καταστρέψει τον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας, δημιουργώντας πληθώρα πτυχιούν, αφού όλες οι κινήσεις λαμβάνουν υπόψιν μονάχα τον άξονα της προσφοράς, χωρίς να εξετάζουν τον άξονα της ζήτησης. Εν κατακλείδι, η μόνη λύση για την ανωτατοποίηση των τει, είναι να αποτελέσουν ανεξάρτητα πανεπιστήμια, όχι να δημιουργήσουν περισσότερα προβλήματα στο ήδη ταλανισμένο από το σχέδιο Αθηνά του 2013, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο πρόσφατα κατοχύρωσε βάσει νόμου τον master χαρακτήρα των πτυχίων του.

 • 7 Οκτωβρίου 2018, 13:00 | Σταύρος Ζωγραφάκης, Καθηγητής, Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

  Η επιστήμη αλλάζει, εξελίσσεται, δημιουργούνται νέες ανάγκες, γνωστικά αντικείμενα περιθωριοποιούνται ενώ αναδεικνύονται νέα. Και εμείς προσκολλημένοι στο παραδοσιακό, με παρωπίδες στο καινούργιο, ετοιμαζόμαστε να πεθάνουμε μέσα στα τείχη που έχουμε σηκώσει, πιστεύοντας ότι έτσι θα γλυτώσουμε από το «νέο» που έρχεται καταπάνω μας.
  Το τμήμα της αξιοποίησης φυσικών πόρων και γεωργικής μηχανικής του γεωπονικού πανεπιστημίου έρχεται να μας υπενθυμίσει ότι όλα θα πρέπει να μείνουν ως εχουν. Δεν αναφέρονται βέβαια στο δικό τους τμήμα αλλά απαγορεύουν και τις αλλαγές σε άλλα τμήματα τα οποία με συντριπτικές ομόφωνες αποφάσεις ζητούν αλλαγές εδώ και τώρα. Και δεν φτάνουν μόνο σε αυτό, έρχονται να πάρουν αποφάσεις και για την κατσίκα του γείτονα. Αρνούνται το δικαίωμα σε άλλα πανεπιστήμια να αποφασίσουν για δημιουργία νέων τμημάτων. Καμμία αλλαγή πουθενά. Δεν έχουν καταλάβει ακόμα ότι η Ελλάδα του σήμερα δεν εχει καμμία σχέση με την Ελλάδα προ κρίσης. Ακόμα και μια «κακή πρόταση» από το Υπουργείο Παιδείας είναι καλύτερη από την στασιμότητα και την περιχαράκωση. Το ζήσαμε το 2001 με τις αλλαγές που ζητήθηκαν στις εργασιακές σχέσεις και στις παραμέτρους του ασφαλιστικού προβλήματος. Καμμία αλλαγή τότε και το αποτέλεσμα το βιώνουμε σήμερα όλοι. Ένα εκατομμύριο άνεργοι στην πλειοψηφία τους νέοι, μισό εκατομμύριο αναζητούν δουλειά στις αγορές εργασίας του εξωτερικού, χιλιάδες άλλοι υποαπασχολούνται. Και εμείς θεωρούμε ότι όλα βαίνουν καλώς. Σαράντα χρόνια να μας δώσουν προθεσμία να αποφασίσουμε τι θέλουμε, που θέλουμε να φτάσουμε δεν μας αρκούν. Δεν ζούμε μόνοι μας σε αυτόν τον πλανήτη. Ο κόσμος αλλάζει δραματικά μέρα με την μέρα, και εμείς αν θέλουμε να επιβιώσουμε θα πρέπει να τρέξουμε μαζί τους.

