Άρθρο 23 – Σύσταση αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας

1. Το Παλλημνιακό Ταμείο μπορεί από κοινού με άλλους φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα να συστήσει αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, σύμφωνα με τα άρθρα 741 έως 784 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α΄ 164) για την εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους της κινητής και ακίνητης περιουσίας του.
2. Σκοπός της εταιρείας είναι η πραγματοποίηση παραγωγικών δραστηριοτήτων αγροτικής και οικολογικής κατεύθυνσης, που ενσωματώνουν καινοτόμα επιστημονικά και τεχνολογικά δεδομένα, διατηρώντας μια διαρκή λειτουργική διασύνδεση με την επιστημονική κοινότητα, τον καταναλωτή και την κοινωνία. Ειδικότερα, στο σκοπό αυτό περιλαμβάνονται:
α) η στοχευμένη έρευνα για την ενίσχυση, δημιουργία και ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών στον τομέα της αγροδιατροφής, την παραγωγή υψηλής ποιότητας ζωικών και φυτικών προϊόντων με ταυτόχρονη διατήρηση, ανάδειξη και εμπλουτισμό των φυσικών πόρων, καθώς και την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος με πρότυπες δράσεις,
β) η εκπαίδευση αγροτών, καθώς και η επιμόρφωση και κατάρτισή τους σε θέματα όπως οι εναλλακτικές μορφές παραγωγής και νέες τεχνολογίες βέλτιστης αγροτικής παραγωγής, η διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος, η εφαρμογή γνώσεων για την παραγωγή προϊόντων με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, η αναγνώριση και αναπαραγωγή γηγενών αυτοφυών αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, η παραγωγή και ανάδειξη καινοτόμων προϊόντων με ιδιαίτερα και ευεργετικά χαρακτηριστικά για την υγεία του ανθρώπου (βιοτρόφιμα), η εφαρμογή καινοτόμων συστημάτων καλλιέργειας (υδροπονικά, αεροπονικά), η ανάπτυξη τεχνικών γενετικής βελτίωσης,
γ) η ανάπτυξη δράσεων ενημέρωσης και εξοικείωσης με τον αγροδιατροφικό κλάδο και τις επιμέρους δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα, περιλαμβάνοντας ακόμη και δράσεις αναψυχής, όπως ιδίως θεματικές εκθέσεις και ημερίδες, οργανωμένες επισκέψεις, επιδείξεις και ξεναγήσεις.
3. Για την επίτευξη του σκοπού της παρ. 2 το Παλλημνιακό Ταμείο παραχωρεί στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία χωρίς αντάλλαγμα τη χρήση του συνόλου ή μέρους της κινητής και ακίνητης περιουσίας του.
4. Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία μπορεί για την επίτευξη του σκοπού της να φιλοξενεί στα κατά χρήση παραχωρούμενα ακίνητα δομές, όπως ενδεικτικά κέντρο ολοκληρωμένης αγροτικής εκπαίδευσης και παραγωγής πρότυπων τοπικών αγροδιατροφικών προϊόντων, πρότυπες βιοκλιματικές μονάδες εκτροφών για την παραγωγή τοπικών αγροτικών προϊόντων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και καινοτόμες ιδιότητες στο πλαίσιο πρότυπης παραγωγής ελαχιστοποιημένου περιβαλλοντικού αποτυπώματος, ποίμνιο, πρότυπο θερμοκήπιο και μονάδα αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, οι οποίες καθορίζονται με απόφαση της Παλλημνιακής Επιτροπής.

  • 2 Οκτωβρίου 2018, 15:28 | Μωράκης Βαγγέλης

    ΤΟ πνεύμα του περιορισμού στο Αγρο-(τικό) στο Βιο-(λογικό) και στο Οικο-(λογικό) είναι ανώφελα στενό. Το ταμείο έχει περιουσία που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και σε άλλους τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Ο σκοπός των παραγωγικών δραστηριοτήτων δεν μπορεί να είναι ούτε ο τελικός της υπηρέτησης της πολιτιστικής και πνευματικής ανόδου της Λήμνου, ούτε ο ιδεολογικός της εποχής με στροφή στην οικολογία, αλλά ένας ενδιάμεσος, αυτός της απόδοσης οικονομικών πόρων που θα υπηρετήσουν τις τελικές στοχεύσεις. Έτσι θεωρώ καλό να φύγουν τέτοιου είδους περιορισμοί που στην πράξη ίσως κλείσουν δρόμους ή να προστεθεί με γενικολογίες η δυνατότητα στροφής σε ευρύτερα πεδία οικονομικός δραστηριότητας ώστε το θεωρητικά ικανό για σπουδαία πορεία Παλλημνιακό Ταμείο να μην στερείται ευελιξίας ως προς τις καλύτερες δυνατές επιλογές.