Άρθρο 30 – Διατάξεις για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

1. Το εδάφια δεύτερο, τρίτο και τέταρτο της περίπτ. β΄της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως η περίπτωση αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 82 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), αντικαθίστανται ως εξής: «Εισηγητής του Συμβουλίου ορίζεται ο προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Εναλλακτικά, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μπορεί να ορίζει άλλο μέλος του Συμβουλίου ως εισηγητή συγκεκριμένου θέματος. Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται διοικητικός υπάλληλος ή αποσπασμένος εκπαιδευτικός του ίδιου Τμήματος.»
2. Στο π.δ. 1/2003 (Α΄1) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α) Στο άρθρο 13, ύστερα από την παρ. 10 προστίθενται παράγραφοι 11, 12 και 13 ως εξής:
«11. Γνωμοδοτούν για τη χορήγηση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης στο ΕΕΠ και ΕΒΠ, καθώς και για την ανάκλησή τους.
12. Γνωμοδοτούν για τη χορήγηση αδειών χωρίς αποδοχές στο ΕΕΠ και ΕΒΠ.
13. Γνωμοδοτούν για τη συνάφεια των τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών με το αντικείμενο της απασχόλησης των μελών ΕΕΠ.»
β) Το άρθρο 14 τροποποιείται ως εξής:
αα) Η παρ. 14 αντικαθίσταται ως εξής: «14. Γνωμοδοτεί για τη χορήγηση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του συμβουλίου που ανήκουν σε κλάδους του ΕΕΠ.»
ββ) Η παρ. 16 αντικαθίσταται ως εξής: «16. Γνωμοδοτεί για τη χορήγηση αδειών χωρίς αποδοχές στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του συμβουλίου που ανήκουν σε κλάδους του ΕΕΠ.»
γγ) Η παρ. 21 αντικαθίσταται ως εξής: «21. Γνωμοδοτεί για τη συνάφεια των τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών με το αντικείμενο της απασχόλησης στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του συμβουλίου που ανήκουν σε κλάδους του ΕΕΠ.»
δδ) Ύστερα από την παρ. 22, προστίθεται παρ. 23 ως εξής: «23. Γνωμοδοτεί για την απαλλαγή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου που ανήκουν σε κλάδους του ΕΕΠ από την άσκηση των καθηκόντων τους σύμφωνα και με την παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102)».
γ) Όπου στο π.δ. 1/2003 αναφέρεται το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΥΣΕΕΠ), νοείται το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΚΥΣΕΕΠ), σύμφωνα με την περίπτ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 82 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21).
3. Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 42 του ν. 4342/2015 (Α΄ 143), όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 84 του ν. 4547/2018, αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) συγκροτείται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και αποτελείται από:
α) Το Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, ο οποίος, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του σύμφωνα με την περίπτ. β΄ του άρθρου 33 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102). Στην περίπτωση αυτή προεδρεύει ο αντιπρόεδρος. Αν δεν υπάρχει ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, ως τακτικό μέλος και Πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται ο νόμιμος αναπληρωτής του, ο οποίος αναπληρώνεται από διευθυντή σχολικής μονάδας που ορίζεται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.
β) Δύο εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι υπηρετούν σε οργανική θέση στην περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε., έχουν τουλάχιστον δεκαπενταετή (15ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία και ορίζονται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται ένα εκ των δύο ανωτέρω τακτικών μελών, ως αντιπρόεδρος.
γ) Δύο τακτικούς αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που αναπληρώνονται από δύο αναπληρωματικούς αιρετούς εκπροσώπους αυτών.
3. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) συγκροτείται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και αποτελείται από:
α) Το Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, ο οποίος, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του σύμφωνα με την περίπτ. β΄ του άρθρου 33 του ν. 4547/2018. Στην περίπτωση αυτή προεδρεύει ο αντιπρόεδρος. Αν δεν υπάρχει ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, εφαρμόζεται το δεύτερο εδάφιο της περίπτ. α΄ της παρ. 2.
β) Δύο εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι υπηρετούν σε οργανική θέση στην περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Δ.Ε., έχουν τουλάχιστον δεκαπενταετή (15ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία και ορίζονται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται ένα εκ των δύο ανωτέρω τακτικών μελών, ως αντιπρόεδρος.
γ) Δύο τακτικούς αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που αναπληρώνονται από δύο αναπληρωματικούς αιρετούς εκπροσώπους αυτών.»
4. Στο άρθρο 30 του ν. 4547/2018, ύστερα από την παρ. 7 προστίθενται παρ. 8 και 9 ως εξής:
«8. Διευθυντής σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, της οποίας η οργανικότητα διαμορφώνεται, εντός της θητείας του, κάτω των τεσσάρων θέσεων, εκπίπτει της θέσης του διευθυντή, επιστρέφει στην οργανική του θέση και επανεγγράφεται στον οικείο αξιολογικό πίνακα. Η κενή θέση του προϊσταμένου της εν λόγω σχολικής μονάδας καλύπτεται με προκήρυξη της θέσης.
9. Προϊστάμενος διθέσιας ή τριθέσιας σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, της οποίας η οργανικότητα διαμορφώνεται, εντός της θητείας του, άνω των τριών θέσεων, εκπίπτει της θέσης του προϊσταμένου. Για την κάλυψη της κενής θέσης του διευθυντή της εν λόγω σχολικής μονάδας, ο οικείος Διευθυντής Εκπαίδευσης καλεί τους υποψηφίους που δεν έχουν τοποθετηθεί κατά τη σειρά εγγραφής τους στον πίνακα, να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης. Αν μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας η θέση εξακολουθεί να παραμένει κενή, καλύπτεται με προκήρυξη της θέσης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 29.»
5. Το άρθρο 33 του ν. 4547/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 33
Αναπλήρωση
Τα ακόλουθα στελέχη της εκπαίδευσης, όταν δεν υπάρχουν, απουσιάζουν ή κωλύονται, αναπληρώνονται στα καθήκοντά τους ως εξής:
α) Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, από Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, που ορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.
β) Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων και αν δεν υπάρχει από διευθυντή σχολικής μονάδας της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, που ορίζεται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.
γ) Οι Προϊστάμενοι των Κ.Ε.Σ.Υ. από μέλη του Συλλόγου Εκπαιδευτικού Προσωπικού και οι Προϊστάμενοι των Κ.Ε.Α. από μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας, που ορίζονται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του Συλλόγου Εκπαιδευτικού Προσωπικού ή της Παιδαγωγικής Ομάδας, αντίστοιχα.»
6. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Τα νηπιαγωγεία, ανάλογα με τον αριθμό των οργανικών θέσεων των νηπιαγωγών, είναι μονοθέσια ή πολυθέσια. Η οργανικότητα των νηπιαγωγείων προσδιορίζεται με βάση την αντιστοιχία νηπιαγωγού προς αριθμό νηπίων και η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1) νηπιαγωγό για κάθε είκοσι πέντε (25) νήπια και όχι λιγότερο από: α) δέκα τέσσερα (14) νήπια και β) πέντε (5) νήπια σε σχολικές μονάδες απομακρυσμένων, δυσπρόσιτων και παραμεθόριων περιοχών ή περιοχών με δυσκολίες πρόσβασης ή περιοχών για τις οποίες απαιτείται μεταφορά/μετακίνηση νηπίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις νόμων και κανονιστικών πράξεων. Την ευθύνη για την τήρηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα έχει ο οικείος Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο αριθμός των μαθητών που αντιστοιχεί σε κάθε νηπιαγωγό. Τα νηπιαγωγεία τα οποία λειτουργούν μέσα στα παιδικά κέντρα μπορεί να είναι μονοθέσια ή πολυθέσια, ανάλογα με τον αριθμό των νηπίων που φοιτούν και με βάση την αντιστοιχία μιας θέσης νηπιαγωγού προς είκοσι πέντε (25) νήπια.».

 • 7 Οκτωβρίου 2018, 21:25 | Λάζαρος

  Με την κατάργηση των επιπλέον ΤΕΙ (ΤΕΙ Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας ,ΤΕΙ Ηπείρου και Ιονίων Νήσων) πραγματικά οι απόφοιτοι επάλ χάνουν 1600 θέσεις.
  Η κοινή λογική λέει ότι σ΄αυτή την περίπτωση θα πρέπει να γίνει αντίστοιχη αύξηση του ποσοστού πρόσβασης των αποφοίτων των ΕΠΑΛ όπως έγινε πρόσφατα με την κατάργηση των ΤΕΙ Δυτικής Αττικής.
  Το Υπουργείο θα πρέπει να φροντίσει για την αποκατάσταση της δυνατότητας πρόσβασης των αποφοίτων των ΕΠΑΛ στα ΑΕΙ στο κατάλληλο ποσοστό ώστε να καλυφθούν οι απώλειες των θέσεων.

 • 7 Οκτωβρίου 2018, 21:11 | Κ. Λέκκας

  Στα ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας που καταργούνται, καθώς και στα ΤΕΙ Ηπείρου και Ιονίων Νήσων που καταργήθηκαν λίγους μήνες νωρίτερα, υπήρξαν περίπου 7500 εισακτέοι το καλοκαίρι του 2018. Οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ που εισήχθησαν στα ανωτέρω αυτά ιδρύματα ήταν περίπου 1600.
  Με την κατάργηση των 4 αυτών ΤΕΙ χάνονται αυτές οι 1600 θέσεις εισακτέων που δίνονταν στους αποφοίτους των ΕΠΑΛ, ενώ θα τους αποδοθούν μόνο περί τις 375 θέσεις από τα νέα τμήματα ΑΕΙ στα οποία θα ενσωματωθούν τα ανωτέρω καταργημένα τμήματα ΤΕΙ (το 5% των 7500 θέσεων).
  Φαίνεται λοιπόν καθαρά ότι θα υπάρξει μια μεγάλη μείωση άνω των 1200 θέσεων εισακτέων από ΕΠΑΛ στα ανωτέρω τμήματα.
  Νομίζω ότι θα πρέπει να αντισταθμιστεί η μείωση αυτή με κατάλληλη αύξηση του υφιστάμενου ποσοστού εισαγωγής του 5% των αποφοίτων ΕΠΑΛ στα ΑΕΙ.
  Αυτή η αύξηση της ποσόστωσης των εισακτέων στα ΑΕΙ από ΕΠΑΛ πρέπει να αντιστοιχεί στον αριθμό των περίπου 1200 θέσεων που θα χαθούν στο μηχανογραφικό της επόμενης χρονιάς για τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ. Πρόκειται για μια δίκαιη τροποποίηση ώστε με τον τρόπο αυτό το Υπουργείο να διατηρήσει τις ευκαιρίες που έχουν τα παιδιά των ΕΠΑΛ να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση και δε θα τα αιφνιδιάσει αρνητικά.
  Εάν το Υπουργείο δεν κάνει αυτή την τροποποίηση τότε μειώνει δραστικά τις θέσεις εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που δίνονται στους μαθητές των ΕΠΑΛ και κάνει την πρόσβασή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση πρακτικά αρκετά πιο δύσκολη.
  Εξάλλου αντίστοιχη τροποποίηση είχε γίνει και με την κατάργηση των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά και την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

 • 7 Οκτωβρίου 2018, 12:19 | Κωνσταντίνα

  Περί αναπλήρωσης στελεχών της εκπαίδευσης ο λόγος.
  Ειδικότερα αναφέρομαι στην αναπλήρωση των Διευθυντών Εκπαίδευσης από τους Προϊστάμενους Εκπαιδευτικών Θεμάτων.
  Δε θα αναφερθώ στα σημαντικά προβλήματα που προκάλεσε η διάταξη αυτή στη Διοίκηση,παρότι θεωρήθηκε ήσσονος σημασίας εξ αρχής,και σε ποιες καταστάσεις οδήγησε γιατί θεωρώ ότι είναι γνωστά σε αυτούς που πραγματικά ενδιαφέρονται.
  Το λογικό και αναμενόμενο θα ήταν η προτεινόμενη τροποποίηση να επιλύει τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν.
  Με δεδομένο ότι οι Διευθυντές Σχολικών μονάδων εξαιρέθηκαν από την αναπλήρωση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, αφού με τον νέο οργανισμό (Π.Δ. 18/2018) οι σχολικές μονάδες θεωρούνται υπαγόμενες στη Διεύθυνση αλλά όχι οργανικές μονάδες της Διεύθυνσης, με ποιο σκεπτικό επανέρχονται;
  Αν εξαρχής υπήρχε αυτή η δυνατότητα , για ποιο λόγο εξαιρέθηκαν,στερώντας μάλιστα από το Διευθυντή Εκπαίδευσης τη δυνατότητα να προτείνει τον αναπληρωτή του με δεδομένο ότι ο/η Προϊστάμενος/η Εκπαιδευτικών Θεμάτων είναι ένας και μοναδικός σε κάθε Διεύθυνση; Δικαίωμα που όλα τα άλλα στελέχη διατηρούν.
  Η αιτιολογική έκθεση του του ν. 4547/2018 δεν αναφέρει απολύτως τίποτε διαφωτιστικό.
  Το αναμενόμενο θα ήταν να ληφθούν υπόψη όλα τα σημαντικά προβλήματα που δημιουργήθηκαν από τη διάταξη περί αναπλήρωσης και η τροποποίηση να κινείται στη κατεύθυνση της επίλυσής τους. Άποψη μου είναι ότι θα δημιουργήσει νέα προβλήματα αφού για μια ακόμη φορά αντιμετωπίζεται ως ήσσονος σημασίας θέμα. Θεωρώ ότι είναι μείζονος σημασίας αν αναλογιστεί κανείς σε ποιες αρμοδιότητες , καθήκοντα και πάνω απ΄ όλα ευθύνες, αναφερόμαστε. Ελπίζω αυτή τη φορά στην αιτιολογική έκθεση να δοθούν επαρκείς απαντήσεις, αν τελικά προταθεί με τη παρούσα διατύπωση.

 • 2 Οκτωβρίου 2018, 13:26 | Μαρία

  Συμφωνώ (και πιστεύω συμφωνεί το σύνολο των παλαιών υποψηφίων) για την επαναφορά της δυνατότητας που υπήρχε μέχρι το 2011, να χρησιμοποιεί την βαθμολογία από τις πανελλαδικές , όσες φορές και όποτε επιθυμεί, ο υποψήφιος.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2018, 19:32 | Αλέξης

  Πρέπει να γίνει επιτέλους κάτι για την κατηγορία 10%, χωρίς νέα εξέταση.

  Εδώ και 7 χρόνια έχουν αποκλειστεί όσοι έχουν συμμετάσχει σε πανελλαδικές, πέραν των 2 ετών , κάτι που δεν συνάδει με την ίση μεταχείριση όλων όσων έχουν δώσει πανελλαδικές και θέλουν να δοκιμάσουν την εισαγωγή τους χωρίς νέα εξέταση, όπως γίνεται σε όλες τις χώρες των ανεπτυγμένων κρατών και στα ΑΕΙ και ΤΕΙ.

  Είναι παραπάνω από αναγκαίο να γίνει αυτό την υπάρχουσα ακαδημαϊκή χρονιά 2018-2019, αφού είναι η τελευταία των πανελλαδικών , όπως τις γνωρίζουμε.