Άρθρο 18 – Τελικές και καταργούμενες διατάξεις κεφαλαίου Α΄

1. Διαδικαστικές και άλλες λεπτομέρειες, που ανακύπτουν από την ένταξη του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Ε.Κ.Π.Α. και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, από την κατάτμηση του Τμήματος Φ.Π.Ψ. του Ε.Κ.Π.Α., την οργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών των Τμημάτων και την κατανομή σε αυτές του προσωπικού, ρυθμίζονται με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του Ε.Κ.Π.Α. και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αντίστοιχα, σύμφωνα και με όσα ορίζονται στον οργανισμό και τον εσωτερικό κανονισμό των Ιδρυμάτων.
2. Εκκρεμείς υποθέσεις μελών Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας ενώπιον του οικείου πειθαρχικού συμβουλίου παραπέμπονται και κρίνονται από το αρμόδιο πλέον πειθαρχικό συμβούλιο μελών Δ.Ε.Π. πανεπιστημίων.
3. Εκκρεμείς διαδικασίες, όπως μετατάξεις, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από τα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του Ε.Κ.Π.Α. και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
4. Μέλος Δ.Ε.Π. που κατέχει τακτική θέση ως μέλος Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας ή του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας και εντάσσεται σε προσωποπαγή θέση στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ή στο Ε.Κ.Π.Α. ή στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αντίστοιχα, έχει δικαίωμα να εκλεγεί ή να οριστεί Κοσμήτορας, Πρόεδρος Τμήματος ή Διευθυντής Τομέα, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο ν. 4485/2017. Σε θέση Πρύτανη και Αντιπρύτανη εκλέγονται μόνο όσοι κατέχουν οργανική θέση στα αντίστοιχα Πανεπιστήμια. Αν μέλος Δ.Ε.Π. επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα για Πρύτανης ή Αντιπρύτανης η αίτηση μετατροπής της θέσης του εξετάζεται κατά προτεραιότητα. Τα μέλη Δ.Ε.Π. που κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, προσωποπαγή θέση στο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και στο Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας και παραμένουν σε προσωποπαγή θέση στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Ε.Κ.Π.Α. και στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αντίστοιχα, δεν έχουν δικαίωμα εκλογής σε θέση μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης. Όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα διοίκησης Τμημάτων και Τομέων και στα εκλεκτορικά σώματα για ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων.
5. Μέλη Δ.Ε.Π. που κατείχαν τακτικές θέσεις ως μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας και εντάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, μετέχουν στα εκλεκτορικά σώματα του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 εκτός αν για τη συμμετοχή απαιτείται η ιδιότητα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας, οπότε μετέχουν μόνο οι Καθηγητές Α΄ βαθμίδας που κατέχουν τακτική θέση στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Ε.Κ.Π.Α. και στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εκλεκτορικά σώματα που έχουν ήδη συγκροτηθεί δεν θίγονται.
6. Στα Γενικά Τμήματα των Πανεπιστημίων δεν προκηρύσσονται νέες θέσεις μελών Δ.Ε.Π..
7. Εγγραφές και μετεγγραφές φοιτητών στα Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και στα Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, διενεργούνται αποκλειστικά και μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και οι φοιτητές λαμβάνουν πτυχίο Τ.Ε.Ι..
8. Καταργείται το π.δ. 83/2013 (Α΄ 123), με την επιφύλαξη της παροχής των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 5 και την εγγραφή και μετεγγραφή φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.
9. Καταργείται το π.δ. 100/2013 (Α΄ 135), με την επιφύλαξη της παροχής των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 2, στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 11, στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 17, καθώς και την εγγραφή και μετεγγραφή φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

  • 6 Οκτωβρίου 2018, 06:58 | Σ.θ.

    Η παρ. 1 του άρθρου 18 θα πρέπει κατά την άποψή μου να συμπληρωθεί όσον αφορά την οργάνωση των Διοικητικών Υπηρεσιών και να συμπεριλαμβάνει την αναγκαία και άμεση τροποποίηση των Οργανισμών των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, συμπεριλαμβάνοντας το σύνολο των Διοικητικών Δομών των καταργούμενων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων.