Άρθρο 31 – Διατάξεις Ειδικής Αγωγής

1. Τα δύο τελευταία εδάφια της περίπτ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), τα οποία αντικαταστάθηκαν με την παρ. 4 του άρθρου 82 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), αντικαθίσταται ως εξής:
«Εισηγητής του Συμβουλίου ορίζεται ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. αναπληρούμενος από τον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού. Εναλλακτικά, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μπορεί να ορίζει άλλο μέλος του Συμβουλίου ως εισηγητή συγκεκριμένου θέματος. Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται διοικητικός υπάλληλος ή αποσπασμένος εκπαιδευτικός του Αυτοτελούς Τμήματος».
2. Το π.δ. 1/2003 (Α΄ 1) τροποποιείται ως εξής:
α) Στο τέλος του άρθρου 13 προστίθενται οι περιπτ. 11, 12 και 13 ως εξής:
«11. Γνωμοδοτεί για τη χορήγηση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης στο ΕΕΠ και ΕΒΠ, καθώς και για την ανάκλησή τους.
12. Γνωμοδοτεί για τη χορήγηση αδειών χωρίς αποδοχές στο ΕΕΠ και ΕΒΠ.
13. Γνωμοδοτεί για τη συνάφεια των τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών με το αντικείμενο της απασχόλησης των μελών ΕΕΠ.»
β) Οι περιπτ. 14, 16 και 21 του άρθρου 14 αντικαθίστανται και στο τέλος προστίθεται περίπτ. 23 ως εξής:
«14. Γνωμοδοτεί για τη χορήγηση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του ΥΣΕΕΠ που ανήκουν σε κλάδους του ΕΕΠ.
16. Γνωμοδοτεί για τη χορήγηση αδειών χωρίς αποδοχές στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του ΥΣΕΕΠ που ανήκουν σε κλάδους του ΕΕΠ.
21. Γνωμοδοτεί για τη συνάφεια των τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών με το αντικείμενο της απασχόλησης στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του ΥΣΕΕΠ που ανήκουν σε κλάδους του ΕΕΠ.
23. Γνωμοδοτεί για την απαλλαγή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου που ανήκουν σε κλάδους του ΕΕΠ από την άσκηση των καθηκόντων τους σύμφωνα και με την παρ. 7 του άρθρου 5 του Ν.4547/2018 (Α΄ 102)».
γ) Όπου αναφέρεται το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΥΣΕΕΠ) εννοείται το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΚΥΣΕΕΠ).

 • 7 Οκτωβρίου 2018, 21:48 | Ευανθία

  Επειδή πιστεύω ακράδαντα ότι η διαβούλευση έχει ως στόχο να ακούσει ο Υπουργός τις προτάσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας καταθέτω την παρακάτω πρόταση η οποία πιστεύω ότι καλύπτει μια κατηγορία εργαζομένων (ΕΒΠ),στην οποία έχει στερηθεί το δικαίωμα της εξέλιξης, παρόλο που προσφέρει τεράστιο και δύσκολο έργο στα σχολικά συγκροτήματα της χώρας.
  1ον. Στο συγκεκριμένο άρθρο δεν γίνεται καμία αναφορά για αναβάθμιση του κλάδου ΕΒΠ σε ΤΕ01, αλλά ούτε για μέτρα βελτίωσης των εργασιακών συνθηκών για τα μέλη ΕΒΠ, τα οποία αποτελούν μέρος του ενεργού εκπαιδευτικού δυναμικού της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης στην ειδική αγωγή, επομένως, αποτελεί άνιση και άδικη μεταχείριση των μελών ΕΒΠ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Για την ισότιμη αντιμετώπιση του ΕΒΠ απαιτείται η ένταξή του στον κλάδο ΤΕ01 για να έχει την ίδια δυνατότητα εξέλιξης, εφόσον κατέχει τα ίδια τυπικά προσόντα. Η συγκεκριμένη ρύθμιση θα δημιουργήσει, κατά την εκτίμησή μου, ισονομία και ισοπολιτεία.
  2ον. Η θέση του εκπροσώπου ΕΒΠ στα Υπηρεσιακά Συμβούλια της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης στην ειδική αγωγή μέχρι σήμερα ορίζεται από την διοίκηση και δεν εκλέγεται. Για το λόγο αυτό, αλλά και για λόγους ίσης μεταχείρισης θα ήταν σημαντικό να τροποποιηθεί ο σχετικός νόμος εκλογής αιρετών, στο προτεινόμενο νομοθετικό πλαίσιο, και να δοθεί και στο ΕΒΠ το δικαίωμα να εκπροσωπείται στα Υπηρεσιακά Συμβούλια από αιρετό εκπρόσωπό του.
  Ζητάμε η θέση του (ορισμένου) εκπροσώπου ΕΒΠ στα Υπηρεσιακά Συμβούλια να μετατραπεί σε θέση αιρετού εκπροσώπου ΕΒΠ

 • 7 Οκτωβρίου 2018, 21:17 | Αντιγόνη Μαρτίνη

  Προσωπικά προσυπογράφω τη θέση των συναδέλφων και παραθέτω για άλλη μια φορά το σχόλιο της συναδέλφου της Θεοχάρη Μαρία και Μπουλμέτη Γεωργια.

  Πιστεύω ότι η διαβούλευση έχει ως στόχο να ακούσει ο Υπουργός τις προτάσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας καταθέτω την παρακάτω πρόταση η οποία πιστεύω ότι καλύπτει μια κατηγορία εργαζομένων (ΕΒΠ),στην οποία έχει στερηθεί το δικαίωμα της εξέλιξης, παρόλο που προσφέρει τεράστιο και δύσκολο έργο στα σχολικά συγκροτήματα της χώρας.

  1ον. Στο συγκεκριμένο άρθρο δεν γίνεται καμία αναφορά για αναβάθμιση του κλάδου ΕΒΠ σε ΤΕ01, αλλά ούτε για μέτρα βελτίωσης των εργασιακών συνθηκών για τα μέλη ΕΒΠ, τα οποία αποτελούν μέρος του ενεργού εκπαιδευτικού δυναμικού της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης στην ειδική αγωγή, επομένως, αποτελεί άνιση και άδικη μεταχείριση των μελών ΕΒΠ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Για την ισότιμη αντιμετώπιση του ΕΒΠ απαιτείται η ένταξή του στον κλάδο ΤΕ01 για να έχει την ίδια δυνατότητα εξέλιξης, εφόσον κατέχει τα ίδια τυπικά προσόντα. Η συγκεκριμένη ρύθμιση θα δημιουργήσει, κατά την εκτίμησή μου, ισονομία και ισοπολιτεία.

  2ον. Η θέση του εκπροσώπου ΕΒΠ στα Υπηρεσιακά Συμβούλια της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης στην ειδική αγωγή μέχρι σήμερα ορίζεται από την διοίκηση και δεν εκλέγεται. Για το λόγο αυτό, αλλά και για λόγους ίσης μεταχείρισης θα ήταν σημαντικό να τροποποιηθεί ο σχετικός νόμος εκλογής αιρετών, στο προτεινόμενο νομοθετικό πλαίσιο, και να δοθεί και στο ΕΒΠ το δικαίωμα να εκπροσωπείται στα Υπηρεσιακά Συμβούλια από αιρετό εκπρόσωπό του.

  Ζητάμε η θέση του (ορισμένου) εκπροσώπου ΕΒΠ στα Υπηρεσιακά Συμβούλια να μετατραπεί σε θέση αιρετού εκπροσώπου ΕΒΠ.

  Γεωργία Μπουλμέτη

  Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4521/2 Μαρτίου 2018 το ΕΒΠ ΔΕ01 εντάσσεται στο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, ως εκ τούτου δεν μπορεί να αποκλείεται θέση αιρετού εκπροσώπου ΕΒΠ από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια.
  Ζητάμε να επανεξετάσετε το δικαίωμα εκλογής και μελών από το ΕΒΠ καθώς τα τελευταία χρόνια για το ΕΒΠ αναλογεί ο μεγαλύτερος αριθμός πιστώσεων, λειτουργικών κενών, τοποθετήσεων στα σχολεία πρωτοβαθμιας, δευτεροβάθμιας και στις ΣΜΕΑΕ για την υποστήριξη των μαθητών με τον ανάλογο όγκο υπηρεσιακών αναγκών και προβλημάτων. Συμφωνώ με τις θέσεις του αιρετού του ΠΥΣΕΕΠ Αττικής, όπως διατυπώθηκαν στο σχόλιο του:
  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
  Α. Αρμοδιότητες
  1.Τα ΠΥΣΕΕΠ λειτουργούν σε επίπεδο περιφέρειας, όπως τα ΑΠΥΣΠΕ και ΑΠΥΣΔΕ για τους εκπαιδευτικούς. Προτείνεται λοιπόν να ονομασθούν ΑΠΥΣΕΕΠ και να συμπεριλάβουν στις αρμοδιότητες τους και όσες έχουν τα ανώτερα συμβούλια.
  2. Οι αιρετοί εκπρόσωποι του ΕΕΠ-ΕΒΠ στα ΠΥΣΕΕΠ να συμμετέχουν με απόφαση του ΠΔΕ στα ανά ΔΕ Συμβούλια Επιλογής Στελεχών όταν αφορούν τοποθετήσεις διευθυντών η υποδιευθυντών σε ΣΜΕΑΕ.
  3. Εν όψει του ενιαίου πίνακα τα ΠΥΣΕΕΠ επικυρώνουν και αναρτούν στην ιστοσελίδα της ΠΔΕ τον πλήρη πίνακα λειτουργικών κενών ανά ειδικότητα,ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ, ΕΔΕΑΥ η σχολικές μονάδες γενικής και αποστέλλουν αίτημα διάθεσης των ανάλογων πιστώσεων στην Κεντρική Υπηρεσία. Μετά την διάθεση των πιστώσεων καλούνται οι υποψήφιοι να δηλώσουν την προτίμηση τους για τα κενά στις δομές ΕΑΕ της ΠΔΕ, οι οποίες τα διαβιβάζουν στην ΚΥ για να γίνει η επεξεργασία και οι τοποθετήσεις ανά Δ/νση Εκπαίδευσης και θέση
  4. Τα ΠΥΣΕΕΠ γνωμοδοτούν για την επέκταση καθηκόντων ή διάθεση μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ μετά από αιτιολογημένη εισήγηση που περιλαμβάνει υποχρεωτικά την έκφραση γνώμης του εργαζόμενου που τον αφορά και την σύμφωνη γνώμη των διευθυντών ότι καλύπτονται οι ανάγκες των μαθητών των σχολικών μονάδων η ΚΕΔΔΥ της αρχικής τοποθέτησης.
  5. Γνωμοδοτούν για την αναγνώριση της προυπηρεσίας για μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη, για την συνάφεια μεταπτυχιακών τίτλων με το αντικείμενο απασχόλησης και για την αναγνώριση της εκπαιδευτικής προυπηρεσίας μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ.
  Β. Συγκρότηση
  2.Σχετικά με την συγκρότηση των ΠΥΣΕΕΠ είναι ανάγκη αυτή να είναι περισσότερο αντιπροσωπευτική για το ΕΕΠ-ΕΒΠ. Γι αυτό προτείνεται να εκλέγονται 2 αιρετά μέλη , 1 ΕΕΠ και 1 ΕΒΠ. Ο Πρόεδρος να είναι Δ/ντής εκπαίδευσης με εμπειρία η ειδίκευση στην ΕΑΕ, ο Αντιπρόεδρος στέλεχος εκπαίδευσης μέλος ΕΕΠ η μέλος ΕΕΠ με βαθμό Α και να συμμετέχει 1 μέλος Σύμβουλος ΕΕΠ η μέχρι την εκλογή του στέλεχος εκπαίδευσης μέλος ΕΕΠ η μέλος ΕΕΠ με βαθμό Α
  Γ. Διαδικασία εκλογής αιρετών μελών1. Όσον αφορά την διαδικασία εκλογής των αιρετών εκπροσώπων του ΕΕΠ-ΕΒΠ, να έχουν ισότιμα δικαίωμα εκλογής μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ. Να εκλέγεται αρχικά 1 μέλος ΕΕΠ και 1 μέλος ΕΒΠ. Να εξετασθεί η δυνατότητα εκλογής και αναπληρωτών ως αιρετών.2. Να μην κλείνει ο κατάλογος ψηφοφόρων πριν την ολοκλήρωση του 90% των προσλήψεων αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ.3. Να επιλυθεί το θέμα της ψήφου στις απομακρυσμένες περιοχές με ηλεκτρονική ψηφοφορία.

 • 7 Οκτωβρίου 2018, 15:56 | Φρειχα Θηρεσία

  Οι αιρετοί πρέπει να είναι τρεις. Και το κυριότερο ο αιρετός του κλάδου των ΕΒΠ πρέπει να είναι αιρετός. Ο κλάδος είναι από τους πιο απαραίτητους στα σχολεία και ίσως ο πιο αδικημένος. Συμφωνώ με τα σχόλια των προηγούμενων και κυρίως με της κυρίας Αρβανίτη.

 • 7 Οκτωβρίου 2018, 15:48 | ΦΡΕΙΧΑ ΘΗΡΕΣΊΑ

  Συμφωνώ με τα προηγμένα σχόλια. Πρέπει να εκλέγονται τρία αιρετά μέλη δηλαδή και το ΕΒΠ. Είμαστε ίσως ο σημαντικότερος κλάδος αφού χωρίς εμάς δεν λειτουργεί το σχολείο, ίσως και ο πιο αδικημένος σέ πολλά.

 • 7 Οκτωβρίου 2018, 15:17 | Γεωργία Μπουλμέτη

  Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4521/2 Μαρτίου 2018 το ΕΒΠ ΔΕ01 εντάσσεται στο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, ως εκ τούτου δεν μπορεί να αποκλείεται θέση αιρετού εκπροσώπου ΕΒΠ από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια.
  Ζητάμε να επανεξετάσετε το δικαίωμα εκλογής και μελών από το ΕΒΠ καθώς τα τελευταία χρόνια για το ΕΒΠ αναλογεί ο μεγαλύτερος αριθμός πιστώσεων, λειτουργικών κενών, τοποθετήσεων στα σχολεία πρωτοβαθμιας, δευτεροβάθμιας και στις ΣΜΕΑΕ για την υποστήριξη των μαθητών με τον ανάλογο όγκο υπηρεσιακών αναγκών και προβλημάτων.

  Συμφωνώ με τις θέσεις του αιρετού του ΠΥΣΕΕΠ Αττικής, όπως διατυπώθηκαν στο σχόλιο του:
  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
  Α. Αρμοδιότητες
  1.Τα ΠΥΣΕΕΠ λειτουργούν σε επίπεδο περιφέρειας, όπως τα ΑΠΥΣΠΕ και ΑΠΥΣΔΕ για τους εκπαιδευτικούς. Προτείνεται λοιπόν να ονομασθούν ΑΠΥΣΕΕΠ και να συμπεριλάβουν στις αρμοδιότητες τους και όσες έχουν τα ανώτερα συμβούλια.
  2. Οι αιρετοί εκπρόσωποι του ΕΕΠ-ΕΒΠ στα ΠΥΣΕΕΠ να συμμετέχουν με απόφαση του ΠΔΕ στα ανά ΔΕ Συμβούλια Επιλογής Στελεχών όταν αφορούν τοποθετήσεις διευθυντών η υποδιευθυντών σε ΣΜΕΑΕ.
  3. Εν όψει του ενιαίου πίνακα τα ΠΥΣΕΕΠ επικυρώνουν και αναρτούν στην ιστοσελίδα της ΠΔΕ τον πλήρη πίνακα λειτουργικών κενών ανά ειδικότητα,ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ, ΕΔΕΑΥ η σχολικές μονάδες γενικής και αποστέλλουν αίτημα διάθεσης των ανάλογων πιστώσεων στην Κεντρική Υπηρεσία. Μετά την διάθεση των πιστώσεων καλούνται οι υποψήφιοι να δηλώσουν την προτίμηση τους για τα κενά στις δομές ΕΑΕ της ΠΔΕ, οι οποίες τα διαβιβάζουν στην ΚΥ για να γίνει η επεξεργασία και οι τοποθετήσεις ανά Δ/νση Εκπαίδευσης και θέση
  4. Τα ΠΥΣΕΕΠ γνωμοδοτούν για την επέκταση καθηκόντων ή διάθεση μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ μετά από αιτιολογημένη εισήγηση που περιλαμβάνει υποχρεωτικά την έκφραση γνώμης του εργαζόμενου που τον αφορά και την σύμφωνη γνώμη των διευθυντών ότι καλύπτονται οι ανάγκες των μαθητών των σχολικών μονάδων η ΚΕΔΔΥ της αρχικής τοποθέτησης.
  5. Γνωμοδοτούν για την αναγνώριση της προυπηρεσίας για μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη, για την συνάφεια μεταπτυχιακών τίτλων με το αντικείμενο απασχόλησης και για την αναγνώριση της εκπαιδευτικής προυπηρεσίας μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ.
  Β. Συγκρότηση2.Σχετικά με την συγκρότηση των ΠΥΣΕΕΠ είναι ανάγκη αυτή να είναι περισσότερο αντιπροσωπευτική για το ΕΕΠ-ΕΒΠ. Γι αυτό προτείνεται να εκλέγονται 2 αιρετά μέλη , 1 ΕΕΠ και 1 ΕΒΠ. Ο Πρόεδρος να είναι Δ/ντής εκπαίδευσης με εμπειρία η ειδίκευση στην ΕΑΕ, ο Αντιπρόεδρος στέλεχος εκπαίδευσης μέλος ΕΕΠ η μέλος ΕΕΠ με βαθμό Α και να συμμετέχει 1 μέλος Σύμβουλος ΕΕΠ η μέχρι την εκλογή του στέλεχος εκπαίδευσης μέλος ΕΕΠ η μέλος ΕΕΠ με βαθμό Α
  Γ. Διαδικασία εκλογής αιρετών μελών1. Όσον αφορά την διαδικασία εκλογής των αιρετών εκπροσώπων του ΕΕΠ-ΕΒΠ, να έχουν ισότιμα δικαίωμα εκλογής μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ. Να εκλέγεται αρχικά 1 μέλος ΕΕΠ και 1 μέλος ΕΒΠ. Να εξετασθεί η δυνατότητα εκλογής και αναπληρωτών ως αιρετών.2. Να μην κλείνει ο κατάλογος ψηφοφόρων πριν την ολοκλήρωση του 90% των προσλήψεων αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ.3. Να επιλυθεί το θέμα της ψήφου στις απομακρυσμένες περιοχές με ηλεκτρονική ψηφοφορία

 • 6 Οκτωβρίου 2018, 20:49 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

  Οι παρακάτω προτάσεις αφορούν την αναβάθμιση των ΠΥΣΕΕΠ ως περιφερειακών συμβουλίων και την ισότιμη εκπροσώπηση των εργαζομένων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στα συμβούλια , με την συμμετοχή αιρετού μέλους ΕΒΠ και στελεχών μελών ΕΕΠ.

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  Α. Αρμοδιότητες

  1.Τα ΠΥΣΕΕΠ λειτουργούν σε επίπεδο περιφέρειας, όπως τα ΑΠΥΣΠΕ και ΑΠΥΣΔΕ για τους εκπαιδευτικούς. Προτείνεται λοιπόν να ονομασθούν ΑΠΥΣΕΕΠ και να συμπεριλάβουν στις αρμοδιότητες τους και όσες έχουν τα ανώτερα συμβούλια.

  2. Οι αιρετοί εκπρόσωποι του ΕΕΠ-ΕΒΠ στα ΠΥΣΕΕΠ να συμμετέχουν με απόφαση του ΠΔΕ στα ανά ΔΕ Συμβούλια Επιλογής Στελεχών όταν αφορούν τοποθετήσεις διευθυντών η υποδιευθυντών σε ΣΜΕΑΕ.

  3. Εν όψει του ενιαίου πίνακα τα ΠΥΣΕΕΠ επικυρώνουν και αναρτούν στην ιστοσελίδα της ΠΔΕ τον πλήρη πίνακα λειτουργικών κενών ανά ειδικότητα,

  ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ, ΕΔΕΑΥ η σχολικές μονάδες γενικής και αποστέλλουν αίτημα διάθεσης των ανάλογων πιστώσεων στην Κεντρική Υπηρεσία. Μετά την διάθεση των πιστώσεων καλούνται οι υποψήφιοι να δηλώσουν την προτίμηση τους για τα κενά στις δομές ΕΑΕ της ΠΔΕ, οι οποίες τα διαβιβάζουν στην ΚΥ για να γίνει η επεξεργασία και οι τοποθετήσεις ανά Δ/νση Εκπαίδευσης και θέση.

  4. Τα ΠΥΣΕΕΠ γνωμοδοτούν για την επέκταση καθηκόντων ή διάθεση μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ μετά από αιτιολογημένη εισήγηση που περιλαμβάνει υποχρεωτικά την έκφραση γνώμης του εργαζόμενου που τον αφορά και την σύμφωνη γνώμη των διευθυντών ότι καλύπτονται οι ανάγκες των μαθητών των σχολικών μονάδων η ΚΕΔΔΥ της αρχικής τοποθέτησης.

  5. Γνωμοδοτούν για την αναγνώριση της προυπηρεσίας για μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη, για την συνάφεια μεταπτυχιακών τίτλων με το αντικείμενο απασχόλησης και για την αναγνώριση της εκπαιδευτικής προυπηρεσίας μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ.

  Β. Συγκρότηση

  2.Σχετικά με την συγκρότηση των ΠΥΣΕΕΠ είναι ανάγκη αυτή να είναι περισσότερο αντιπροσωπευτική για το ΕΕΠ-ΕΒΠ. Γι αυτό προτείνεται να εκλέγονται 2 αιρετά μέλη , 1 ΕΕΠ και 1 ΕΒΠ. Ο Πρόεδρος να είναι Δ/ντής εκπαίδευσης με εμπειρία η ειδίκευση στην ΕΑΕ, ο Αντιπρόεδρος στέλεχος εκπαίδευσης μέλος ΕΕΠ η μέλος ΕΕΠ με βαθμό Α και να συμμετέχει 1 μέλος Σύμβουλος ΕΕΠ η μέχρι την εκλογή του στέλεχος εκπαίδευσης μέλος ΕΕΠ η μέλος ΕΕΠ με βαθμό Α

  Γ. Διαδικασία εκλογής αιρετών μελών

  1. Όσον αφορά την διαδικασία εκλογής των αιρετών εκπροσώπων του ΕΕΠ-ΕΒΠ, να έχουν ισότιμα δικαίωμα εκλογής μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ. Να εκλέγεται αρχικά 1 μέλος ΕΕΠ και 1 μέλος ΕΒΠ. Να εξετασθεί η δυνατότητα εκλογής και αναπληρωτών ως αιρετών.

  2. Να μην κλείνει ο κατάλογος ψηφοφόρων πριν την ολοκλήρωση του 90% των προσλήψεων αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ.

  3. Να επιλυθεί το θέμα της ψήφου στις απομακρυσμένες περιοχές με ηλεκτρονική ψηφοφορία.

 • 5 Οκτωβρίου 2018, 02:35 | ΘΕΟΧΑΡΗ ΜΑΡΙΑ

  Καλημέρα.
  Επειδή πιστεύω ακράδαντα ότι η διαβούλευση έχει ως στόχο να ακούσει ο Υπουργός τις προτάσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας καταθέτω την παρακάτω πρόταση η οποία πιστεύω ότι καλύπτει μια κατηγορία εργαζομένων (ΕΒΠ),στην οποία έχει στερηθεί το δικαίωμα της εξέλιξης, παρόλο που προσφέρει τεράστιο και δύσκολο έργο στα σχολικά συγκροτήματα της χώρας.
  1ον. Στο συγκεκριμένο άρθρο δεν γίνεται καμία αναφορά για αναβάθμιση του κλάδου ΕΒΠ σε ΤΕ01, αλλά ούτε για μέτρα βελτίωσης των εργασιακών συνθηκών για τα μέλη ΕΒΠ, τα οποία αποτελούν μέρος του ενεργού εκπαιδευτικού δυναμικού της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης στην ειδική αγωγή, επομένως, αποτελεί άνιση και άδικη μεταχείριση των μελών ΕΒΠ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Για την ισότιμη αντιμετώπιση του ΕΒΠ απαιτείται η ένταξή του στον κλάδο ΤΕ01 για να έχει την ίδια δυνατότητα εξέλιξης, εφόσον κατέχει τα ίδια τυπικά προσόντα. Η συγκεκριμένη ρύθμιση θα δημιουργήσει, κατά την εκτίμησή μου, ισονομία και ισοπολιτεία.
  2ον. Η θέση του εκπροσώπου ΕΒΠ στα Υπηρεσιακά Συμβούλια της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης στην ειδική αγωγή μέχρι σήμερα ορίζεται από την διοίκηση και δεν εκλέγεται. Για το λόγο αυτό, αλλά και για λόγους ίσης μεταχείρισης θα ήταν σημαντικό να τροποποιηθεί ο σχετικός νόμος εκλογής αιρετών, στο προτεινόμενο νομοθετικό πλαίσιο, και να δοθεί και στο ΕΒΠ το δικαίωμα να εκπροσωπείται στα Υπηρεσιακά Συμβούλια από αιρετό εκπρόσωπό του.
  Ζητάμε η θέση του (ορισμένου) εκπροσώπου ΕΒΠ στα Υπηρεσιακά Συμβούλια να μετατραπεί σε θέση αιρετού εκπροσώπου ΕΒΠ.

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 23:25 | Καρμελα Βατζανο

  Ζητάμε η θέση του εκπροσώπου ΕΒΠ στα Υπηρεσιακά Συμβούλια να μετατραπεί σε θέση Αιρετού εκπροσώπου ΕΒΠ ,ο οποίος θα ορίζεται με την διαδικασία εκλογής απο τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ των Συλλόγων μας , εφόσον έχει καλυφθεί το 90% των προσλήψεων αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ.
  Με τα ίδια καθήκοντα και δικαιώματα των Αιρετών ΕΕΠ.
  Στο ΕΒΠ αναλογεί ο μεγαλύτερος αριθμός πιστώσεων ,λειτουργικών κενών,τοποθετήσεων και προσλήψεων με τον ανάλογο όγκο υπηρεσιακών αναγκών,εργασιών και προβλημάτων.
  Κρίνεται αναγκαία η δυνατότητα παρουσίας και επίσκεψης στα σχολεία με σκοπό την καταγραφή αναγκών και προβλημάτων ,καθώς και η σημασία τοποθέτησης μας μεσα στα Υπηρεσιακά Συμβούλια για θέματα του ΕΒΠ και η ψήφος σε αναλογα θέματα.
  Το ΕΒΠ είναι μια ειδικότητα που κατέχει μεγάλο ποσοστό του εργατικού δυναμικού στην ειδική και γενική εκπαίδευση με απαραίτητη την παρουσία του τόσο στα σχολεία όσο και στα Υπηρεσιακά Συμβούλια με την θέση που του αναλογεί

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 22:17 | Μυτιληναίου Ειρήνη

  Ως κλάδος που υπηρετεί και προσφέρει χρόνια στην εκπαίδευση διεκδικούμε να εκλέγεται αντί να ορίζεται, το μέλος Ε.Β.Π. που μας εκπροσωπεί στα Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.
  Προσωπικά προσυπογράφω τη θέση των συναδέλφων και παραθέτω για άλλη μια φορά το σχόλιο της συναδέλφου Τριανταφυλλιάς Αρβανίτη.

  «Ζητάμε η θέση του εκπροσώπου ΕΒΠ στα Υπηρεσιακά Συμβούλια να μετατραπεί σε θέση Αιρετού εκπροσώπου ΕΒΠ, ο οποίος θα ορίζεται με την διαδικασία εκλογής από τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ των Συλλόγων μας , εφόσον έχει καλυφθεί το 90% των προσλήψεων αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ.
  Με τα ίδια καθήκοντα και δικαιώματα των Αιρετών ΕΕΠ.
  Στο ΕΒΠ αναλογεί ο μεγαλύτερος αριθμός πιστώσεων ,λειτουργικών κενών,τοποθετήσεων και προσλήψεων με τον ανάλογο όγκο υπηρεσιακών αναγκών,εργασιών και προβλημάτων.
  Κρίνεται αναγκαία η δυνατότητα παρουσίας και επίσκεψης στα σχολεία με σκοπό την καταγραφή αναγκών και προβλημάτων ,καθώς και η σημασία τοποθέτησης μας μέσα στα Υπηρεσιακά Συμβούλια για θέματα του ΕΒΠ και η ψήφος σε ανάλογα θέματα.
  Το ΕΒΠ είναι μια ειδικότητα που κατέχει μεγάλο ποσοστό του εργατικού δυναμικού στην ειδική και γενική εκπαίδευση με απαραίτητη την παρουσία του τόσο στα σχολεία όσο και στα Υπηρεσιακά Συμβούλια με την θέση που του αναλογεί.»

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 14:11 | ΖΕΖΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

  Ζητάμε η θέση του εκπροσώπου ΕΒΠ στα Υπηρεσιακά Συμβούλια να μετατραπεί σε θέση Αιρετού εκπροσώπου ΕΒΠ ,ο οποίος θα ορίζεται με την διαδικασία εκλογής απο τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ των Συλλόγων μας , εφόσον έχει καλυφθεί το 90% των προσλήψεων αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ.
  Με τα ίδια καθήκοντα και δικαιώματα των Αιρετών ΕΕΠ.
  Στο ΕΒΠ αναλογεί ο μεγαλύτερος αριθμός πιστώσεων ,λειτουργικών κενών,τοποθετήσεων και προσλήψεων με τον ανάλογο όγκο υπηρεσιακών αναγκών,εργασιών και προβλημάτων.
  Κρίνεται αναγκαία η δυνατότητα παρουσίας και επίσκεψης στα σχολεία με σκοπό την καταγραφή αναγκών και προβλημάτων ,καθώς και η σημασία τοποθέτησης μας μεσα στα Υπηρεσιακά Συμβούλια για θέματα του ΕΒΠ και η ψήφος σε αναλογα θέματα.
  Το ΕΒΠ είναι μια ειδικότητα που κατέχει μεγάλο ποσοστό του εργατικού δυναμικού στην ειδική και γενική εκπαίδευση με απαραίτητη την παρουσία του τόσο στα σχολεία όσο και στα Υπηρεσιακά Συμβούλια με την θέση που του αναλογεί.

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 13:27 | Αικατερίνη Μαργαρώνη

  Ζητάμε η θέση του εκπροσώπου ΕΒΠ στα Υπηρεσιακά Συμβούλια να μετατραπεί σε θέση Αιρετού εκπροσώπου ΕΒΠ ,ο οποίος θα ορίζεται με την διαδικασία εκλογής απο τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ των Συλλόγων μας , εφόσον έχει καλυφθεί το 90% των προσλήψεων αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ.
  Με τα ίδια καθήκοντα και δικαιώματα των Αιρετών ΕΕΠ.
  Στο ΕΒΠ αναλογεί ο μεγαλύτερος αριθμός πιστώσεων ,λειτουργικών κενών,τοποθετήσεων και προσλήψεων με τον ανάλογο όγκο υπηρεσιακών αναγκών,εργασιών και προβλημάτων.
  Κρίνεται αναγκαία η δυνατότητα παρουσίας και επίσκεψης στα σχολεία με σκοπό την καταγραφή αναγκών και προβλημάτων ,καθώς και η σημασία τοποθέτησης μας μεσα στα Υπηρεσιακά Συμβούλια για θέματα του ΕΒΠ και η ψήφος σε αναλογα θέματα.
  Το ΕΒΠ είναι μια ειδικότητα που κατέχει μεγάλο ποσοστό του εργατικού δυναμικού στην ειδική και γενική εκπαίδευση με απαραίτητη την παρουσία του τόσο στα σχολεία όσο και στα Υπηρεσιακά Συμβούλια με την θέση που του αναλογεί.

 • 3 Οκτωβρίου 2018, 22:16 | Ελένη Κ.

  Ζητάμε η θέση του εκπροσώπου ΕΒΠ στα Υπηρεσιακά Συμβούλια να μετατραπεί σε θέση Αιρετού εκπροσώπου ΕΒΠ ,ο οποίος θα ορίζεται με την διαδικασία εκλογής απο τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ των Συλλόγων μας , εφόσον έχει καλυφθεί το 90% των προσλήψεων αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ.
  Με τα ίδια καθήκοντα και δικαιώματα των Αιρετών ΕΕΠ.
  Στο ΕΒΠ αναλογεί ο μεγαλύτερος αριθμός πιστώσεων ,λειτουργικών κενών,τοποθετήσεων και προσλήψεων με τον ανάλογο όγκο υπηρεσιακών αναγκών,εργασιών και προβλημάτων.
  Κρίνεται αναγκαία η δυνατότητα παρουσίας και επίσκεψης στα σχολεία με σκοπό την καταγραφή αναγκών και προβλημάτων ,καθώς και η σημασία τοποθέτησης μας μεσα στα Υπηρεσιακά Συμβούλια για θέματα του ΕΒΠ και η ψήφος σε αναλογα θέματα.
  Το ΕΒΠ είναι μια ειδικότητα που κατέχει μεγάλο ποσοστό του εργατικού δυναμικού στην ειδική και γενική εκπαίδευση με απαραίτητη την παρουσία του τόσο στα σχολεία όσο και στα Υπηρεσιακά Συμβούλια με την θέση που του αναλογεί.

 • 3 Οκτωβρίου 2018, 21:55 | Μαρουλάκη Χριστίνα

  Ζητάμε η θέση του εκπροσώπου ΕΒΠ στα Υπηρεσιακά Συμβούλια να μετατραπεί σε θέση Αιρετού εκπροσώπου ΕΒΠ ,ο οποίος θα ορίζεται με την διαδικασία εκλογής απο τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ των Συλλόγων μας , εφόσον έχει καλυφθεί το 90% των προσλήψεων αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ.
  Με τα ίδια καθήκοντα και δικαιώματα των Αιρετών ΕΕΠ.
  Στο ΕΒΠ αναλογεί ο μεγαλύτερος αριθμός πιστώσεων ,λειτουργικών κενών,τοποθετήσεων και προσλήψεων με τον ανάλογο όγκο υπηρεσιακών αναγκών,εργασιών και προβλημάτων.
  Κρίνεται αναγκαία η δυνατότητα παρουσίας και επίσκεψης στα σχολεία με σκοπό την καταγραφή αναγκών και προβλημάτων ,καθώς και η σημασία τοποθέτησης μας μεσα στα Υπηρεσιακά Συμβούλια για θέματα του ΕΒΠ και η ψήφος σε αναλογα θέματα.
  Το ΕΒΠ είναι μια ειδικότητα που κατέχει μεγάλο ποσοστό του εργατικού δυναμικού στην ειδική και γενική εκπαίδευση με απαραίτητη την παρουσία του τόσο στα ησχολεία όσο και στα Υπηρεσιακά Συμβούλια με την θέση που του αναλογεί.

 • 3 Οκτωβρίου 2018, 21:44 | ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

  ητάμε η θέση του εκπροσώπου ΕΒΠ στα Υπηρεσιακά Συμβούλια να μετατραπεί σε θέση Αιρετού εκπροσώπου ΕΒΠ ,ο οποίος θα ορίζεται με την διαδικασία εκλογής απο τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ των Συλλόγων μας , εφόσον έχει καλυφθεί το 90% των προσλήψεων αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ.
  Με τα ίδια καθήκοντα και δικαιώματα των Αιρετών ΕΕΠ.
  Στο ΕΒΠ αναλογεί ο μεγαλύτερος αριθμός πιστώσεων ,λειτουργικών κενών,τοποθετήσεων και προσλήψεων με τον ανάλογο όγκο υπηρεσιακών αναγκών,εργασιών και προβλημάτων.
  Κρίνεται αναγκαία η δυνατότητα παρουσίας και επίσκεψης στα σχολεία με σκοπό την καταγραφή αναγκών και προβλημάτων ,καθώς και η σημασία τοποθέτησης μας μεσα στα Υπηρεσιακά Συμβούλια για θέματα του ΕΒΠ και η ψήφος σε αναλογα θέματα.
  Το ΕΒΠ είναι μια ειδικότητα που κατέχει μεγάλο ποσοστό του εργατικού δυναμικού στην ειδική και γενική εκπαίδευση με απαραίτητη την παρουσία του τόσο στα σχολεία όσο και στα Υπηρεσιακά Συμβούλια με την θέση που του αναλογεί.

 • 3 Οκτωβρίου 2018, 21:44 | ΑΝΝΑ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ

  Ζητάμε η θέση του εκπροσώπου ΕΒΠ στα Υπηρεσιακά Συμβούλια να μετατραπεί σε θέση Αιρετού εκπροσώπου ΕΒΠ ,ο οποίος θα ορίζεται με την διαδικασία εκλογής απο τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ των Συλλόγων μας , εφόσον έχει καλυφθεί το 90% των προσλήψεων αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ.
  Με τα ίδια καθήκοντα και δικαιώματα των Αιρετών ΕΕΠ.
  Στο ΕΒΠ αναλογεί ο μεγαλύτερος αριθμός πιστώσεων ,λειτουργικών κενών,τοποθετήσεων και προσλήψεων με τον ανάλογο όγκο υπηρεσιακών αναγκών,εργασιών και προβλημάτων.
  Κρίνεται αναγκαία η δυνατότητα παρουσίας και επίσκεψης στα σχολεία με σκοπό την καταγραφή αναγκών και προβλημάτων ,καθώς και η σημασία τοποθέτησης μας μεσα στα Υπηρεσιακά Συμβούλια για θέματα του ΕΒΠ και η ψήφος σε αναλογα θέματα.
  Το ΕΒΠ είναι μια ειδικότητα που κατέχει μεγάλο ποσοστό του εργατικού δυναμικού στην ειδική και γενική εκπαίδευση με απαραίτητη την παρουσία του τόσο στα σχολεία όσο και στα Υπηρεσιακά Συμβούλια με την θέση που του αναλογεί.

 • 3 Οκτωβρίου 2018, 21:33 | Μπριτζολακη θεανω

  Ζητάμε η θέση του εκπροσώπου ΕΒΠ στα Υπηρεσιακά Συμβούλια να μετατραπεί σε θέση Αιρετού εκπροσώπου ΕΒΠ ,ο οποίος θα ορίζεται με την διαδικασία εκλογής απο τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ των Συλλόγων μας , εφόσον έχει καλυφθεί το 90% των προσλήψεων αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ.
  Με τα ίδια καθήκοντα και δικαιώματα των Αιρετών ΕΕΠ.
  Στο ΕΒΠ αναλογεί ο μεγαλύτερος αριθμός πιστώσεων ,λειτουργικών κενών,τοποθετήσεων και προσλήψεων με τον ανάλογο όγκο υπηρεσιακών αναγκών,εργασιών και προβλημάτων.
  Κρίνεται αναγκαία η δυνατότητα παρουσίας και επίσκεψης στα σχολεία με σκοπό την καταγραφή αναγκών και προβλημάτων ,καθώς και η σημασία τοποθέτησης μας μεσα στα Υπηρεσιακά Συμβούλια για θέματα του ΕΒΠ και η ψήφος σε αναλογα θέματα.
  Το ΕΒΠ είναι μια ειδικότητα που κατέχει μεγάλο ποσοστό του εργατικού δυναμικού στην ειδική και γενική εκπαίδευση με απαραίτητη την παρουσία του τόσο στα σχολεία όσο και στα Υπηρεσιακά Συμβούλια με την θέση που του αναλογεί.

 • 3 Οκτωβρίου 2018, 18:22 | ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

  Ζητάμε η θέση του εκπροσώπου ΕΒΠ στα Υπηρεσιακά Συμβούλια να μετατραπεί σε θέση Αιρετού εκπροσώπου ΕΒΠ ,ο οποίος θα ορίζεται με την διαδικασία εκλογής απο τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ των Συλλόγων μας , εφόσον έχει καλυφθεί το 90% των προσλήψεων αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ.
  Με τα ίδια καθήκοντα και δικαιώματα των Αιρετών ΕΕΠ.
  Στο ΕΒΠ αναλογεί ο μεγαλύτερος αριθμός πιστώσεων ,λειτουργικών κενών,τοποθετήσεων και προσλήψεων με τον ανάλογο όγκο υπηρεσιακών αναγκών,εργασιών και προβλημάτων.
  Κρίνεται αναγκαία η δυνατότητα παρουσίας και επίσκεψης στα σχολεία με σκοπό την καταγραφή αναγκών και προβλημάτων ,καθώς και η σημασία τοποθέτησης μας μεσα στα Υπηρεσιακά Συμβούλια για θέματα του ΕΒΠ και η ψήφος σε αναλογα θέματα.
  Το ΕΒΠ είναι μια ειδικότητα που κατέχει μεγάλο ποσοστό του εργατικού δυναμικού στην ειδική και γενική εκπαίδευση με απαραίτητη την παρουσία του τόσο στα σχολεία όσο και στα Υπηρεσιακά Συμβούλια με την θέση που του αναλογεί.

 • 2 Οκτωβρίου 2018, 20:42 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ

  Ζητάμε η θέση του εκπροσώπου ΕΒΠ στα Υπηρεσιακά Συμβούλια να μετατραπεί σε θέση Αιρετού εκπροσώπου ΕΒΠ ,ο οποίος θα ορίζεται με την διαδικασία εκλογής απο τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ των Συλλόγων μας , εφόσον έχει καλυφθεί το 90% των προσλήψεων αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ.
  Με τα ίδια καθήκοντα και δικαιώματα των Αιρετών ΕΕΠ.
  Στο ΕΒΠ αναλογεί ο μεγαλύτερος αριθμός πιστώσεων ,λειτουργικών κενών,τοποθετήσεων και προσλήψεων με τον ανάλογο όγκο υπηρεσιακών αναγκών,εργασιών και προβλημάτων.
  Κρίνεται αναγκαία η δυνατότητα παρουσίας και επίσκεψης στα σχολεία με σκοπό την καταγραφή αναγκών και προβλημάτων ,καθώς και η σημασία τοποθέτησης μας μεσα στα Υπηρεσιακά Συμβούλια για θέματα του ΕΒΠ και η ψήφος σε αναλογα θέματα.
  Το ΕΒΠ είναι μια ειδικότητα που κατέχει μεγάλο ποσοστό του εργατικού δυναμικού στην ειδική και γενική εκπαίδευση με απαραίτητη την παρουσία του τόσο στα σχολεία όσο και στα Υπηρεσιακά Συμβούλια με την θέση που του αναλογεί.