Άρθρο 32 – Τροποποιήσεις του ν. 3966/2011

1. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου, Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας, στον οποίο εξειδικεύονται τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Ι.Τ.Υ.Ε. Διόφαντος. Ο Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας εγκρίνεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.».
2. Μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εκδίδεται το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 1, η οποία μπορεί να παραταθεί για μία (1) μόνο φορά με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
2. Στην περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118), όπως ισχύει, ύστερα από την περίπτωση ζζ΄ προστίθεται περίπτωση ηη΄ ως εξής:
«ηη) τη χορήγηση άδειας για τη διεξαγωγή έρευνας σε σχολικές μονάδες. Για έρευνα που διεξάγεται από μέλος του προσωπικού ή φοιτητή Α.Ε.Ι. δεν απαιτείται η εισήγηση ή γνώμη του Ι.Ε.Π. εφόσον το σχετικό αίτημα συνοδεύεται από εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας του οικείου Α.Ε.Ι. ή του Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήματος, εφόσον πρόκειται για Παιδαγωγικό Τμήμα κατά την έννοια της περίπτωσης γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71)».