 • 7 Οκτωβρίου 2018, 00:21 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ

  Αξιότιμοι κύριοι,
  με την ιδιότητα του φοιτητή του τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, χαιρετίζω την διαβούλευση για το εν λόγω νομοσχέδιο, θεωρώντας ότι η μετατροπή του ΤΕΙ σε ΑΕΙ θα προάγει την επιστήμη της Εφοδιαστικής Διοίκησης, καθώς το νεοιδρυόμενο τμήμα αποτελεί την μοναδική σχολή που θα έχει αυτό το αντικείμενο σε προπτυχιακό επίπεδο.Την συμβολή της διοίκησης εφοδιασμού για την ανάπτυξη της οικονομίας την γνωρίζουν οι ιθύνοντες και δεν θα ήθελα να αναφερθώ περαιτέρω για τα οφέλη που θα προσφέρει στην οικονομία η ύπαρξη μιας σχολής που θα παράγει επαγγελματίες επιστήμονες εφοδιαστές(logisticians).
  Επιθυμώ να συμβάλλω στη διαβούλευση παραθέτοντας τις κάτωθι προτάσεις:
  α) Ορθά διατηρήθηκε ο τίτλος της σχολής ως Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ως είχε , γιατί υποδηλώνεται έτσι ο σαφής προσανατολισμός του αντικείμενου σπουδών.
  β) Το νεοιδρυόμενο τμήμα θα πρέπει να έχει πενταετή φοίτηση (10 εξάμηνα σπουδών ένα εκ των οποίων η πρακτική άσκηση) και να χορηγείται στους αποφοίτους πτυχίο με ενσωματωμένο μάστερ (integrated master).
  γ)Όσον αφορά τους φοιτητές που ήδη φοιτούν στο υπο κατάργηση ΤΕΙ, θα πρέπει να τους δίνεται η δυνατότητα αφού παρακολουθήσουν ένα επιπλέον έτος σπουδών να αποκτήσουν και αυτοί πτυχίο με ενσωματωμένο μάστερ καθόσον θα έχουν και αυτοί πενταετή φοίτηση, όπως ακριβώς και οι λοιποί απόφοιτοι σχολών πενταετούς φοίτησης.
  δ)Πολύ βασικό στοιχείο είναι ο καθορισμός των επαγγελματικών δικαιωμάτων που θα χορηγεί το πτυχίο στους αποφοίτους καθώς και ο χαρακτηρισμός τους ως εφοδιαστές »LOGISTIANS».

  μετά τιμής

 • 6 Οκτωβρίου 2018, 22:14 | Νικόλαος

  Καλησπέρα, προσωπικά τάσσομαι υπέρ του 5αετους σχεδίου για το τμήμα διοίκησης συστημάτων εφοδιασμού με τη νέα του ονομασία και προτείνω τη φοίτηση ενός έτους παραπάνω η δύο για τους τελειόφοιτος του ΤΕΙ στερεάς Ελλάδας για την απόκτηση ισότιμου τίτλου Master.

 • 6 Οκτωβρίου 2018, 13:03 | Α. Πουλοβασίλης, Μ. Λουκάς, Σ. Κυρίτσης, Α. Καραμάνος, Γ. Ζέρβας, Κ., Φεγγερός

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΎ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
  ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Κ.Τ.Λ.»

  Οι υπογραφόμενοι ενημερωθήκαμε για το περιεχόμενο του Νομοσχεδίου με τίτλο «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών κλπ.», το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα, και εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας, επειδή εντοπίζουμε πληθώρα σημείων που θα ζημιώσουν το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Γ.Π.Α.) και τους αποφοίτους του. Επιθυμούμε να πληροφορηθούμε κατά πόσο το κείμενο αυτό προέκυψε μετά από κάποια συγκεκριμένη μελέτη σκοπιμότητας, χωροταξικό σχεδιασμό, εισήγηση κάποιου θεσμοθετημένου οργάνου ή μετά από διαβούλευση με μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας των εμπλεκομένων Α.Ε.Ι.
  Ενδεικτικά, απομονώνουμε τα εξής επίμαχα σημεία:
  1) Ιδρύονται 7 νέα Τμήματα στο Γ.Π.Α., ορισμένα από τα οποία ελάχιστη ή καθόλου σχέση με τη Γεωπονία και τις συναφείς με αυτή επιστήμες έχουν (π.χ., Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού), άλλα ήδη λειτουργούν σε γειτονικά Πανεπιστήμια της Αττικής, σε απόσταση λίγων μόλις χιλιομέτρων από το Γ.Π.Α. (Διαιτολογίας και Ποιότητας Ζωής), ενώ επανιδρύεται Γενικό Τμήμα, το οποίο είχε καταργηθεί πρόσφατα. Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι ένα Π.Μ.Σ. που ήδη λειτουργεί στο Γ.Π.Α. μετατρέπεται σε Τμήμα. Και όλα αυτά χωρίς να έχει υπάρξει, εξ όσων γνωρίζουμε, κάποια ειδική αιτιολογία και ενημέρωση της πανεπιστημιακής κοινότητας του Γ.Π.Α.
  2) Αυθαίρετα και χωρίς κάποιου είδους μελέτη σκοπιμότητας ή χωροταξικό σχεδιασμό ιδρύεται εκ του μηδενός στο Ε.Κ.Π.Α. Σχολή «Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας» με 4 (!) Τμήματα με έδρα την κωμόπολη των Ψαχνών, τη στιγμή που ήδη λειτουργούν στο Γ.Π.Α., δηλ. σε απόσταση μικρότερη από 100 χιλιόμετρα, ανάλογα Τμήματα. Ενδεικτικό της προχειρότητας του σχεδίου νόμου είναι ότι 2 από τα Τμήματα αυτά ουδεμία σχέση έχουν με το αντικείμενο της Σχολής: π.χ., το Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας και το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών και Εναλλακτικού Τουρισμού.
  3) Η ενσωμάτωση Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδος σε απομακρυσμένες από την έδρα του Γ.Π.Α. περιοχές θα δημιουργήσει εκ του ασφαλούς προβλήματα ομαλής λειτουργίας και συντονισμού του Ιδρύματος.
  4) Σημειώνουμε ιδιαίτερα τις συνοπτικές διαδικασίες (σε ορισμένες περιπτώσεις χωρίς καν να μεσολαβήσει οποιασδήποτε μορφής αξιολόγηση) που θα ακολουθηθούν κατά την ένταξη του προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδος σε αντίστοιχες πανεπιστημιακού επιπέδου θέσεις του Γ.Π.Α. Τέτοιου είδους ενέργειες φαλκιδεύουν κάθε έννοια αξιοκρατίας μέσα σε έναν ακαδημαϊκό χώρο, όπου πρέπει να κυριαρχεί η συνεχής προσπάθεια για αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών.

  Πιστεύουμε ότι τα παραπάνω, εάν τελικά εφαρμοσθούν, θα οδηγήσουν σε γενικότερη υποβάθμιση των πανεπιστημιακού επιπέδου γεωπονικών σπουδών με άμεσες δυσάρεστες συνέπειες στους ίδιους τους αποφοίτους και στην εθνική οικονομία. Και αυτό, όταν τα τελευταία χρόνια αυξάνεται συνεχώς το ενδιαφέρον υποψηφίων για τα γεωπονικά Τμήματα και ανεβαίνουν συνεχώς οι βάσεις εισαγωγής, κάτι που επιβάλλει την με κάθε κόστος διατήρηση και βελτίωση του ποιοτικού επιπέδου των σπουδών.

  Τέλος, τονίζουμε ότι η ενοποιήσεις ΑΕΙ και η ίδρυση νέων Σχολών και νέων Τμημάτων στο Γ.Π.Α., χωρίς την έγκριση των αρμοδίων θεσμικών οργάνων των Πανεπιστημίων ούτε τη γνώμη της Α.ΔΙ.Π., καταλύει την κατοχυρωμένη από το Σύνταγμα αυτοτέλεια των Πανεπιστημίων και συνιστά εκτροπή από τον υπέρτατο νόμο της Πολιτείας.

  Για όλους τους παραπάνω λόγους καλούμε τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας του Γ.Π.Α. να απορρίψουν τις διατάξεις του συγκεκριμένου σχεδίου νόμου στα σημεία του εκείνα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα το Πανεπιστήμιό μας. Καλούμε επίσης την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να αποσύρει τις επίμαχες διατάξεις και να ξεκινήσει ειλικρινή και εποικοδομητικό διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

  Οι διατελέσαντες Πρυτάνεις του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

  Αλέξανδρος Πουλοβασίλης (1982-1991)
  Μιχαήλ Λουκάς (1991-1997)
  Σπυρίδων Κυρίτσης (1997-2000)
  Ανδρέας Ι. Καραμάνος (2000-2004)
  Γεώργιος Ζέρβας (2004-2010)
  Κωνσταντίνος Φεγγερός (2010-2014)

 • 5 Οκτωβρίου 2018, 21:49 | Κώστας Τσιμπούκας

  Η διεύρυνση του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με νέα Τμήματα, όπως περιγράφεται στο σχέδιο νόμου, προφανώς απαιτεί την αναδιάταξη των υφιστάμενων Σχολών του Πανεπιστημίου, αλλά και την δημιουργία νέων. Ειδικότερα το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης που ήδη λειτουργεί, το νέο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας, το Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού και το Τμήμα Αγροτικού Τουρισμού και Πολιτισμού, λόγω συνάφειας επιστημονικών πεδίων, θα πρέπει να ενταχθούν σε μία Σχολή με τίτλο” Σχολή Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών»

 • Τα μέχρι σήμερα Τμήματα που εκπαίδευαν αποκλειστικά Διαιτολόγους Διατροφολόγους στη Χώρα μας ήταν 4. Τα τμήματα Διατροφής και Διαιτολογίας των ΑΤΕΙ (Θεσσαλονίκη, Σητεία, Καρδίτσα) με χρονολογική σειρά ίδρυσης και το Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.
  Οι πρώτοι αμιγούς και αποκλειστικής εκπαίδευσης Διαιτολόγοι Διατροφολόγοι προήλθαν από το τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης με 4ετή διάρκεια εκπαίδευσης. Ακολούθησαν το Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και μεταγενέστερα τα υπόλοιπα τμήματα των ΑΤΕΙ.

  Όλα τα τμήματα έχουν κατοχυρωμένα με ΠΔ επαγγελματικά δικαιώματα. Οι απόφοιτοί τους αναφέρονται στο ΠΔ 133/2014 με βάση το οποίο αποκτούν Βεβαίωση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος. Τα πτυχία τους δε, τυγχάνουν ισότιμης αναγνώρισης από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού. Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τυγχάνουν της ίδιας επαγγελματικής ισοτιμίας στο εξωτερικό.

  Dιαπιστώνουμε με έκπληξη την ίδρυση ενός ακόμα Τμήματος Διαιτολογίας στο ΓΠΑ με τον απροσδιόριστο τίτλο Τμήμα Διαιτολογίας και Ποιότητας Ζωής. Χωρίς περιγραφή του αντικειμένου του και χωρίς αναφορά στα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του. Σαφέστατα η χρήση του όρου Διαιτολογία δημιουργεί υποψίες ότι πρόκειται για ένα νέο Τμήμα Διατροφής Διαιτολογίας που όμως δεν ανήκει στην ομάδα των τμημάτων Διατροφής Διαιτολογίας με κλινικό προσανατολισμό στο πρόγραμμα σπουδών.

  Και πάλι αναρωτιόμαστε ποιο το σκεπτικό ίδρυσης του ειδικά όταν στην Αθήνα λειτουργεί το Τμήμα Διατροφής Διαιτολογίας στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, ποια η αναγκαιότητα ύπαρξής του και ποιες παραγωγικές ανάγκες υπαγορεύουν την ίδρυση ενός 6 ου (μαζί με αυτό του ΕΚΠΑ στα Ψαχνά) Τμήματος Διατροφής Διαιτολογίας. Ειδικά όταν είναι ορατός ο υπερπληθυσμός αποφοίτων Διαιτολόγων Διατροφολόγων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και οι επαγγελματικές προοπτικές έχουν μηδενιστεί στον Δημόσιο Τομέα.

  Η εκτίμησή μας είναι ότι με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο όχι μόνο δεν αναβαθμίζεται το επίπεδο των σπουδών αλλά περιπλέκονται ακόμα τα δεδομένα για τον χώρο των Διαιτολόγων Διατροφολόγων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
  Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η δημιουργία νέων ιδρυμάτων εκπαίδευσης Διαιτολόγων Διατροφολόγων έρχεται σε αντίθεση με τη ζοφερή πραγματικότητα κάλυψης των οργανικών θέσεων στις Δημόσιες δομές παροχής υγείας σε κάθε επίπεδο.

  Την τελευταία 4ετία οι προκηρύξεις για την κάλυψη ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ θέσεων δεν ξεπέρασαν τα δάκτυλα του ενός χεριού (3!). Η προκαθορισμένη αναλογία διαιτολόγων ανά κλίνη είναι κάτι που υπάρχει στα χαρτιά και μόνο στα χαρτιά και οι Διαιτολόγοι Διατροφολόγοι στα Δημόσια Νοσοκομεία που καλύπτουν πάγιες Οργανικές θέσεις είναι ελάχιστοι και κυριολεκτικά αποτελούν είδος προς εξαφάνιση.

  Οι προσλήψεις επικουρικού προσωπικού κάθε χρόνο δεν είναι πάνω από 15-20 και στον εκπαιδευτικό τομέα τα νούμερα (για ελάχιστες ώρες απασχόλησης με πενιχρές αμοιβές) είναι κάτι λίγο πιο πάνω από τίποτα, περίπου 20 σε όλη την Ελλάδα.

  Η ετεροαπασχόληση με βάση τα στατιστικά δεδομένα του συλλόγου αγγίζει το 27 % με την ανεργία και υποαπασχόληση να ξεπερνάει το 39%!

  Είναι προφανές ότι το επάγγελμα βρίσκεται σε κορεσμό και οι προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης περιορίζονται στον ήδη ασφυκτικά γεμάτο ιδιωτικό τομέα. Με πενιχρές αμοιβές και με έντονα τα συμπτώματα μαύρης αγοράς εργασίας.

  Τα νέα υπό ίδρυση εκπαιδευτικά ιδρύματα θα παράγουν άνεργους που θα αναζητούν επαγγελματική προοπτική στο εξωτερικό, στα Ευρωπαϊκά Εθνικά Συστήματα Υγείας (όπως κάνουν ήδη πολλοί ). Έτσι για μια ακόμα φορά άλλα κράτη θα αποκτήσουν καλής εκπαίδευσης φθηνό επιστημονικό προσωπικό που θα έχει εκπαιδεύσει ακριβά ο Έλληνας φορολογούμενος πολίτης.

 • 5 Οκτωβρίου 2018, 14:06 | Ελένη

  Η διεύρυνση του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με Τμήματα στο ευρύτερο αντικείμενο του Πανεπιστημίου είναι σημαντική και θα ισχυροποιήσει το έργο του σε Εθνικό επίπεδο. Εντούτοις, το νέο Τμήμα Διαιτολογίας και Ποιότητας Ζωής θα έπρεπε να είναι 8 και όχι 10 εξαμήνων, όπως είναι αντίστοιχα Τμήματα της ημεδαπής και αλλοδαπής. Επίσης το αντικείμενο ποιότητα ζωής είναι πολύ ευρύ και θα μπορούσε να αντικατασταθεί με το Εφαρμοσμένης Διατροφής.
  Η προσθήκη αυτών των νέων Τμημάτων θα ενισχύσει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο στα αντικείμενα που θεραπεύει, περιλαμβανομένων της πρωτογενούς παραγωγής, της υγείας από πλευράς τροφίμων και διατροφής αλλά και της οικονομίας και διοίκησης. Επιπρόσθετα, θα προσφέρει γόνιμο έδαφος για νέες ακαδημαϊκές και ερευνητικές συνεργασίες.

 • Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αποφοίτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στη συνεδρίαση της 3.10.2018 με μοναδικό θέμα το σχέδιο νόμου «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» μετά από διεξοδική συζήτηση, κατέληξε στις ακόλουθες προτάσεις που αφορούν το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

  Η ένταξη του τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης φυσικού Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδος στη Σχολή Αγροτικής Παραγωγής Υποδομών και Περιβάλλοντος του ΓΠΑ, δεν είναι συμβατή με τη γεωπονική εκπαίδευση, όπως αυτή αναφέρεται για τη συγκεκριμένη Σχολή στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνει η απαραίτητη μετονομασία και να αλλάξει πιθανόν το πρόγραμμα σπουδών του εντασσόμενου Τμήματος ΤΕΙ, έτσι ώστε να παρέχει πτυχίο Γεωπόνου με κατεύθυνση τη Διαχείριση του Φυσικού Περιβάλλοντος.

  Η ίδρυση στο ΕΚΠΑ Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας θεωρούμε ότι θα αποτελέσει τεράστιο πρόβλημα διότι σε Πανεπιστήμιο της Αθήνας δημιουργείται Σχολή με αντικείμενο άλλου Πανεπιστημίου που εδρεύει στην ίδια πόλη και παρέχει αποκλειστικά εκπαίδευση στο αντικείμενο αυτό.
  Δηλαδή στην ουσία παρακάμπτεται το ΓΠΑ και δημιουργείται στο ΕΚΠΑ Σχολή με γεωπονικό αντικείμενο.
  Ο Σύλλογος Αποφοίτων του ΓΠΑ αντιτίθεται στη δημιουργία Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας στο ΕΚΠΑ
  προκειμένου να ενταχθούν σ’ αυτό τα Τμήματα των ΤΕΙ α. Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής, και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και β. Διατροφής και Διαιτολογίας, και προτείνει αυτά να ενταχθούν στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο που είναι ο επιστημονικός τους χώρος.

  Συνοψίζοντας επισημαίνουμε ότι ο Σύλλογος Αποφοίτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών δεν αντιτίθεται στην διεύρυνση του Πανεπιστημίου μας, αρκεί να μην αλλοιωθεί ο γεωπονικός του χαρακτήρας.
  Θεωρούμε ότι η διασπορά γνωστικών αντικειμένων του γεωπονικού χώρου σε διάφορα Τ.Ε.Ι. της χώρας περισσότερα προβλήματα δημιουργεί απ’ ότι επιλύει. Πιστεύουμε ότι η ένταξη των Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. που αναφέρονται στο Νομοσχέδιο θα μπορούσε να γίνει στο Γ.Π.Α. Αυτό όμως προϋποθέτει πιθανές συγχωνεύσεις με παρεμφερή υφιστάμενα τμήματα του Γ.Π.Α. ενώ παράλληλα θα πρέπει να παρθούν οι κατάλληλες αποφάσεις και να γίνουν οι απαιτούμενες διεργασίες, έτσι ώστε τα τμήματα που δε θα συγχωνευθούν και θα ενταχθούν αυτούσια στο Πανεπιστήμιο μας να αναβαθμιστούν και να αποτελέσουν Τμήματα αντάξια του χώρου στον οποίο θα βρίσκονται.
  Τέλος, σημειώνουμε ότι θα πρέπει παράλληλα να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες της αγοράς σε συνδυασμό με τον αριθμό των πτυχιούχων που θα προκύψει από τα νέα τμήματα, έτσι ώστε να μην επιδεινωθεί το ήδη υφιστάμενο σοβαρό πρόβλημα της ανεργίας των πτυχιούχων Γεωπόνων.

 • 5 Οκτωβρίου 2018, 10:10 | Ηλίας

  Σύμφωνα με το Άρθρο 9 του 4485/2017 «Κάθε Ίδρυμα αποτελείται από Σχολές. Η Σχολή καλύπτει μία ενότητα συγγενών επιστημονικών κλάδων και εξασφαλίζει τη διεπιστημονική προσέγγιση, τη μεταξύ
  τους επικοινωνία και τον αναγκαίο, για τη διδασκαλία και την έρευνα, συντονισμό τους» . Επειδή η δημιουργία-ενσωμάτωση νέων τμημάτων με διαφορετικές κατευθύνσεις στο ΓΠΑ απαιτεί αναδιοργάνωση και επεκτασιμότητα των Σχολών του Πανεπιστημίου σε ομοιόμορφες κατευθύνσεις προτείνεται η δημιουργία Σχολών που θα περιλαμβάνουν τα Τμήματα συναφων επιστημονικών πεδίων και γνωστικών κατευθύνσεων. Ειδικότερα προτείνεται:
  1. Σχολή Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής που θα περιλαμβάνει το Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής και το Τμήμα Δασοπονίας.
  2. Σχολή Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής που θα περιλαμβάνει το Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και το Τμήμα Υδατοκαλλιέργειας και Υδροβιολογίας.
  3. Σχολή Γεωργικής Μηχανικής και Περιβάλλοντος που θα περιλαμβάνει το Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής.
  4. Σχολή Τροφίμων, Διατροφής και Βιοτεχνολογίας που θα περιλαμβάνει το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου και το Τμήμα Διαιτολογίας.
  5. Σχολή Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών που θα περιλαμβάνει το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας, το Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού και το Τμήμα Αγροτικού Τουρισμού και Πολιτισμού.

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 18:58 | Τμήμα ΑΦΠ&ΓΜ

  ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΥΝΕΔΡΙΑ 393/3.10.2018)

  Ο Πρόεδρος του Τμήματος ενημέρωσε τα μέλη της Συνέλευσης για το Σχέδιο Νόμου το οποίο έχει κατατεθεί σε διαβούλευση με τίτλο «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις».
  Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Συνέλευσης διαπιστώθηκαν τα εξής:
  1. Το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου καταργεί το συνταγματικά κατοχυρωμένο αυτοδιοίκητο του Πανεπιστημίου και επιβάλει χωρίς καμία συζήτηση τετελεσμένες αποφάσεις
  2. Εκπονήθηκε χωρίς ακαδημαϊκά και εκπαιδευτικά κριτήρια, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στη σημαντική υποβάθμιση του Πανεπιστημίου μας και στην αλλοίωση του Γεωπονικού χαρακτήρα του, ο οποίος είναι και νομοθετικά κατοχυρωμένος
  3. Προωθεί την ανισομερή ανάπτυξη του Γ.Π.Α, δημιουργώντας 3 νέα καθαρά οικονομικά τμήματα
  4. Δε συνοδεύεται από ουσιαστική μελέτη βιωσιμότητας και σκοπιμότητας για τα νέα Πανεπιστημιακά Τμήματα που δημιουργούνται
  5. Δε λαμβάνει υπόψη του τις υφιστάμενες υποδομές οι οποίες οριακά εξυπηρετούν τους υπάρχοντες φοιτητές του Ιδρύματος
  6. Είναι εμφανής ο κίνδυνος τα νέα Τμήματα να καταστούν Τμήματα χαμηλής επιλεξιμότητας και ακαδημαϊκής ποιότητας.
  7. Ο ορισθείς χρόνος διαβούλευσης είναι καθαρά προσχηματικός, αφού εντός 8 ημερών δεν είναι δυνατόν να ληφθούν τόσο καθοριστικές αποφάσεις για το μέλλον του Ιδρύματός μας και των αποφοίτων μας
  8. Δημιουργεί γεωπονικά τμήματα χωρίς κανέναν σχεδιασμό σε διάφορες περιφέρειες της χώρας, γεγονός που αποδυναμώνει τα ήδη υφιστάμενα, σπαταλώντας κατ’ αυτό τον τρόπο πόρους και υποδομές
  Για όλους τους ανωτέρω λόγους και λαμβάνοντας υπόψη την αδιαμφισβήτητη προσφορά του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Ελληνική Γεωργία και Κοινωνία για 100 σχεδόν έτη, προσφορά που δεν είναι δυνατό να αγνοηθεί από κανέναν, πολύ δε περισσότερο από τα συντεταγμένα όργανα της Πολιτείας
  αποφασίζουμε ομόφωνα και ζητούμε από τη Σύγκλητο:
  1. Να ζητήσει τη συνολική απόσυρση του Νομοσχεδίου
  2. Εάν αυτό δεν καταστεί εφικτό, να απαιτήσει την απόσυρση του Νομοσχεδίου στο μέρος που αφορά στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τον επαναπροσδιορισμό των σχετικών διατάξεων σε σύντομο χρονικό διάστημα (ενός μηνός) μετά από απόφαση των συλλογικών οργάνων του Πανεπιστημίου μας
  3. Εάν δεν συμβεί τίποτα από τα ανωτέρω, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου, αφού ενημερώσει την Πανεπιστημιακή Κοινότητα στο σύνολό της, να προσφύγει στη δικαιοσύνη, να οργανώσει συνέντευξη τύπου για την ενημέρωση της Κοινωνίας και να προχωρήσει σε αναστολή λειτουργίας του Ιδρύματος.

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 18:38 | Αντώνης

  Πολυ σημαντική η διερυνση του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με Τμήματα που είναι στο ευρυτερο αντκείμενο του Πανεπιστημίου. Κατα αυτό τον τρόπο ισχυροπιείται το Πανεπιστημιο και μπορεί να επιτελέσει ευρυτερους εθνικούς στόχους
  Το νεό όμως Τμήμα Διαιτολογιας και Ποιότητας Ζωής θα έπρεπε να είναι 8 και όχι 10 εξαμήνων, όπως είναι αντίστοιχα Τμήματα της ημιδαπής και αλλοδαπής. Επίσης το αντικείμενο ποιότητα ζωής είναι πολυ ευρύ και θα μπορούσε να ανικατασταθεί με το Εφαρμοσμένης Διατροφής.
  Με τις προσθήκες αυτών των νέων Τμημάτων μπορεί πλέον το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο να εμπεριέχει όλη την πρωτογενή παραγωγη, την υγεία από πλευράς τροφίμων και διατροφής αλλά και την οικονομία και διοίκηση.
  Επίσης θα μπορεί να βοηθησει και τα Τμήματα της Περοφέρειας να αναπτυχθούν ακαδημαϊκά και ερευνητικά

 • 3 Οκτωβρίου 2018, 23:13 | Ελένη Δήμου

  Σχετικά με την παρ.2, πιστεύω πως θα ήταν πιο ρεαλιστικός στόχος να τεθεί η έναρξη της λειτουργίας των νέων τμημάτων στο ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

 • 2 Οκτωβρίου 2018, 23:50 | Ευα

  Όντας φοιτήτρια του τμήματος διοίκησης οικονομίας και επικοινωνίας τουριστικών και πολιτιστικών μονάδων θεωρω ότι ο νέος τίτλος του τμήματος δεν συνάδει με το πρόγραμμα σπουδών της συγκεκριμένης σχολής.

 • 2 Οκτωβρίου 2018, 18:34 | Σταθόπουλος Νικόλαος

  Καλησπέρα σας, για λόγους ομοιομορφίας στις περιπτ. γ και δ του άρθρου 15 μετά την ονομασία των τμημάτων ακολουθεί «, με έδρα την πόλη της Άμφισσας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή…»
  Ομοίως στις περιπτ. ε, στ, και ζ μετά την ονομασία των τμημάτων ακολουθεί
  «, με έδρα την πόλη της Αθήνας,…»

 • 30 Σεπτεμβρίου 2018, 22:36 | Κωνσταντίνος

  Καλησπέρα σας.Πολύ εύστοχη και έξυπνη η διεύρυνση του Γεωπονικού Πανεπιστημίου στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.Έτσι,και δε θα καταργηθούν τα τμήματα που ήδη λειτουργούν σε κάποιες πόλεις και το Γεωπονικό θα ωφεληθεί από την πρακτική εφαρμογή των πτυχιούχων του στην ενδοχώρα,αλλά κυρίως θα έρθει σε επαφή με τον αγροτικό κόσμο που είναι το ζητούμενο.
  Ειπώθηκαν πολλά γιά τα ακαδημαϊκά κριτήρια και μάλιστα υψώθηκαν ως σημαία από τους πανεπιστημιακούς φορείς του Βόλου.Όμως στην περίπτωση του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος στο Καρπενήσι ξεχάστηκαν γιά να έχουμε σήμερα το αρνητικό φαινόμενο να υπάγεται το Τμήμα στο Γεωπονικό της Αθήνας.
  Από τα στοιχεία που αντλώ από το Διαδίκτυο,το Καρπενήσι απέχει από την Αθήνα που είναι η έδρα του Γεωπονικού, 3 ώρες και 37 λεπτά της ώρας.Από το Βόλο που είναι η έδρα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 2 ώρες και 41 λεπτά της ώρας.Με βάση τα ακαδημαϊκά κριτήρια είναι πιό κοντά στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας κατά μία ολόκληρη ώρα και εκεί πρέπει να ενταχτεί. Αυτό που σήμερα προτείνεται είναι εκτροπή-εφεύρημα των πανεπιστημιακών του Βόλου που επιφανειακά ενδιαφέρονται γιά τα ακαδημαϊκά κριτήρια ή μάλλον τα εννοούν μόνο όταν αφορούν αυτούς τους ίδιους και όχι τους φοιτητές του Τμήματος στο Καρπενήσι.
  Δυστυχώς,η εμπειρία έχει δείξει ότι τα απομακρυσμένα από το κέντρο τμήματα-στην προκείμενη περίπτωση από την Αθήνα-δυσλειτουργούν γρήγορα και μεταφέρονται στην έδρα του Πανεπιστημίου.Το αρνητικό ιστορικό το παρέχει το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στο Αγρίνιο που κάτω από «ηρωικές συνθήκες» μεταφέρθηκε στην Πάτρα.
  Γι’αυτό προτείνω την ένταξη του Τμήματος του Καρπενησίου σε συναφή Σχολή της Λάρισας και γενικότερα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας