Άρθρο 29 – Τροποποιήσεις του π.δ. 18/2018 (Α΄ 31)

Το π.δ. 18/2018 τροποποιείται ως εξής:
α) Το άρθρο 19 τροποποιείται ως εξής:
αα) Η περίπτ. α΄ της παρ. 5 τροποποιείται ως εξής:
«α) τη σύνταξη των αποφάσεων έγκρισης και τροποποίησης των προϋπολογισμών και των απολογισμών και την παρακολούθηση εκτέλεσης των προϋπολογισμών, των φορέων αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), των ΕΛΚΕ των φορέων της ΓΓΕΤ, φορέων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς συμπεριλαμβανομένων και των ελέγχων και εγκρίσεων των απολογισμών των δικαιούχων χρηματοδοτούμενων-επιχορηγούμενων φορέων του αρ. 20 του ν. 2074/92 (Α΄ 128) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης,»,
ββ) Στην περίπτ. ζ΄ της παρ. 6 οι λέξεις «Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» αντικαθίστανται από τις λέξεις «αρμόδιο υπουργείο», οι λέξεις «Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «και τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Διαχείρισης Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων»,
β) Το άρθρο 21 τροποποιείται ως εξής:
αα) Στην παρ. 2 προστίθεται περίπτ. ε΄, η οποία έχει ως εξής:
«ε) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.»,
ββ) Η παρ. 3 τροποποιείται ως εξής:
ααα) Η περίπτ. δ΄ αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) τη συγκέντρωση των καταστάσεων πληρωμής και του συνόλου των χρηματικών ενταλμάτων που εκδίδονται από τη Γ.Δ.Ο.Υ., τον έλεγχο ορθότητας και την υποβολή τους στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής (ΕΑΠ) μέσω ΓΛΚ,»,
βββ) Προστίθεται περίπτ. ιστ΄, η οποία έχει ως εξής:
«ιστ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.»,
γγ) Η παρ. 4 τροποποιείται ως εξής:
ααα) Η περίπτ. δ΄ αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) τη συγκέντρωση καταστάσεων, τον έλεγχο ορθότητας και την υποβολή στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής (ΕΑΠ) μέσω Δ24-ΓΛΚ,»,
βββ) Προστίθεται περίπτ. ιστ΄, η οποία έχει ως εξής:
«ιστ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.»,
δδ) Στην παρ. 5 του άρθρου 21 προστίθεται περίπτ. ιγ΄, η οποία έχει ως εξής:
«ιγ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.»,
εε) Στην παρ. 6 του άρθρου 21 προστίθεται περίπτ. ζ΄, η οποία έχει ως εξής:
«ε) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.»,
γ) Η περίπτ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 22 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) τον έλεγχο νομιμότητας, κανονικότητας, και την εκκαθάριση κάθε είδους δαπάνης ύδρευσης, φυσικού αερίου, ηλεκτροδότησης, μισθωμάτων, τηλεπικοινωνιακών τελών συμπεριλαμβανομένου και του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, κοινόχρηστων δαπανών, δαπανών από προμήθεια αγαθών και παροχή υπηρεσιών και ταχυδρομικών τελών της Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης, καθώς και υποχρεώσεων καταργούμενων φορέων και υπηρεσιών και της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ), των Δημοσίων Βιβλιοθηκών, των Ανεξάρτητων Αρχών, καθώς και δαπανών από προμήθεια βιβλίων σε Σχολεία Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπ/σης και σε Εκκλησιαστικά Σχολεία κ.λπ.».