Άρθρο 06 – Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

1. Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ιδρύεται Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.) (Πανεπιστημιακό Κέντρο Έρευνας Καινοτομίας και Ανάπτυξης «ΙΑΣΩΝ») ως ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος, με έδρα το Βόλο.
2. Με απόφαση της Συγκλήτου παραχωρούνται στο Π.Ε.Κ. χώροι και εξοπλισμοί του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την εγκατάσταση και λειτουργία του. Με εισήγηση του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. και απόφαση της Συγκλήτου μπορεί να ιδρύονται γραφεία και παραρτήματα σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
3. Σκοποί του Π.Ε.Κ. είναι: α) η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, β) η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας, γ) η συμβολή στην εξειδίκευση νέων επιστημόνων, δ) η παροχή υπηρεσιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, ε) η εκπαίδευση και πρακτική άσκηση, στ) η διαμεσολάβηση ανάμεσα στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα για την ανάπτυξη ερευνητικών μονάδων στις επιχειρήσεις και ζ) η προβολή της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό, ιδίως στους τομείς:
α) ευφυών συστημάτων παραγωγής και ευφυών πόλεων,
β) ψηφιακού πολιτισμού και τεχνολογιών επικοινωνίας και εκπαίδευσης,
γ) αγροτικής ανάπτυξης,
δ) γενετικής βελτίωσης ζώων,
ε) κινησιολογίας,
στ) ασφάλειας συστημάτων και επιστήμης δεδομένων,
ζ) διάγνωσης και θεραπείας του καρκίνου,
η) αποκατάστασης και ευεξίας,
θ) διδακτικής και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών,
ι) επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.
4. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, το Π.Ε.Κ.:
α) εκπονεί μελέτες κάθε φύσης και εκτελεί ή διαχειρίζεται εγκεκριμένα ερευνητικά ή αναπτυξιακά προγράμματα και έργα, τα οποία εμπίπτουν στους τομείς της παραγράφου 3,
β) συνεργάζεται με παραγωγικούς φορείς της Ελλάδας ή της αλλοδαπής και προωθεί την οικονομική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων,
γ) συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς, το Ελληνικό Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, τους Ο.Τ.Α., τις κατά τόπους Περιφέρειες, συνεταιρισμούς, επιστημονικές ενώσεις, φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας και Α.Ε.Ι. και επιστημονικά ή τεχνολογικά πάρκα, διαμεσολαβώντας στη διασύνδεση της έρευνας με την εκπαίδευση και την παραγωγή αγαθών,
δ) συνεργάζεται με έλληνες και ξένους εμπειρογνώμονες σε θέματα που άπτονται του αντικειμένου του για την προώθηση των σκοπών του,
ε) αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συναφή με τους παραπάνω σκοπούς.
5. Το Π.Ε.Κ. αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:
α) ευφυών συστημάτων παραγωγής και ευφυών πόλεων, με έδρα την πόλη του Βόλου,
β) ψηφιακού πολιτισμού και τεχνολογιών επικοινωνίας και εκπαίδευσης, με έδρα την πόλη του Βόλου,
γ) αγροτικής ανάπτυξης, με έδρα την πόλη της Λάρισας,
δ) γενετικής βελτίωσης ζώων, με έδρα την πόλη της Καρδίτσας,
ε) κινησιολογίας, με έδρα την πόλη των Τρικάλων,
στ) ασφάλειας συστημάτων και επιστήμης δεδομένων, με έδρα την πόλη της Λαμίας,
ζ) διάγνωσης και θεραπείας του καρκίνου, με έδρα την πόλη της Λάρισας,
η) αποκατάστασης και ευεξίας, με έδρα την πόλη της Λαμίας,
θ) διδακτικής και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, με έδρα την πόλη του Βόλου,
ι) επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, με έδρα την πόλη της Λάρισας.
6. Πόροι του Π.Ε.Κ. είναι:
α) επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που χορηγούνται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ειδικά για τη λειτουργία του ερευνητικού κέντρου,
β) χρηματοδοτήσεις από ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνείς οργανισμούς, το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς και χορηγίες από ιδιωτικές επιχειρήσεις και ιδιώτες,
γ) δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες, καθώς και κάθε είδους τακτικές και έκτακτες εισφορές ή παροχές ημεδαπών ή αλλοδαπών, φυσικών ή νομικών προσώπων,
δ) έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, την εκτέλεση ή την αξιολόγηση ερευνητικών προγραμμάτων για λογαριασμό τρίτων, όπως δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., διεθνών και μη οργανισμών, καθώς και ιδιωτών, ή τη διάθεση πνευματικών προϊόντων που παράγει το Π.Ε.Κ.,
ε) ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, μπορεί να διατίθενται πόροι του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) και οι πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία του Ιδρύματος για την ανάπτυξη του Π.Ε.Κ.,
στ) τόκοι από καταθέσεις,
ζ) λοιπά πάσης φύσεως έσοδα.
7. α) Το Π.Ε.Κ. διοικείται από Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρό του και τους Διευθυντές των Ινστιτούτων και τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης, ως μέλη. Ο Πρόεδρος και οι Διευθυντές επιλέγονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 9.
β) Αν για οποιονδήποτε λόγο ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. απουσιάζει ή προσωρινά κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, τα καθήκοντά του ασκούνται από Αντιπρόεδρο, ο οποίος ορίζεται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου, ύστερα από μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του.
γ) Το Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση και τη λειτουργία του ερευνητικού κέντρου, τη διαχείριση και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων από τις δραστηριότητές του, τη διάθεση των πόρων του και, γενικά, για κάθε ενέργεια που σχετίζεται με την εκπλήρωση των σκοπών του, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της παρ. 12.
8. Κάθε Ινστιτούτο του Π.Ε.Κ. διοικείται από τριμελή συντονιστική επιτροπή, στην οποία μετέχει ως Πρόεδρος ο Διευθυντής του Ινστιτούτου.
α) Η τριμελής επιτροπή είναι αρμόδια για την κατάρτιση του ερευνητικού και αναπτυξιακού προγράμματος του Ινστιτούτου, την κατάρτιση σχεδίου για τα κονδύλια του ετήσιου προϋπολογισμού του ερευνητικού κέντρου που αφορούν τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου και κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται στον κανονισμό της παρ. 12.
β) Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για τη λειτουργία του Ινστιτούτου, εισηγείται στο Συμβούλιο του Π.Ε.Κ. το ερευνητικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα του Ινστιτούτου, προΐσταται των υπηρεσιών του Ινστιτούτου και ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται από το Συμβούλιο του Π.Ε.Κ.. Αν ο Διευθυντής ελλείπει ή κωλύεται να ασκήσει τα ανωτέρω καθήκοντά του ή τα καθήκοντά του ως μέλους του Συμβουλίου, τα καθήκοντα αυτά ασκούνται από μέλος της τριμελούς συντονιστικής επιτροπής, το οποίο ορίζεται κατά την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής αυτής, ύστερα από μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών της. Αν ο Διευθυντής ελλείπει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του ως μέλους της τριμελούς συντονιστικής επιτροπής, τα καθήκοντά του ασκούνται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου.
9. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, οι Διευθυντές των Ινστιτούτων και τα μέλη της συντονιστικής επιτροπής είναι μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, επιστήμονες με διεθνές κύρος, οι οποίοι έχουν διοικητική πείρα και ερευνητική δραστηριότητα σχετική με τα αντικείμενα των ινστιτούτων του ερευνητικού κέντρου, με εμπειρία στην προσέλκυση χρηματοδοτήσεων για ερευνητικά προγράμματα ή έργα και στην εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας. Για την επιλογή τους εκδίδεται προκήρυξη από τον Πρύτανη. Με την προκήρυξη μπορεί να οριστούν πρόσθετα κριτήρια επιλογής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Π.Ε.Κ.. Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από πενταμελή επιτροπή, η οποία που αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. πανεπιστημίων ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής και συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου. Ο ορισμός αυτών που επιλέχθηκαν από την επιτροπή γίνεται με πράξη του Πρύτανη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, στις ανωτέρω θέσεις τοποθετούνται μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος, που επιλέγονται από τη Σύγκλητο και ορίζονται με πράξη του Πρύτανη, και γίνεται εκ νέου προκήρυξη μέσα σε ένα (1) έτος. Η θητεία του Προέδρου του Συμβουλίου, των Διευθυντών των Ινστιτούτων και των μελών της συντονιστικής επιτροπής είναι τριετής, με δυνατότητα ανανέωσης. Η κατοχή των ανωτέρω θέσεων δεν είναι ασυμβίβαστη με την κατοχή θέσης μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης στο Α.Ε.Ι..
10. Στο Π.Ε.Κ. τοποθετείται προσωπικό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου. Στο Π.Ε.Κ. απασχολείται και προσωπικό με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου ή με συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, στο πλαίσιο των προγραμμάτων-έργων που αυτό διαχειρίζεται.
11. Για ζητήματα που αφορούν την οικονομική διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων, τις προμήθειες, τον τρόπο απασχόλησης και τις μετακινήσεις του προσωπικού του Π.Ε.Κ., καθώς και των ερευνητικών προγραμμάτων/έργων που αυτό διαχειρίζεται εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 59 έως 67 του ν. 4485/2017. Οι προβλεπόμενες κρατήσεις του Ε.Λ.Κ.Ε. από τη διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων και έργων των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ. διατίθενται υπέρ της λειτουργίας και των σκοπών του Κέντρου.
12. Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται μέσα σε εννέα (9) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταρτίζεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ερευνητικού κέντρου. Με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας καθορίζονται ιδίως τα εξής θέματα:
α) οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου του ερευνητικού κέντρου και ο τρόπος λειτουργίας του,
β) οι αρμοδιότητες των Διευθυντών και των τριμελών επιτροπών διοίκησης των ερευνητικών Ινστιτούτων και ο τρόπος λειτουργίας τους,
γ) η εξειδίκευση των προσόντων που πρέπει να διαθέτουν ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, οι Διευθυντές των Ινστιτούτων και τα μέλη των τριμελών επιτροπών,
δ) η διαδικασία παύσης μελών του Συμβουλίου,
ε) η εσωτερική οργανωτική διάρθρωση και ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του ερευνητικού κέντρου,
στ) οι λεπτομέρειες σχετικά με την οικονομική διαχείριση του ερευνητικού κέντρου,
ζ) οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των επιστημονικών υπευθύνων και λοιπού προσωπικού,
η) οι διαδικασίες και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την απασχόληση, τις αμοιβές και τις μετακινήσεις των απασχολουμένων στα έργα του ερευνητικού κέντρου,
θ) οι τρόποι διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των ερευνών και των άλλων δραστηριοτήτων του,
ι) η διαχείριση και η προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας,
ια) θέματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας,
ιβ) κάθε άλλο θέμα σχετικό με την οργάνωση του ερευνητικού κέντρου, την εύρυθμη λειτουργία του και την εκπλήρωση του σκοπού του.
13. Τα μέλη του Συμβουλίου της παρ. 7 και της συντονιστικής επιτροπής της παρ. 8 δεν λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους, εκτός από τα οδοιπορικά τους έξοδα, δηλαδή ημερήσια αποζημίωση, έξοδα διαμονής και μετακίνησής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και ιδιαίτερα με την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 6 του ιδίου νόμου.

 • 8 Οκτωβρίου 2018, 01:21 | Ευάγγελος Παπαδόπουλος

  Η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει ανάγκη την δημιουργία ενός ισχυρού Εκπαιδευτικού και Ερευνητικού πόλου και το νομοσχέδιο είναι στην σωστή του κατεύθυνση τουλάχιστον ως προς το πρώτο του σκέλος.

  Η δημιουργία του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΕΚΠΘ) θα έπρεπε να συμμαζέψει τις σκόρπιες ερευνητικές δομές που λειτουργούν στην Περιφέρεια και ουσιαστικά θα λειτουργούν ανταγωνιστικά με το νέο ΠΕΚΠΘ. Υπάρχει Ινστιτούτο του Υπ Γεωργίας το οποίο έχει υποδομές οι οποίες θα μπορούσαν να δυναμώσουν με την ένταξη τους στο Πανεπιστήμιο, υπάρχει Ινστιτούτο το οποίο ιδρύθηκε ως Ερευνητικό Κέντρο της ΓΓΕΤ και και με τον παραλογισμό της τότε κυβέρνησης ανήκει πλέον σε Ερευνητικό Κέντρο της Θεσσαλονίκης (απίθανα πράγματα, αν είναι δυνατόν !!!), κλπ.

  Το ενδιαφέρον είναι ότι το προηγούμενο σχέδιο, λίγους μήνες πριν, ανέφερε ότι σε αυτό το νέο Ερευνητικό Κέντρο θα εντασσόντουσαν υφιστάμενα Ερευνητικά Ινστιτούτα και δομές τα οποία λειτουργούν στη Θεσσαλία, πράξη πολύ λογική η οποία ταυτόχρονα δημιουργεί οικονομία κλίμακας.

  Η φράση αυτή έφυγε. Κατά λάθος ή μήπως μικροπολιτικά συμφέροντα παρατείνουν έναν παραλογισμό ? Ευελπιστώ ότι έγινε κατά λάθος διαφορετικά έχουμε μία από τα ίδια.

  Ένα δεύτερο στοιχείο το οποίο δεν αποσαφηνίζεται είναι τι μορφή θα έχει το νέο Κέντρο. Θα είναι ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ. Φοβάμαι ότι είναι ΝΠΔΔ, διαφορετικά θα το έγραφε. Οπότε αν είναι να είναι ΝΠΔΔ το οποίο θα έχει την απίθανη γραφειοκρατεία του κράτους δεν υπάρχει ουσιαστικός λόγος δημιουργίας του Κέντρου καθώς τα προγράμματα του θα τρέχουν από την Επιτροπή Ερευνών (ή κάποιο παράλληλο όργανο) του Ιδρύματος και μάλλον κοροιδευόμαστε μεταξύ μας απλά για να λέμε ότι φτιάχνουμε Ερευνητικά Κέντρα κα Ινστιτούτα για να πιο εύκολα πόσιμη η συνένωση του ΠΘ με το ΤΕΙ ΠΘ.

 • 8 Οκτωβρίου 2018, 01:03 | Γ. Σταμπουλής

  Προτείνω τα παρακάτω:

  Παράγραφος 3.
  Οι σκοποί
  ε) η εκπαίδευση και πρακτική άσκηση,
  και
  ζ) η προβολή της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό, ιδίως στους τομείς

  αποτελούν γενικούς σκοπούς του πανεπιστημίου.

  Ο ε) θα μπορούσε να επαναδιατυπωθεί ως μεταπτυχιακή, διδακτορική και μεταδιδακτορική εκπαίδευση και πρακτική άσκηση στην έρευνα.

  Παράγραφος 4α): να προστεθεί «Διεξάγει έρευνα, …»

  Παράγραφος 5ι) Ινστιτούτο επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, με έδρα την πόλη του Βόλου,
  καθώς από ακαδημαϊκή πλευρά το αντικείμενο του εν λόγω ινστιτούτου είναι κοντά στα πεδία που θεραπεύουν τμήματα που έχουν έδρα την πόλη (Οικονομικών Επιστημών, Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης), και η πόλη αποτελεί ιστορικά τον τεχνολογικό και βιομηχανικό πόλο της Κεντρικής Ελλάδας (ενώ η Λάρισα το οικονομικό και διοικητικό).

  Παράγραφος 11
  θ) οι τρόποι διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των ερευνών και των άλλων δραστηριοτήτων του,
  ι) η διαχείριση και η προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας,
  ια) θέματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας,

  να αντικατασταθούν ώστε

  το ΠΘ και τα όργανα και φορείς του να καθορίζουν τη διαχείριση των περιουσιακών δικαιωμάτων που προκύπτουν από τα αποτελέσματα της έρευνας, την αξιοποίηση των υποδομών και του ερευνητικού δυναμικού καθώς και πρόνοια για τη διαχείριση του τυχόν αποθεματικού του ΠΕΚ. Εφόσον το ΠΘ θα παρέχει πόρους και χρηματοδότηση πρέπει να αποτελεί τον φορέα διαχείρισης (προφανώς λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του ΠΕΚ, βάση 5ετούς και ετήσιου προϋπολογισμού και διατήρησης αποθεματικού για ρευστότητα (που θα τηρείται στον ΕΛΚΕ.
  Για τη διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής περιουσίας θα πρέπει να ισχύει το κανονιστικό πλαίσιο του ΠΘ, με διαχειριστή των δικαιωμάτων και τυχόν συμμετοχών σε τεχνοβλαστούς την Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσίας του Πθ (ή τυχόν διάδοχο σχήμα).

 • 7 Οκτωβρίου 2018, 23:01 | Θεμιστοκλής Λαζαρίδης

  Προτείνεται η ίδρυση Ινστιτούτου «Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής» καθώς και Ινστιτούτο «Διοικητικής Επιστήμης και Διοικητικής Τεχνολογίας».

 • 7 Οκτωβρίου 2018, 22:16 | Δημήτρης

  Με μεγάλη λύπη διαπιστώνουμε πως το υπουργείο για την ίδρυση του Κέντρου Έρευνας Καινοτομίας και Ανάπτυξης «ΙΑΣΩΝ» ακολουθεί τη συνταγή της «αντιγραφής – επικόλλησης» από το σχετικό κείμενο για τα πανεπιστημιακά ερευνητικά κέντρα της Ηπείρου και των Ιονίων Νήσων χωρίς να εξετάσει τις σχετικές ιδιαιτερότητες που υπάρχουν στην περιφέρεια της Θεσσαλίας.
  Η ίδρυση των νέου ΠΕΚ «ΙΑΣΩΝ» με την διαδικασία που ακολουθείται, ενισχύει τον κατακερματισμό, προωθεί τις αλληλοεπικαλύψεις στον ερευνητικό χώρο στην περιφέρεια Θεσσαλίας και υπονομεύει την εδραίωση του ενιαίου χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας (ΑΕ&Ε),  ενώ δεν αποσαφηνίζεται ο σκοπός της ίδρυσής του, καθώς και οι ακριβείς ανάγκες, που καλείται να καλύψει.
  Επιπλέον, τα νέα Ινστιτούτα, που προβλέπεται να ιδρυθούν στην πλειονότητά τους θεραπεύουν ερευνητικά αντικείμενα που ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ στο ήδη υπάρχον «Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας-I.E.T.E.Θ» (μετονομάστηκε σε Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ) τον Αύγουστο του 2017), το οποίο το 2013 εντάχθηκε στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου « Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)» (Ν.4109/2013 άρθρο 7)με τρόπο μηχανιστικό και ανορθόδοξο, ως αποτέλεσμα μνημονιακών επιταγών, οδηγώντας σε στρεβλή συγχώνευση, χωρίς κανένα ουσιαστικό πολλαπλασιαστικό όφελος.
  Το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας υποστηρίζει τους τομείς: i) Μηχανοτρονικής, ii) Βιοϊατρικής, iii) Αγροτεχνολογίας και Αγρουλικών και iv) Κινησιολογίας και οι δραστηριότητες αυτές συνεχίζουν να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Ι.Ε.ΤΕ.Θ. στη Θεσσαλία. Οι υποδομές του ΙΕΤΕΘ στεγάζονται σε ενοικιαζόμενους χώρους στις πόλεις Βόλος, Λάρισα, και Θεσσαλονίκη και διαθέτει επιστημονικά όργανα υψηλής τεχνολογίας τα οποία αποκτήθηκαν από πόρους του περιφερειακού πόλου καινοτομίας Θεσσαλίας τα οποία φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, ΤΕΦΑΑ, Τμήμα Γεωπονίας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών).
  Σε μια εποχή οικονομικής κρίσης και αναγκαστικών περικοπών, είναι σημαντικό η έμφαση να δοθεί στη διασύνδεση των υπαρχόντων φορέων έρευνας σε κάθε γεωγραφική περιφέρεια με ομοειδή αντικείμενα, μέσω δικτυώσεων καθώς και στην πλήρη αξιοποίηση και ενίσχυση του υπάρχοντος ερευνητικού δυναμικού, εξοπλισμού και τεχνογνωσίας, και όχι στην περαιτέρω διάσπαση του ερευνητικού ιστού και στον κατακερματισμό των εθνικών ερευνητικών πόρων.

  Με βάση τα παραπάνω προτείνεται:

  Α) Να ιδρυθεί μόνον το Κέντρο Έρευνας Καινοτομίας και Ανάπτυξης «ΙΑΣΩΝ» ως ΝΠΙΔ που θα εποπτεύεται από τη ΓΓΕΤ και θα λειτουργεί με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την έρευνα, χωρίς ίδρυση των ινστιτούτων που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο. Η απόφαση για τον αριθμό και την εξειδίκευση των ερευνητικών αντικειμένων των ινστιτούτων να αποφασιστεί μετά από διαβούλευση των φορέων Ανώτατης εκπαίδευσης και Έρευνας της περιφέρειας Θεσσαλίας και αφού υποβληθούν τεκμηριωμένες μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας (Να υπενθυμίσουμε πως το 2017 η ηγεσία του υπουργείου παιδείας με την Παρ.2 Άρθρο 28 ΝΟΜΟΣ 4452/2017 κατήργησε τη διάταξη του νόμου 4310/2014 που προέβλεπε την ίδρυση του Κέντρου Έρευνας και Επιχειρηματικής Καινοτομίας Κεντρικής Ελλάδας (Ε.ΕΠΙ.Κ.) και την ένταξη σε αυτό του Ι.Ε.ΤΕ.Θ λόγω της έλλειψης πειστικού πλάνου βιωσιμότητας.)

  Β) Να προστεθεί στο άρθρο για την ίδρυση του ΚΕΚΑ ΙΑΣΩΝ η φράση «Στο Κέντρο Έρευνας Καινοτομίας και Ανάπτυξης «ΙΑΣΩΝ» εντάσσονται υφιστάμενα Ερευνητικά Ινστιτούτα τα οποία λειτουργούν στη Θεσσαλία ή δημιουργούνται νέα». Όπως προϋπήρχε στο σχέδιο για τη Νέα αρχιτεκτονική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που δημοσίευσε το υπουργείο παιδείας
  https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/nea_arhietktoniki.pdf

 • Το προβλεπόμενο Ινστιτούτο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας να έχει έδρα τον Βόλο. Υπάρχει στον Βόλο η ΜΟΚΕ του ΠΘ που είναι η δομή που «ίδρυσε» κυριολεκτικά όλες τις ΜΟΚΕ και ΔΑΣΤΑ της χώρας. Υπάρχουν κατάλληλοι χώροι, σχέσεις με επιχειρήσεις, βιομηχανική τοπική παράδοση, διεθνείς συνεργασίες, κλπ. Αν η Λάρισα είναι το οικονομικό και διοικητικό κέντρο, ο Βόλος είναι το βιομηχανικό και τεχνολογικό. Έχει τις σχετικές σχολές (Πολυτεχνική, Γεωπονία κλπ) και το Ινστιτούτο είναι πιο συναφές με τα Τμήματα Οικονομικών και»Χωροταξίας», στελέχη των οποίων είναι ήδη στενά ανανεμιγμμένα στις δραστηριότητες αυτές.

  Το προτεινόμενο Ινστιτούτο Ευφυών Συστημάτων Παραγωγής και Πόλεων (Βόλος) είναι μια ανάμειξη που προβληματίζει, ίσως ένας άχρηστος συμβιβασμός. Ας κρατήσουμε τα ευφυή συστήματα μόνα τους και να δούμε τις πόλεις/δομημένο χώρο/κατασκευές/μεγάλα έργα/ κλπ με μια αυτονομία σ ένα άλλο ινστιτούτο (π.χ. Μελετών Χώρου)για το αντικείμενο του οποίου έχει σήμερα συσσωρευθεί στον Βόλο τεράστιο γνωσιακό υπόβαθρο.

 • 6 Οκτωβρίου 2018, 10:54 | Γεώργιος Νταλός

  Στην περιοχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας αναπτύσσεται μια αξιόλογη δραστηριότητα στον τομέα του επίπλου και των ξυλουργικών κατασκευών.
  Από την άλλη η απειλή του κλάδου από τα εισαγόμενα έπιπλα γίνεται κάθε χρόνο μεγαλύτερη ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια με την εισαγωγή επίπλων με πολύ χαμηλές τιμές από την Κίνα και την Τουρκία.
  Οι κίνδυνοι που απειλούν το Ελληνικό έπιπλο καθιστούν αναγκαία τη χάραξη εθνικής κλασικής πολιτικής για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την προσαρμογή των Μονάδων επεξεργασίας ξύλου και παραγωγής επίπλων στα σύγχρονα δεδομένα της ενιαίας Ευρωπαϊκής αγοράς.
  Στα πλαίσια της πολιτικής αυτής προτείνεται η ίδρυση Ινστιτούτου Ξύλου Επίπλου και Ξύλινης Συσκευασίας στην Καρδίτσα υπό την εποπτεία του νέου προτεινόμενου Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού όπως αυτό παρουσιάζεται στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε για διαβούλευση.
  Η ίδρυση του Ινστιτούτου αυτού στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενισχύεται και από το γεγονός της λειτουργίας του νέου Τμήματος στην Καρδίτσα.
  Προτείνεται λοιπόν η άμεση ίδρυση του στα πλαίσια του Ερευνητικού Κέντρου ΙΑΣΩΝ . Η προμήθεια νέου εξοπλισμού για την οργάνωση του Ινστιτούτου Ξύλου – Επίπλου είναι ελάχιστες. Η δημιουργία του Ινστιτούτου θα βοηθήσει να αλληλοσυμπληρώνονται και να καλύπτονται από κοινού οι ανάγκες των Ελληνικών Μονάδων Ξύλου Επίπλου σε ποιοτικό έλεγχο των προϊόντων τους, σε χορήγηση επίσημων Πιστοποιητικών Ποιότητας ή Σήματος Ποιότητας καθώς και σε εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας ISO 9000, FSC, CE και πολλών άλλων πιστοποιήσεων που έχει ανάγκη ο κλάδος.
  Οι ενέργειες μέσα από τις οποίες το ινστιτούτο θα παρέχει την στήριξη του στον κλάδο μπορεί να επικεντρωθεί στα πιο κάτω σημεία:
  • Θα φροντίζει για την άμεση και σωστή ενημέρωση και πληροφόρηση,
  • Θα παρέχει τεχνική υποστήριξη χάρη στο επιστημονικό του δυναμικό
  • Θα φροντίζει για την ανάπτυξη δράσεων έρευνας και ανάπτυξης
  • Θα βοηθά στην βιομηχανική συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων τόσο του εσωτερικού αλλά κυρίως μεταξύ των άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
  • Θα παρέχει όπου χρειαστεί επαγγελματική εκπαίδευση
  • Θα διενεργεί σε συνεργασία με άλλα ιδρύματα ελέγχους και δοκιμές ποιοτικού ελέγχου
  • Θα αποτελεί τον ενδιάμεσο φορέα για την διασύνδεση των επιχειρήσεων και στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα
  • Θα βοηθήσει στην προώθηση και το στρατηγικό μάρκετινγκ των προϊόντων των δύο κλάδων,
  • Θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν επιχειρησιακά σχέδια
  Τα προβλήματα των κλάδων ξύλου και επίπλου και ξύλινης συσκευασίας είναι πολλά, τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποικιλία και πηγάζουν κατά κύριο λόγο από την έλλειψη σοβαρού επιστημονικού σχεδιασμού στην αναπτυξιακή τους πορεία γεγονός για το οποίο βασική ευθύνη φέρει η κρατική διοίκηση αλλά και οι επιχειρηματίες που αδυνατούν τουλάχιστον μέχρι σήμερα να δημιουργήσουν, μέσω της αποτελεσματικής συνεργασίας, ένα πλαίσιο δυναμική ανάπτυξης των κλάδων στους οποίους δραστηριοποιούνται. Οι ευκαιρίες και προκλήσεις που παρουσιάζονται για δύο από τους παραδοσιακότερους και με σημαντική συμβολή στην εθνική οικονομία κλάδους, στο πλαίσιο της Ενωμένης Ευρώπης και των διεθνοποιημένων αγορών είναι πολλές, αντίστοιχα όμως ισχυρός και επικίνδυνος είναι και ο ανταγωνισμός. Στο νέο αυτό περιβάλλον η σπασμωδικές κινήσεις και οι μεμονωμένες προσπάθειες δεν είναι δυνατό να φέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα, για αυτό χρειάζεται συντονισμός και δημιουργία υποδομών στήριξης που μπορεί να προέλθει από δομές όπως αυτή που προτείνεται για ίδρυση με τη συγκεκριμένη πρόταση.
  Πρόκειται για μία προσπάθεια που σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί καθεστώς με αποτέλεσμα να έχει φέρει πολύ σημαντικά αποτελέσματα τα οποία είναι εδώ και πολλά χρόνια ορατά στην ανταγωνιστικότητα των αντίστοιχων κλάδων των χωρών αυτών σε διεθνές επίπεδο.
  Η συνταγή για να πετύχουν στην Ελλάδα και σε διεθνές επίπεδο οι κλάδοι ξύλου και επίπλου έχουν ως βασικές προϋποθέσεις την αναδιάρθρωση, τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, την εφαρμογή επιστημονικής τεχνογνωσίας στην παραγωγή και τις υπηρεσίες και στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού όλων των επιπέδων. Οι προϋποθέσεις αυτές θα αποτελέσουν τα συστατικά στοιχεία του προτεινόμενου υπό ίδρυση Ινστιτούτου Ξύλου-Επίπλου και Ξύλινης συσκευασίας.
  Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία σήμερα λειτουργούν στην Ελλάδα πάνω από 20.000 επιχειρήσεις ξύλου και επίπλου και απασχολούνται σε αυτές πάνω από 50.000 εργαζόμενοι. Στα στοιχεία αυτά πρέπει να συνυπολογιστεί και ένας σημαντικός αριθμός βιοτεχνικών και βιομηχανικών κλάδων των οποίων η λειτουργία είναι άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένη με τις δραστηριότητες των κλάδων ξύλου, επίπλου και ξύλινης συσκευασίας.
  Οι πιο σύγχρονες σε εξοπλισμό μονάδες παραγωγής ξύλου (ιπποδύναμη ανά κατάστημα ή απασχολούμενο) βρίσκονται σε μεγάλο βαθμό στη Θεσσαλία, .
  Ένα άλλο στοιχείο που θα πρέπει να σταθμίσουμε είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των κύριων παραγωγικών δασών βρίσκεται μεταξύ των άλλων και στη Θεσσαλία. Από στοιχεία προκύπτει ότι μόνο το 30% περίπου του παραγόμενου στα δάση ξύλου χρησιμοποιείται για τεχνικές και βιομηχανικές χρήσεις. Το υπόλοιπο ποσοστό (70%) είναι καυσόξυλα. Η πολύ χαμηλή αναλογία βιομηχανικού και τεχνικού ξύλου σε σχέση με τα καυσόξυλα είναι ενδεικτικό της χαμηλής ποιοτικής σύνθεσης των ελληνικών δασών καθώς και του χαμηλού βαθμού αξιοποίησης της παραγωγής τους. Η μικρή αυτή αναλογία δείχνει τις δυνατότητες που υπάρχουν στα ελληνικά δάση για βελτίωση της ποσοτικής παραγωγής με συστηματικότερη καλλιέργεια των δασών. Επίσης, αποτελεί πρόκληση για την τεχνολογία και τη βιομηχανία η διερεύνηση και εφαρμογή της αποτελεσματικότερης δυνατής αξιοποίησης των καυσόξυλων για την παραγωγή βιομηχανικών προϊόντων με μεγάλη προστιθέμενη αξία. Οι ποσότητες ακατέργαστου ξύλου που παράγονται στα ελληνικά δάση σχετίζονται με τις συγκομιζόμενες ποσότητες και όχι την πραγματική παραγωγή των δασών (προβλεπόμενο λήμμα) αφού ένα τμήμα του παραγόμενου ξύλου παραμένει αναξιοποίητο στα δάση. Επίσης, η ποιότητα του παραγόμενου ξύλου είναι γενικά χαμηλή ενώ συνεχίζεται η υποβάθμιση της λόγω της μη ορθολογικής συγκομιδής, έγκαιρης διακίνησης στις βιομηχανίες και επεξεργασίας του ξύλου στις βιομηχανίες και βιοτεχνίες.
  Η σκοπιμότητα της ίδρυσης του ινστιτούτου προέρχεται τόσο από τα σημαντικά προβλήματα διάρθρωσης και λειτουργίας του κλάδου όσο και από την ανάγκη που έχει η ελληνική οικονομία κλάδους μεταποίησης όπως αυτός του ξύλου επίπλου και ξύλινης συσκευασίας για την υποστήριξη της διεθνούς οικονομικής ανταγωνιστικότητας της χώρας αλλά και για την επίλυση του προβλήματος της ανεργίας. Η επιστημονική καθοδήγηση, η πληροφόρηση, η τεκμηρίωση καθώς και η έρευνα και ανάπτυξη που θα προσφέρει το ινστιτούτο στις επιχειρήσεις των κλάδων ξύλου και επίπλου σε όλη τη χώρα έχουν τη δύναμη
  να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις και να τους δείξουν το δρόμο της ανταγωνιστικής επιτυχίας.
  Ο στόχος που καθορίζει και τη σκοπιμότητα, είναι το ινστιτούτο να αποτελέσει τον κεντρικό φορέα σχεδιασμού, προγραμματισμού και υποστήριξης της ανάπτυξης σε συνεργασία με όλες τις δυνάμεις που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο χώρο και προσδοκούν την ευημερία του η οποία έχει να προσφέρει σε όλους πολλαπλά οφέλη.

  Ένα μέρος από τις υπηρεσίες που θα παρέχει στον κλάδο ξύλου και επίπλου το υπό ίδρυση Ινστιτούτο Ξύλου, επίπλου και ξύλινης συσκευασίας είναι οι παρακάτω:
  1. Ο ποιοτικός έλεγχος των τελικών προϊόντων και η χορήγηση σχετικών σημάτων ποιότητας.
  2. Η παροχή συμβουλών ανάπτυξης συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων (ISO 9000 και συστημάτων Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας.
  3. Η παροχή συμβουλών διοίκησης παραγωγής, οργάνωσης, ίδρυσης και διαχείρισης των λειτουργικών συστημάτων των επιχειρήσεων ξύλου και επίπλου.
  4. Η ανάπτυξη προδιαγραφών ποιότητας και τυποποίησης για τα προϊόντα ξύλου και επίπλου και ξύλινης συσκευασίας.
  5. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης εργαζόμενων και ανέργων ατόμων που δραστηριοποιούνται στο χώρο του ξύλο και επίπλου.
  6. Η εκπόνηση ερευνών αγοράς και η κατάρτιση ειδικών
  στρατηγικών σχεδίων μάρκετινγκ για τα προϊόντα ξύλου και
  επίπλου.
  7. Η εκπόνηση τεχνικοοικονομικών μελετών για την υποστήριξη επενδυτικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων (π.χ. υποβολή επενδυτικών σχεδίων για χρηματοδότηση από αναπτυξιακούς νόμους, υποβολή προτάσεων σε κοινοτικά και εθνικά χρηματοδοτικά προγράμματα κλπ.).
  8. Η εκπόνηση μελετών και επιχειρηματικών σχεδίων για ίδρυση
  νέων επιχειρήσεων ή / και για αναδιοργάνωση ήδη υπαρχόντων.
  9. Η ανάπτυξη και διεξαγωγή έρευνας, κατά κύριο λόγο εφαρμοσμένης, πάνω σε θέματα αξιοποίησης του ξύλου, τεχνολογίας παραγωγής προϊόντων ξύλου και επίπλου, βελτιώσεων των ιδιοτήτων του ξύλου και σε θέματα αριστοποίησης της παραγωγής.
  10. Η προώθηση προς τις επιχειρήσεις νέων τεχνολογιών και η
  υποστήριξη της υιοθέτησης τους από αυτές.
  11. Η προώθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου.
  12. Η διοργάνωση εκθέσεων, ημερίδων, σεμιναρίων και
  επιστημονικών συνεδρίων.
  13. Η δημιουργία δικτύων επιχειρήσεων και η ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων, ερευνητικών και εκπαιδευτικών φορέων.
  14. Η συνεργασία με Ινστιτούτα και ερευνητικούς φορείς του εξωτερικού και ιδιαίτερα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την από κοινού ανάπτυξη της έρευνας και τεχνολογίας και της δημιουργίας και υιοθέτησης ευρωπαϊκών προδιαγραφών ποιότητας και τυποποίησης.
  15. Η παροχή συμβουλών και η τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, καινοτομιών και μεθόδων παραγωγής καθώς και την δημιουργία αυτόνομων τμημάτων έρευνας και ανάπτυξης στις επιχειρήσεις ξύλου και επίπλου που το επιθυμούν.
  16. Η μελέτες υγιεινής και ασφάλειας των χώρων εργασίας.
  17. Η έκδοση εντύπων και ενημερωτικών φυλλαδίων σε θέματα που αφορούν τους κλάδους ξύλου και επίπλου και της ξύλινης συσκευασίας .
  Ως έδρα του Ινστιτούτου Ξύλου προτείνεται να είναι η πόλη της Καρδίτσας. Η επιλογή της εν λόγω περιοχής για την έδρα του Ινστιτούτου έγινε για τους παρακάτω λόγους:
  1. Το Ινστιτούτο στην αρχική περίοδο της λειτουργίας του και μέχρι να στελεχωθεί πλήρως και να αναπτύξει σταδιακά όλο το φάσμα των υπηρεσιών του θα δραστηριοποιείται περιφερειακά και για αυτό το λόγο η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου ως έδρα δεν δημιουργεί πρόβλημα πρόσβασης από τις ελληνικές επιχειρήσεις ξύλου και επίπλου στις υπηρεσίες του αφού η Καρδίτσα βρίσκεται στο κέντρο της Ελλάδας.
  2. Στην Περιοχή της Καρδίτσας εδρεύει και το Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου και θα εδρεύει και το νέο Τμήμα που θα ανήκει στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας που πέρα από το εξειδικευμένο προσωπικό που αναφέρθηκε ότι διαθέτει, έχει στη διάθεση του και τον απαραίτητο εξοπλισμό για την διεξαγωγή όλων των απαραίτητων ελέγχου τόσο για το ξύλο και τα προϊόντα του όσο και για τα έπιπλα.
  3. Η περιοχή της Καρδίτσας διαθέτει ένα αριθμό σημαντικών
  επιχειρήσεων ιδιαίτερα από τον κλάδο του επίπλου που δραστηριοποιούνται και οι οποίες θα αποτελέσουν τον αρχικό πυρήνα των φορέων που θα δεχθούν και θα αξιοποιήσουν τις υπηρεσίες του Ινστιτούτου.
  4. Η περιοχή του Νομού Καρδίτσας ελάχιστα απέχει διαθέτει σημαντικές δασικές περιοχές που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο μελέτης από το Ινστιτούτο στο πλαίσιο των ερευνητικών του προσπαθειών για την ορθολογική αξιοποίηση των πρώτων υλών τόσο προς όφελος των επιχειρήσεων των κλάδων ξύλου και επίπλου όσο και για την προστασία του περιβάλλοντος και την εξασφάλιση της αειφορίας του.

  Όλα τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν ότι ένα Ινστιτούτο Ξύλου- Επίπλου και Ξύλινης Συσκευασίας είναι απαραίτητο και μάλιστα άμεσα.

 • Στα ερευνητικά Ινστιτούτα του ΠΕΚ «ΙΑΣΩΝ» να προστεθεί και Ινστιτούτο «Σύγχρονων εφαρμογών ξύλου και επίπλου» με έδρα την Καρδίτσα.
  Στον κλάδο Ξύλου – Επίπλου μετά την κατάργηση του ΕΛΚΕΔΕ (Ελ. Κέντρο Δέρματος – Επίπλου) δεν υφίσταται ούτε ένας φορέας για νομική, επιστημονική, τεχνολογική, ερευνητική υποστήριξη του κλάδου του ξύλου και επίπλου.
  Όλοι οι έλεγχοι και η υποστήριξη σε ότι αφορά προδιαγραφές, Πρότυπα κλπ. στον κλάδο επίπλου και ξύλινων κατασκευών (π.χ. ξύλινα παράθυρα) διεξάγονται σε Εργαστήρια της αλλοδαπής με δυσβάστακτο κόστος.
  Από την άλλη, οι ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες και επιχειρήσεις που επιζητούν επαλήθευση προδιαγραφών και έλεγχο σε προϊόντα και υλικά που προμηθεύονται ή παράγουν απευθύνονται στα Εργαστήρια του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του σημερινού ΤΕΙ Θεσσαλίας, ώστε να λάβουν πληροφόρηση και υποστήριξη, που όμως δεν χορηγείται με επάρκεια λόγω μη αρμοδιότητας.
  Δεδομένου ότι στην Καρδίτσα υφίσταται ήδη σημαντικός τεχνολογικός εξοπλισμός στο σημερινό Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου, ο οποίος μάλιστα μπορεί να διαπιστευτεί επίσημα, καθώς επίσης υπάρχει και υψηλή τεχνογνωσία, προτείνεται η δημιουργία ενός αντίστοιχου Ινστιτούτου. Η λειτουργία του θα συμβάλλει τόσο σε διεθνείς συνεργασίες, στην έρευνα και βέλτιστη αξιοποίηση των ξυλωδών πόρων των ελληνικών δασών, όσο και στην υποστήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων του κλάδου ξύλου και επίπλου, που χειμάζονται από τις αθρόες εισαγωγές πιστοποιημένων προϊόντων της αλλοδαπής.

 • 5 Οκτωβρίου 2018, 12:46 | Ζηλίδης Χρ.

  Είναι ηθικά, δεοντολογικά και ακαδημαϊκά ανεπίτρεπτο, μια πρόταση που έγινε από το ΤΕΙ Θεσσαλίας και περιλαμβάνεται εξαρχής στην πρόταση που υπέβαλε η Σύγκλητος του ΤΕΙ στο Υπουργείο, να την οικειοποιείται άλλος και να μεταφέρεται στο Βόλο! Οι ιδέες έχουν πατρότητα και υπόκεινται σε κάποιους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας. Αλλά όπως ίσως θα έλεγε και ο Αλτουσέρ, «η ηθική εκλαμβάνει το άτομο δια του υποκειμένου». Δηλαδή πρέπει να το έχεις λίγο μέσα σου. Αλλιώς… τι να πεις…
  Παραθέτω παρακάτω ολόκληρο το αντίστοιχο κομμάτι της πρότασης του ΤΕΙ Θεσσαλίας (που μετακόμισε εις Βόλον) και το θέτω στην ηθική και δεοντολογική κρίση της επιστημονικής κοινότητας.
  Και μια ερώτηση: Το Ερευνητικό Κέντρο που δημιουργήθηκε στο ΤΕΙ Θεσσαλίας, τι θα γίνει τώρα; Θα… μεταφερθεί στο Βόλο; Ή μήπως θα διοικείται και αυτό από το Βόλο;
  Από την Απόφαση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Θεσσαλίας:

  5. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
  Στο ΤΕΙ Θεσσαλίας έχει δρομολογηθεί η δημιουργία του «Ερευνητικού Κέντρου του ΤΕΙ Θεσσαλίας», υπό την μορφή αυτοτελούς οργανικής μονάδας του ΤΕΙ, η οποία θα εποπτεύεται και θα υπάγεται στις αρμοδιότητες του Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Μάθησης.
  ΣΚΟΠΟΣ
  Σκοπός του Ερευνητικού Κέντρου είναι η υποστήριξη της τεχνολογικής έρευνας στους τομείς των επιστημών υγείας, γεωπονίας, τεχνολογίας και πληροφορικής.
  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΥΠΟΔΟΜΕΣ
  Το «Ερευνητικό Κέντρο» θα αναπτυχθεί σε υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Θεσσαλίας.
  Το «Ερευνητικό Κέντρο» θα συγκεντρώσει όλον το διατμηματικής χρήσης επιστημονικό εξοπλισμό του ΤΕΙ, καθώς και άλλον εργαστηριακό εξοπλισμό ή εξοπλισμό πληροφορικής που θα διατεθεί για να υποστηρίξει τις ερευνητικές ανάγκες όλου του ΤΕΙ. Το μεγαλύτερο μέρος του επιστημονικού εξοπλισμού περιλαμβάνει αυτόν που ήδη έχει προμηθευτεί το Ίδρυμα με πόρους του ΕΣΠΑ ή του ΤΕΙ, ή μέσω ιδρυματικών έργων.
  ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
  Το «Ερευνητικό Κέντρο του ΤΕΙ Θεσσαλίας» θα διευθύνεται από:
  (α) τον Επιστημονικό του Διευθυντή και
  (β) το Επιστημονικό Συμβούλιο.
  Ο Επιστημονικός Διευθυντής θα είναι βαθμίδας καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή, προερχόμενος από τις Σχολές ΣΕΥΠ, ΣΤΕΓ ή ΣΤΕΦ, ο οποίος θα επιλέγεται από τη Σύγκλητο κατόπιν πρότασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, και μετά από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με τριετή θητεία.
  Το Επιστημονικό Συμβούλιο θα είναι πενταμελές και θα αποτελείται από τον Επιστημονικό Διευθυντή και ανά ένα εκπρόσωπο κάθε μιας εκ των τεσσάρων Σχολών του Ιδρύματος βαθμίδας καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή, ο οποίος θα εκλέγεται από τις Σχολές με διαδικασία αντίστοιχη εκείνης των εκπροσώπων στην Επιτροπή Ερευνών.
  Εάν μέσα στο Ερευνητικό Κέντρο υπάρχουν επιμέρους Εργαστήρια, είναι δυνατόν σε κάθε ένα από αυτά να ορίζεται ένας Επιστημονικός Υπεύθυνος Εργαστηρίου.
  Η διοικητική υποστήριξη θα παρέχεται από μια Γραμματεία που θα λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος, αντίστοιχη εκείνης του ΕΛΚΕ.
  Η οικονομική διαχείριση των ερευνητικών έργων στα οποία θα μετέχει το «Ερευνητικό Κέντρο» ή στα οποία θα χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός του, θα γίνεται μέσω του ΕΛΚΕ.

 • 5 Οκτωβρίου 2018, 08:51 | Ευριπίδης Μυστακίδης

  ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις»

  H συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στη συνεδρίασή της την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018, συζήτησε το σχέδιο της συγχώνευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με το ΤΕΙ Θεσσαλίας και το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, όπως αποτυπώνεται στο κείμενο «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» που δόθηκε για δημόσια διαβούλευση.

  Τα μέλη της Συνέλευσης εκφράζουν τις επιφυλάξεις τους σε ό,τι αφορά:
  • Tην κατάργηση των Τμημάτων της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και τη δημιουργία στη θέση τους μιας σειράς από Πανεπιστημιακά Τμήματα, χωρίς να περιγράφεται το ουσιαστικό τους περιεχόμενο και τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων τους.
  • Tην περαιτέρω ακαδημαϊκή και γεωγραφική διάσπαση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και τη δημιουργία Σχολών που περιλαμβάνουν Τμήματα με έδρες σε διαφορετικές πόλεις, γεγονός που δεν δημιουργεί προϋποθέσεις ανάπτυξης ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, γόνιμης συνεργασίας και συνεργειών μεταξύ των Τμημάτων.

  Συγκεκριμένα, τα μέλη της Συνέλευσης εξέφρασαν τις αντιρρήσεις τους στα παρακάτω σημεία:
  1. Η απουσία περιεχομένου – περιγραφής των νέων τμημάτων που προτείνεται να ιδρυθούν, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τα περισσότερα από τα προτεινόμενα νέα τμήματα έχουν τίτλους που απέχουν πολύ από τα κλασικά τμήματα που λειτουργούν σε ΑΕΙ της χώρας μας, εγείρουν ερωτηματικά σε σχέση με τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων. Έτσι, δεν υφίσταται ουσιαστικά αφετηρία συζήτησης για τον χαρακτήρα των νέων τμημάτων με αποτέλεσμα να είναι σχεδόν αδύνατη η δημιουργική κριτική και τελικά η διαβούλευση.

  2. Ο τίτλος της νέας υπό ίδρυση στην πόλη της Λάρισας σχολής με την ονομασία «Σχολή Τεχνολογίας», που θα απαρτίζεται από τρία τμήματα (δύο με έδρα τη Λάρισα και ένα με έδρα την Καρδίτσα), επικαλύπτει μέρος του γνωστικού αντικειμένου της Πολυτεχνικής Σχολής, που εδρεύει στο Βόλο. Σε όλα τα σύγχρονα πανεπιστημιακά ιδρύματα, η «τεχνολογία» αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των πολυτεχνικών σχολών. Δεν είναι κατανοητός ο λόγος για τον οποίο προτείνεται η ίδρυση «Σχολής Τεχνολογίας», τη στιγμή που υφίσταται ήδη στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας η «Πολυτεχνική Σχολή», τα Τμήματα της οποίας για περισσότερα από 20 χρόνια παράγουν υψηλού επιπέδου έρευνα, με τεχνολογικές εφαρμογές σε πληθώρα τομέων που σχετίζονται με το σύνολο σχεδόν των αντικειμένων των παραδοσιακών σχολών μηχανικού. Πιο δόκιμη ονομασία της νέας Σχολής θα ήταν «Σχολή Εφαρμογών Τεχνολογίας».

  Επιπλέον, στη «Σχολή Τεχνολογίας» ιδρύεται το τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, πενταετούς διάρκειας, που προέρχεται από τα Τμήματα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου και Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Θεσσαλίας (αμφότερα τετραετούς διάρκειας σήμερα). Τα υπόλοιπα τμήματα της Σχολής προβλέπεται να είναι τετραετούς διάρκειας. Η πενταετής διάρκεια των σπουδών του τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, πέρα από την ανομοιογένεια που δημιουργεί εντός της νέας σχολής (που ανάλογη υφίσταται μόνον σε επίπεδο Ιατρικών σχολών) θα οδηγήσει αργά ή γρήγορα και τα υπόλοιπα τμήματα της σχολής να διεκδικήσουν την αύξηση της διάρκειας των σπουδών τους (και την μετεξέλιξη του πτυχίου τους σε δίπλωμα) με αποτέλεσμα να κάνουν ακόμη πιο δυσδιάκριτη τη διαφοροποίησή τους από τα τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

  3. Στο πλαίσιο της «Σχολής Τεχνολογίας», προτείνεται η ίδρυση του Τμήματος «Ενέργειας και περιβάλλοντος», ο τίτλος του οποίου επικαλύπτει γνωστικές περιοχές που θεραπεύονται από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ονομασία τριών από τους τέσσερεις Τομείς του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών υπάρχει η λέξη «περιβάλλον» (Τομέας υδραυλικής και περιβαλλοντικής μηχανικής, Τομέας Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, Τομέας Μεταφορών, Συγκοινωνιακών Υποδομών και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης). Επιπλέον, στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών λειτουργεί το ΠΜΣ «Ανάλυση και σχεδιασμός κατασκευών ενεργειακών υποδομών», που καλύπτει θέματα κατασκευών παραγωγής, μεταφοράς και αποθήκευσης ενέργειας. Συναφές ΠΜΣ λειτουργεί και στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Π.Θ. που καλύπτει τα ενεργειακά θέματα από την οπτική του μηχανολόγου μηχανικού. Επίσης, το Τμήμα συμμετέχει σε δύο ΔΠΜΣ με τίτλους «Βιώσιμη διαχείριση περιβαλλοντικών αλλαγών και κυκλική οικονομία» και «Διαχείριση έργων, συγκοινωνιακός και χωρικός σχεδιασμός» που επίσης πραγματεύονται ως επί το πλείστον θέματα περιβάλλοντος. Παρόλο που η ενίσχυση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού ενδιαφέροντος της πολιτείας για το Περιβάλλον είναι θετική, χωρίς την περιγραφή του χαρακτήρα του υπό ίδρυση νέου τμήματος, είναι αδύνατον να διατυπωθούν γόνιμα σχόλια και απόψεις σχετικά με την αποφυγή επικαλύψεων με τα ήδη λειτουργούντα τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής του Π.Θ.

  4. Στο σχέδιο που δόθηκε για διαβούλευση προβλέπεται η ίδρυση του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας Καινοτομίας και Ανάπτυξης «Ιάσων», με 10 ινστιτούτα. Εγείρονται πολλά ερωτηματικά σε σχέση με τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν ώστε να προταχθούν για ίδρυση τα ινστιτούτα που προβλέπονται στο σχέδιο, στα οποία η Πολυτεχνική Σχολή αντιπροσωπεύεται δυσανάλογα με την έκταση και το βάθος της ερευνητικής της δραστηριότητας. Όπως και στην περίπτωση των νέων τμημάτων, δεν περιλαμβάνεται στο σχέδιο αιτιολογική έκθεση και έκθεση βιωσιμότητας, ούτε έστω μια γενικόλογη περιγραφή των δραστηριοτήτων των ινστιτούτων, με αποτέλεσμα να μην είναι πειστική η σκοπιμότητα της ίδρυσής τους. Για τους λόγους αυτούς, προτείνουμε την ίδρυση μόνον του γενικού φορέα των ινστιτούτων (Κέντρο Έρευνας Καινοτομίας και Ανάπτυξης «Ιάσων»). Στη συνέχεια, ο αριθμός και οι τίτλοι των ινστιτούτων που θα δημιουργηθούν κάτω από αυτόν, μπορούν να αποφασιστούν αφού υποβληθούν τεκμηριωμένες εκθέσεις σκοπιμότητας και βιωσιμότητας, εξωτερική αξιολόγηση και μετά από διαβούλευση στα Τμήματα στις Σχολές και στη Σύγκλητο.

  5. Διατυπώθηκαν έντονες αντιρρήσεις:
  • Στις ρυθμίσεις για τους λέκτορες εφαρμογών, προσωπικό χωρίς διδακτορικό, που εντάσσονται στο προσωπικό κατηγορίας ΔΕΠ. Με τις ρυθμίσεις αυτές, προσωπικό με ακαδημαϊκά προσόντα υποδεέστερα των προσόντων μελών της κατηγορίας ΕΔΙΠ του Π.Θ. θα βρεθούν σε ακαδημαϊκά υψηλότερες θέσεις, και κυρίως θα έχουν όλα τα προνόμια των μελών ΔΕΠ (δυνατότητα εκλέγειν, συμμετοχή στα όργανα διοίκησης κλπ), τη στιγμή που με τον τρέχοντα νόμο η δυνατότητα αυτή δίνεται στα μέλη ΕΔΙΠ μέσω εκπροσώπων και με στάθμιση.
  • Στη ρύθμιση για τη δυνατότητα των γενικών Τμημάτων να παρέχουν δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής και Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.
  • Στις ρυθμίσεις για τη συμμετοχή των μελών ΔΕΠ που παραμένουν σε προσωποπαγή θέση στα εκλεκτορικά σώματα.
  • Στην έλλειψη συγκεκριμένων κριτηρίων (π.χ. τύπου κατατακτηρίων εξετάσεων) στις μεταβατικές ρυθμίσεις που προβλέπονται για τους ήδη φοιτούντες στα τμήματα των ΤΕΙ Θεσσαλίας και ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τις οποίες τους δίνεται η δυνατότητα, με συνοπτικές διαδικασίες, να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Επίσης, δημιουργούνται ερωτηματικά για το κατά πόσο το υφιστάμενο προσωπικό των ΤΕΙ επαρκεί για να καλύψει τόσο τις ανάγκες ολοκλήρωσης των υφιστάμενων προγραμμάτων σπουδών, αλλά και τις ανάγκες άμεσης υλοποίησης των νέων προγραμμάτων σπουδών σε όλη τους την έκταση για να καλύψει τους φοιτητές που θα αξιοποιήσουν τις μεταβατικές ρυθμίσεις.

 • 3 Οκτωβρίου 2018, 14:11 | Θέμης Νταλλας

  Γιατί τα ΠΕΚ των δυο πανεπιστημίων δεν έχουν κοινό νομικό πλαίσιο;

 • 3 Οκτωβρίου 2018, 11:10 | Θωμάς Παπασίκας

  Στους πόρους του Ερευνητικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Άρθρο 06), δεν αναφέρεται η ανάγκη ίδρυσης Υπερυπολογιστή. Κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο και πρέπει να οριστεί στο σχέδιο νόμου ως πρόβλεψη για Υπερυπολογιστή, με έδρα του τα Τρίκαλα, λόγω της υποστήριξής του από τις ευρυζωνικές υποδομές της πόλης, αλλά και των συστημάτων της Έξυπνης Πόλης που διαθέτει.

 • Τοποθέτηση και Προτάσεις των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας επί του νομοσχεδίου «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις»

  Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με ομόφωνη απόφασή τους, καταγράφουν μία σειρά από σοβαρές επιφυλάξεις για το εν εξελίξει εγχείρημα της συγχώνευσης του ΠΘ με τα ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και διατυπώνουν προτάσεις/άξονες για την βελτίωσή του.

  Ειδικότερα,
  – επισημαίνουμε την ουσιαστική υποβάθμιση της εφαρμοσμένης τεχνολογικής εκπαίδευσης με τον περιορισμό της σε διετή προγράμματα σπουδών (σύμφωνα με παλαιότερες εκδόσεις του νομοσχεδίου) ή με την αντικατάστασή της από τετραετή ή πενταετή προγράμματα σπουδών πανεπιστημιακής πλέον εκπαίδευσης,
  – παρατηρούμε σημαντικές αδυναμίες για τα υπό ίδρυση νέα πανεπιστημιακά Τμήματα όσον αφορά στο πλήθος και την βιωσιμότητά τους, στην ευρύτητα ή/και αλληλοεπικάλυψη των γνωστικών τους αντικειμένων, καθώς και στην αρνητική τους συνεισφορά στον ήδη ακαδημαϊκά απαράδεκτο χωρικό διασκορπισμό του ΠΘ,
  – καταθέτουμε τρεις συγκεκριμένες προτάσεις/άξονες για την βελτίωση του εγχειρήματος του Υπουργείου Παιδείας και υπενθυμίζουμε την ακαδημαϊκά δόκιμη διαδικασία σχεδιασμού νέων Τμημάτων.

  1. Ρόλος και σημασία της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

  Στην μεγάλη πλειοψηφία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα παίζουν σημαντικό ρόλο στην οικονομία και στην ανάπτυξη της χώρας, και η αποστολή και ο ρόλος τους είναι διακριτός από αυτόν των πανεπιστημίων. Ενδεικτικά στοιχεία του πλήθους των δημοσίων ιδρυμάτων παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί.

  Κράτος Πληθυσμός (εκ.) ΑΕΠ (δισ. €) Πανεπιστήμια Τ.Ε.Ι.
  Αυστρία 8,69 349 34 21
  Βέλγιο 11,31 422 11 32
  Γερμανία 18 3134 106 246
  Δανία 5,71 277 8 8
  Ελλάδα 10,78 176 23 14
  Ιρλανδία 4,72 266 7 14
  Πορτογαλία 10,34 185 13 15
  Ολλανδία 16,98 697 18 40

  Στην Ελλάδα, εδώ και πολλά έτη παρατηρείται μια συνεχής διολίσθηση της αποστολής και των προγραμμάτων σπουδών των ΤΕΙ προς αυτά των πανεπιστημίων. Η τάση αυτή έχει εντοπισθεί ως προβληματική από τις πρόσφατες εκθέσεις του ΟΑΣΑ (2011, 2017) για την τριτοβάθμια εκπαίδευση οι οποίες επισημαίνουν ότι τα ΤΕΙ έχουν αποτύχει να αποκτήσουν διακριτή αποστολή με επαρκή εστίαση στην αγορά εργασίας.

  Η πρόταση του ΟΑΣΑ, την οποία συμμεριζόμαστε, είναι ότι θα έπρεπε: α) τα ΤΕΙ να επιστρέψουν στην αρχική αποστολή παροχής δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας, β) ο αριθμός εισακτέων στη τριτοβάθμια εκπαίδευση να περιοριστεί σε αριθμό συγκρίσιμο με τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο, αυξάνοντας παράλληλα το ποσοστό εισαγωγής στα ΤΕΙ σε σχέση με τα πανεπιστήμια, γ) να συσταθούν μηχανισμοί κινήτρων που αποθαρρύνουν την διολίσθηση της ακαδημαϊκής αποστολής και στόχων σε ιδρύματα με επαγγελματικό προσανατολισμό όπως τα ΤΕΙ.

  Πιστεύουμε ότι ο ρόλος των ΤΕΙ στο πλαίσιο της αρχικής τους αποστολής είναι σημαντικός για την ελληνική οικονομία. Για το λόγο αυτό τα ΤΕΙ πρέπει να διατηρηθούν και να ενισχυθούν με σκοπό να παρέχουν κατάλληλες δεξιότητες στην αγορά εργασίας. Η πρόταση του Υπουργείου Παιδείας για την συνένωση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα ΤΕΙ Θεσσαλίας και ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας είναι προς την αντίθετη κατεύθυνση γιατί καταργεί την διάκριση των αποστολών των ιδρυμάτων και κάνει περισσότερο δυσδιάκριτη την αποστολή των Σχολών και των Τμημάτων μέσα στο ενιαίο ίδρυμα. Σε περίπτωση που υλοποιηθεί η πρόταση αυτή, με βάση την εμπειρία του παρελθόντος, είναι πολύ πιθανό τα νέα πανεπιστημιακά πλέον τμήματα που προέρχονται από τα υπάρχοντα τμήματα των ΤΕΙ να διεκδικήσουν μελλοντικά τη γενίκευση/αλλαγή του αντικειμένου τους και την αύξηση του χρόνου σπουδών των προγραμμάτων τους από 4 σε 5 έτη, καταργώντας την όποια διάκριση μεταξύ σπουδών βασικών και εφαρμοσμένων επιστημών παραμένει.

  Πιστεύουμε ότι με την εφαρμογή της συγχώνευσης θα μεγαλώσει κι άλλο το κενό στην εφαρμοσμένη τεχνολογική εκπαίδευση στη χώρα. Το κενό αυτό δεν καλύπτεται από διετή προγράμματα σπουδών (σύμφωνα με παλαιότερες εκδόσεις του νομοσχεδίου) που σκοπό έχουν να παράγουν τεχνίτες και όχι τεχνολόγους, ούτε από τετραετή ή πενταετή προγράμματα σπουδών πανεπιστημιακής πλέον εκπαίδευσης.

  2. Ίδρυση νέων πανεπιστημιακών Τμημάτων

  Παρατηρούμε ότι η πρόταση επιδεινώνει δραματικά τα προβλήματα αλληλοεπικάλυψης, δημιουργώντας ή διατηρώντας πανεπιστημιακά Τμήματα με παρεμφερή αντικείμενα. Ως παραδείγματα αναφέρουμε το σύμπλεγμα Γεωπονικών Τμημάτων (Γεωπονία Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Γεωπονία Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Αγροτεχνολογία, Επιστήμη Ζωικής Παραγωγής), το σύμπλεγμα Τμημάτων Πληροφορικής (Πληροφορική με Εφαρμογές στη Βιοΐατρική, Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών, Ψηφιακά Συστήματα), τα Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών και Ενέργειας και Περιβάλλοντος, τα Τμήματα Επιστήμης Τροφίμων και Διαιτολογίας, καθώς και τα Τμήματα Γλωσσικών & Διαπολιτισμικών Σπουδών και Πολιτισμού & Δημιουργικών Μέσων.

  Πιστεύουμε ότι η προτεινόμενη διαμόρφωση των Σχολών και Τμημάτων θα μειώσει την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα λειτουργίας και εκπαίδευσης του ΠΘ, δεδομένου ότι αυξάνει σημαντικά την, ήδη ακαδημαϊκά απαράδεκτη, γεωγραφική διασπορά του. Η σύσταση ακόμη και Σχολών με Τμήματα σε διαφορετικές πόλεις συνιστά διακριτή επιδείνωση. Προς επίρρωση των παραπάνω επιφυλάξεων, υπενθυμίζουμε ότι η μεγάλη διασπορά και η μη ξεκάθαρη διάκριση αντικειμένων έχουν επισημανθεί στις εκθέσεις του ΟΑΣΑ ως δομικά προβλήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

  3. Προτάσεις/Άξονες

  Ως συνέπεια του προβληματισμού μας, και με δεδομένη την δρομολογημένη συγχώνευση, διατυπώνουμε τις εξής προτάσεις/άξονες βελτίωσης του εγχειρήματος:

  – Αναβάθμιση της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με την διαμόρφωση – στα αντικείμενα όπου είναι απαραίτητο, όπως πχ στην Μηχανολογία – Τμημάτων (και όχι προγραμμάτων σπουδών) Εφαρμοσμένης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 3-ετούς διάρκειας. Το πρόγραμμα σπουδών, τα προσόντα των διδασκόντων και η βιωσιμότητα των Τμημάτων Εφαρμοσμένης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 3-ετούς διάρκειας θα πρέπει να αποφασιστούν με επείγουσα προτεραιότητα και σύμφωνα με τις δόκιμες ακαδημαϊκές πρακτικές (βλ. παρακάτω). Στο πλαίσιο αυτό η σύσταση Γενικών Τμημάτων όπως προβλέπεται στο υφιστάμενο σχέδιο νόμου είναι στην σωστή κατεύθυνση, μέχρι την τελική τοποθέτηση των διδασκόντων των ΤΕΙ στα Τμήματα 3/ετούς φοίτησης που θα δημιουργηθούν στην νέα δομή ή σε οποιοδήποτε άλλο Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
  – Περιορισμό του πλήθους των υπό ίδρυση πανεπιστημιακών Τμημάτων με βασικά κριτήρια την βιωσιμότητα, την απασχολησιμότητα των αποφοίτων, την ευρύτητα του γνωστικού αντικειμένου και την καταλληλότητά του για προπτυχιακές σπουδές, καθώς και την αποφυγή αλληλεπικαλύψεων.
  – Χωροθέτηση των νέων Τμημάτων με αποκλειστικά ακαδημαϊκά κριτήρια και με βασικό στόχο τον περιορισμό (και όχι την επιδείνωση) της πολυδιάσπασης. Ιδανικά, προτείνουμε να διαμορφωθεί ένα βασικό δίπολο, το οποίο να ενισχυθεί ακόμη και με μετακινήσεις Τμημάτων.
  – Υιοθέτηση της ακαδημαϊκά δόκιμης διαδικασίας σχεδιασμού νέων Τμημάτων, με σύσταση ολιγάριθμης επιτροπής από τους καταλληλότερους συναδέλφους ανά προτεινόμενο Τμήμα και έγκαιρη κατάθεση πρότασης με ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, ανάγκες σε προσωπικό και υποδομές, σκοπιμότητα και βιωσιμότητα.

  Σε σχέση με την τελευταία πρόταση, υπενθυμίζουμε ότι η διαδικασία αυτή δεν είναι καινούρια στο ΠΘ, καθώς ακολουθήθηκε πιστά στην προηγούμενη μεγάλη διεύρυνση του πανεπιστημίου με νέα Τμήματα και αποδείχθηκε ιδιαίτερα γόνιμη. Σε αντιδιαστολή, τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών κλήθηκαν να επικυρώσουν μια ήδη διαμορφωμένη πρόταση χωρίς να έχουν στη διάθεσή τους κανένα από τα παραπάνω στοιχεία. Αλγεινή επίσης εντύπωση προκαλεί η πρόταση για ίδρυση Τμημάτων (Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Μαθηματικών, Φυσικής) και Ινστιτούτων (Ευφυών Συστημάτων Παραγωγής και Ευφυών Πόλεων), τα οποία είναι απολύτως συναφή με το Τμήμα Μηχανολόγων, χωρίς να έχει αναζητηθεί η γνώμη κανενός μέλους ΔΕΠ του Τμήματος.

 • 1 Οκτωβρίου 2018, 13:58 | Θωμάς Παπασίκας

  Προτείνεται στο εν λόγω άρθρο η ίδρυση του Ινστιτούτου «ευφυών συστημάτων παραγωγής και ευφυών πόλεων, με έδρα την πόλη του Βόλου». Πρόκειται για παραλογισμό και ασυνέπεια απέναντι στο έργο που έχει γίνει και γίνεται στα Τρίκαλα και εύλογα ζητείται (αν όχι απαιτείται) η ίδρυσή του στην Πόλη των Τρικάλων (εκτός του Ινστιτούτου Κινησιολογίας που προσδιορίζεται για τα Τρίκαλα), για τους εξής λόγους:

  1. Τα Τρίκαλα είναι η πρώτη έξυπνη πόλη της Ελλάδας, πρώτη πιστοποιημένη έξυπνη πόλη με το πρότυπο ISO37120 και ISO37122 και με σημαντική διεθνή παρουσία στη βιβλιογραφία και σε ενώσεις έξυπνων πόλεων (ενδεικτικά, EU DigitalCities Challenge (https://www.digitallytransformyourregion.eu/), Open and Agile Cities (http://oascities.org/list-of-cities/) και GoSmart (https://inta-aivn.org/en/news/inta-news/2640-go-smart-the-taipei-smart-city-network)).

  2. Απόδειξη του ανωτέρω είναι η λειτουργία της πρώτης ένωσης Ελληνικών Έξυπνων Πόλεων με ονομασία «Ψηφιακές Πόλεις Κεντρικής Ελλάδας» (CitiesNet) στα Τρίκαλα, από το έτος 2008, με επικεφαλής το Δήμο Τρικκαίων, στην οποία ένωση συμμετέχει και ο Δήμος Βόλου (http://dccg.gr/).

  3. Η ίδια η Ελληνική Κυβέρνηση περιλαμβάνει τα Τρίκαλα ως το παράδειγμα της χώρας για την έξυπνη βιώσιμη ανάπτυξη στη στρατηγική της για τη βιώσιμη ανάπτυξη στον Ο.Η.Ε. (Hellenic Republic (July 2018). Voluntary National Review On The Implementation Of The 2030 Agenda For Sustainable Development. ISBN: 978-618-80745-1-4)

  Τα παραπάνω στοιχεία θα έπρεπε να αναγνωρίζονται από τις εισηγήσεις του ίδιου του Πανεπιστημίου για το εν λόγω Ινστιτούτο και οφείλουν να θεραπευτούν. Άλλωστε, η έδρα του Ερευνητικού Κέντρου βρίσκεται στην πόλη του Βόλου και η απουσία ενός ινστιτούτου δεν θα επηρεάσει τους ίδιους ούτε και την «ισορροπία» της κατανομής. Στόχος πρέπει να είναι η βιωσιμότητα του Ινστιτούτου, κάτι που εξασφαλίζεται με την ίδρυσή του στα Τρίκαλα.

 • 30 Σεπτεμβρίου 2018, 11:33 | Θέμης Ντάλλας

  Η έρευνητική δραστηριότητα είναι βασικός πυλώνας λειτουργίας του πανεπιστημίου. Γιατί χρειάζεται να ιδρυθεί ειδικός φορέας για να προωθήσει την έρευνα μέσα σε ένα πανεπιστήμιο; Δεν αρκούν τα τμήματα, οι τομείς, τα εργαστήρια, οι κλινικές;

 • 28 Σεπτεμβρίου 2018, 19:36 | ΗΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

  Μήπως καλύτερα Ερευνητικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αντι του Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας