Άρθρο 12 – Κατάτμηση του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ

1. Από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.) της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) κατατέμνεται στα εξής νέα Τμήματα:
α. Τμήμα Φιλοσοφίας και
β. Τμήμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, ενώ ο Τομέας Ψυχολογίας εντάσσεται στο υφιστάμενο Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής.
2. Τα νέα Τμήματα εντάσσονται στη Φιλοσοφική Σχολή.
3. Η εκπαιδευτική λειτουργία των νέων Τμημάτων και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
4. Ο πρώτος κύκλος σπουδών των νέων Τμημάτων διαρκεί οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4009/2011 και τα προγράμματα θεωρούνται πιστοποιημένα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης από την Α.ΔΙ.Π., σύμφωνα με τα άρθρα 70 έως και 72, καθώς και το δεύτερο εδάφιο της περίπτ. δ΄ της παρ. 12 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011. Έως τις 31-8-2019 οι Γενικές Συνελεύσεις του Τομέα Φιλοσοφίας και του Τομέα Παιδαγωγικής του Φ.Π.Ψ. καταρτίζουν προσχέδιο του προγράμματος σπουδών των Τμημάτων Φιλοσοφίας και Εκπαίδευσης Ενηλίκων, αντίστοιχα.
5. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Φιλοσοφίας εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ02 Φιλολόγων της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38).
6. Σε κάθε ένα από τα νέα Τμήματα οργανώνεται Γραμματεία, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος σύμφωνα με την περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 και παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του. Το διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί στη Γραμματεία του Τμήματος Φ.Π.Ψ. κατανέμεται με πράξη του Πρύτανη του Ε.Κ.Π.Α. στα δύο νέα Τμήματα από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
7. Τα εργαστήρια και λοιπές εκπαιδευτικές μονάδες που έχουν κατανεμηθεί στους τομείς Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του κατατεμνόμενου Τμήματος εντάσσονται στα Τμήματα Φιλοσοφίας, Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Ψυχολογίας, αντίστοιχα. Για την κατανομή και ένταξη εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη, η οποία δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Όσα εργαστήρια και λοιπές εκπαιδευτικές μονάδες έχουν διατηρηθεί στο κατατεμνόμενο τμήμα κατανέμονται και εντάσσονται σε ένα από τα τρία ως άνω Τμήματα μετά από απόφαση της Συγκλήτου.
8. Στα νέα Τμήματα λειτουργεί από την 1-9-2019 προσωρινή Συνέλευση και ορίζεται προσωρινός πρόεδρος, με εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 4485/2017, έως την 31η-10-2019 οπότε και αναδεικνύεται πρόεδρος με εκλογική διαδικασία, άλλως έως να καταστούν αυτοδύναμα, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4485/2017. Η θητεία του εκλεγέντος Προέδρου λήγει την 31η Αυγούστου του οικείου ακαδημαϊκού έτους. Ως τις 31 Αυγούστου παρατείνεται και η θητεία των εκλεγμένων εκπροσώπων των φοιτητών και των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του τελευταίου έτους της θητείας του Προέδρου. Οι πρόεδροι των Τμημάτων, προσωρινοί ή μη, καθώς και τα μέλη Δ.Ε.Π. αυτών, συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα διοίκησης του Ε.Κ.Π.Α., σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ν. 4485/2017.
9. Το Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.), το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.), το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.), και το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), το οποίο υπηρετεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Τμήμα Φ.Π.Ψ., κατανέμεται και εντάσσεται από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στα νέα Τμήματα και στο Τμήμα Ψυχολογίας, με πράξη του Πρύτανη του Ε.Κ.Π.Α. που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ανάλογα με τον Τομέα του Τμήματος Φ.Π.Ψ. στον οποίο καθένας υπηρετεί. Οι θέσεις που κατέχουν μεταφέρονται ταυτοχρόνως με την πράξη κατανομής και ένταξής τους στα νέα Τμήματα. Εκκρεμείς διαδικασίες διορισμού, εξέλιξης ή μετακίνησης συνεχίζονται από ένα από τα τρία (3) Τμήματα Φιλοσοφίας, Εκπαίδευσης Ενηλίκων ή Ψυχολογίας, ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο, ύστερα από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Πρύτανη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εκλεκτορικά που έχουν ήδη συγκροτηθεί δεν θίγονται.
10. Οι ακαδημαϊκοί υπότροφοι, καθώς και λοιπές κατηγορίες έκτακτου προσωπικού, η σύμβαση των οποίων δεν λήγει μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, εντάσσονται στα νέα Τμήματα και στο Τμήμα Ψυχολογίας, με πράξη του Πρύτανη του Ε.Κ.Π.Α. που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ύστερα από αιτιολογημένη αίτηση των ενδιαφερομένων και γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος, στο οποίο ο ενδιαφερόμενος αιτείται την ένταξη. Το προσωπικό αυτό εξακολουθεί να διέπεται από το καθεστώς με το οποίο είχε προσληφθεί ως τη λήξη της σύμβασής του.
11. Φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο Τμήμα Φ.Π.Ψ. κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2016-2017, 2017-2018 και όσοι εγγραφούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, εντάσσονται από την κατάτμηση σε ένα από τα Τμήματα Φιλοσοφίας, Εκπαίδευσης Ενηλίκων ή Ψυχολογίας ως εξής:
α) οι φοιτητές της κατεύθυνσης Φιλοσοφίας, που έχουν εισαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, εντάσσονται στο Τμήμα Φιλοσοφίας,
β) οι φοιτητές της παιδαγωγικής κατεύθυνσης, που έχουν εισαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, εντάσσονται ή στο Τμήμα Φιλοσοφίας ή στο Τμήμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων,
γ) οι φοιτητές της κατεύθυνσης Ψυχολογίας, που έχουν εισαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, καθώς και οι φοιτητές του Τμήματος Φ.Π.Ψ. που έχουν εισαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 και όσοι εισάγονται το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 έχουν δικαίωμα να ενταχθούν σε οποιοδήποτε από τα δύο νέα Τμήματα ή το Τμήμα Ψυχολογίας.
Η ένταξη γίνεται ύστερα από δήλωση προτίμησης που υποβάλλει ο φοιτητής και απόφαση της Συγκλήτου και η εγγραφή του φοιτητή γίνεται στο αντίστοιχο εξάμηνο. Η δήλωση υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία που καθορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου και δεν ανακαλείται. Με πράξη του Προέδρου Τμήματος υποδοχής, ύστερα από σχετική απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, γίνεται η αντιστοίχιση των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Φ.Π.Ψ. με μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής.
12. Όσοι φοιτητές έχουν εισαχθεί έως και το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και όσοι από τους φοιτητές της παρ. 11 δεν υποβάλουν εμπρόθεσμα δήλωση προτίμησης ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Φ.Π.Ψ. και λαμβάνουν το αντίστοιχο πτυχίο. Η εκπαιδευτική λειτουργία του Τμήματος Φ.Π.Ψ. συνεχίζεται μεταβατικά μέχρι την αποφοίτηση των φοιτητών αυτών. Με απόφαση της Συγκλήτου ορίζονται τα όργανα που είναι αρμόδια μεταξύ των οργάνων των δύο νέων Τμημάτων, για την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Φ.Π.Ψ., την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικών και πάσης φύσεως βεβαιώσεων, καθώς και τη χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σε αποφοίτους του κατατεμνόμενου Τμήματος. Στο Τμήμα αυτό περιέρχεται και το αρχείο του Τμήματος Φ.Π.Ψ., όσον αφορά φοιτητικά θέματα, μετά την παύση της διοικητικής λειτουργίας του, σύμφωνα με την παρ. 8.
13. Τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών που λειτουργούν στο κατατεμνόμενο Τμήμα κατανέμονται στα τρία ως άνω Τμήματα μετά από απόφαση της Συγκλήτου. Οι υποψήφιοι διδάκτορες του κατατεμνόμενου Τμήματος εντάσσονται σε ένα από τα τρία ως άνω Τμήματα μετά από απόφαση της Συγκλήτου.

 • 8 Οκτωβρίου 2018, 08:56 | Γεράσιμος

  Η Σύγκλητος του ΕΚΠΑ, η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του, ο Σύλλογος μελών ΔΕΠ της εν λόγω Σχολής, η Συνέλευση του Τμήματος Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (ΦΠΨ) ΕΚΠΑ και το Τμήμα Ψυχολογίας ΕΚΠΑ σε Ανακοινώσεις τους, καθώς και διδάκτορες, πτυχιούχοι και φοιτητές (προπτυχιακού και μεταπτυχιακού κύκλου) του Τομέα Παιδαγωγικής ΦΠΨ αλλά και άλλων Τμημάτων και Τομέων του ΕΚΠΑ ζητούμε θερμά να επανεξεταστεί το θέμα της ονομασίας του νέου Τμήματος, το οποίο θα προκύψει από τον Τομέα Παιδαγωγικής, «σύμφωνα με την επιστημονική και εκπαιδευτική του παράδοση και την τεχνογνωσία των μελών του και να εξασφαλιστούν τα δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος αυτού» (Από την Ανακοίνωση της Συγκλήτου ΕΚΠΑ). Είναι δίκαιο και πρέπει να γίνει πράξη.

 • 8 Οκτωβρίου 2018, 08:45 | Κυριάκος

  Κύριε Υπουργέ,

  Οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης Παιδαγωγικής του ΦΠΨ Αθηνών σε μια ύστατη προσπάθεια να τροποποιήσετε το παρόν Νομοσχέδιο αιτούμαστε να αναθεωρήσετε τις απόψεις σας για το νέο Τμήμα που θα αποτελέσει τη μετεξέλιξη του Τομέα Παιδαγωγικής και να υιοθετήσετε τις προτάσεις των πανεπιστημιακών μας, ιδρύοντας Τμήμα με την ονομασία «Επιστημών Εκπαίδευσης στις Ανθρωπιστικές Σπουδές», ώστε να μη συρρικνωθεί το επιστημονικό αντικείμενο του Τμήματος και να μη χαθούν τα κεκτημένα επαγγελματικά δικαιώματα (Φιλολόγου ΠΕ02).

 • 8 Οκτωβρίου 2018, 08:36 | Κώστας

  Αποτελεί μεγάλη αδικία και παραβίαση της αρχής της ισότητας να διαφοροποιούνται τα επαγγ
  ελματικά μας δικαιώματα απ’αυτά των συμφοιτητών μας λόγω έτους εισαγωγής.Όλοι οι ενεργοί φοιτητές πρέπει να ενταχθούμε στα νέα τμήματα ή στο τμήμα Ψυχολογίας.
  Να σημειώσω ότι τα άρθρα 5 και 11 του ίδιου νομοσχεδίου εντάσσουν όλους τους φοιτητές ΤΕΙ που καταργούνται σε τμήματα ΑΕΙ που ιδρύονται.

 • 8 Οκτωβρίου 2018, 07:31 | ΑΛΕΞΙΑ

  Δεν μπορεί να συμβαίνει η κατάτμηση του ΦΠΨ! Το καλύτερο και πιο ισορροπημένο τμήμα φιλολόγων και να διασπάται έτσι ξαφνικά χωρίς να προηγηθεί επιστημονικός διάλογος; Γιατί;; Ένα τμήμα με τόσο ενδιαφέροντα ανθρωπιστικά αντικείμενα που βασίζεται στην αρχή της διεπιστημονικότητας θα έπρεπε να αποτελεί πρότυπο και όχι να αποδυναμώνεται και να μπαίνει στο στόχαστρο. Εκτός αν υπάρχουν άλλα συμφέροντα…!

 • 8 Οκτωβρίου 2018, 07:28 | Μαρία

  Μου φαίνεται πραγματικά αδιανόητο πως η Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, μια από τις μεγαλύτερες πανεπιστημιακές σχολές της Ελλάδας, θα μπορεί να προετοιμάζει μελλοντικούς εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρίς την απαραίτητη ψυχοπαιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, που πρόσφερε ως τώρα το τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και ειδικά μέσω των κατευθύνσεων Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας.
  Όλα τα υπόλοιπα τμήματα της Σχολής μέσω των τομέων Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας αποκτούσαν σύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία και οι απόφοιτοί τους από εξειδικευμένοι ερευνητές πεδίου (ιστορικοί, γλωσσολόγοι, κτλ.) διαμόρφωναν ουσιαστικά την καθηγητική τους ταυτότητα. Γιατί δε νοείται το 2018 να διεκδικείς επαγγελματικά δικαιώματα εκπαιδευτικού χωρίς να έχεις την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική εξειδίκευση που προσφέρει η επιστήμη της Παιδαγωγικής με την γενική όσο και την ειδική διδακτική μεθοδολογία ανά μάθημα (γλώσσας, ιστορίας, λογοτεχνίας, αρχαίας ελλ. γλώσσας και γραμματείας, κτλ.), με την τόσο σημαντική διαπολιτισμική εκπαίδευση, με τη μύηση στην αξιολόγηση του εκπ/κού έργου, με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη μαθησιακή διαδικασία, την Ειδική Αγωγή, το ΣΕΠ, την Περιβαλλοντική εκπαίδευση αλλά και με τις διδακτικές ασκήσεις (παρακολουθήσεις διδασκαλιών-μικροδιδασκαλίες-διδασκαλίες) σε συνθήκες πραγματικής τάξης.
  Ο διορισμός μου (επιτυχία γραπτού διαγωνισμού) και η ως τώρα επιτυχής σχεδόν εικοσαετής πορεία μου στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι καθαρά αποτελέσματα της επαρκούς προετοιμασίας που μου πρόσφερε τόσο προπτυχιακά το τμήμα Φ.Π.Ψ. (κατεύθυνση ψυχολογίας) όσο και μεταπτυχιακά με τα υψηλών προδιαγραφών μεταπτυχιακά του προγράμματα (τομέας παιδαγωγικής: θεωρία και πράξη διδ/λίας και αξιολόγησης).
  Όπως κι αν μετονομαστεί ο Τομέας Παιδαγωγικής είναι απαραίτητο να διατηρήσει την ιδιαίτερη ευρύτερη επιστημονική φυσιογνωμία του, ακόμη κι αν συμπεριλάβει υπό τη σκέπη του το υποπεδίο εκπαίδευση ενηλίκων.

 • 8 Οκτωβρίου 2018, 05:49 | ΝΙΚΗ

  ΑΞΙΟΤΙΜΕ ΚΎΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ ΩΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΛΙΒΟΜΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΡΟΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ. ΜΗΝ ΜΑΣ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΕΤΕ.

 • 8 Οκτωβρίου 2018, 04:33 | Άγγελος Δ.

  Τι θα προσφέρει ένα νέο τμήμα Φιλοσοφίας στην Αθήνα; Τι προσέφερε το αυτόνομο τμήμα Φιλοσοφίας στην Πάτρα; Στην Πάτρα ξεχάσατε ότι το τμήμα ξεκίνησε ως μη φιλολογικό και στην πορεία λόγω τεράστιας ανεργίας και καμίας επαγγελματικής αποκατάστασης εντάχθηκε στους φιλολόγους πε02; Οι αναφορές στον Σωκράτη, στον Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη δείχνουν γραφικότητα παρά επιστημονική επιχειρηματολογία.

  Αντίθετα ο Τομέας Παιδαγωγικής έχει προσφέρει τα μέγιστα στην εκπαίδευση των φιλολόγων και των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας. Δεν είναι δυνατόν να περιοριστεί σε Εκπαίδευση Ενηλίκων! Είναι απαραίτητο ένα δυναμικό τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης στις Ανθρωπιστ. Σπουδές. Το υπουργείο είναι υπεύθυνο για την όσο το δυνατόν καλύτερη προετοιμασία εκπαιδευτικών και όχι την ελλιπέστερη μόρφωσή τους. Η αλλαγή αυτή που δεν συνάδει με τις αποφάσεις Κοσμητείας-Συγκλήτου ΕΚΠΑ μόνο πίσω μας πηγαίνει, όχι μπροστά. Είδαμε να αναβαθμίζονται ΤΕΙ σε πανεπιστημιακά τμήματα (Παν. Δυτικής Αττικής) και βλέπουμε να γίνεται απόπειρα να περιοριστεί ένας τόσο σημαντικός πανεπιστημιακός τομέας Παιδαγωγικής! Αντίφαση… Αναθεωρήστε.

 • 8 Οκτωβρίου 2018, 03:24 | ΛΕΝΑ

  Θα ήθελα να απαντήσω στο σχόλιο του Νικόλαου .ο οποίος προτρέπει τον Υπουργό να μην ακούσει τις φωνές διαμαρτυρίας τόσων φοιτητών γιατί ο ίδιος θέλει να γίνει φιλόλογος.Ολες οι ρυθμίσεις είναι κατόπιν επιλογής των φοιτητών. Αν ο φοιτητής επιθυμεί υποβάλλει αίτηση ,η οποία δεν ανακαλείται αν όχι παραμένει στο τμήμα του.Αυτό το δικαίωμα επιλογής ζητούμε οι εισαχθέντες τα έτη 2014-2015 και 2015-2016

 • 8 Οκτωβρίου 2018, 03:19 | Γιώργος Τ.

  Κύριε Υπουργέ, μιας και είναι οι τελευταίες ώρες της διαβούλευσης, ως εκπρόσωπος μεγάλης μερίδας εισαχθέντων του 2015-2016, νιώθω την ανάγκη να σας παρακαλέσω να επεξεργαστείτε με προσοχή τα αιτήματά μας και να αποφασίσετε με βάση τις αρχές της δικαιοσύνης. Η παιδεία δεν μπορεί να παραβλέπει την ισότητα και το δίκαιο διότι τότε επέρχεται το χάος. Όπως σε όλες σας τις μεταρρυθμίσεις λαμβάνετε υπόψιν όλους τους ενεργούς φοιτητές, έτσι και εδώ θα θέλαμε να σας δούμε να λειτουργείτε χωρίς διακρίσεις. Εφόσον μας παίρνετε το δικαίωμα του να λειτουργεί και να υφίσταται το τμήμα μας, δως τε μας τουλάχιστον το δικαίωμα της επιλογής του δρόμου που θα διαλέξει ο καθένας από εμάς προκειμένου να μπορέσει να ελιχθεί στις νέες συνθήκες που δημιουργείτε. Εμείς ως τέταρτο έτος, ζητάμε από εσάς να μας συμπεριλάβετε στις νέες αλλαγές δίνοντας το δικαίωμα για ενδοτμηματική αλλαγή τμήματος, σε όσους από εμάς το επιθυμούμε. Αυτή άλλωστε ήταν και η ενημέρωση που είχαμε λάβει από τους καθηγητές μας όταν είχαμε εκφράσει τις έντονες ανησυχίες μας για την εξέλιξη αυτή του τμήματος μας.
  Ένα ολόκληρο έτος (2015-2016) αναμένει με αγωνία την απόφασή σας!
  Σας ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων.

 • 8 Οκτωβρίου 2018, 03:01 | ΣΠΥΡΟΣ

  Είμαστε φοιτητές κατεύθυνσης Ψυχολογίας με έτη εισαγωγής 2014-2015 και 2015-2016 και εξαιρούμαστε από τις ρυθμίσεις του άρθρου 12 ενώ κατά το χρόνο ψήφισης του νομοσχεδίου είμαστε ενεργοί φοιτητές.Αυτή η εξαίρεση αντιβαίνει στην αρχή της ισότητας αφού συμφοιτητές μας θα βρεθούν με διαφορετικά επαγγελματικά δικαιώματα από εμάς με βάση ένα αυθαίρετο κριτήριο ,το έτος εισαγωγής μας.Παρακαλούμε να εισακουστούν οι διαμαρτυρίες μας και να μας συμπεριλάβετε στις ρυθμίσεις ώστε να μπορέσουμε να ενταχθούμε στο τμήμα Ψυχολογίας ακριβώς όπως προβλέπεται για τους εισαχθέντες το έτος 2016-2017.
  Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι στο ίδιο νομοσχέδιο τα άρθρα 5 και 11 προβλέπουν την απρόσκοπτη ένταξη ΌΛΩΝ των φοιτητών ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ΌΛΩΝ των φοιτητών ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στο ΕΚΠΑ.
  Η αποφοίτηση μας από ένα καταργημένο τμήμα αποτελεί τεράστια υποβάθμιση του πτυχίου μας και παραβίαση της αρχής της ισότητας
  όπως προαναφέραμε αφού συμφοιτητές μας θα έχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα που δεν θα έχουμε εμείς.
  Ζητούμε από το Υπουργείο να ικανοποιήσει αυτό το δίκαιο αίτημά μας

 • 8 Οκτωβρίου 2018, 02:33 | ΛΗΔΑ

  Παρακαλούμε τον Υπουργό να επανεξετάσει το άρθρο 12 και να διορθώσει την αδικία σε βάρος των φοιτητών με έτη εισαγωγής 2014-2015 και 2015-2016 που μένουμε απ’ έξω από τα νέα τμήματα ή το τμήμα Ψυχολογίας.Είμαστε ενεργοί φοιτητές κατά το χρόνο ψήφισης του νομοσχεδίου και είναι πραγματικά καταστροφικό για μας να αποφοιτήσουμε από ένα καταργημένο τμήμα.

 • 8 Οκτωβρίου 2018, 02:19 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

  Είναι άδικο οι φοιτητές ΦΠΨ που δεν έχουν συμπληρώσει το ν+2 χρόνο φοίτησης τους να μην αντιμετωπίζονται ενιαία.Εμείς με έτη εισαγωγής 2014-2015 και 2015-2016 διαχωριζόμαστε από τους υπόλοιπους συμφοιτητές μας αυθαίρετα και οδηγούμαστε στο να πάρουμε ένα πτυχίο χωρίς αντίκρισμα .Έχουμε κοπιάσει για να μπούμε σ’ ένα Τμήμα και θα πάρουμε πτυχίο όταν το καταργεί η πολιτεία χωρίς να μας εξασφαλίζει επαγγελματικά δικαιώματα αν και είμαστε ενεργοί φοιτητές κατά το χρόνο ψήφισής του.Διότι τι επαγγελματικά δικαιώματα μπορεί να δώσει ένα καταργημένο τμήμα;Όσο για τον αριθμό των φοιτητών ,δεν είμαστε μεγάλος αριθμός διότι έχουμε ήδη επιλέξει την κατεύθυνσή μας και μοιραζόμαστε στα τμήματα.Οι πρωτοετείς που χωρίς να δεσμεύονται από κατεύθυνση, κανείς δεν σκέφτηκε ότι μπορεί να πάνε όλοι στο τμήμα Ψυχολογίας;Αποτελεί αυτό ίση μεταχείριση;Ζητούμε από το Υπουργείο να διορθώσει αυτήν την αδικία που συντελείται με το άρθρο 12 σε βάρος μας.

 • 8 Οκτωβρίου 2018, 01:52 | Αντώνης

  Είμαστε φοιτητές ΦΠΨ με έτη εισαγωγής 2014-2015 και 2015-2016 και αισθανόμαστε να μας πνίγει το άδικο!Μεταξύ συμφοιτητών κάποιοι θα βρεθούν με άλλα επαγγελματικά δικαιώματα και εμείς θα αποφοιτήσουμε από ένα καταργημένο τμήμα ενώ είμαστε ενεργοί φοιτητές κατά τον χρόνο ψήφισης του νομοσχεδίου.Πρέπει το Υπουργείο Παιδείας να ακούσει τη φωνή διαμαρτυρίας μας και με βάση την αρχή της ισότητας να νομοθετήσει ώστε να έχουμε τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με τους συμφοιτητές μας.

 • 8 Οκτωβρίου 2018, 01:39 | Νάντια

  Κύριε Υπουργέ,
  παρακαλούμε να επανεξετάσετε το άρθρο 12 του παρόντος νομοσχεδίου και να συμπεριληφθούμε και εμείς ,οι φοιτητές ΦΠΨ με έτη εισαγωγής 2014-2015 και 2015-2016 στις ρυθμίσεις που θα μας επιτρέψουν να ενταχθούμε σ’ ένα από τα νέα τμήματα ή στο τμήμα Ψυχολογίας ανάλογα με την κατεύθυνσή μας.Εξάλλου δεν έχει περάσει ούτε καν ο ν+2 χρόνος φοίτησής μας.

 • 8 Οκτωβρίου 2018, 01:28 | Μερόπη

  Είμαι φοιτήτρια του ΦΠΨ ΕΚΠΑ και θέλω να δηλώσω πως συμφωνώ με την απόφαση για την κατάτμηση του τμήματος. Είναι γεγονός οτι η πλειοψηφία των φοιτητών επιθυμεί αυτήν την αλλαγή. Θα πρέπει να υπάρχει μέριμνα για όλους τους φοιτητές και το κύρος των νέων τμημάτων να είναι εξίσου μεγάλο με το κύρος που κατείχε μέχρι τώρα. Κατα την γνώμη μου η κατάτμηση του ΦΠΨ πρέπει να γίνει. Ελπίζω να γίνει αυτό που είναι καλύτερο για όλους μας.

 • 8 Οκτωβρίου 2018, 01:27 | Μαρία

  Είμαστε φοιτητές ΦΠΨ με έτη εισαγωγής 2014-2015 και 2015-2016 και σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος νομοσχεδίου αποκλειόμαστε από τα νέα Τμήματα ή το Τμήμα Ψυχολογίας με ένα αυθαίρετο κριτήριο όπως είναι το έτος εισαγωγής.Την ίδια στιγμή στο ίδιο νομοσχέδιο τα άρθρα 5 και 11 επιτρέπουν την πρόσβαση ΌΛΩΝ των φοιτητών ΤΕΙ στα αντίστοιχα ΑΕΙ.Η ρύθμιση του άρθρου 12 αντίκειται στην αρχή της ισότητας επιπροσθέτως γιατί επιτρέπει στους συμφοιτητές μας με έτη εισαγωγής 2016 και μετά την απρόσκοπτη ένταξή τους στα νέα τμήματα ή στο τμήμα Ψυχολογίας και εμάς μας δίνει ένα ληγμένο πτυχίο από ένα καταργημένο τμήμα.Ζητούμε να ενταχθούμε και εμείς ακριβώς όπως οι συμφοιτητές μας 2016-2017 ανάλογα με την κατεύθυνσή μας στα νέα τμήματα ή στο τμήμα Ψυχολογίας και με επί πλέον μαθήματα να περατώσουμε επιτυχώς το πρόγραμμα των τμημάτων αυτών.

 • 8 Οκτωβρίου 2018, 01:19 | Ελένη Τ.

  Διαβάζοντας το σχόλιο που διατυπώθηκε ως «απάντηση» στην παράθεση του συνδέσμου που έκανε κάποιος προηγουμένως με την απόφαση της Συγκλήτου, της Κοσμητείας και της συνέλευσης, έχω να πω ότι προφανώς και δεν αποτελεί συμβόλαιο το έγγραφο αυτό. Πρέπει όμως να καταλάβετε μερικοί τι σημαίνει για εμάς, το τέταρτο έτος (εισαχθέντες 2015-2016) ,να έχουμε χάσει μαθήματα τόσο από την παρακολούθηση όσο και από την εξεταστική βασιζόμενοι στην σχετική ενημέρωση της προέδρου, η οποία ενημέρωνε ξανά και ξανά ολόκληρα αμφιθέατρα ότι η απόφαση έχει παρθεί, ότι όλα είναι σίγουρα πλέον, και ότι μπορούμε να μην δώσουμε μαθήματα τα οποία δεν θα μας αφορούν από εδώ και στο εξής. Δε μπορείτε να λέτε ότι είναι κάτι που δε θα έπρεπε να μας αφορά. Αντίθετα, εσάς δε θα έπρεπε να αφορά που δεν έχετε βρεθεί σε αυτή την κατάσταση, είστε εκτός τμήματος (και συνεπειών) και σχολιάζετε εκ του ασφαλούς.
  Επιπρόσθετα, πόσες φορές πρέπει να ειπωθεί ότι όλο αυτό δεν σχετίζεται με την επιλογή μας για το τμήμα μας; Κανένας ενεργός φοιτητής δεν θα ήταν ικανοποιημένος με μια τέτοια ανατρεπτική εξέλιξη για το πτυχίο του την οποία προφανώς και δεν γνώριζε όταν κλήθηκε να διαλέξει το συγκεκριμένο αντικείμενο σπουδών. Δυστυχώς, είναι πιο δύσκολο για μερικούς να ενεργοποιήσουν τη λογική τους και να καταλάβουν ορισμένα ευνόητα πράγματα και πιο εύκολο να προβούν σε κακόβουλα σχόλια.

 • 8 Οκτωβρίου 2018, 01:06 | Μαρία

  Οι φοιτητές ΦΠΨ με έτη εισαγωγής 2014-2015 και 2015-2016 διαμαρτύρονται γιατί με το άρθρο 12 αποκλείονται και δεν εντάσσονται στα νέα τμήματα ή στο τμήμα Ψυχολογίας ανάλογα με την κατεύθυνση τους. Είμαστε ενεργοί φοιτητές ,δεν έχουμε ξεπεράσει το ν+2 χρόνο φοίτησής μας και παρότι στο ίδιο νομοσχέδιο στα άρθρα 5 και 11 προβλέπεται η απορρόφηση όλων των φοιτητών ΤΕΙ στα νέα τμήματα ΑΕΙ εμείς που είμαστε στην ίδια βαθμίδα και στην ίδια Σχολή αδικούμαστε.
  Παρακαλούμε την Πολιτεία να δει τις διαστάσεις του θέματος και ναα μην μας αδικήσει.

 • 8 Οκτωβρίου 2018, 00:45 | ΣΙΣΥ

  Κύριε Υπουργέ,

  Περιμένουμε από σας ,με την ευαισθησία που σας διακρίνει απέναντι στους νέους να διορθώσετε το άρθρο 12 στη λογική των άρθρων 5 και 11 του ίδιου νομοσχεδίου και να εντάξετε στα νέα Τμήματα ή στο Τμήμα Ψυχολογίας τους φοιτητές ΦΠΨ με έτη εισαγωγής 2014-2015 και 2015-2016 ,οι οποίοι δεν έχουν καν εξαντλήσει το ν+2 χρόνο φοίτησης.

 • 8 Οκτωβρίου 2018, 00:33 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ

  Πρώτη φορά σε νομοσχέδιο άρθρα που αφορούν το μέλλον των φοιτητών είναι εντελώς αντίθετα.Πρόκειται για τα άρθρα 5 και 11 αφενός που επιτρέπουν σε όλους τους φοιτητές ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και Στερεάς Ελλάδας να ενταχθούν στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ΕΚΠΑ αντίστοιχα και αφετέρου το άρθρο 12 που αφορά τους φοιτητές ΦΠΨ.Εδώ ο νομοθέτης ξεχωρίζει αυθαίρετα τους φοιτητές αποκλείοντας όσους εισήχθησαν τα έτη 2014-2015 και 2015-2016 από τα νέα Τμήματα ή το Τμήμα Ψυχολογίας και καταδικάζοντας τους να πάρουν ένα πτυχίο από ένα καταργημένο Τμήμα,Ανεξήγητο,αυθαίρετο και άδικο.

 • 7 Οκτωβρίου 2018, 23:48 | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΕΚΠΑ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΕΚΠΑ

  Η Σύγκλητος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη σημερινή συνεδρίασή της (02.10.2018) συζήτησε το θέμα του σχεδίου νόμου «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» το οποίο έχει τεθεί σε διαβούλευση και κατέληξε στα εξής:

  Το σχέδιο νόμου αφορά κατά ένα μεγάλο μέρος στη δημιουργία νέων Τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και τη ρύθμιση για το Συγκρότημα Ευρίπου.
  -Θεωρεί θετικό στοιχείο του υπο διαβούλευση σχεδίου νόμου την αποδοχή προτάσεων της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αθηνών.
  -Τα σημεία τα οποία αναφέρονται στις ρυθμίσεις για το Συγκρότημα Ευρίπου πρέπει να συμπεριλάβουν και την πρόβλεψη για την ενίσχυση όχι μόνο του εκπαιδευτικού αλλά και του διοικητικού προσωπικού. Επίσης να ληφθεί πρόνοια για την χρηματοδότηση των υποδομών και των εξοπλισμών των νέων Τμημάτων.
  -Ως προς το θέμα της κατάτμησης του Τμήματος ΦΠΨ, θεωρεί θετική την ίδρυση του Τμήματος Φιλοσοφίας και την ενίσχυση του Τμήματος Ψυχολογίας με την ενοποίησή του με τον Τομέα Ψυχολογίας του ΦΠΨ. Η Σύγκλητος κρίνει ότι πρέπει να επανεξεταστεί το θέμα της ονομασίας του Τμήματος, το οποίο προκύπτει από τον Τομέα Παιδαγωγικής, σύμφωνα με την επιστημονική και εκπαιδευτική του παράδοση και την τεχνογνωσία των μελών του και να εξασφαλιστούν τα δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος αυτού.

  Με βάση τα παραπάνω η Σύγκλητος ζητά την παράταση του χρόνου διαβούλευσης, ώστε να δοθεί η δυνατότητα ουσιαστικής συζήτησης των ζητημάτων που προκύπτουν.

  Στη Σύγκλητο συζητήθηκε επίσης το θέμα της διδακτικής και παιδαγωγικής επάρκειας των αποφοίτων του Πανεπιστημίου και επιβεβαιώθηκε η πάγια θέση της Συγκλήτου για την διασφάλισή τους σύμφωνα και με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

  https://www.uoa.gr/fileadmin/user_upload/PDF-files/organa/sygklhtos/2018-2019/0210_anakoinwsi_Siglitou_02-10-18.pdf

 • 7 Οκτωβρίου 2018, 23:30 | Σίσσι

  Στο νομοσχεδιο να ενταχθουν και οι φοιτητες του ετους 2014-15 κατευθυνσης ψυχολογιας γιατι αποκλειονται απο την αυτοδικαιη ενταξη τους στο τμημα ψυχολογιας. Υπαρχει ανισοτητα με τους φοιτητες της ιδιας Σχολης και της ιδιας βαθμιδας.
  Ως ενεργοι φοιτητες με βαση το συστημα ν+2, απαιτείται να συμπεριληφθούν στην αυτοδίκαιη ενταξη στο τμημα ψυχολογιας!

 • 7 Οκτωβρίου 2018, 23:23 | Νίκος

  Το παρόν άρθρο 12 δημιουργεί κατάφωρη αδικία καθώς δεν δίνει το δικαίωμα στους φοιτητές εισήχθησαν τα έτη 2015-2016 να επιλέξουν αν θα μεταβούν στο τμήμα ψυχολογίας. Σας καλώ να αναθεωρήσετε το άρθρο 12, ώστε να έχουν όλοι οι φοιτητές ίσα δικαιώματα σύμφωνα με τις αρχές της δημοκρατίας.

 • 7 Οκτωβρίου 2018, 23:22 | Κάλλια

  Στο νομοσχεδιο να ενταχθουν και οι φοιτητες του ετους 2014-15 κατευθυνσης ψυχολογιας γιατι αποκλειονται απο την αυτοδικαιη ενταξη τους στο τμημα ψυχολογιας. Υπαρχει ανισοτητα με τους φοιτητες της ιδιας Σχολης και της ιδιας βαθμιδας.
  γιατι οι φοιτητες που εισηχθησαν τα ετη 2016-17 και μετα μπορουν να ενταχθουν αυτοδικαια και οι προηγούμενοι όχι?

 • 7 Οκτωβρίου 2018, 23:01 | Έλλη

  Το κενό που θα αφήσει ο τομέας Παιδαγωγικής πώς θα καλυφθεί; Το νέο τμήμα, της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, θα προσφέρει όλη αυτή την κατάρτιση γύρω από την εκπαίδευση των ανηλίκων μαθητών, που προσέφερε τόσα χρόνια σε τόσους φοιτητές (και άλλων τμημάτων) ο τομέας Παιδαγωγικής; Ποιο τμήμα θα φροντίζει για την παιδαγωγική επάρκεια και την πρακτική άσκηση των μελλοντικών εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης;
  Η εκπαίδευση ενηλίκων δεν θα μπορούσε να είναι κατεύθυνση ή τομέας ενός ευρύτερου τμήματος; Η παιδαγωγική θα εξαφανιστεί, έτσι απλά;

 • 7 Οκτωβρίου 2018, 22:23 | ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

  ΣΕΒΑΣΤΕ ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ, ΚΥΡΙΟΙ, ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΟΥ 2015.
  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΕ ΜΑΣ ΕΠΙ ΙΣΟΙΣ ΟΡΟΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ.
  ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ.

 • 7 Οκτωβρίου 2018, 21:59 | Φοιτητής

  Ως φοιτητής του ΦΠΨ ΕΚΠΑ με έτος εισαγωγής το 2015 και με κατεύθυνση ψυχολογίας, έχω να δηλώσω πως η συντριπτική πλειοψηφία των συμφοιτητών της κατεύθυνσής μου επιθυμούν να μην λάβουν το ενιαίο πτυχίο του ΦΠΨ αλλά να ενταχθούν και αυτοί στο τμήμα Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ.
  Προς αποκατάσταση του δικαίου ζητούμε, ως ενεργοί φοιτητές, να συμπεριληφθεί και το έτος μας στις διατάξεις του νομοσχεδίου, όπως άλλωστε μας είχαν διαβεβαιώσει και οι διδάσκοντες.
  Όσοι ελάχιστοι φοιτητές επιθυμούν να λάβουν το ενιαίο πτυχίο του ΦΠΨ, σαφώς και να έχουν αυτή τη δυνατότητα.
  Αναφορικά με την εισροή επιπλέον φοιτητών στο τμήμα Ψυχολογίας, αυτή δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα καθώς το τμήμα δεν έχει εργαστηριακά μαθήματα και η παρακολούθηση των μαθημάτων θα γίνεται απολύτως ομαλά.
  Κατόπιν αυτών, ζητούμε την ένταξη των φοιτητών του έτους μας, 2015, στο τμήμα Ψυχολογίας.
  Υπουργέ μας, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων!